โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

๒. ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่กรุงเทพมหานครรับผิดชอบรับทราบสวัสดิการและแหล่งเงินทุน : 136

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100 กลุ่มผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะและกลุ่ม

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน
:มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
:เป้าหมายที่ ๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุน%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

แรงงานนอกระบบกลุ่มผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ได้รับทราบข้อมูล/ข่าวสารอันเป็นประโยชน์ เกี่ยวกับสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายต่างๆ ที่หน่วยงานภาครัฐจัดขึ้น เพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงในการดำรงชีวิต อาทิ 1. สิทธิในการประกันตนของแรงงานนอกระบบตามกฎหมายประกันสังคม มาตรา ๔๐ 2. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 3. สิทธิตามพระราชบัญญัติการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 : การเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) หรือกองทุนอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกัน 4. สิทธิในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน/ทรัพยากรเพื่อการประกอบอาชีพ เช่น บริการสินเชื่อของธนาคารต่างๆ กองทุนที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมของกลุ่มอาชีพ เช่น กองทุนพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ฯลฯ การเข้ารับบริการของสถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ) ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำในระดับชุมชน * โดยวิธีการที่ทำให้แรงงานนอกระบบได้รับทราบข้อมูล/ข่าวสาร สามารถดำเนินการได้หลายช่องทาง อาทิ การบรรยายให้ความรู้ การแจกเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ Application ต่างๆ นำเสนอข้อมูลแบบเข้าถึงโดยง่าย ฯลฯ

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนแรงงานนอกระบบกลุ่มผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่กรุงเทพมหานครจัดขึ้น และได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสวัสดิการและแหล่งเงินทุน คูณ 100 หารด้วยจำนวนแรงงานนอกระบบกลุ่มผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะทั้งหมด

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักพัฒนาสังคม

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21060100-กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0388 : ข้อมูลแรงงานนอกระบบที่รับทราบสวัสดิการทางสังคม)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0389 : ข้อมูลแรงงานนอกระบบที่เข้าถึงสวัสดิการทางสังคม)