โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

3. สัดส่วนพื้นที่สวนสาธารณะได้รับการพัฒนาเพิ่ม : 152

ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า : 1.05 (48 แห่ง)

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย
:มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
:เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อน%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- สัดส่วนพื้นที่สวนสาธารณะได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น หมายถึง สัดส่วนของจำนวนพื้นที่ของสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครเปรียบเทียบกับจำนวนประชากรกรุงเทพมหานคร - จำนวนประชากรกรุงเทพมหานคร ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลประชากรตามทะเบียนราษฎร์ - พื้นที่สวนสาธารณะ หมายถึง สวนสาธารณะหลัก ที่มีองค์ประกอบดังนี้ (ตามนิยามของสำนักสิ่งแวดล้อม) 1. มีรั้วรอบขอบชิด 2. กำหนดเวลาปิด-เปิด ที่แน่นอน 3. มีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลประจำ 4. สามารถรองรับและให้บริการประชาชนทั่วไป 5. มียามรักษาความปลอดภัยดูแลความปลอดภัย 24 ชั่วโมง 6. มีพันธุ์ไม้ที่หลากหลาย มีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับหมุนเวียนตลอดปี 7. มีสิ่งอำนวยต่างๆ ทั้งส่วนนันทนาการและกีฬา 8. มีกฎหมาย และระเบียบการใช้สวนสาธารณะที่กรุงเทพหานครประกาศใช้ในสวนสาธารณะ

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

อัตราส่วนพื้นที่สวนสาธารณะ = ขนาดพื้นที่สวนสาธารณะ (ตร.ม.) /จำนวนประชากร (คน) : หน่วยนับ คือ (ตร.ม./คน) ทั้งนี้ พิจารณาจากขนาดของพื้นที่เป็นลำดับแรก และจำนวนสวนสาธารณะ (แห่ง) เป็นลำดับถัดไป

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

ฐานข้อมูลระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร/สำนักสิ่งแวดล้อม http://203.155.220.118/green-parks-admin//reports/report2.php

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21040200-กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0321 : ข้อมูลการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวน เฉพาะที่เป็นสวนสาธารณะหลักและสวนสาธารณะรอง (นิยามตามที่สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด))

ตาราง : สวนสาธารณะรองของกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน : สำนักสิ่งแวดล้อม

คำอธิบายตาราง : จำนวนสวนสาธารณะรองของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ชื่อสวน ที่ตั้ง ขนาดพื้นที่

idarea_codename_parklocation_parkdistrict_namearea_size_raiarea_size_nganarea_size_squarewahadddateupdatedate
2 10654 สนามบางกอก อารีนา เขตหนองจอกบางกอก อารีนา เขตหนองจอก 50 0 0.002020-06-112020-06-11
3 4743 สวนพฤกษชาติคลองจั่น บริเวณหลังที่ทำการการเคหะแห่งชาติ ถนนนวมินทร์ เขตบางกะปิ เขตบางกะปิ 34 0 0.002020-06-112020-06-11
4 2858 สวนป่ากาญจนาภิเษก หน้าศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางแค เขตบางแค 25 0 0.002020-06-112020-06-11
5 2569 สวนป่าเฉลิมพระเกียรติใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน 20 0 0.002020-06-112020-06-11
6 581 สวนราชเทวีภิรมย์ ถนนใต้ทางด่วน ซอยรัชฎภัณฑ์ (หมอเหล็ง) แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี 16 3 58.002020-06-112020-06-11
7 4201 สวนสุขภาพเขตประเวศ เขตประเวศ 15 0 0.002020-06-112020-06-11
8 5350 สวนสาธารณะบริเวณทางแยกต่างระดับถนนพุทธมณฑล สาย 2 (คลองต้นไทร)บริเวณทางแยกต่างระดับถนนพุทธมณฑล สาย 2 (คลองต้นไทร) เขตทวีวัฒนา 15 2 20.112020-06-112020-06-11
9 71 สวนพรรณภิรมย์ ใต้ทางด่วนถนนพระราม 9 - ประดิษฐ์มนูธรรม เขตห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 14 0 0.002020-06-112020-06-11
10 175 สวนไม้มงคล 76 จังหวัด ที่สาธารณะลำผักชี เขตหนองจอก 12 0 4.002020-06-112020-06-11
11 2468 สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ บริเวณถนนบรมราชชนนีฝั่งขาออกตัดกับถนนพุทธมณฑล สาย 2 ถนนบรมราชชนนี เขตทวีวัฒนา 12 1 82.002020-06-112020-06-11
12 45 สวนสมเด็จสราญราษฎร์มณีรมย์ เขตห้วยขวาง 11 3 3.002020-06-112020-06-11
13 15463 สวนสาธารณะบึงสีกัน เขตหลักสี่ 11 0 0.002020-06-112020-06-11
14 1922 สวนหย่อมสะพานพระปกเกล้า ถนนสะพานพุทธ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร 11 0 0.002020-06-112020-06-11
15 2088 สวนหย่อมทางต่างระดับ  ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ตัดกับถนนบรมราชชนนี (ฝั่งทิศเหนือ) เขตทวีวัฒนา 10 0 21.762020-06-112020-06-11
16 3719 สวนสุขภาพยูนิลิเวอร์ หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง เขตสะพานสูง 10 0 41.002020-06-112020-06-11
17 626 สวนรมย์ราชเทวี ซอยรัฎภัณฑ์ ถ.ราชปรารถ เขตราชเทวี 10 3 32.002020-06-112020-06-11
18 1396 สวนป่ากทม.เฉลิมพระเกียรติเชิงสะพานพระปกเกล้า ถนนพญาไม้ แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน 10 0 0.002020-06-112020-06-11
19 1898 สวนพญาไทภิรมย์ เขตพญาไท 10 0 0.002020-06-112020-06-11
20 4366 สวนหย่อมรอบลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เขตธนบุรี 9 0 0.002020-06-112020-06-11
21 3857 สวนที่สาธารณะลำลาด (บึงเตย) แขวงหนองจอก แขวงหนองจอก เขตหนองจอก 8 0 1.002020-06-112020-06-11
22 130 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (สวนสายไหม) เขตสายไหม 8 3 86.002020-06-112020-06-11
23 15461 สวนสาธารณะเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง ตรงข้ามศูนย์สาธารณสุข 53 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 8 0 10.602020-06-112020-06-11
24 1905 สวนสุวรรณานนท์ เขตจอมทอง 7 2 89.002020-06-112020-06-11
25 3037 สวนหย่อมปลายซอยเอกมัย (สวนป่าเอกมัย) เขตวัฒนา 6 0 0.002020-06-112020-06-11
26 5006 สวนหย่อมสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี 6 2 40.942020-06-112020-06-11
27 4139 สวนหย่อมเชิงสะพานพุทธยอดฟ้า (ลาน ร.1) ถนนสะพานพุทธ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร 6 0 0.002020-06-112020-06-11
28 1003 เกาะกลางถนนใต้สะพานพระราม 3 (สวนสวยเพื่อชีวิตและเกาะกลางถนนมไหสวรรย์) เขตบางคอแหลม 5 0 77.002020-06-112020-06-11
29 4052 สวนป้อมมหากาฬใต้สะพานพระราม 3 เขตพระนคร 4 0 0.002020-06-112020-06-11
30 15557 สวนสุขภาพร่มเกล้า 2 เขตลาดกระบัง 4 2 65.252020-06-112020-06-11
31 3623 สวนคันนายาวรมณีย์ บริเวณสวนสยามเลียบลำรางบ้านเกาะ เขตคันนายาว 4 0 24.002020-06-112020-06-11
32 192 สวนยอดแขม เขตหนองแขม 4 0 15.002020-06-112020-06-11
1 14035 สวนพัฒนาภิรมย์ เขตประเวศ 60 0 0.002020-06-112020-10-15
33 2928 สวนสุขภาพห้วยขวาง ถนนเทียมร่วมมิตร (รฟม.ตัดใหม่) เขตห้วยขวาง 4 3 55.002020-06-112020-06-11
34 11760 สวนบางนาภิรมย์ เขตบางนา 4 2 14.002020-06-112020-06-11
35 12570 สวนสุขภาพร่มเกล้า 1 เขตลาดกระบัง 4 2 45.002020-06-112020-06-11
36 1926 สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนสรงประภา เขตดอนเมือง 3 2 78.002020-06-112020-06-11
37 2133 สวนหย่อมใต้สะพานพระราม 3 ริมแม่น้ำเจ้าพระยาใต้สะพานพระราม 3 ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เขตบางคอแหลม 3 1 89.002020-06-112020-06-11
38 580 สวนรัฐบุรุษ (สวนพระรามหก) ปากซอยสวนเงิน ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี 3 0 52.002020-06-112020-06-11
39 14788 สวนบางกอกใหญ่ เขตบางกอกใหญ่ 2 0 36.002020-06-112020-06-11
40 2900 สวนชานบ้านดาวคะนอง-จอมทอง เขตจอมทอง 2 2 0.002020-06-112020-06-11
41 2794 สวนป่าเฉลิมพระเกียรติเชิงสะพานพุทธเชิงสะพานพุทธ เขตธนบุรี 2 2 23.002020-06-112020-06-11
42 11848 สวนสาธารณะและลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบรอบ ๘๔ พรรษา บริเวณใต้สะพานต่างระดับถนนราชพฤกษ์ เขตธนบุรี 2 0 0.002020-06-112020-06-11
43 2586 สวนหย่อมอุโมงค์กลับรถยนต์ถนนพัฒนาการถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง 2 0 56.002020-06-112020-06-11
44 1240 สวนศรีบูรพา เชิงสะพานศรีบูรพา ด้านรามคำแหงเชิงสะพานศรีบูรพา ด้านรามคำแหง เขตบางกะปิ 1 1 13.912020-06-112020-06-11
45 605 สวนสาธารณะวังทอง 2 (หน้าสวนวังทอง 2) เขตวังทองหลาง 1 0 34.002020-06-112020-06-11
46 4160 สวนสาธารณะวังทอง 1 (หน้าสวนวังทอง 1) เขตวังทองหลาง 1 0 41.002020-06-112020-06-11
47 5654 สวนหย่อมข้างฝ่ายรักษาฯ เขตบางกะปิ 1 1 42.002020-06-112020-06-11
48 2195 สวนหย่อมแท่นศิลาฤกษ์ เขตบางคอแหลม 1 0 18.002020-06-112020-06-11
49 1165 สวนหย่อมพระราม 9 เขตบางกะปิ 0 1 34.002020-06-112020-06-11
50 6961 สวนหย่อมสมเด็จพระธีรญาณมุนี ถนนอนุวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ 0 2 35.002020-06-112020-06-11
51 13079 สวนเฉลิมหล้า ถนนพญาไท เขตราชเทวี 0 3 55.002020-06-112020-06-11
52 17583 สวนสาธารณะสโมสรและหอประชุมหมู่บ้านสหกรณ์ เขตบึงกุ่ม 0 3 60.002020-06-112020-06-11
53 17582 สวนหย่อมด้านหลังสำนักงานเขตบึงกุ่ม เขตบึงกุ่ม 0 0 95.002020-06-112020-06-11
54 10426 สวนมณฑลภิรมย์ เขตตลิ่งชัน 0 2 83.002020-06-112020-08-10
5517655 สวนน้ำคันนายาวภิรมย์ ซอยเสรีไทย 52 ถนนเสรีไทย เขตคันนายาว3042020-09-152020-09-15
5617816 สวนสาธารณะโครงการหมู่บ้านโกลเด้นนีโอ2ลาดพร้าว-เกษตร เขตบึงกุ่ม2202020-09-152020-09-15ตาราง : สวนสาธารณะหลักของกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน : สำนักสิ่งแวดล้อม

คำอธิบายตาราง : จำนวนสวนสาธารณะหลักของกรุงเทพมหานคร สถานที่ตั้ง และขนาดพื้นที่

idarea_codename_parklocation_parkdistrict_namearea_size_raiarea_size_nganarea_size_squarewahadddateupdatedate
2 4744 สวนหลวง ร.๙ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ เขตประเวศ 500 0 0.002020-06-112020-06-11
3 2248 สวนวชิรเบญจทัศ ถนนกำแพงเพชร 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร เขตจตุจักร 375 0 0.002020-06-112020-06-11
4 4645 สวนลุมพินี ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน เขตปทุมวัน 360 0 0.002020-06-112020-06-11
5 3901 สวนเสรีไทย ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม 208 0 0.002020-06-112020-06-11
6 4330 สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร เขตจตุจักร 196 3 65.002020-06-112020-06-11
7 2834 สวนเบญจกิติ ในบริเวณโรงงานยาสูบ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย (หากดำเนินการสร้างเสร็จเต็มพื้นที่จะมีพื้นที่ 430 ไร่) เขตคลองเตย 191 0 0.002020-06-112020-06-11
8 1930 สวนจตุจักร ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร เขตจตุจักร 155 0 56.602020-06-112020-06-11
9 12270 สวนวารีภิรมย์ ถ.ประชาร่วมใจ 47 แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา เขตคลองสามวา 121 3 38.002020-06-112020-06-11
10 17125 สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา7 รอบ ถนนพระราม 2 ซอย 82 แขวงบางบอน เขตบางบอน เขตบางบอน 100 0 0.002020-06-112020-06-11
11 5069 สวนนวมินทร์ภิรมย์ (บึงลำพังพวย) ถนนศรีบูรพา แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม เขตบึงกุ่ม 76 0 39.902020-06-112020-06-11
12 17124 สวนบางแคภิรมย์ ถนนเพชรเกษม 69 แขวงหลักสอง เขตบางแค เขตบางแค 67 1 68.002020-06-112020-06-11
13 4394 สวนธนบุรีรมย์ ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ เขตทุ่งครุ 63 1 20.002020-06-112020-06-11
14 3996 สวนกีฬารามอินทรา ถนนรามอินทรา ซอย 5 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน เขตบางเขน 59 0 36.002020-06-112020-06-11
15 4393 สวนทวีวนารมย์ ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา 54 0 0.002020-06-112020-06-11
16 4383 สวน 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ถนนเคหะร่มเกล้า เขตลาดกระบัง เขตลาดกระบัง 52 1 69.002020-06-112020-06-11
17 4205 สวนพระนคร (สวนลาดกระบัง) ถนนอ่อนนุช แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง เขตลาดกระบัง 50 0 0.002020-06-112020-06-11
18 15768 สวนปทุมวนานุรักษ์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน เขตปทุมวัน 40 0 0.002020-06-112020-06-11
19 3939 สวนวนธรรม (สวนธรรม 70 พรรษา มหาราชินี) ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 7 (ประดู่) แขวงหนองบอน เขตประเวศ เขตประเวศ 38 1 3.002020-06-112020-06-11
20 4380 สวนหนองจอก หมู่ที่ 2 ถนนเลียบวารี แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก เขตหนองจอก 35 2 0.002020-06-112020-06-11
21 12305 สวนวัชราภิรมย์ ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน เขตบางเขน 34 0 0.002020-06-112020-06-11
22 15767 สวนสิริภิรมย์ ถ.ประชาร่วมใจ เขตมีนบุรี เขตมีนบุรี 32 1 33.002020-06-112020-06-11
23 2806 อุทยานเบญจสิริ ถนนสุขุมวิท ระหว่าซอยสุขุมวิท 22-24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย เขตคลองเตย 29 0 0.002020-06-112020-06-11
24 1961 สวนรมณีนาถ ถนนศิริพงษ์ แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร 29 3 72.002020-06-112020-06-11
25 897 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา เชิงสะพานพระราม 9 เขตบางคอแหลม เขตบางคอแหลม 29 0 0.002020-06-112020-06-11
26 4128 สวนหลวงพระราม 8 บริเวณเชิงสะพานพระราม8 ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด 24 0 0.002020-06-112020-06-11
27 2525 สวนสราญรมย์ ถนนเจริญกรุง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 23 0 0.002020-06-112020-06-11
28 6881 สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (บางกอกน้อย) ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย เขตบางกอกน้อย 21 3 42.002020-06-112020-06-11
29 5766 สวนสาธารณะบึงน้ำลาดพร้าว 71 ซอยนาคนิวาส48 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 21 0 68.002020-06-112020-06-11
30 1962 สวนสันติภาพ ถนนราชวิถี แขวงพญาไท เขตราชเทวี เขตราชเทวี 20 0 80.002020-06-112020-06-11
31 2450 สวน 50 พรรษา มหาจักรีสิรินธร ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ เขตประเวศ 20 0 49.002020-06-112020-06-11
32 7144 สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (สาทร) ซอยสวนพลู แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร เขตสาทร 17 2 58.002020-06-112020-06-11
33 4451 สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน ถนนเวฬุวนาราม (วัดไผ่เขียว) แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง เขตดอนเมือง 15 2 74.002020-06-112020-06-11
34 14110 สวนพระยาภิรมย์ ถ.ราษฎร์อุทิศ เขตมีนบุรี เขตมีนบุรี 10 3 27.002020-06-112020-06-11
35 2736 สวนสาธารณะสันติชัยปราการ ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร เขตพระนคร 8 2 0.002020-06-112020-06-11
36 14109 สวนราษฎร์ภิรมย์ ซอยสุวินทวงศ์47 แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก เขตหนองจอก 7 2 49.002020-06-112020-06-11
37 5606 สวนนาคราภิรมย์(สวนกรมการค้าภายใน) ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร เขตพระนคร 3 3 69.902020-06-112020-06-11
38 12226 สวนจรัญภิรมย์ ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด เขตบางพลัด 3 1 93.002020-06-112020-06-11
39 6472 สวนสิรินธราพฤกษาพรรณ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 25 ต.บางขุนศรี (บางเสาธง) เขตบางกอกน้อย เขตบางกอกน้อย 3 0 16.002020-06-112020-08-10
4017963 สวนสาธารณะบริเวณทางแยกต่างระดับถนนร่มเกล้ากับถนนเจ้าคุณทหาร ถนนกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่-ถนนเจ้าคุณทหาร กับถนนร่มเกล้าเขตลาดกระบัง เขตลาดกระบัง30002020-09-152020-09-15
1 4420 สวนสาธารณะศูนย์กีฬาบึงหนองบอน ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ เขตประเวศ 644 1 37.502020-06-112020-10-15