โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

3. จำนวนเครือข่ายด้านพหุวัฒนธรรมที่มีในกรุงเทพมหานคร : 142

ค่าเป้าหมาย 3 เครือข่าย : 3 เครือข่าย

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน
:มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
:เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- เครือข่ายด้านพหุวัฒนธรรมที่มีในกรุงเทพมหานคร หมายถึง หน่วยงาน องค์กร สถาบันการศึกษา ทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน และภาคประชาชนในกรุงเทพมหานคร ที่เกี่ยวข้องด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม มรดกภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย คุณสมบัติของเครือข่าย - บุคคล สถาบันที่มีชื่อเสียง องค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชน และภาคประชาชน ที่มีผลงานเป็นที่สาธารณะชนยอมรับ เช่น บุคคลที่ได้รับยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญที่มีผลงานเผยแพร่เป็นที่กว้างขวาง องค์กรที่มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม มรดก ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ฯลฯ ทั้งนี้ เครือข่ายที่จัดตั้ง ตัวบุคคล สถาบัน หรือองค์กรจะต้องมีผลงานและสถานที่ตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร การดำเนินงานของเครือข่าย - ดำเนินการรวบรวมข้อมูล จัดทำฐานข้อมูลด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม มรดกภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รวมถึงการร่วมหรือสนับสนุนการจัดกิจกรรมร่วมกับ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้แก่ กิจกรรมต่างๆ ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม มรดกภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมืออย่างสม่ำเสมอ

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจากจำนวนเครือข่าย/หน่วยงาน ที่ประสานความร่วมมือด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม มรดกภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21060200-กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0436 : จำนวนและข้อมูลเครือข่ายด้านพหุวัฒนธรรมที่มีในกรุงเทพมหานคร จำแนกรายเขต)