โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

3. ร้อยละของปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ลดได้เพิ่มขึ้นจากโครงการปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน : 146

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 4.72

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย
:มิติที่ ๒.๔ - การใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพและพลังงานทางเลือก
:เป้าหมายที่ ๒.๔.๑ กรุงเทพมหานครเป็นที่เมืองประหยัดพลังงาน ใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1) โครงการ/กิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงาน หมายถึง การดำเนินการที่ทำให้เกิดความตระหนักตื่นตัวร่วมกันลดใช้พลังงาน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่า และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคลากรไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ซึ่งดำเนินโครงการ/กิจกรรมรณรงค์ฯ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ธุรกิจเอกชน และประชาชน 2) ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ลดได้ หมายถึง ข้อมูลสถิติปริมาณไฟฟ้าที่ลดลงในช่วงเวลากิจกรรมรณรงค์การปิดไฟ 1 ชั่วโมง (ตั้งแต่เวลา 20.30-21.30 น.) ในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งจัดเก็บข้อมูลโดยการไฟฟ้านครหลวง 3) ปีฐานเฉลี่ย (พ.ศ. 2557-2561) 1,937 เมกะวัตต์ 4) ค่าเป้าหมายเฉลี่ย (พ.ศ. 2556-2561) เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.72

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ร้อยละของปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ลดได้เพิ่มฯ = [ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ลดได้ของปีปัจจุบัน / ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ลดได้ของปีฐานเฉลี่ย] x 4.72

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ลดได้ในปีปัจจุบัน และย้อนหลัง 5 ปี ข้อมูลโดยการไฟฟ้านครหลวง

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21040200-กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0351 : ปริมาณพลังงานไฟฟ้าในปีปัจจุบัน และย้อนหลัง 5 ปี)

ตาราง : พลังงานไฟฟ้าที่ลดลงได้จากกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour)

หน่วยงาน : สำนักสิ่งแวดล้อม

คำอธิบายตาราง :

idye_arreduce_electric_mwreduce_co2_toncost_bahtadddateupdatedate
2255717689306.892020-06-022020-09-15
32558194010217.562020-06-022020-09-15
42559202010637.872020-06-022020-09-15
52560195310167.682020-06-022020-09-15
62561200210267.862020-06-022020-09-15
7256215147496.052020-06-022020-09-15
825632482121910.152020-06-022020-09-15
1255616998946.622020-06-022020-10-15ตาราง : พลังงานไฟฟ้าที่ลดลงได้จากกิจกรรม ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour)

หน่วยงาน : สำนักสิ่งแวดล้อม

คำอธิบายตาราง : พลังงานไฟฟ้าที่ลดลงได้จากกิจกรรม ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour) ตั้งแต่ปี 2556 ถึง ปี 2563 ประกอบด้วย พลังงานไฟฟ้าที่ลดได้ (เมกกะวัตต์) ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดได้ (ตัน) จำนวนเงินที่ลดได้ (บาท)

idye_arreduce_electric_mwreduce_co2_toncost_bahtadddateupdatedate
2255717689306.892020-06-112020-06-11
32558194010217.562020-06-112020-06-11
42559202010637.872020-06-112020-06-11
52560195310167.682020-06-112020-06-11
62561200210267.862020-06-112020-06-11
7256215147496.052020-06-112020-06-11
825632482121910.152020-06-112020-09-15
1255616998946.622020-06-112020-10-15