โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

3.2 ร้อยละของพื้นที่กรุงเทพมหานครที่อยู่ในพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสีย : 154

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 13.5

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย
:มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
:เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน %

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- พื้นที่บริการบำบัดน้ำเสีย หมายถึง พื้นที่ที่กรุงเทพมหานครจัดให้มีการเดินระบบบำบัดน้ำเสียและการรวบรวมน้ำเสียเพื่อให้บริการแก่ประชาชน

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ผลรวมขนาดพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสียของโรงบำบัดน้ำเสียทั้งหมด (ตารางกิโลเมตร) คูณ 100 หารด้วยขนาดพื้นที่ทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร 1,568.737 ตารางกิโลเมตร

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

- รายงานประจำประจำปีสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ สำนักการระบายน้ำ - แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครประจำปี สำนักการระบายน้ำ - สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล - สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ สำนักการระบายน้ำ

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21040200-กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0034 : โรงบำบัดน้ำเสียทั้งหมด และพื้นที่บริการ)

ตาราง : ตารางข้อมูลโรงควบคุมคุณภาพน้ำ พื้นที่บริการ และความสามารถในการให้บริการบำบัดน้ำเสีย

หน่วยงาน : สำนักการระบายน้ำ

คำอธิบายตาราง : ใส่ข้อมูลโรงควบคุมคุณภาพน้ำ พื้นที่บริการบำบัดน้ำเสีย ขนาดของพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสีย (ตารางกิโลเมตร) ขนาดโรงควบคุมคุณภาพน้ำ และความสามารถในการบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำ

idplantservice_areaservice_area_sizeplant_sizecapacityadddateupdatedate
1รัตนโกสินทร์เขตพระนคร4.1ขนาดใหญ่400002020-05-272020-05-27
2สี่พระยาเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย, เขตสัมพันธวงศ์, เขตบางรัก2.7ขนาดใหญ่300002020-05-272020-05-27
3ช่องนนทรีเขตบางรัก, เขตสาทร, เขตบางคอแหลม, เขตยานนาวา28.5ขนาดใหญ่2000002020-05-272020-05-27
4จตุจักรเขตจตุจักร, เขตพญาไท, เขตห้วยขวาง, เขตดินแดง33.4ขนาดใหญ่1500002020-05-272020-05-27
5ดินแดงเขตดุสิต, เขตพญาไท, เขตดินแดง, เขตราชเทวี, เขตพระนคร, เขตปทุมวัน,เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย, เขตสัมพันธวงศ์37ขนาดใหญ่3500002020-05-272020-05-27
6หนองแขมเขตหนองแขม, เขตบางแค, เขตภาษีเจริญ44ขนาดใหญ่1570002020-05-272020-05-27
7ทุ่งครุเขตจอมทอง, เขตทุ่งครุ, เขตราษฎร์บูรณะ42ขนาดใหญ่650002020-05-272020-05-27
8บางซื่อเขตบางซื่อ, เขตจตุจักร, เขตดุสิต, เขตพญาไท20.7ขนาดใหญ่1200002020-05-272020-05-27
9ท่าทรายบริเวณเคหะชุมชนท่าทราย เขตหลักสี่ กทม.0.37ขนาดเล็ก14002020-05-272020-05-27
10ทุ่งสองห้อง 1บริเวณเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.0.43ขนาดเล็ก30002020-05-272020-05-27
11ทุ่งสองห้อง 2บริเวณเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.0.05ขนาดเล็ก11002020-05-272020-05-27
12ห้วยขวางบริเวณเคหะชุมชนห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.0.13ขนาดเล็ก24002020-05-272020-05-27
13รามอินทราบริเวณเคหะชุมชนรามอินทรา เขตบางเขน กทม.0.08ขนาดเล็ก8002020-05-272020-05-27
14หัวหมากบริเวณเคหะชุมชนหัวหมาก เขตสะพานสูง กทม.0.15ขนาดเล็ก15002020-05-272020-05-27
15คลองจั่นบริเวณเคหะชุมชนคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.0.49ขนาดเล็ก65002020-05-272020-05-27
16ร่มเกล้าบริเวณเคหะชุมชนร่มเกล้า เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร1.28ขนาดเล็ก38002020-05-272020-05-27
17บางนาบริเวณเคหะชุมชนบางนา กม. 4 ถ.บางนา-ตราด เขตบางนา กทม.0.08ขนาดเล็ก15002020-05-272020-05-27
18คลองเตยบริเวณเคหะชุมชนคลองเตย เขตคลองเตย กทม.0.05ขนาดเล็ก12002020-05-272020-05-27
19บ่อนไก่บริเวณเคหะชุมชนบ่อนไก่ เขตปทุมวัน กทม.0.01ขนาดเล็ก4002020-05-272020-05-27
20บางบัวบริเวณเคหะชุมชนบางบัว เขตหลักสี่ กทม.0.13ขนาดเล็ก12002020-05-272020-05-27