โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

3. ร้อยละความสำเร็จในการจัดระเบียบป้ายโฆษณาตามแผนการจัดระเบียบป้ายฯ จำแนกรายเขต : 150

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย
:มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
:เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. ป้ายผิดกฎหมาย หมายถึง ป้ายที่ติดตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ติดในที่สาธารณะตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 (ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ป้ายผิดกฎหมายที่กรุงเทพมหานครจะดำเนินการตรวจสอบ กวดขัน มีจำนวน 9 ประเภท ได้แก่ 1) ป้ายเกาะกลางถนน 2) ป้ายบนสะพานลอย 3) ป้ายบดบังทัศนวิสัยการจราจร 4) ป้ายที่อยู่ในเขตทาง 5) ป้ายอวยพร/เทศกาลต่าง ๆ 6) ป้ายเลียนแบบป้าย กทม. 7) ป้ายติดตามผนัง กำแพงรั้ว 8) ป้ายหมู่บ้านจัดสรร/ป้ายคนถือ และ 9) ป้ายต่าง ๆ 2. ถนนปลอดป้ายฯ หมายถึง ถนนที่สำนักงานเขตกำหนด จำนวนเขตละ 2 เส้นทาง เพื่อดำเนินการจัดระเบียบป้ายฯ (ระยะทางของถนนตามที่สำนักงานเขตระบุจุดเริ่มต้น - จุดสิ้นสุด) 3. การจัดระเบียบป้ายฯ หมายถึง การตรวจ กวดขัน และบังคับการตามกฎหมายกับการกระทำผิดเกี่ยวกับป้ายผิดกฎหมายบนถนนปลอดป้ายโฆษณาที่สำนักงานเขตกำหนด จำนวนเขตละ 2 เส้นทาง

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

พิจารณาจากความสำเร็จของงานตามตัวชี้วัด แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ร้อยละ 20 ความสามารถในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของสำนักเทศกิจ (การตรวจสอบ กำกับ ดูแล สนับสนุนการปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผลการบังคับการตามกฎหมายของฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต) เพื่อร่วมผลักดันให้สำนักงานเขตบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง อันจะนำไปสู่จำนวนผู้กระทำผิดในพื้นที่เขตลดลง โดยแบ่งการคิดคะแนนเป็น 2 ข้อ ดังนี้ 1. การประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารสำนักเทศกิจ และหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต (แนวดิ่งฝ่ายเทศกิจ) คิดเป็นจำนวนคะแนน (ร้อยละ) 10 คะแนน โดยนับจากรายงานการประชุมฯ ที่รับรองแล้ว หากไม่มีการเสนอเรื่องประชุมเพื่อติดตามตรวจสอบจะตัดคะแนนครั้งละ 0.5 คะแนนต่อการประชุม y= (10 × (n - x))/n y = คะแนน (ร้อยละ) ของจำนวนรายงานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารสำนักเทศกิจ และหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต (แนวดิ่งฝ่ายเทศกิจ) ที่รับรองแล้ว x = จำนวนคะแนนที่ถูกตัดคะแนน n = จำนวนครั้งการประชุมทั้งหมด 2. การประชุมฝ่ายเทศกิจ จำนวน 6 กลุ่มเขต คิดเป็นจำนวนคะแนน (ร้อยละ) 10 คะแนน โดยนับจากรายงานการประชุมฯ ที่รับรองแล้ว หากไม่มีการจัดประชุมเพื่อติดตามตรวจสอบจะตัดคะแนนครั้งละ 0.5 คะแนนต่อการประชุม y= (10 × (6 - x))/6 y = คะแนน (ร้อยละ) ของจำนวนรายงานการประชุมฝ่ายเทศกิจกลุ่มเขตที่รับรองแล้ว x = จำนวนคะแนนที่ถูกตัดคะแนน ส่วนที่ 2 ร้อยละ 80 ผลลัพธ์ของการบังคับการตามมาตรการฯอย่างเข้มงวด จริงจังตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่งผลให้ไม่มีการฝ่าฝืน/กระทำความผิดบนถนนปลอดป้ายโฆษณาที่สำนักงานเขตกำหนด จำนวนเขตละ 2 เส้นทางเท่านั้น (ระยะทางของถนนตามที่สำนักงานเขตระบุจุดเริ่มต้น - จุดสิ้นสุด) โดยแบ่งการคิดคะแนนเป็น 2 ข้อดังนี้ 1. การรายงานผลการปฏิบัติงานของชุดสายตรวจเทศกิจที่มีคำสั่งมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ จำนวนคะแนน (ร้อยละ) 60 คะแนน คิดจาก y= ((x × 60))/n y = คะแนน (ร้อยละ) ของรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนของชุดสายตรวจเทศกิจที่มีคำสั่งมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ x = จำนวนรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนของชุดสายตรวจเทศกิจที่มีคำสั่งมอบหมายปฏิบัติหน้าที่และส่งให้ผู้รับผิดชอบโครงการทราบ n = จำนวนรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนของชุดสายตรวจเทศกิจที่มีคำสั่งมอบหมายปฏิบัติหน้าที่และส่งให้ผู้รับผิดชอบโครงการทราบทั้งหมด 2. การรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนให้ผู้บริหาร กทม. ทราบ จำนวนคะแนน (ร้อยละ) 20 คะแนน คิดจาก y= ((x × 20))/12 y = คะแนน (ร้อยละ) ของจำนวนรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนให้ผู้บริหาร กทม. ทราบ x = จำนวนรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนให้ผู้บริหาร กทม. ทราบ

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักเทศกิจ/สำนักงานเขต

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21060200-กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0315 : ข้อมูลการดำเนินคดีป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย)

ตาราง : จำนวนการจัดเก็บป้ายที่ไม่ได้รับอนุญาต ปี 2561

หน่วยงาน : สำนักเทศกิจ

คำอธิบายตาราง : รายงานผลการดำเนินการของป้ายผิดกฎหมายที่จัดเก็บในเขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต ของปี 2561 ได้แก่ 1. ติดตั้งบริเวณเกาะกลางถนน 2. ติดตั้งบนสะพานลอย 3.มีลักษณะบดบังทัศนะวิสัยการสัญจร 4. ติดตั้งอยู่ในเขตทาง 5.ติดตั้งตามผนัง กำแพง รั้ว ต้นไม้ 6.ป้ายหมู่บ้านจัดสรร/ป้ายคนถือ 7.ป้ายเลียนแบบป้าย กทม. 8. ป้ายอวยพรในเทศกาลต่าง ๆ 9. ป้ายอื่น ๆ

idnumdnamemiddle_roadon_the_overpassobstructs_the_visibility_trafficthe_road_zonealong_the_wallhousing_labelimitation_labelgreeting_labelother_signsdsumprosecutefinebahtaccidentadddateupdatedate
11เขตพระนคร00000000323200002020-06-052020-06-05
22เขตดุสิต00000000616101700002020-06-052020-06-05
33เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย00000001825327100002020-06-052020-06-05
44เขตสัมพันธวงศ์00000100212200002020-06-052020-06-05
55เขตดินแดง10000000127128001100002020-06-052020-06-05
66เขตห้วยขวาง00000002540924117045193300002020-06-052020-06-05
77เขตพญาไท030055008678800226500002020-06-052020-06-05
88เขตราชเทวี0000030056757004450002020-06-052020-06-05
99เขตวังทองหลาง66000107380639184833010163950002020-06-052020-06-05
1010เขตปทุมวัน0000000027270131000002020-06-052020-06-05
1111เขตบางรัก0000000027827800002020-06-052020-06-05
1212เขตสาทร000091300367389014002020-06-052020-06-05
1313เขตวัฒนา0000000014251425015002020-06-052020-06-05
1414เขตบางคอแหลม0000180019120000002020-06-052020-06-05
1515เขตยานนาวา0000070031832500002020-06-052020-06-05
1616เขตคลองเตย000011500211227071113950002020-06-052020-06-05
1717เขตพระโขนง16000814520081813670416195480002020-06-052020-06-05
1818เขตสวนหลวง000061920028648401359600002020-06-052020-06-05
1919เขตบางนา00001393418012151469014114100002020-06-052020-06-05
2020เขตจตุจักร00000900031540503611140002020-06-052020-06-05
2121เขตบางซื่อ00000170012914601400002020-06-052020-06-05
2222เขตลาดพร้าว0000000072720015700002020-06-052020-06-05
2323เขตหลักสี่0005321001511800433195002020-06-052020-06-05
2424เขตดอนเมือง0000010001011110152600002020-06-052020-06-05
2525เขตสายไหม00040512019024709627680002020-06-052020-06-05
2626เขตบางเขน0000038100163970022350002020-06-052020-06-05
2727เขตบางกะปิ0020017663012618970914150002020-06-052020-06-05
2828เขตสะพานสูง003060830017181864033038600002020-06-052020-06-05
2929เขตบึงกุ่ม000001150020662181010420500002020-06-052020-06-05
3030เขตคันนายาว000080350008051005311700002020-06-052020-06-05
3131เขตลาดกระบัง000004980055810560282800002020-06-052020-06-05
3232เขตมีนบุรี00000190065840189200002020-06-052020-06-05
3333เขตหนองจอก00000493001151164405617710002020-06-052020-06-05
3434เขตคลองสามวา00000248001073550613630002020-06-052020-06-05
3535เขตประเวศ00001281500217104401422900002020-06-052020-06-05
3636เขตธนบุรี0000441700321382061860002020-06-052020-06-05
3737เขตคลองสาน041015540023339708002020-06-052020-06-05
3838เขตจอมทอง00001816600911109506917330002020-06-052020-06-05
3939เขตบางกอกใหญ่0000100017617700002020-06-052020-06-05
4040เขตบางกอกน้อย0000020071171307600002020-06-052020-06-05
4141เขตบางพลัด0000000055555506111130002020-06-052020-06-05
4242เขตตลิ่งชัน00000101865607470131030002020-06-052020-06-05
4343เขตทวีวัฒนา000001620091253007060002020-06-052020-06-05
4444เขตภาษีเจริญ00000100277278041900002020-06-052020-06-05
4545เขตบางแค020003310025558801724700002020-06-052020-06-05
4646เขตหนองแขม00004466008031273010114420002020-06-052020-06-05
4747เขตบางขุนเทียน00000562001056161809520550002020-06-052020-06-05
4848เขตบางบอน0000025400695949045700002020-06-052020-06-05
4949เขตราษฎร์บูรณะ00000000684684034480002020-06-052020-06-05
5050เขตทุ่งครุ00002335808276212250377400002020-06-052020-06-05
510รวมทั้งสิ้น83969652874961030281563870002160888545002020-06-052020-06-05ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0314 : ข้อมูลการตรวจพบป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย จำแนกรายเขตในปีปัจจุบันและย้อนหลัง 5 ปี)

ตาราง : จำนวนการจัดเก็บป้ายที่ไม่ได้รับอนุญาต ปี 2562

หน่วยงาน : สำนักเทศกิจ

คำอธิบายตาราง : รายงานผลการดำเนินการของป้ายผิดกฎหมายที่จัดเก็บในเขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต ของปี 2562 ได้แก่ 1. ติดตั้งบริเวณเกาะกลางถนน 2. ติดตั้งบนสะพานลอย 3.มีลักษณะบดบังทัศนะวิสัยการสัญจร 4. ติดตั้งอยู่ในเขตทาง 5.ติดตั้งตามผนัง กำแพง รั้ว ต้นไม้ 6.ป้ายหมู่บ้านจัดสรร/ป้ายคนถือ 7.ป้ายเลียนแบบป้าย กทม. 8. ป้ายอวยพรในเทศกาลต่าง ๆ 9. ป้ายอื่น ๆ

iddnamemiddle_roadon_the_overpassobstructs_the_visibility_trafficthe_road_zonealong_the_wallhousing_labelimitation_labelgreeting_labelother_signsdsumprosecutefinebahtaccidentadddateupdatedate
1เขตพระนคร00000000363600002020-06-052020-06-05
2เขตดุสิต0000000012712701200002020-06-052020-06-05
3เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย00000001831833601500002020-06-052020-06-05
4เขตสัมพันธวงศ์00000100282901500002020-06-052020-06-05
5เขตดินแดง1000000016316400002020-06-052020-06-05
6เขตห้วยขวาง0000000254882490704513650002020-06-052020-06-05
7เขตพญาไท030055009679800269050002020-06-052020-06-05
8เขตราชเทวี000002700685712041800002020-06-052020-06-05
9เขตวังทองหลาง660001012810639215741530274480002020-06-052020-06-05
10เขตปทุมวัน0000040031350216200002020-06-052020-06-05
11เขตบางรัก0000000033933900002020-06-052020-06-05
12เขตสาทร0000913004304520144900002020-06-052020-06-05
13เขตวัฒนา00000000158615860177300002020-06-052020-06-05
14เขตบางคอแหลม0000180023124000002020-06-052020-06-05
15เขตยานนาวา0000070034935600002020-06-052020-06-05
16เขตคลองเตย00001180023925808150500002020-06-052020-06-05
17เขตพระโขนง160001137280086217190480262300002020-06-052020-06-05
18เขตสวนหลวง0000621600318540017221500002020-06-052020-06-05
19เขตบางนา00001714818013441644016061600002020-06-052020-06-05
20เขตจตุจักร00000108004275350369000002020-06-052020-06-05
21เขตบางซื่อ00000170014516201500002020-06-052020-06-05
22เขตลาดพร้าว00000000939300002020-06-052020-06-05
23เขตหลักสี่00053280024428005012900002020-06-052020-06-05
24เขตดอนเมือง0000015001071220191600002020-06-052020-06-05
25เขตสายไหม000405420202262011130200002020-06-052020-06-05
26เขตบางเขน00000536001655203300002020-06-052020-06-05
27เขตบางกะปิ0020022533013023880114750002020-06-052020-06-05
28เขตสะพานสูง0040739400207622470422133750002020-06-052020-06-05
29เขตบึงกุ่ม000001150022512366013319175002020-06-052020-06-05
30เขตคันนายาว0000805050013471906331100002020-06-052020-06-05
31เขตลาดกระบัง0000056700738130504513300002020-06-052020-06-05
32เขตมีนบุรี00000210073940288106002020-06-052020-06-05
33เขตหนองจอก00000607001240184707017300002020-06-052020-06-05
34เขตคลองสามวา0000034300132475062920002020-06-052020-06-05
35เขตประเวศ00001611410021713740157200002020-06-052020-06-05
36เขตธนบุรี0000441700349410061100002020-06-052020-06-05
37เขตคลองสาน041016612002374200202800002020-06-052020-06-05
38เขตจอมทอง00002930300998133007822800002020-06-052020-06-05
39เขตบางกอกใหญ่0000100023323400200002020-06-052020-06-05
40เขตบางกอกน้อย00000200736738072050002020-06-052020-06-05
41เขตบางพลัด0000000061261206612900002020-06-052020-06-05
42เขตตลิ่งชัน00000101866258120155420002020-06-052020-06-05
43เขตทวีวัฒนา000001940011430804280002020-06-052020-06-05
44เขตภาษีเจริญ00000100297298041390002020-06-052020-06-05
45เขตบางแค02000458002677270223350002020-06-052020-06-05
46เขตหนองแขม00004616008421462012424110002020-06-052020-06-05
47เขตบางขุนเทียน000007490010691818010935300002020-06-052020-06-05
48เขตบางบอน00000314007001014041000002020-06-052020-06-05
49เขตราษฎร์บูรณะ0000060075075604212950002020-06-052020-06-05
50เขตทุ่งครุ000031462082780135505013060002020-06-052020-06-05
51รวมทั้งสิ้น839797631189561030319264572802614875291002020-06-052020-06-05ตาราง : จำนวนการจัดเก็บป้ายที่ไม่ได้รับอนุญาต ปี 2563

หน่วยงาน : สำนักเทศกิจ

คำอธิบายตาราง : รายงานผลการดำเนินการของป้ายผิดกฎหมายที่จัดเก็บในเขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต ของปี 2563 ได้แก่ 1. ติดตั้งบริเวณเกาะกลางถนน 2. ติดตั้งบนสะพานลอย 3.มีลักษณะบดบังทัศนะวิสัยการสัญจร 4. ติดตั้งอยู่ในเขตทาง 5.ติดตั้งตามผนัง กำแพง รั้ว ต้นไม้ 6.ป้ายหมู่บ้านจัดสรร/ป้ายคนถือ 7.ป้ายเลียนแบบป้าย กทม. 8. ป้ายอวยพรในเทศกาลต่าง ๆ 9. ป้ายอื่น ๆ

iddnamemiddle_roadon_the_overpassobstructs_the_visibility_trafficthe_road_zonealong_the_wallhousing_labelimitation_labelgreeting_labelother_signsdsumprosecutefinebahtaccidentadddateupdatedate
11เขตบางรัก00000000232300002020-06-052020-09-21
9เขตวังทองหลาง00000150021122600002020-06-052020-09-21
13เขตวัฒนา0000000048448400002020-06-052020-09-21
23เขตหลักสี่00000000292900002020-06-052020-09-21
4เขตสัมพันธวงศ์00000000181800002020-06-052020-09-21
15เขตยานนาวา00000000171700002020-06-052020-09-21
10เขตปทุมวัน000000000000002020-06-052020-09-21
14เขตบางคอแหลม00000000101000002020-06-052020-09-21
22เขตลาดพร้าว000000000000002020-06-052020-09-21
18เขตสวนหลวง000012500154100002020-06-052020-09-21
30เขตคันนายาว0000037000400002020-06-052020-09-21
24เขตดอนเมือง000000000000002020-06-052020-09-21
20เขตจตุจักร000000000000002020-06-052020-09-21
19เขตบางนา00000800485600002020-06-052020-09-21
26เขตบางเขน00000170001700002020-06-052020-09-21
25เขตสายไหม000000000000002020-06-052020-09-21
27เขตบางกะปิ0020852700854500002020-06-052020-09-21
33เขตหนองจอก000003900387700002020-06-052020-09-21
29เขตบึงกุ่ม00000450004500002020-06-052020-09-21
36เขตธนบุรี00000260002600002020-06-052020-09-21
21เขตบางซื่อ000000000000002020-06-052020-08-26
31เขตลาดกระบัง00000910009100002020-06-052020-09-21
34เขตคลองสามวา00000400004000002020-06-052020-09-21
35เขตประเวศ0000028200028200002020-06-052020-09-21
40เขตบางกอกน้อย000000002200002020-06-052020-09-21
39เขตบางกอกใหญ่00000000393900002020-06-052020-09-21
32เขตมีนบุรี000006000600002020-06-052020-09-21
37เขตคลองสาน00003400003400002020-06-052020-09-21
45เขตบางแค00000194001120500002020-06-052020-09-21
42เขตตลิ่งชัน00000000121200002020-06-052020-09-21
44เขตภาษีเจริญ00000000101000002020-06-052020-09-21
48เขตบางบอน00000810038400002020-06-052020-09-21
47เขตบางขุนเทียน00000165002418900002020-06-052020-09-21
6เขตห้วยขวาง0000000056056000002020-06-052020-09-21
43เขตทวีวัฒนา0000038006310100002020-06-052020-09-21
41เขตบางพลัด000000000000002020-06-052020-08-26
49เขตราษฎร์บูรณะ00000700748100002020-06-052020-09-21
50เขตทุ่งครุ00001086001711300002020-06-052020-09-21
46เขตหนองแขม00003132001414900002020-06-052020-09-21
51รวมทั้งสิ้น1017015018883020674126022340840002020-06-052020-08-26
7เขตพญาไท0000200024324500002020-06-052020-09-21
1เขตพระนคร000000000000002020-06-052020-09-21
3เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย000000000000002020-06-052020-09-21
12เขตสาทร00000000373700002020-06-052020-09-21
8เขตราชเทวี00000000171700002020-06-052020-09-21
5เขตดินแดง00000000212100002020-06-052020-09-21
2เขตดุสิต000000007700002020-06-052020-09-21
16เขตคลองเตย000002002400002020-06-052020-09-21
28เขตสะพานสูง0000300014114400002020-06-052020-09-21
38เขตจอมทอง0000285000028500002020-06-052020-09-21
17เขตพระโขนง000056200228900002020-06-052020-09-21