โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

๒. ร้อยละของชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน : 135

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย
:มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
:เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- ชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หมายถึง ชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ.2555 ทั้งนี้ไม่รวมถึงชุมชนที่อยู่ระหว่างการยกเลิกสถานะหรือคณะกรรมการชุมชนมีองค์ประกอบไม่ครบตามหลักเกณฑ์จนไม่สามารถดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ได้ - แผนพัฒนาชุมชน หมายถึง แผนการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาในแต่ละชุมชน ซึ่งเกิดจากคนในชุมชนมาร่วมกันคิด ร่วมกันกำหนดแนวทางและกิจกรรมการพัฒนาชุมชน หากพบว่ามีโครงการ/กิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้ ก็สามารถเสนอขอรับ การสนับสนุนจากสำนักงานเขตได้ โดยผลจากดำเนินการจัดทำแผนจะต้อง มี 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. ชุมชนมีแผนพัฒนาชุมชน 2. โครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาชุมชนได้รับการนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานเขตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนที่ตอบสนอง ความต้องการของพื้นที่

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน X 100 /ชุมชนทั้งหมดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21020100-กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0441 : ข้อมูลความหนาแน่นของประชากร จำแนกตามพื้นที่เขต)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0459 : จำนวนชุมชนของ กทม ชุมชนที่มีแผน และแผนชุมชน)