โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

๒. ร้อยละของจำนวนบ้านในเขตเมืองชั้นในและชั้นกลางเพิ่มขึ้น : 133

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 2 : ร้อยละ 2

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ
:มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
:เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ %

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

พื้นที่เขตเมืองชั้นใน หมายถุึง -พื้นที่อนุรักษ์ / เมืองเก่า ได้แก่บริเวณย่านกลางเมืองซึ่งมีการพัฒนาตั้งแต่ระยะแรกของการตั้งถิ่นฐานของกรุงเทพมหานคร เป็นบริเวณที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ โดยเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญและชุมชนต่าง ๆ ซึ่งมีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ และมีศักยภาพต่อการพัฒนาและฟื้นฟูเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมได้ จำนวน 9 เขต ประกอบด้วย เขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ เขตดุสิต เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขตบางกอกใหญ่ เขตบางกอกน้อย และเขตบางพลัด - พื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจ/ ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ได้แก่ บริเวณศูนย์กลางพาณิชยกรรมในเมือง หรือ Central Business District (CBD) และพื้นที่บริเวณต่อเนื่องโดยรอบ ภายในแนวถนนวงแหวนรัชดาภิเษก เป็นพื้นที่ซึ่งมีระดับการพัฒนาเข้มข้นและมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง จำนวน 13 เขต ประกอบด้วย เขตบางซื่อ เขตจตุจักร เขตพญาไท เขตดินแดง เขตห้วยขวาง เขตราชเทวี เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตสาทร เขตบางคอแหลม เขตยานนาวา เขตคลองเตย และเขตวัฒนา พื้นที่เขตเมืองชั้นกลาง -บริเวณพื้นที่ต่อเนื่องกับกลุ่มเขตศูนย์กลางธุรกิจและพาณิชยกรรม ส่วนใหญ่เป็นบริเวณระหว่างแนวถนนวงแหวนรัชดาภิเษกกับถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก ซึ่งมีความสะดวกในการเดินทางเข้าสู่บริเวณศูนย์กลางเมือง จึงเป็นพื้นที่ที่มีการพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยจำนวนมาก จำนวน 17 เขต ประกอบด้วย เขตหลักสี่ เขตดอนเมือง เขตสายไหม เขตบางเขน เขตลาดพร้าว เขตวังทองหลาง เขตบางกะปิ เขตบึงกุ่ม เขตคันนายาว เขตสะพานสูง เขตสวนหลวง เขตประเวศ เขตพระโขนง เขตบางนา เขตภาษีเจริญ เขตจอมทอง และราษฎร์บูรณะ

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

A= ร้อยละของจำนวนบ้านในเขตเมืองชั้นในและชั้นกลางเพิ่มขึ้น B= จำนวนบ้านทั้งหมดปีที่ผ่านมาของพื้นที่เขตเมืองชั้นในและชั้นกลาง C= จำนวนบ้านทั้งหมดปีที่ผ่านมาของพื้นที่เขตเมืองชั้นในและชั้นกลางที่เพ่ิมขึ้นในปี 2563 A= (Bx100)/C

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักการบริหารการทะเบียน/สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21050200-กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (bma_stat0107 : จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0442 : จำนวนบ้านในเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามเขต)