โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

๒. ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ : 132

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100 ของการประมาณการ

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร
:มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากล%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

สามารถจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ได้ตามประมาณการที่ตั้งไว้

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

(ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้ายที่จัดเก็บได้) หาร (ประมาณการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ที่ตั้งไว้ต้นปีงบประมาณ) คูณ 100

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

กองรายได้ สำนักการคลัง

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21030100-กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0529 : สถิติการประมาณการ การจัดเก็บภาษี ย้อนหลัง 5 ปี)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0530 : สถิติการจัดเก็บภาษี ย้อนหลัง 5 ปี)

ตาราง : สถิติการประมาณการ การจัดเก็บภาษี ย้อนหลัง 5 ปี

หน่วยงาน : สำนักการคลัง

คำอธิบายตาราง :

idปีงบประมาณภาษีบำรุงท้องที่ภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีป้ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกรวมภาษีที่ส่วนราชการอื่นรายรับรวมของกรุงเทพฯadddateupdatedate
12558130000000100000000007150000001084500000051268000000650000000002020-05-292020-05-29
22559130000000112000000008000000001213000000054763000000700000000002020-05-292020-05-29
325601580000001430000000010600000001551800000055975400000760000000002020-05-292020-05-29
425611580000001450000000010600000001571800000056945380000785000000002020-05-292020-05-29
52562139400000145000000009000000001553940000060000000000800000000002020-05-292020-05-29