โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

1. ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บริการประชาชนและ/หรือเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน : 15

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 50 (จากบริการที่สำรวจ 371 services) : ร้อยละ 50

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร
:มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
:เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ %

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์หมายถึงการให้บริการตามที่ระบุไว้ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานครและอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมานครในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานการประเมินผลการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อยกระดับการให้บริการของภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนโดยองค์การสหประชาชาติ (UN) ในดัชนีบริการออนไลน์ (Online Service Index : OSI) ภายใต้ E-Government Development Index (EGDI) ประกอบด้วย ระดับที่ 1 Emerging Information services เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ระดับที่ 2 Enhanced Information Services สร้างปฏิสัมพันธ์กับประชาชน ระดับที่ 3 Transactional Services ยื่นคำร้องทำธุรกรรมได้ครบวงจร และระดับที่ 4 Connected Services สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ซึ่งในแผนนี้จะนับรวมเฉพาะบริการในระดับที่ 3 และระดับที่ 4 เท่านั้น

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

บริการของกรุงทพมหานครที่ได้จาการสำรวจ มีจำนวน 371 บริการ (ร้อยละ 50 เท่ากับ 185 บริการ) นับจำนวนระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บริการประชาชน/หรือเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่กรุงเทพมหานครให้บริการในระดับที่ ๓ ยื่นคำร้องทำ ธุรกรรมได้ครบวงจร และ ระดับที่ ๔ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21100100-กองสารสนเทศภูมิศาสตร์

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0021 : จำนวนและข้อมูลระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บริการประชาชนและ/หรือเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน)