โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

3. ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล : 138

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร
:มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

บุคลากร หมายถึง ข้าราชการ และลูกจ้างของกรุงเทพมหานคร

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนบุคลาที่มีระดับความพึงพอใจ หารด้วย จำนวนบุคลากรที่เก็บเป็นกลุ่มตัวอย่าง คูณ 100

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

แบบสอบถามความพึงพอใจ

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21020200-กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0523 : ผลการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล)

ตาราง : ตารางผลการสำรวจความพึงพอใจของข้าราชการกรุงเทพมหานครที่มีต่อโครงการฝึกงานกับกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2562

หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

คำอธิบายตาราง : ผลการสำรวจความพึงพอใจของข้าราชการกรุงเทพมหานคร (พี่เลี้ยง) ที่มีต่อโครงการฝึกงานกับกรุงเทพมหานคร (Internship in BMA) ประจำปีงบประมาณ 2562

idsatisfy_idsatisfyactuation_idactuationmoderator_idactuation_scoreactuation_levelactuation_avarage_scoreactuation_avarage_levelsatisfy_avarage_scoresatisfy_avarage_leveladddateupdatedate
11ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอน1การประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ14มาก4มาก4.21มากที่สุด2020-06-012020-06-01
21ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอน1การประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ23ปานกลาง4มาก4.21มากที่สุด2020-06-012020-06-01
31ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอน1การประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ33ปานกลาง4มาก4.21มากที่สุด2020-06-012020-06-01
41ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอน1การประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ44มาก4มาก4.21มากที่สุด2020-06-012020-06-01
51ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอน1การประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ54มาก4มาก4.21มากที่สุด2020-06-012020-06-01
61ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอน1การประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ64มาก4มาก4.21มากที่สุด2020-06-012020-06-01
71ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอน1การประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ73ปานกลาง4มาก4.21มากที่สุด2020-06-012020-06-01
81ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอน1การประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ84มาก4มาก4.21มากที่สุด2020-06-012020-06-01
91ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอน1การประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ95มากที่สุด4มาก4.21มากที่สุด2020-06-012020-06-01
101ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอน1การประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ105มากที่สุด4มาก4.21มากที่สุด2020-06-012020-06-01
111ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอน1การประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ115มากที่สุด4มาก4.21มากที่สุด2020-06-012020-06-01
121ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอน1การประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ124มาก4มาก4.21มากที่สุด2020-06-012020-06-01
131ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอน1การประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ134มาก4มาก4.21มากที่สุด2020-06-012020-06-01
141ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอน2การดำเนินงานโครงการฝึกงานเป็นระบบและมีขั้นตอนชัดเจน15มากที่สุด4.38มากที่สุด4.21มากที่สุด2020-06-012020-06-01
151ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอน2การดำเนินงานโครงการฝึกงานเป็นระบบและมีขั้นตอนชัดเจน25มากที่สุด4.38มากที่สุด4.21มากที่สุด2020-06-012020-06-01
161ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอน2การดำเนินงานโครงการฝึกงานเป็นระบบและมีขั้นตอนชัดเจน35มากที่สุด4.38มากที่สุด4.21มากที่สุด2020-06-012020-06-01
171ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอน2การดำเนินงานโครงการฝึกงานเป็นระบบและมีขั้นตอนชัดเจน44มาก4.38มากที่สุด4.21มากที่สุด2020-06-012020-06-01
181ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอน2การดำเนินงานโครงการฝึกงานเป็นระบบและมีขั้นตอนชัดเจน54มาก4.38มากที่สุด4.21มากที่สุด2020-06-012020-06-01
191ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอน2การดำเนินงานโครงการฝึกงานเป็นระบบและมีขั้นตอนชัดเจน64มาก4.38มากที่สุด4.21มากที่สุด2020-06-012020-06-01
201ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอน2การดำเนินงานโครงการฝึกงานเป็นระบบและมีขั้นตอนชัดเจน74มาก4.38มากที่สุด4.21มากที่สุด2020-06-012020-06-01
211ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอน2การดำเนินงานโครงการฝึกงานเป็นระบบและมีขั้นตอนชัดเจน84มาก4.38มากที่สุด4.21มากที่สุด2020-06-012020-06-01
221ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอน2การดำเนินงานโครงการฝึกงานเป็นระบบและมีขั้นตอนชัดเจน95มากที่สุด4.38มากที่สุด4.21มากที่สุด2020-06-012020-06-01
231ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอน2การดำเนินงานโครงการฝึกงานเป็นระบบและมีขั้นตอนชัดเจน105มากที่สุด4.38มากที่สุด4.21มากที่สุด2020-06-012020-06-01
241ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอน2การดำเนินงานโครงการฝึกงานเป็นระบบและมีขั้นตอนชัดเจน114มาก4.38มากที่สุด4.21มากที่สุด2020-06-012020-06-01
251ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอน2การดำเนินงานโครงการฝึกงานเป็นระบบและมีขั้นตอนชัดเจน124มาก4.38มากที่สุด4.21มากที่สุด2020-06-012020-06-01
261ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอน2การดำเนินงานโครงการฝึกงานเป็นระบบและมีขั้นตอนชัดเจน134มาก4.38มากที่สุด4.21มากที่สุด2020-06-012020-06-01
271ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอน3รูปแบบของการจัดโครงการฝึกงานมีความเหมาะสม15มากที่สุด4.62มากที่สุด4.21มากที่สุด2020-06-012020-06-01
281ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอน3รูปแบบของการจัดโครงการฝึกงานมีความเหมาะสม25มากที่สุด4.62มากที่สุด4.21มากที่สุด2020-06-012020-06-01
291ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอน3รูปแบบของการจัดโครงการฝึกงานมีความเหมาะสม35มากที่สุด4.62มากที่สุด4.21มากที่สุด2020-06-012020-06-01
301ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอน3รูปแบบของการจัดโครงการฝึกงานมีความเหมาะสม44มาก4.62มากที่สุด4.21มากที่สุด2020-06-012020-06-01
311ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอน3รูปแบบของการจัดโครงการฝึกงานมีความเหมาะสม54มาก4.62มากที่สุด4.21มากที่สุด2020-06-012020-06-01
321ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอน3รูปแบบของการจัดโครงการฝึกงานมีความเหมาะสม64มาก4.62มากที่สุด4.21มากที่สุด2020-06-012020-06-01
331ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอน3รูปแบบของการจัดโครงการฝึกงานมีความเหมาะสม75มากที่สุด4.62มากที่สุด4.21มากที่สุด2020-06-012020-06-01
341ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอน3รูปแบบของการจัดโครงการฝึกงานมีความเหมาะสม85มากที่สุด4.62มากที่สุด4.21มากที่สุด2020-06-012020-06-01
351ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอน3รูปแบบของการจัดโครงการฝึกงานมีความเหมาะสม95มากที่สุด4.62มากที่สุด4.21มากที่สุด2020-06-012020-06-01
361ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอน3รูปแบบของการจัดโครงการฝึกงานมีความเหมาะสม105มากที่สุด4.62มากที่สุด4.21มากที่สุด2020-06-012020-06-01
371ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอน3รูปแบบของการจัดโครงการฝึกงานมีความเหมาะสม115มากที่สุด4.62มากที่สุด4.21มากที่สุด2020-06-012020-06-01
381ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอน3รูปแบบของการจัดโครงการฝึกงานมีความเหมาะสม124มาก4.62มากที่สุด4.21มากที่สุด2020-06-012020-06-01
391ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอน3รูปแบบของการจัดโครงการฝึกงานมีความเหมาะสม134มาก4.62มากที่สุด4.21มากที่สุด2020-06-012020-06-01
401ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอน4ระยะเวลาของโครงการฝึกงานมีความเหมาะสม14มาก3.85มาก4.21มากที่สุด2020-06-012020-06-01
411ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอน4ระยะเวลาของโครงการฝึกงานมีความเหมาะสม24มาก3.85มาก4.21มากที่สุด2020-06-012020-06-01
421ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอน4ระยะเวลาของโครงการฝึกงานมีความเหมาะสม34มาก3.85มาก4.21มากที่สุด2020-06-012020-06-01
431ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอน4ระยะเวลาของโครงการฝึกงานมีความเหมาะสม44มาก3.85มาก4.21มากที่สุด2020-06-012020-06-01
441ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอน4ระยะเวลาของโครงการฝึกงานมีความเหมาะสม53ปานกลาง3.85มาก4.21มากที่สุด2020-06-012020-06-01
451ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอน4ระยะเวลาของโครงการฝึกงานมีความเหมาะสม63ปานกลาง3.85มาก4.21มากที่สุด2020-06-012020-06-01
461ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอน4ระยะเวลาของโครงการฝึกงานมีความเหมาะสม75มากที่สุด3.85มาก4.21มากที่สุด2020-06-012020-06-01
471ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอน4ระยะเวลาของโครงการฝึกงานมีความเหมาะสม84มาก3.85มาก4.21มากที่สุด2020-06-012020-06-01
481ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอน4ระยะเวลาของโครงการฝึกงานมีความเหมาะสม94มาก3.85มาก4.21มากที่สุด2020-06-012020-06-01
491ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอน4ระยะเวลาของโครงการฝึกงานมีความเหมาะสม104มาก3.85มาก4.21มากที่สุด2020-06-012020-06-01
501ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอน4ระยะเวลาของโครงการฝึกงานมีความเหมาะสม114มาก3.85มาก4.21มากที่สุด2020-06-012020-06-01
511ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอน4ระยะเวลาของโครงการฝึกงานมีความเหมาะสม123ปานกลาง3.85มาก4.21มากที่สุด2020-06-012020-06-01
521ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอน4ระยะเวลาของโครงการฝึกงานมีความเหมาะสม134มาก3.85มาก4.21มากที่สุด2020-06-012020-06-01
532ความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่1การบริการของเจ้าหน้าที่15มากที่สุด4.62มากที่สุด4.62มากที่สุด2020-06-012020-06-01
542ความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่1การบริการของเจ้าหน้าที่25มากที่สุด4.62มากที่สุด4.62มากที่สุด2020-06-012020-06-01
552ความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่1การบริการของเจ้าหน้าที่35มากที่สุด4.62มากที่สุด4.62มากที่สุด2020-06-012020-06-01
562ความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่1การบริการของเจ้าหน้าที่44มาก4.62มากที่สุด4.62มากที่สุด2020-06-012020-06-01
572ความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่1การบริการของเจ้าหน้าที่54มาก4.62มากที่สุด4.62มากที่สุด2020-06-012020-06-01
582ความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่1การบริการของเจ้าหน้าที่64มาก4.62มากที่สุด4.62มากที่สุด2020-06-012020-06-01
592ความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่1การบริการของเจ้าหน้าที่75มากที่สุด4.62มากที่สุด4.62มากที่สุด2020-06-012020-06-01
602ความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่1การบริการของเจ้าหน้าที่84มาก4.62มากที่สุด4.62มากที่สุด2020-06-012020-06-01
612ความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่1การบริการของเจ้าหน้าที่95มากที่สุด4.62มากที่สุด4.62มากที่สุด2020-06-012020-06-01
622ความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่1การบริการของเจ้าหน้าที่105มากที่สุด4.62มากที่สุด4.62มากที่สุด2020-06-012020-06-01
632ความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่1การบริการของเจ้าหน้าที่115มากที่สุด4.62มากที่สุด4.62มากที่สุด2020-06-012020-06-01
642ความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่1การบริการของเจ้าหน้าที่125มากที่สุด4.62มากที่สุด4.62มากที่สุด2020-06-012020-06-01
652ความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่1การบริการของเจ้าหน้าที่134มาก4.62มากที่สุด4.62มากที่สุด2020-06-012020-06-01
662ความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่2การประสานงานของเจ้าหน้าที่โครงการ15มากที่สุด4.62มากที่สุด4.62มากที่สุด2020-06-012020-06-01
672ความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่2การประสานงานของเจ้าหน้าที่โครงการ25มากที่สุด4.62มากที่สุด4.62มากที่สุด2020-06-012020-06-01
682ความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่2การประสานงานของเจ้าหน้าที่โครงการ35มากที่สุด4.62มากที่สุด4.62มากที่สุด2020-06-012020-06-01
692ความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่2การประสานงานของเจ้าหน้าที่โครงการ44มาก4.62มากที่สุด4.62มากที่สุด2020-06-012020-06-01
702ความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่2การประสานงานของเจ้าหน้าที่โครงการ54มาก4.62มากที่สุด4.62มากที่สุด2020-06-012020-06-01
712ความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่2การประสานงานของเจ้าหน้าที่โครงการ64มาก4.62มากที่สุด4.62มากที่สุด2020-06-012020-06-01
722ความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่2การประสานงานของเจ้าหน้าที่โครงการ74มาก4.62มากที่สุด4.62มากที่สุด2020-06-012020-06-01
732ความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่2การประสานงานของเจ้าหน้าที่โครงการ84มาก4.62มากที่สุด4.62มากที่สุด2020-06-012020-06-01
742ความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่2การประสานงานของเจ้าหน้าที่โครงการ95มากที่สุด4.62มากที่สุด4.62มากที่สุด2020-06-012020-06-01
752ความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่2การประสานงานของเจ้าหน้าที่โครงการ105มากที่สุด4.62มากที่สุด4.62มากที่สุด2020-06-012020-06-01
762ความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่2การประสานงานของเจ้าหน้าที่โครงการ115มากที่สุด4.62มากที่สุด4.62มากที่สุด2020-06-012020-06-01
772ความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่2การประสานงานของเจ้าหน้าที่โครงการ125มากที่สุด4.62มากที่สุด4.62มากที่สุด2020-06-012020-06-01
782ความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่2การประสานงานของเจ้าหน้าที่โครงการ135มากที่สุด4.62มากที่สุด4.62มากที่สุด2020-06-012020-06-01
792ความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่3การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่15มากที่สุด4.85มากที่สุด4.62มากที่สุด2020-06-012020-06-01
802ความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่3การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่25มากที่สุด4.85มากที่สุด4.62มากที่สุด2020-06-012020-06-01
812ความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่3การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่35มากที่สุด4.85มากที่สุด4.62มากที่สุด2020-06-012020-06-01
822ความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่3การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่44มาก4.85มากที่สุด4.62มากที่สุด2020-06-012020-06-01
832ความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่3การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่55มากที่สุด4.85มากที่สุด4.62มากที่สุด2020-06-012020-06-01
842ความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่3การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่65มากที่สุด4.85มากที่สุด4.62มากที่สุด2020-06-012020-06-01
852ความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่3การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่75มากที่สุด4.85มากที่สุด4.62มากที่สุด2020-06-012020-06-01
862ความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่3การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่85มากที่สุด4.85มากที่สุด4.62มากที่สุด2020-06-012020-06-01
872ความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่3การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่95มากที่สุด4.85มากที่สุด4.62มากที่สุด2020-06-012020-06-01
882ความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่3การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่105มากที่สุด4.85มากที่สุด4.62มากที่สุด2020-06-012020-06-01
892ความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่3การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่115มากที่สุด4.85มากที่สุด4.62มากที่สุด2020-06-012020-06-01
902ความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่3การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่125มากที่สุด4.85มากที่สุด4.62มากที่สุด2020-06-012020-06-01
912ความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่3การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่134มาก4.85มากที่สุด4.62มากที่สุด2020-06-012020-06-01
922ความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่4การให้คำแนะนำหรือตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่14มาก4.38มากที่สุด4.62มากที่สุด2020-06-012020-06-01
932ความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่4การให้คำแนะนำหรือตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่25มากที่สุด4.38มากที่สุด4.62มากที่สุด2020-06-012020-06-01
942ความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่4การให้คำแนะนำหรือตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่35มากที่สุด4.38มากที่สุด4.62มากที่สุด2020-06-012020-06-01
952ความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่4การให้คำแนะนำหรือตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่44มาก4.38มากที่สุด4.62มากที่สุด2020-06-012020-06-01
962ความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่4การให้คำแนะนำหรือตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่54มาก4.38มากที่สุด4.62มากที่สุด2020-06-012020-06-01
972ความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่4การให้คำแนะนำหรือตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่64มาก4.38มากที่สุด4.62มากที่สุด2020-06-012020-06-01
982ความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่4การให้คำแนะนำหรือตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่74มาก4.38มากที่สุด4.62มากที่สุด2020-06-012020-06-01
992ความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่4การให้คำแนะนำหรือตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่84มาก4.38มากที่สุด4.62มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1002ความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่4การให้คำแนะนำหรือตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่95มากที่สุด4.38มากที่สุด4.62มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1012ความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่4การให้คำแนะนำหรือตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่105มากที่สุด4.38มากที่สุด4.62มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1022ความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่4การให้คำแนะนำหรือตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่114มาก4.38มากที่สุด4.62มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1032ความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่4การให้คำแนะนำหรือตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่125มากที่สุด4.38มากที่สุด4.62มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1042ความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่4การให้คำแนะนำหรือตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่134มาก4.38มากที่สุด4.62มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1053ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก1ความเหมาะสมของสถานที่จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน15มากที่สุด4.38มากที่สุด4.22มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1063ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก1ความเหมาะสมของสถานที่จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน24มาก4.38มากที่สุด4.22มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1483ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก4ระยะเวลาในการจัดแสดงผลงานของนักศึกษาฝึกงาน53ปานกลาง4.23มากที่สุด4.22มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1073ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก1ความเหมาะสมของสถานที่จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน34มาก4.38มากที่สุด4.22มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1083ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก1ความเหมาะสมของสถานที่จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน44มาก4.38มากที่สุด4.22มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1093ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก1ความเหมาะสมของสถานที่จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน54มาก4.38มากที่สุด4.22มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1103ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก1ความเหมาะสมของสถานที่จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน64มาก4.38มากที่สุด4.22มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1113ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก1ความเหมาะสมของสถานที่จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน75มากที่สุด4.38มากที่สุด4.22มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1123ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก1ความเหมาะสมของสถานที่จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน84มาก4.38มากที่สุด4.22มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1133ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก1ความเหมาะสมของสถานที่จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน95มากที่สุด4.38มากที่สุด4.22มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1143ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก1ความเหมาะสมของสถานที่จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน105มากที่สุด4.38มากที่สุด4.22มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1153ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก1ความเหมาะสมของสถานที่จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน115มากที่สุด4.38มากที่สุด4.22มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1163ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก1ความเหมาะสมของสถานที่จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน124มาก4.38มากที่สุด4.22มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1173ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก1ความเหมาะสมของสถานที่จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน134มาก4.38มากที่สุด4.22มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1183ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก2ความเหมาะสมของสถานที่จัดแสดงผลงานของนักศึกษาฝึกงาน15มากที่สุด4.31มากที่สุด4.22มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1193ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก2ความเหมาะสมของสถานที่จัดแสดงผลงานของนักศึกษาฝึกงาน24มาก4.31มากที่สุด4.22มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1203ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก2ความเหมาะสมของสถานที่จัดแสดงผลงานของนักศึกษาฝึกงาน34มาก4.31มากที่สุด4.22มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1213ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก2ความเหมาะสมของสถานที่จัดแสดงผลงานของนักศึกษาฝึกงาน44มาก4.31มากที่สุด4.22มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1223ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก2ความเหมาะสมของสถานที่จัดแสดงผลงานของนักศึกษาฝึกงาน54มาก4.31มากที่สุด4.22มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1233ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก2ความเหมาะสมของสถานที่จัดแสดงผลงานของนักศึกษาฝึกงาน64มาก4.31มากที่สุด4.22มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1243ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก2ความเหมาะสมของสถานที่จัดแสดงผลงานของนักศึกษาฝึกงาน75มากที่สุด4.31มากที่สุด4.22มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1253ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก2ความเหมาะสมของสถานที่จัดแสดงผลงานของนักศึกษาฝึกงาน84มาก4.31มากที่สุด4.22มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1263ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก2ความเหมาะสมของสถานที่จัดแสดงผลงานของนักศึกษาฝึกงาน95มากที่สุด4.31มากที่สุด4.22มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1273ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก2ความเหมาะสมของสถานที่จัดแสดงผลงานของนักศึกษาฝึกงาน105มากที่สุด4.31มากที่สุด4.22มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1283ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก2ความเหมาะสมของสถานที่จัดแสดงผลงานของนักศึกษาฝึกงาน114มาก4.31มากที่สุด4.22มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1293ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก2ความเหมาะสมของสถานที่จัดแสดงผลงานของนักศึกษาฝึกงาน124มาก4.31มากที่สุด4.22มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1303ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก2ความเหมาะสมของสถานที่จัดแสดงผลงานของนักศึกษาฝึกงาน134มาก4.31มากที่สุด4.22มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1313ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก3ระยะเวลาในการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน15มากที่สุด4.23มากที่สุด4.22มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1323ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก3ระยะเวลาในการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน24มาก4.23มากที่สุด4.22มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1333ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก3ระยะเวลาในการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน34มาก4.23มากที่สุด4.22มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1343ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก3ระยะเวลาในการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน45มากที่สุด4.23มากที่สุด4.22มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1353ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก3ระยะเวลาในการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน53ปานกลาง4.23มากที่สุด4.22มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1363ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก3ระยะเวลาในการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน63ปานกลาง4.23มากที่สุด4.22มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1373ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก3ระยะเวลาในการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน74มาก4.23มากที่สุด4.22มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1383ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก3ระยะเวลาในการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน84มาก4.23มากที่สุด4.22มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1393ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก3ระยะเวลาในการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน95มากที่สุด4.23มากที่สุด4.22มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1403ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก3ระยะเวลาในการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน105มากที่สุด4.23มากที่สุด4.22มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1413ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก3ระยะเวลาในการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน114มาก4.23มากที่สุด4.22มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1423ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก3ระยะเวลาในการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน124มาก4.23มากที่สุด4.22มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1433ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก3ระยะเวลาในการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน135มากที่สุด4.23มากที่สุด4.22มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1443ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก4ระยะเวลาในการจัดแสดงผลงานของนักศึกษาฝึกงาน15มากที่สุด4.23มากที่สุด4.22มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1453ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก4ระยะเวลาในการจัดแสดงผลงานของนักศึกษาฝึกงาน24มาก4.23มากที่สุด4.22มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1463ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก4ระยะเวลาในการจัดแสดงผลงานของนักศึกษาฝึกงาน34มาก4.23มากที่สุด4.22มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1473ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก4ระยะเวลาในการจัดแสดงผลงานของนักศึกษาฝึกงาน44มาก4.23มากที่สุด4.22มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1493ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก4ระยะเวลาในการจัดแสดงผลงานของนักศึกษาฝึกงาน63ปานกลาง4.23มากที่สุด4.22มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1503ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก4ระยะเวลาในการจัดแสดงผลงานของนักศึกษาฝึกงาน75มากที่สุด4.23มากที่สุด4.22มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1513ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก4ระยะเวลาในการจัดแสดงผลงานของนักศึกษาฝึกงาน85มากที่สุด4.23มากที่สุด4.22มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1523ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก4ระยะเวลาในการจัดแสดงผลงานของนักศึกษาฝึกงาน95มากที่สุด4.23มากที่สุด4.22มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1533ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก4ระยะเวลาในการจัดแสดงผลงานของนักศึกษาฝึกงาน105มากที่สุด4.23มากที่สุด4.22มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1543ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก4ระยะเวลาในการจัดแสดงผลงานของนักศึกษาฝึกงาน114มาก4.23มากที่สุด4.22มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1553ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก4ระยะเวลาในการจัดแสดงผลงานของนักศึกษาฝึกงาน124มาก4.23มากที่สุด4.22มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1563ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก4ระยะเวลาในการจัดแสดงผลงานของนักศึกษาฝึกงาน134มาก4.23มากที่สุด4.22มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1573ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก5ความเหมาะสมของสื่อและอุปกรณ์14มาก3.92มาก4.22มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1583ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก5ความเหมาะสมของสื่อและอุปกรณ์23ปานกลาง3.92มาก4.22มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1593ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก5ความเหมาะสมของสื่อและอุปกรณ์33ปานกลาง3.92มาก4.22มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1603ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก5ความเหมาะสมของสื่อและอุปกรณ์44มาก3.92มาก4.22มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1613ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก5ความเหมาะสมของสื่อและอุปกรณ์53ปานกลาง3.92มาก4.22มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1623ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก5ความเหมาะสมของสื่อและอุปกรณ์63ปานกลาง3.92มาก4.22มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1633ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก5ความเหมาะสมของสื่อและอุปกรณ์75มากที่สุด3.92มาก4.22มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1643ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก5ความเหมาะสมของสื่อและอุปกรณ์84มาก3.92มาก4.22มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1653ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก5ความเหมาะสมของสื่อและอุปกรณ์95มากที่สุด3.92มาก4.22มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1663ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก5ความเหมาะสมของสื่อและอุปกรณ์105มากที่สุด3.92มาก4.22มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1673ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก5ความเหมาะสมของสื่อและอุปกรณ์115มากที่สุด3.92มาก4.22มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1683ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก5ความเหมาะสมของสื่อและอุปกรณ์124มาก3.92มาก4.22มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1693ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก5ความเหมาะสมของสื่อและอุปกรณ์133ปานกลาง3.92มาก4.22มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1703ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก6ความชัดเจนของสื่อ/ภาพที่จัดแสดงผลงาน15มากที่สุด4มาก4.22มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1713ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก6ความชัดเจนของสื่อ/ภาพที่จัดแสดงผลงาน23ปานกลาง4มาก4.22มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1723ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก6ความชัดเจนของสื่อ/ภาพที่จัดแสดงผลงาน33ปานกลาง4มาก4.22มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1733ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก6ความชัดเจนของสื่อ/ภาพที่จัดแสดงผลงาน44มาก4มาก4.22มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1743ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก6ความชัดเจนของสื่อ/ภาพที่จัดแสดงผลงาน53ปานกลาง4มาก4.22มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1753ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก6ความชัดเจนของสื่อ/ภาพที่จัดแสดงผลงาน63ปานกลาง4มาก4.22มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1763ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก6ความชัดเจนของสื่อ/ภาพที่จัดแสดงผลงาน75มากที่สุด4มาก4.22มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1773ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก6ความชัดเจนของสื่อ/ภาพที่จัดแสดงผลงาน84มาก4มาก4.22มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1783ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก6ความชัดเจนของสื่อ/ภาพที่จัดแสดงผลงาน95มากที่สุด4มาก4.22มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1793ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก6ความชัดเจนของสื่อ/ภาพที่จัดแสดงผลงาน105มากที่สุด4มาก4.22มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1803ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก6ความชัดเจนของสื่อ/ภาพที่จัดแสดงผลงาน114มาก4มาก4.22มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1813ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก6ความชัดเจนของสื่อ/ภาพที่จัดแสดงผลงาน124มาก4มาก4.22มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1823ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก6ความชัดเจนของสื่อ/ภาพที่จัดแสดงผลงาน134มาก4มาก4.22มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1833ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก7ความเหมาะสมของอาหารกลางวันและอาหารว่าง14มาก4.46มากที่สุด4.22มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1843ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก7ความเหมาะสมของอาหารกลางวันและอาหารว่าง25มากที่สุด4.46มากที่สุด4.22มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1853ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก7ความเหมาะสมของอาหารกลางวันและอาหารว่าง35มากที่สุด4.46มากที่สุด4.22มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1863ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก7ความเหมาะสมของอาหารกลางวันและอาหารว่าง44มาก4.46มากที่สุด4.22มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1873ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก7ความเหมาะสมของอาหารกลางวันและอาหารว่าง54มาก4.46มากที่สุด4.22มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1883ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก7ความเหมาะสมของอาหารกลางวันและอาหารว่าง64มาก4.46มากที่สุด4.22มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1893ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก7ความเหมาะสมของอาหารกลางวันและอาหารว่าง75มากที่สุด4.46มากที่สุด4.22มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1903ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก7ความเหมาะสมของอาหารกลางวันและอาหารว่าง84มาก4.46มากที่สุด4.22มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1913ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก7ความเหมาะสมของอาหารกลางวันและอาหารว่าง95มากที่สุด4.46มากที่สุด4.22มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1923ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก7ความเหมาะสมของอาหารกลางวันและอาหารว่าง105มากที่สุด4.46มากที่สุด4.22มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1933ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก7ความเหมาะสมของอาหารกลางวันและอาหารว่าง115มากที่สุด4.46มากที่สุด4.22มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1943ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก7ความเหมาะสมของอาหารกลางวันและอาหารว่าง124มาก4.46มากที่สุด4.22มากที่สุด2020-06-012020-06-01
1953ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก7ความเหมาะสมของอาหารกลางวันและอาหารว่าง134มาก4.46มากที่สุด4.22มากที่สุด2020-06-012020-06-01