โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

30. ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรับรองคุณภาพกับ สรพ. : 155

ค่าเป้าหมาย 5 ศูนย์ : 5 ศูนย์

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย
:มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:เป้าหมายที่ ๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ได้รับการประเมินและรับรองคุณภาพจากองค์กรภายนอก หมายถึง ศูนย์บริการสาธารณสุขมีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุขและเข้าสู่กระบวนการประเมินและรับรองคุณภาพจากองค์กรภายนอกทั้งศูนย์บริการสาธารณสุขที่ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข (Accredit) และศูนย์บริการสาธารณสุขที่ได้รับการต่ออายุกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข (Re-accredit)

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ได้รับการประเมินและรับรองคุณภาพจากองค์กรภายนอก X 100 หารด้วย จำนวนศูนย์บริการสาธารณสุขเป้าหมายทั้งหมด

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

ผลการปฏิบัติราชการประจำปี / สำนักอนามัย

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21040100-กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0251 : จำนวนศูนย์บริการสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรับรองคุณภาพกับ สรพ.)

ตาราง : ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรับรองคุณภาพกับ สรพ.

หน่วยงาน : สำนักอนามัย

คำอธิบายตาราง : ตารางศูนย์บริการสาธารณสุขที่เข้ารับการประเมินรับรองคุณภาพกับ สรพ.

idhccodehcnamethevalyearcerf_iddate_startdate_endevalstatuseval_timeadddateupdatedate
1HC0700ศ.7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์20193/1/20192562-10-292564-10-28112020-06-122020-06-12
2HC5800ศ.58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม20193/1/20192562-10-292564-10-28112020-06-122020-06-12
3HC6600ศ.66 ตำหนักเจ้าแม่กวนอิม20193/1/20192562-10-292564-10-28112020-06-122020-06-12
22hc0400ศ.4 ดินแดง20200302020-06-152020-06-15
23hc0600ศ.6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง20200302020-06-152020-06-15
24hc0900ศ.9 ประชาธิปไตย20200302020-06-152020-06-15
25hc1600ศ.16 ลุมพินี20200302020-06-152020-06-15
26hc2100ศ.21 วัดธาตุทอง20200302020-06-152020-06-15
27hc2400ศ.24 บางเขน20200302020-06-152020-06-15
28hc2900ศ.29 ช่วง นุชเนตร20200302020-06-152020-06-15
29hc3500ศ.35 หัวหมาก20200302020-06-152020-06-15
30hc3800ศ.38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ20200302020-06-152020-06-15
31hc3900ศ.39 ราษฏร์บูรณะ20200302020-06-152020-06-15
32hc4000ศ.40 บางแค20200302020-06-152020-06-15
33hc4100ศ.41 คลองเตย20200302020-06-152020-06-15
34hc4500ศ.45 ร่มเกล้า20200302020-06-152020-06-15
35hc5000ศ.50 บึงกุ่ม20200302020-06-152020-06-15
36hc5200ศ.52 สามเสนนอก20200302020-06-152020-06-15
37hc5800ศ.58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม20200302020-06-152020-06-15
38hc6000ศ.60 รสสุคนธ์ มโนชญากร20200302020-06-152020-06-15
39hc6100ศ.61 สังวาล ทัศนารมย์20200302020-06-152020-06-15
40hc6200ศ.62 ตวงรัชฏ์ ศศะนาวินภักดีฐานปัญญา20200302020-06-152020-06-15
41hc6400ศ.64 คลองสามวา20200302020-06-152020-06-15
42hc6600ศ.66 ตำหนักเจ้าแม่กวนอิม20200302020-06-152020-06-15
43hc6700ศ.67 ทวีวัฒนา20200302020-06-152020-06-15
44hc6800ศ.68 สะพานสูง20200302020-06-152020-06-15
45HC0700ศ.7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์20193/1/20192562-10-292564-10-28112020-10-302020-10-30
46HC5800ศ.58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม20193/1/20192562-10-292564-10-28112020-10-302020-10-30
47HC6600ศ.66 ตำหนักเจ้าแม่กวนอิม20193/1/20192562-10-292564-10-28112020-10-302020-10-30
48hc0400ศ.4 ดินแดง20200302020-10-302020-10-30
49hc0600ศ.6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง20200302020-10-302020-10-30
50hc0900ศ.9 ประชาธิปไตย20200302020-10-302020-10-30
51hc1600ศ.16 ลุมพินี20200302020-10-302020-10-30
52hc2100ศ.21 วัดธาตุทอง20200302020-10-302020-10-30
53hc2400ศ.24 บางเขน20200302020-10-302020-10-30
54hc2900ศ.29 ช่วง นุชเนตร20200302020-10-302020-10-30
55hc3500ศ.35 หัวหมาก20200302020-10-302020-10-30
56hc3800ศ.38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ20200302020-10-302020-10-30
57hc3900ศ.39 ราษฏร์บูรณะ20200302020-10-302020-10-30
58hc4000ศ.40 บางแค20200302020-10-302020-10-30
59hc4100ศ.41 คลองเตย20200302020-10-302020-10-30
60hc4500ศ.45 ร่มเกล้า20200302020-10-302020-10-30
61hc5000ศ.50 บึงกุ่ม20200302020-10-302020-10-30
62hc5200ศ.52 สามเสนนอก20200302020-10-302020-10-30
63hc5800ศ.58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม20200302020-10-302020-10-30
64hc6000ศ.60 รสสุคนธ์ มโนชญากร20200302020-10-302020-10-30
65hc6100ศ.61 สังวาล ทัศนารมย์20200302020-10-302020-10-30
66hc6200ศ.62 ตวงรัชฏ์ ศศะนาวินภักดีฐานปัญญา20200302020-10-302020-10-30
67hc6400ศ.64 คลองสามวา20200302020-10-302020-10-30
68hc6600ศ.66 ตำหนักเจ้าแม่กวนอิม20200302020-10-302020-10-30
69hc6700ศ.67 ทวีวัฒนา20200302020-10-302020-10-30
70hc6800ศ.68 สะพานสูง20200302020-10-302020-10-30