โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

3. โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับภารกิจของการบริหารจัดการเมือง : 139

ค่าเป้าหมาย ผลคะแนนประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ : 80

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร
:มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
:เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ %

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง องค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่ ระบบฮาร์ดแวร์ ระบบซอฟต์แวร์ ระบบการสื่อสารข้อมูล และระบบรักษาความปลอดภัยที่ถูกนำมาทำงานร่วมกันเพื่อรองรับกิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมดของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ รวมถึงมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่กำหนดให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบในการทำงานร่วมกัน * คุณภาพ หมายถึง การทำงานของโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เป็นไปตามข้อกำหนดที่ต้องการ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี ในที่นี้ หมายถึง เสถียรภาพและความต่อเนื่องในการทำงานของศูนย์ข้อมูล ระบบภายในศูนย์ฯ ระบบรักษาความปลอดภัย และระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล ที่ให้บริการหน่วยงาน/ส่วนราชการกรุงเทพมหานคร * ประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐาน หมายถึง ความสามารถของโครงสร้างพื้นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สามารถรองรับการทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยใช้ทรัพยากรเท่าที่จำเป็นและมีการสูญเสียน้อย ในที่นี้ หมายถึง ความครอบคลุม ความเพียงพอและความมั่งคงปลอดภัย ในการทำงานของ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ระบบภายในศูนย์ฯ ระบบรักษาความปลอดภัย และเครือข่ายสื่อสารข้อมูลที่ให้บริการหน่วยงาน/ส่วนราชการของกรุงเทพมหานคร * เกณฑ์ประเมิน หมายถึง ความครอบคลุมของเครือข่ายสื่อสารข้อมูลที่เชื่อมต่อระหว่างหน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับการใช้งานระบบสารสนเทศจากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายได้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้งาน และมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามต่าง ๆ

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

(1) ด้านระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล (ครอบคลุมทุกส่วนราชการของ 77 หน่วยงาน)
วิธีการคำนวณ = (จำนวนส่วนราชการที่ใช้สามารถใช้งานระบบเครือข่ายได้ / จำนวนส่วนราชการของ 77 หน่วยงาน)
(2) ด้านระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
วิธีการคำนวณ = (จำนวนแม่ข่ายที่สามารถให้บริการตามที่หน่วยงานร้องขอ/ จำนวนแม่ข่ายที่หน่วยงานขอใช้บริการทั้งหมด)
(3) มาตรฐานความปลอดภัยของระบบเครือข่าย/แม่ข่าย
วิธีการคำนวณ = สามารถให้บริการได้มาตรฐานตาม SLA ที่กรุงเทพมหานครกำหนด
(4) คุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการของศูนย์ข้อมูล (DATA CENTER)
วิธีการคำนวณ = สามารถให้บริการได้มาตรฐานตาม SLA ที่กรุงเทพมหานครกำหนด
(5) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
วิธีการคำนวณ = มีครบถ้วนเพียงพอตามที่กรุงเทพมหานครกำหนด (อัตรา 1:1)
(จำนวนข้าราชการ กทม.ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน)

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21100100-กองสารสนเทศภูมิศาสตร์

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0023 : จำนวนและข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมกับภารกิจของการบริหารจัดการเมืองที่ได้รับการพัฒนาขึ้น)