โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

3. ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้านความปลอดภัยให้สามารถใช้การได้ภายใน 24 ชั่วโมงเมื่อได้รับแจ้ง หรือตรวจพบ : 148

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย
:มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
:เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้านความปลอดภัย หมายถึง....... - กล้องฯ ที่นำมาใช้ในการประเมินประกอบด้วย 1) กล้องฯ ที่เชื่อมต่อเข้าศูนย์ข้อมูล และ 2) กล้องในลักษณะ Standalone - กล้องฯ ที่อยู่ในสถานใช้งานได้ให้หมายถึงกล้องที่สามารถบันทึกข้อมูลและนำข้อมูลมาประโยชน์ได้ กรณีบันทึกขัอมูลไม่สำเร็จถือว่ากล้องไม่อยู่ในสถานะที่ใช้งานได้ - การแก้ไขกล้องฯ หมายถึง การแก้ไขดำเนินการแล้วเสร็จหลังจากได้รับแจ้ง หรือตรวจพบภายใน 24 ชั่วโมง

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

A = (Cx100)/B A = ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้านความปลอดภัยให้สามารถใช้การได้ B = จำนวนกล้องทั้งหมดที่เสีย C = จำนวนกล้องที่แก้ไขแล้วเสร็จอยู่ในสถานะใช้งานได้ตามกำหนด

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สรุปรายงานการซ่อมบำรุงกล้อง /สรุปบันทึกผลการดำเนินการในระบบ Dailyplans/Digital plans

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21050200-กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0086 : จำนวนกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ได้รับการแก้ไขด้านความปลอดภัยให้สามารถใช้การได้ภายใน 24 ชั่วโมงเมื่อได้รับแจ้ง หรือตรวจพบ)

ตาราง : ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้านความปลอดภัยให้สามารถใช้การได้ภายใน 24 ชั่วโมงเมื่อได้รับแจ้ง หรือตรวจพบ ประจำเดือนเมษายน 2563

หน่วยงาน : สำนักการจราจรและขนส่ง

คำอธิบายตาราง : ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้านความปลอดภัยให้สามารถใช้การได้ภายใน 24 ชั่วโมงเมื่อได้รับแจ้ง หรือตรวจพบ ประจำเดือนเมษายน 2563

iddate_orgertotal_cameradamaged_camerarepaired_camerapercentadddateupdatedate
12020-04-01236372332331002020-06-182020-06-18
22020-04-02236372272271002020-06-182020-06-18
32020-04-03236371991991002020-06-182020-06-18
42020-04-04236372292291002020-06-182020-06-18
52020-04-05236371391391002020-06-182020-06-18
62020-04-06236371461461002020-06-182020-06-18
72020-04-07236371931931002020-06-182020-06-18
82020-04-08236371621621002020-06-182020-06-18
92020-04-09236371761761002020-06-182020-06-18
102020-04-10236371981981002020-06-182020-06-18
112020-04-11236371701701002020-06-182020-06-18
122020-04-12236371361361002020-06-182020-06-18
132020-04-13236371671671002020-06-182020-06-18
142020-04-14236372262261002020-06-182020-06-18
152020-04-15236371671671002020-06-182020-06-18
162020-04-16236372012011002020-06-182020-06-18
172020-04-17236371381381002020-06-182020-06-18
182020-04-18236371201201002020-06-182020-06-18
192020-04-19236371161161002020-06-182020-06-18
202020-04-20236371071071002020-06-182020-06-18
212020-04-21236371241241002020-06-182020-06-18
222020-04-22236371451451002020-06-182020-06-18
232020-04-232363799991002020-06-182020-06-18
242020-04-24236371281281002020-06-182020-06-18
252020-04-252363798981002020-06-182020-06-18
262020-04-26236371111111002020-06-182020-06-18
272020-04-27236371361361002020-06-182020-06-18
282020-04-28236371391391002020-06-182020-06-18
292020-04-29236371091091002020-06-182020-06-18
302020-04-302363787871002020-06-182020-06-18ตาราง : ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้านความปลอดภัยให้สามารถใช้การได้ภายใน 24 ชั่วโมงเมื่อได้รับแจ้ง หรือตรวจพบ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

หน่วยงาน : สำนักการจราจรและขนส่ง

คำอธิบายตาราง : ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้านความปลอดภัยให้สามารถใช้การได้ภายใน 24 ชั่วโมงเมื่อได้รับแจ้ง หรือตรวจพบ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

iddate_orgertotal_cameradamaged_camerarepaired_camerapercentadddateupdatedate
12020-05-01236371831831002020-06-182020-06-18
22020-05-02236371301301002020-06-182020-06-18
32020-05-03236371451451002020-06-182020-06-18
42020-05-04236371321321002020-06-182020-06-18
52020-05-05236371701701002020-06-182020-06-18
62020-05-06236371381381002020-06-182020-06-18
72020-05-07236371761761002020-06-182020-06-18
82020-05-082363795951002020-06-182020-06-18
92020-05-092363786861002020-06-182020-06-18
102020-05-102363788881002020-06-182020-06-18
112020-05-11236371331331002020-06-182020-06-18
122020-05-12236371421421002020-06-182020-06-18
132020-05-13236371251251002020-06-182020-06-18
142020-05-14236371551551002020-06-182020-06-18
152020-05-15236371501501002020-06-182020-06-18
162020-05-16236371261261002020-06-182020-06-18
172020-05-17236371391391002020-06-182020-06-18
182020-05-18236371651651002020-06-182020-06-18
192020-05-19236371661661002020-06-182020-06-18
202020-05-20236371801801002020-06-182020-06-18
212020-05-21236371591591002020-06-182020-06-18
222020-05-22236371481481002020-06-182020-06-18
232020-05-23236371081081002020-06-182020-06-18
242020-05-24236371221221002020-06-182020-06-18
252020-05-25236371651651002020-06-182020-06-18
262020-05-26236371621621002020-06-182020-06-18
272020-05-27236371821821002020-06-182020-06-18
282020-05-28236371781781002020-06-182020-06-18
292020-05-29236371581581002020-06-182020-06-18
302020-05-30236371071071002020-06-182020-06-18
312020-05-31236371571571002020-06-182020-06-18ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0087 : จำนวนกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้านความปลอดภัยที่ได้รับการแจ้ง หรือตรวจพบว่าต้องแก้ไขทั้งหมด)