โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

๒. มีการเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจให้แก่หน่วยงานของกรุงเทพมหานครและภาคเอกชนทราบ : 134

ค่าเป้าหมาย ช่องทาง : ไม่น้อยกว่า 3

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้
:มิติที่ ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน
:เป้าหมายที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้แก่หน่วยงานของกรุงเทพมหานครและภาคเอกชนทราบ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักการคลัง

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21030100-กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0482 : จำนวนครั้งและจำนวนข้อมูลการเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจให้แก่หน่วยงานของกรุงเทพมหานครและภาคเอกชนทราบ)

ตาราง : ยกเลิก

หน่วยงาน : สำนักการคลัง

คำอธิบายตาราง :

idmonthyearnumofupdatenotationadddateupdatedate
1ตุลาคม 2562522020-05-292020-05-29
2พฤศจิกายน 2562632020-05-292020-05-29
3ธันวาคม 2562622020-05-292020-05-29
4มกราคม 2563622020-05-292020-05-29
5กุมภาพันธ์ 2563622020-05-292020-05-29
6มีนาคม 2563462020-05-292020-05-29
7เมษายน 2563522020-09-092020-09-09
8พฤษภาคม 2563662020-09-092020-09-09
9มิถุนายน 2563392020-09-092020-09-09
10กรกฎาคม 2563612020-09-092020-09-09
11สิงหาคม 2563702020-09-092020-09-09
12กันยายน 25632020-09-092020-09-09
13ตุลาคม 25632020-12-092020-12-09