โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

31. ร้อยละผลงานวิจัย/Innovation/R2R ที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน : 156

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 35

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย
:มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:เป้าหมายที่ ๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขที่บุคลากรทางการแพทย์สังกัดกรุงเทพมหานครสร้างขึ้นในปีงบประมาณนั้น และถูกนำมาเผยแพร่ในเอกสารวิชาการ การนำเสนอในการสัมมนาวิชาการ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน และนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนผลงานวิจัย/Innovation/R2R ที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน หารด้วย จำนวนผลงานวิจัย/Innovation/R2R ที่ถูกนำมาเผยแพร่ในเอกสารวิชาการ การนำเสนอในการสัมมนาวิชาการ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน คูณด้วย 100

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

ผลการปฏิบัติราชการประจำปี / สำนักอนามัย และ สำนักการแพทย์

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21040100-กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0252 : ข้อมูลจำนวนผลงานวิจัยของหน่วยงาน)

ตาราง : ร้อยละผลงานวิจัย/Innovation/R2R ที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน

หน่วยงาน : สำนักอนามัย

คำอธิบายตาราง : รายการผลงานวิจัย/Innovation/R2R ของสำนักอนามัย

idr_nor_nameauthordivisioncategorystatusr_yearsatisfactiontarget_groupapprove_dateadddateupdatedate
1572Smart Filtration Maskแพทย์หญิงเฉลิมพร โรจน์รัตน์ศิริกุลศูนย์บริการสาธารณสุข 2InnU2020Sผู้ที่ทำงานกลางแจ้ง หรือต้องขับขึ่/โดยสาร รถสาธารณะ2020-06-112020-06-11
1582Smart Filtration Maskนายณัฐเสฏฐ์ เพชรรักษ์ศูนย์บริการสาธารณสุข 2InnU2020Sผู้ที่ทำงานกลางแจ้ง หรือต้องขับขึ่/โดยสาร รถสาธารณะ2020-06-112020-06-11
1636อ่างล้างโรค รักษ์โลกนายสุทิน พุ่มอิ่มศูนย์บริการสาธารณสุข 8 InnU2020Sผู้รับบริการ และบุคลากร ณ ศูนย์ฯ 8 บุญรอด รุ่งเรือง2020-06-112020-06-11
1646อ่างล้างโรค รักษ์โลกนายประเสริฐ ชมพู่ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 InnU2020Sผู้รับบริการ และบุคลากร ณ ศูนย์ฯ 8 บุญรอด รุ่งเรือง2020-06-112020-06-11
1657Umbrella Wheelนายสุทิน พุ่มอิ่มศูนย์บริการสาธารณสุข 8 InnU2020Sผู้รับบริการ และบุคลากร/แม่บ้าน ณ ศูนย์ฯ 8 บุญรอด รุ่งเรือง2020-06-112020-06-11
1699Dm Power Boxนางสาวอภิรดา วิลัยเลิศศูนย์บริการสาธารณสุข 12InnU2020Sกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานในชุมชน ของศูนย์ฯ 122020-06-112020-06-11
1709Dm Power Boxนางสาวรัตนาวรรณ ตันกุระ ศูนย์บริการสาธารณสุข 12InnU2020Sกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานในชุมชน ของศูนย์ฯ 122020-06-112020-06-11
1719Dm Power Boxนางสาวมูลีย่า หะยีมา ศูนย์บริการสาธารณสุข 12InnU2020Sกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานในชุมชน ของศูนย์ฯ 122020-06-112020-06-11
17210Training No Fallsนางสาวรัตนาวรรณ ตันกุระ ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 InnU2020Sผู้สูงอายุอายุ 60ปีขึ้นไป และผู้สูงอายุที่ดูแลตนเองได้บ้าง ช่วยเหลือตนเองได้บ้าง (กลุ่มติดบ้าน) 2020-06-112020-06-11
1541วงล้อ Season Changeนางสาวณฑิชา ความหมั่นสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติดInnU2020Sผู้เข้ารับการบำบัดการติดยาเสพติด ณ คลินิคบำบัดการติดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว และครอบครัว2020-06-112020-09-21
1551วงล้อ Season Changeนางสาวตุลยดา คูทองสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติดInnU2020Sผู้เข้ารับการบำบัดการติดยาเสพติด ณ คลินิคบำบัดการติดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว และครอบครัว2020-06-112020-09-21
1593The Communicator Maskนางสาวแสงวรรณ ตั้งแสงสกุลศูนย์บริการสาธารณสุข 4 InnU2020Sประชาชนผู้รับบริการ และเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง2020-06-112020-09-21
1604Body Movement in Childhoodนางสนทยา มูฮำหมัดศูนย์บริการสาธารณสุข 6InnU2020Sเด็กอายุ 2 - 6 ปี (เด็กปฐมวัย) ที่มารับบริการ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 2020-06-112020-09-21
1614Body Movement in Childhoodนางสาวชุติกาญจน์ มากมูลศูนย์บริการสาธารณสุข 6InnU2020Sเด็กอายุ 2 - 6 ปี (เด็กปฐมวัย) ที่มารับบริการ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 2020-06-112020-09-21
1625Power Ballนางสาวพิมพ์ขวัญ พันธุมาศศูนย์บริการสาธารณสุข 7 InnU2020Sผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติดในคลินิกบำบัดยาเสพติด ศูนย์ฯ 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์2020-06-112020-09-21
1668หน้ากากผ้าอนามัย สู้ภัย COVID 19นางสกาวดี ดอกเทียนศูนย์บริการสาธารณสุข 10InnU2020Sข้าราชการ บุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ฯ 10 สุขุมวิท2020-06-112020-09-21
1678หน้ากากผ้าอนามัย สู้ภัย COVID 19นางสาวฐิรญา ทองตระกูลศูนย์บริการสาธารณสุข 10InnU2020Sข้าราชการ บุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ฯ 10 สุขุมวิท2020-06-112020-09-21
1688หน้ากากผ้าอนามัย สู้ภัย COVID 19นางสาวพิมพ์ชญา อิ้มทับศูนย์บริการสาธารณสุข 10InnU2020Sข้าราชการ บุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ฯ 10 สุขุมวิท2020-06-112020-09-21
17310Training No Fallsนางสาวมูลีย่า หะยีมา ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 InnU2020Sผู้สูงอายุอายุ 60ปีขึ้นไป และผู้สูงอายุที่ดูแลตนเองได้บ้าง ช่วยเหลือตนเองได้บ้าง (กลุ่มติดบ้าน) 2020-06-112020-06-11
17411Walker Long Legsนางอรวรรณ พิทักษ์พล ศูนย์บริการสาธารณสุข 25InnU2020Sสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ของ ศูนย์ฯ 25 ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ที่มีประวัติการล้มภายใน 6 เดือน และสนใจเข้าร่วม2020-06-112020-06-11
17511Walker Long Legsนางสาวแอน ทองคําศูนย์บริการสาธารณสุข 25InnU2020Sสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ของ ศูนย์ฯ 25 ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ที่มีประวัติการล้มภายใน 6 เดือน และสนใจเข้าร่วม2020-06-112020-06-11
17611Walker Long Legsนางสาวธมลวรรณ โม่วงศ์ศูนย์บริการสาธารณสุข 25InnU2020Sสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ของ ศูนย์ฯ 25 ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ที่มีประวัติการล้มภายใน 6 เดือน และสนใจเข้าร่วม2020-06-112020-06-11
17711Walker Long Legsนางสาววราภา เอี่ยมศรีศูนย์บริการสาธารณสุข 25InnU2020Sสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ของ ศูนย์ฯ 25 ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ที่มีประวัติการล้มภายใน 6 เดือน และสนใจเข้าร่วม2020-06-112020-06-11
17812รองเท้านวดเท้านางฐิติพร เดชศิริศูนย์บริการสาธารณสุข 38InnU2020Sผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจเท้าในคลินิกเบาหวานของศูนย์ฯ38 จำนวน 200 คน ในช่วงตั้งแต่ 1ต.ค. 2562 – 29 ก.พ. 2563 2020-06-112020-06-11
18114กระบังหน้าสู้ภัย COVID 19นายนพดล ประยูรศูนย์บริการสาธารณสุข 38InnU2020Sเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 ที่ปฏิบัติงานในแผนก OPD ของศูนย์ฯ 38 จำนวน 25 คน ในช่วงตั้งแต่ 1 ก.พ. – 31 มี.ค. 25632020-06-112020-06-11
18214กระบังหน้าสู้ภัย COVID 19นางฐิติพร เดชศิริ ศูนย์บริการสาธารณสุข 38InnU2020Sเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 ที่ปฏิบัติงานในแผนก OPD ของศูนย์ฯ 38 จำนวน 25 คน ในช่วงตั้งแต่ 1 ก.พ. – 31 มี.ค. 25632020-06-112020-06-11
18315AEC Easy Communicationสิบเอกหญิงจงกลณี ขันอาสาศูนย์บริการสาธารณสุข 45InnU2020Sผู้รับบริการชาวต่างชาติ และเจ้าหน้าที่ ศูนย์ฯ 452020-06-112020-06-11
18416Follow Me เลิกบุหรี่ดีต่อใจนางสายฝน เลิศวาสนาศูนย์บริการสาธารณสุข 48InnU2020Sผู้รับบริการวัยทำงานเพศชาย อายุ 19-60 ปี ที่มารับบริการที่คลินิกยาเสพติด ของศูนย์ฯ 482020-06-112020-06-11
18516Follow Me เลิกบุหรี่ดีต่อใจนางสาลี่ ตัณโสภาลักษณ์ศูนย์บริการสาธารณสุข 48InnU2020Sผู้รับบริการวัยทำงานเพศชาย อายุ 19-60 ปี ที่มารับบริการที่คลินิกยาเสพติด ของศูนย์ฯ 482020-06-112020-06-11
18616Follow Me เลิกบุหรี่ดีต่อใจนางสาวนภาพร จันทร์รุ่งแสงศูนย์บริการสาธารณสุข 48InnU2020Sผู้รับบริการวัยทำงานเพศชาย อายุ 19-60 ปี ที่มารับบริการที่คลินิกยาเสพติด ของศูนย์ฯ 482020-06-112020-06-11
18013เสื้อสุขใจในผู้ป่วยติดเตียงนางสาวธัญจิรา โศจิรัตน์ศูนย์บริการสาธารณสุข 38InnU2020Sผู้ป่วยติดเตียง และผู้ดูแลผู้ป่วย ของศูนย์ฯ 382020-06-112020-09-21
18817แผ่นเสริมความรู้วัคซีนที่บุตรหลานได้รับนางจีรพร ธาระหาญศูนย์บริการสาธารณสุข 54InnU2020Sผู้ปกครองที่พาบุตรหลานมารับวัคซีนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคในคลินิกสุขภาพเด็กดี ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม2020-06-112020-09-21
19620Perfect Net (บอกตำแหน่งฉีดอินซูลิน)นายเทวฤทธิ์ อินต๊ะนาศูนย์บริการสาธารณสุข 62InnU2020Sผู้ป่วยของศูนย์ฯ 62 ตวงรัชฏ์ฯ ที่มีความจำเป็นต้องรับการรักษาโดยการฉีดอินซูลิน 2020-06-112020-06-11
19720Perfect Net (บอกตำแหน่งฉีดอินซูลิน)นางสาวสิตมน บริบูรณ์ศูนย์บริการสาธารณสุข 62InnU2020Sผู้ป่วยของศูนย์ฯ 62 ตวงรัชฏ์ฯ ที่มีความจำเป็นต้องรับการรักษาโดยการฉีดอินซูลิน 2020-06-112020-06-11
19820Perfect Net (บอกตำแหน่งฉีดอินซูลิน)นางสาวกรรวี แก้วมณีศูนย์บริการสาธารณสุข 62InnU2020Sผู้ป่วยของศูนย์ฯ 62 ตวงรัชฏ์ฯ ที่มีความจำเป็นต้องรับการรักษาโดยการฉีดอินซูลิน 2020-06-112020-06-11
20122ปอดของฉันนางสาวปัฐมาภรณ์ ธรรมสรศักดิ์ศูนย์บริการสาธารณสุข 67InnU2020Sนักเรียนชั้นป. 4 สังกัดกทม. ในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ฯ 67 ทวีวัฒนา จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ 1) โรงเรียนคลองต้นไทร 2) โรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์ 3) โรงเรียนคลองทวีวัฒนา 4) โรงเรียนคลองบางพรหม 5) โรงเรียนวัดปุรณาวาส 6) โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม2020-06-112020-06-11
20222ปอดของฉันนายทรงพล กริชพัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุข 67InnU2020Sนักเรียนชั้นป. 4 สังกัดกทม. ในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ฯ 67 ทวีวัฒนา จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ 1) โรงเรียนคลองต้นไทร 2) โรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์ 3) โรงเรียนคลองทวีวัฒนา 4) โรงเรียนคลองบางพรหม 5) โรงเรียนวัดปุรณาวาส 6) โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม2020-06-112020-06-11
20322ปอดของฉันนางสาวสุภาวดี สุขเกษมศูนย์บริการสาธารณสุข 67InnU2020Sนักเรียนชั้นป. 4 สังกัดกทม. ในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ฯ 67 ทวีวัฒนา จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ 1) โรงเรียนคลองต้นไทร 2) โรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์ 3) โรงเรียนคลองทวีวัฒนา 4) โรงเรียนคลองบางพรหม 5) โรงเรียนวัดปุรณาวาส 6) โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม2020-06-112020-06-11
19018สื่อสุขภาพนางสาววัชราภรณ์ สีสมัยศูนย์บริการสาธารณสุข 56InnU2020Sผู้สูงอายุ ที่มารับบริการ ของศูนย์ฯ 56 ทับเจริญ2020-06-112020-09-21
19118สื่อสุขภาพนางสาวสุรีรัตน์ เสมศรีศูนย์บริการสาธารณสุข 56InnU2020Sผู้สูงอายุ ที่มารับบริการ ของศูนย์ฯ 56 ทับเจริญ2020-06-112020-09-21
19218สื่อสุขภาพนางสาวภาวิดา อัศวปรีชาศูนย์บริการสาธารณสุข 56InnU2020Sผู้สูงอายุ ที่มารับบริการ ของศูนย์ฯ 56 ทับเจริญ2020-06-112020-09-21
19318สื่อสุขภาพนางสาวกรรรัญญา สิงห์ธวัชศูนย์บริการสาธารณสุข 56InnU2020Sผู้สูงอายุ ที่มารับบริการ ของศูนย์ฯ 56 ทับเจริญ2020-06-112020-09-21
19419ตรวจก่อน รู้ก่อนนางสาวน้ำทิพย์ มาตรโคกสูงศูนย์บริการสาธารณสุข 57 InnU2020Sประชาชนผู้หญิงที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป2020-06-112020-09-21
19519ตรวจก่อน รู้ก่อนนางสาววารุณี เขื่อนเพชรศูนย์บริการสาธารณสุข 57 InnU2020Sประชาชนผู้หญิงที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป2020-06-112020-09-21
19921Nasopharyngeal & Throat Swab Training Modelแพทย์หญิงสุธี สฤษฏิ์ศิริศูนย์บริการสาธารณสุข 67InnU2020Sบุคลากรทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ศูนย์ฯ 67 ทวีวัฒนา ทุกคน2020-06-112020-09-21
20021Nasopharyngeal & Throat Swab Training Modelนางสาวธิติพร คมแท้ ศูนย์บริการสาธารณสุข 67InnU2020Sบุคลากรทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ศูนย์ฯ 67 ทวีวัฒนา ทุกคน2020-06-112020-09-21
20423ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไล่ยุง (Mosquito Herb )นางจุฑารัตน์ เกษสำลีศูนย์บริการสาธารณสุข 68 InnU2020Sประชาชน ชุมชนลาดบัวขาว ของศูนย์ฯ 68 สะพานสูง 2020-06-112020-09-21
21326กะละมังเติมสุขนางพิมลนรี สูตรสุวรรณศูนย์บริการสาธารณสุข 4 InnU2020Sผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยระยะสุดท้ายในเขตพื้นที่ของศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง2020-06-112020-06-11
21427TB4 Appointment Connect นางณัฐริกา ประภาสัยศูนย์บริการสาธารณสุข 4 InnU2020Sผู้ป่วยในคลินิกวัณโรค ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง2020-06-112020-06-11
21527TB4 Appointment Connect นางสาวแสงวรรณ ตั้งแสงสกุล ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 InnU2020Sผู้ป่วยในคลินิกวัณโรค ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง2020-06-112020-06-11
21628Health Me 08นางสาวรตนภัค พึ่งอุดมศูนย์บริการสาธารณสุข 8 InnU2020Sชุมชนในพื้นที่ 1 ศูนย์ฯ 8 บุญรอด รุ่งเรือง 2020-06-112020-06-11
21728Health Me 08นางสาวณภาภัช ปราการสถิตย์ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 InnU2020Sชุมชนในพื้นที่ 1 ศูนย์ฯ 8 บุญรอด รุ่งเรือง 2020-06-112020-06-11
21829แบบสำรวจข้อมูลสุขภาพดูดี ด้วยระบบ Google Formศูนย์บริการสาธารณสุข 11ศูนย์บริการสาธารณสุข 11InnU2020Sประชาชนคนไทยทุกคนที่มี ที่พักอาศัยอยู่จริงในพื้นที่ เขตพญาไท2020-06-112020-06-11
21930เยี่ยมถึงบ้าน บำบัดถึงชุมชนศูนย์บริการสาธารณสุข 16ศูนย์บริการสาธารณสุข 16InnU2020Sประชาชนในชุมชนพระเจนที่สนใจ ลด ละ เลิก บุหรี่2020-06-112020-06-11
22031Happy Mapping นางศิริลักษณ์ จิวะชาติศูนย์บริการสาธารณสุข 19InnU2020Sพยาบาลอนามัยชุมชน /เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการในชุมชนศูนย์ฯ 19 วงศ์สว่าง2020-06-112020-06-11
22131Happy Mapping นางสาววรัญธนัน ถาวรกิจศูนย์บริการสาธารณสุข 19InnU2020Sพยาบาลอนามัยชุมชน /เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการในชุมชนศูนย์ฯ 19 วงศ์สว่าง2020-06-112020-06-11
20623ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไล่ยุง (Mosquito Herb )นางสาวบุษบา หวังโซ๊ะศูนย์บริการสาธารณสุข 68 InnU2020Sประชาชน ชุมชนลาดบัวขาว ของศูนย์ฯ 68 สะพานสูง 2020-06-112020-09-21
20724BKKHive.comกลุ่มงานป้องกันทางพฤติกรรมกองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์InnU2020Sเยาวชนที่มีความหลากหลายทางเพศและประชาชนทั่วไปในพื้นที่กรุงเทพมหานคร2020-06-112020-09-21
20825ลดขยะ สร้างสามัคคี ดีต่อสุขภาพนางสาวปฐมา ดอนจันทร์ทองกองเภสัชกรรม InnU2020Sเจ้าหน้าที่กองเภสัชกรรม ผู้สูงอายุ อาสาสมัครสาธารณสุข คณะกรรมการชุมชนและประชาชนในชุมชนเคหะชุมชนท่าทราย เขตหลักสี่ 2020-06-112020-09-21
21225ลดขยะ สร้างสามัคคี ดีต่อสุขภาพนายทศพล นนทรักษ์ กองเภสัชกรรม InnU2020Sเจ้าหน้าที่กองเภสัชกรรม ผู้สูงอายุ อาสาสมัครสาธารณสุข คณะกรรมการชุมชนและประชาชนในชุมชนเคหะชุมชนท่าทราย เขตหลักสี่ 2020-06-112020-09-21
21125ลดขยะ สร้างสามัคคี ดีต่อสุขภาพนายสุชาครีย์ สุขสวาสดิ์กองเภสัชกรรม InnU2020Sเจ้าหน้าที่กองเภสัชกรรม ผู้สูงอายุ อาสาสมัครสาธารณสุข คณะกรรมการชุมชนและประชาชนในชุมชนเคหะชุมชนท่าทราย เขตหลักสี่ 2020-06-112020-09-21
21025ลดขยะ สร้างสามัคคี ดีต่อสุขภาพนางสาวสิริมา สรงกระสินธุ์กองเภสัชกรรม InnU2020Sเจ้าหน้าที่กองเภสัชกรรม ผู้สูงอายุ อาสาสมัครสาธารณสุข คณะกรรมการชุมชนและประชาชนในชุมชนเคหะชุมชนท่าทราย เขตหลักสี่ 2020-06-112020-09-21
20925ลดขยะ สร้างสามัคคี ดีต่อสุขภาพนายประคอง สังข์วงค์ษากองเภสัชกรรม InnU2020Sเจ้าหน้าที่กองเภสัชกรรม ผู้สูงอายุ อาสาสมัครสาธารณสุข คณะกรรมการชุมชนและประชาชนในชุมชนเคหะชุมชนท่าทราย เขตหลักสี่ 2020-06-112020-09-21
22231Happy Mapping นางสาวเบญจพร สอนฉัตรศูนย์บริการสาธารณสุข 19InnU2020Sพยาบาลอนามัยชุมชน /เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการในชุมชนศูนย์ฯ 19 วงศ์สว่าง2020-06-112020-06-11
22332ของขวัญชิ้นแรกจากพ่อแม่ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 InnU2020Sหญิงตั้งครรภ์ที่สูบบุหรี่และเข้ารับบริการ ANC และสามีที่สูบบุหรี่ของหญิงตั้งครรภ์และเข้ารับบริการ ANC ของศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย2020-06-112020-06-11
22433Harm Reduction Among MSM : HRMSMสิบเอก เชาวน์พิชาญ เตโช ศูนย์บริการสาธารณสุข 41InnU2020Sประชากรกลุ่มชายรักชายที่ใช้ยาเสพติด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร2020-06-112020-06-11
22635ADL แจ๋วจริงนางสาวชลลดา โพธิกะศูนย์บริการสาธารณสุข 60InnU2020Sอาสาสมัครสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากร สาขาสีกัน จำนวน 32 คน2020-06-112020-06-11
22735ADL แจ๋วจริงนางสาวทองใบ ศรีโซ้งศูนย์บริการสาธารณสุข 60InnU2020Sอาสาสมัครสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากร สาขาสีกัน จำนวน 32 คน2020-06-112020-06-11
22835ADL แจ๋วจริงนางสาววรีรัตน์ เลิศประกอบสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข 60InnU2020Sอาสาสมัครสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากร สาขาสีกัน จำนวน 32 คน2020-06-112020-06-11
1561วงล้อ Season Changeนางสาวชนาภา เมฆส่านสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติดInnU2020Sผู้เข้ารับการบำบัดการติดยาเสพติด ณ คลินิคบำบัดการติดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว และครอบครัว2020-06-112020-09-21
17913เสื้อสุขใจในผู้ป่วยติดเตียงนางเกตุแก้ว เทียนชอศูนย์บริการสาธารณสุข 38InnU2020Sผู้ป่วยติดเตียง และผู้ดูแลผู้ป่วย ของศูนย์ฯ 382020-06-112020-09-21
18717แผ่นเสริมความรู้วัคซีนที่บุตรหลานได้รับนางสาววาสนา สัญจรศูนย์บริการสาธารณสุข 54InnU2020Sผู้ปกครองที่พาบุตรหลานมารับวัคซีนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคในคลินิกสุขภาพเด็กดี ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม2020-06-112020-09-21
18918สื่อสุขภาพนางนันทวดี พุทธสอนศูนย์บริการสาธารณสุข 56InnU2020Sผู้สูงอายุ ที่มารับบริการ ของศูนย์ฯ 56 ทับเจริญ2020-06-112020-09-21
20523ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไล่ยุง (Mosquito Herb )นางพรทิพย์ ปทุมพรวรกุลศูนย์บริการสาธารณสุข 68 InnU2020Sประชาชน ชุมชนลาดบัวขาว ของศูนย์ฯ 68 สะพานสูง 2020-06-112020-09-21
22534คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดมทีมคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดมศูนย์บริการสาธารณสุข 58InnU2020Sผู้สูงอายุที่เข้าร่วมคลินิกผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 2020-06-112020-09-21
22936Anemia Lean Modelนางณฤดี ยืนนานศูนย์บริการสาธารณสุข 67InnU2020Sเด็กนักเรียนนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในพื้นที่เขตทวีวัฒนา2020-06-112020-09-21
23036Anemia Lean Modelนางสาวจิราภา อำแพงใต้ ศูนย์บริการสาธารณสุข 67InnU2020Sเด็กนักเรียนนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในพื้นที่เขตทวีวัฒนา2020-06-112020-09-21
23137Strong Health Aging Togetherศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนาInnU2020Sผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปที่มารับบริการในคลินิกผู้สูงอายุของศูนย์ฯ 67 ทวีวัฒนา2020-06-112020-09-21ตาราง : Research_type

หน่วยงาน : สำนักการแพทย์

คำอธิบายตาราง : ตาราง Research Type

idresearch_nameresearch_short_nameadddateupdatedate
1นวัตกรรมInno2020-06-122020-06-12
2วิจัย Res2020-06-122020-06-12
3การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยR2R2020-06-122020-06-12ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0253 : ข้อมูลจำนวนผลงานนวัตกรรมของหน่วยงาน)

ตาราง : ร้อยละผลงานวิจัย/Innovation/R2R ที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน

หน่วยงาน : สำนักอนามัย

คำอธิบายตาราง : รายการผลงานวิจัย/Innovation/R2R ของสำนักอนามัย

idr_nor_nameauthordivisioncategorystatusr_yearsatisfactiontarget_groupapprove_dateadddateupdatedate
1572Smart Filtration Maskแพทย์หญิงเฉลิมพร โรจน์รัตน์ศิริกุลศูนย์บริการสาธารณสุข 2InnU2020Sผู้ที่ทำงานกลางแจ้ง หรือต้องขับขึ่/โดยสาร รถสาธารณะ2020-06-112020-06-11
1582Smart Filtration Maskนายณัฐเสฏฐ์ เพชรรักษ์ศูนย์บริการสาธารณสุข 2InnU2020Sผู้ที่ทำงานกลางแจ้ง หรือต้องขับขึ่/โดยสาร รถสาธารณะ2020-06-112020-06-11
1636อ่างล้างโรค รักษ์โลกนายสุทิน พุ่มอิ่มศูนย์บริการสาธารณสุข 8 InnU2020Sผู้รับบริการ และบุคลากร ณ ศูนย์ฯ 8 บุญรอด รุ่งเรือง2020-06-112020-06-11
1646อ่างล้างโรค รักษ์โลกนายประเสริฐ ชมพู่ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 InnU2020Sผู้รับบริการ และบุคลากร ณ ศูนย์ฯ 8 บุญรอด รุ่งเรือง2020-06-112020-06-11
1657Umbrella Wheelนายสุทิน พุ่มอิ่มศูนย์บริการสาธารณสุข 8 InnU2020Sผู้รับบริการ และบุคลากร/แม่บ้าน ณ ศูนย์ฯ 8 บุญรอด รุ่งเรือง2020-06-112020-06-11
1699Dm Power Boxนางสาวอภิรดา วิลัยเลิศศูนย์บริการสาธารณสุข 12InnU2020Sกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานในชุมชน ของศูนย์ฯ 122020-06-112020-06-11
1709Dm Power Boxนางสาวรัตนาวรรณ ตันกุระ ศูนย์บริการสาธารณสุข 12InnU2020Sกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานในชุมชน ของศูนย์ฯ 122020-06-112020-06-11
1719Dm Power Boxนางสาวมูลีย่า หะยีมา ศูนย์บริการสาธารณสุข 12InnU2020Sกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานในชุมชน ของศูนย์ฯ 122020-06-112020-06-11
17210Training No Fallsนางสาวรัตนาวรรณ ตันกุระ ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 InnU2020Sผู้สูงอายุอายุ 60ปีขึ้นไป และผู้สูงอายุที่ดูแลตนเองได้บ้าง ช่วยเหลือตนเองได้บ้าง (กลุ่มติดบ้าน) 2020-06-112020-06-11
1541วงล้อ Season Changeนางสาวณฑิชา ความหมั่นสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติดInnU2020Sผู้เข้ารับการบำบัดการติดยาเสพติด ณ คลินิคบำบัดการติดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว และครอบครัว2020-06-112020-09-21
1551วงล้อ Season Changeนางสาวตุลยดา คูทองสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติดInnU2020Sผู้เข้ารับการบำบัดการติดยาเสพติด ณ คลินิคบำบัดการติดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว และครอบครัว2020-06-112020-09-21
1593The Communicator Maskนางสาวแสงวรรณ ตั้งแสงสกุลศูนย์บริการสาธารณสุข 4 InnU2020Sประชาชนผู้รับบริการ และเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง2020-06-112020-09-21
1604Body Movement in Childhoodนางสนทยา มูฮำหมัดศูนย์บริการสาธารณสุข 6InnU2020Sเด็กอายุ 2 - 6 ปี (เด็กปฐมวัย) ที่มารับบริการ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 2020-06-112020-09-21
1614Body Movement in Childhoodนางสาวชุติกาญจน์ มากมูลศูนย์บริการสาธารณสุข 6InnU2020Sเด็กอายุ 2 - 6 ปี (เด็กปฐมวัย) ที่มารับบริการ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 2020-06-112020-09-21
1625Power Ballนางสาวพิมพ์ขวัญ พันธุมาศศูนย์บริการสาธารณสุข 7 InnU2020Sผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติดในคลินิกบำบัดยาเสพติด ศูนย์ฯ 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์2020-06-112020-09-21
1668หน้ากากผ้าอนามัย สู้ภัย COVID 19นางสกาวดี ดอกเทียนศูนย์บริการสาธารณสุข 10InnU2020Sข้าราชการ บุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ฯ 10 สุขุมวิท2020-06-112020-09-21
1678หน้ากากผ้าอนามัย สู้ภัย COVID 19นางสาวฐิรญา ทองตระกูลศูนย์บริการสาธารณสุข 10InnU2020Sข้าราชการ บุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ฯ 10 สุขุมวิท2020-06-112020-09-21
1688หน้ากากผ้าอนามัย สู้ภัย COVID 19นางสาวพิมพ์ชญา อิ้มทับศูนย์บริการสาธารณสุข 10InnU2020Sข้าราชการ บุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ฯ 10 สุขุมวิท2020-06-112020-09-21
17310Training No Fallsนางสาวมูลีย่า หะยีมา ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 InnU2020Sผู้สูงอายุอายุ 60ปีขึ้นไป และผู้สูงอายุที่ดูแลตนเองได้บ้าง ช่วยเหลือตนเองได้บ้าง (กลุ่มติดบ้าน) 2020-06-112020-06-11
17411Walker Long Legsนางอรวรรณ พิทักษ์พล ศูนย์บริการสาธารณสุข 25InnU2020Sสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ของ ศูนย์ฯ 25 ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ที่มีประวัติการล้มภายใน 6 เดือน และสนใจเข้าร่วม2020-06-112020-06-11
17511Walker Long Legsนางสาวแอน ทองคําศูนย์บริการสาธารณสุข 25InnU2020Sสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ของ ศูนย์ฯ 25 ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ที่มีประวัติการล้มภายใน 6 เดือน และสนใจเข้าร่วม2020-06-112020-06-11
17611Walker Long Legsนางสาวธมลวรรณ โม่วงศ์ศูนย์บริการสาธารณสุข 25InnU2020Sสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ของ ศูนย์ฯ 25 ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ที่มีประวัติการล้มภายใน 6 เดือน และสนใจเข้าร่วม2020-06-112020-06-11
17711Walker Long Legsนางสาววราภา เอี่ยมศรีศูนย์บริการสาธารณสุข 25InnU2020Sสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ของ ศูนย์ฯ 25 ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ที่มีประวัติการล้มภายใน 6 เดือน และสนใจเข้าร่วม2020-06-112020-06-11
17812รองเท้านวดเท้านางฐิติพร เดชศิริศูนย์บริการสาธารณสุข 38InnU2020Sผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจเท้าในคลินิกเบาหวานของศูนย์ฯ38 จำนวน 200 คน ในช่วงตั้งแต่ 1ต.ค. 2562 – 29 ก.พ. 2563 2020-06-112020-06-11
18114กระบังหน้าสู้ภัย COVID 19นายนพดล ประยูรศูนย์บริการสาธารณสุข 38InnU2020Sเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 ที่ปฏิบัติงานในแผนก OPD ของศูนย์ฯ 38 จำนวน 25 คน ในช่วงตั้งแต่ 1 ก.พ. – 31 มี.ค. 25632020-06-112020-06-11
18214กระบังหน้าสู้ภัย COVID 19นางฐิติพร เดชศิริ ศูนย์บริการสาธารณสุข 38InnU2020Sเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 ที่ปฏิบัติงานในแผนก OPD ของศูนย์ฯ 38 จำนวน 25 คน ในช่วงตั้งแต่ 1 ก.พ. – 31 มี.ค. 25632020-06-112020-06-11
18315AEC Easy Communicationสิบเอกหญิงจงกลณี ขันอาสาศูนย์บริการสาธารณสุข 45InnU2020Sผู้รับบริการชาวต่างชาติ และเจ้าหน้าที่ ศูนย์ฯ 452020-06-112020-06-11
18416Follow Me เลิกบุหรี่ดีต่อใจนางสายฝน เลิศวาสนาศูนย์บริการสาธารณสุข 48InnU2020Sผู้รับบริการวัยทำงานเพศชาย อายุ 19-60 ปี ที่มารับบริการที่คลินิกยาเสพติด ของศูนย์ฯ 482020-06-112020-06-11
18516Follow Me เลิกบุหรี่ดีต่อใจนางสาลี่ ตัณโสภาลักษณ์ศูนย์บริการสาธารณสุข 48InnU2020Sผู้รับบริการวัยทำงานเพศชาย อายุ 19-60 ปี ที่มารับบริการที่คลินิกยาเสพติด ของศูนย์ฯ 482020-06-112020-06-11
18616Follow Me เลิกบุหรี่ดีต่อใจนางสาวนภาพร จันทร์รุ่งแสงศูนย์บริการสาธารณสุข 48InnU2020Sผู้รับบริการวัยทำงานเพศชาย อายุ 19-60 ปี ที่มารับบริการที่คลินิกยาเสพติด ของศูนย์ฯ 482020-06-112020-06-11
18013เสื้อสุขใจในผู้ป่วยติดเตียงนางสาวธัญจิรา โศจิรัตน์ศูนย์บริการสาธารณสุข 38InnU2020Sผู้ป่วยติดเตียง และผู้ดูแลผู้ป่วย ของศูนย์ฯ 382020-06-112020-09-21
18817แผ่นเสริมความรู้วัคซีนที่บุตรหลานได้รับนางจีรพร ธาระหาญศูนย์บริการสาธารณสุข 54InnU2020Sผู้ปกครองที่พาบุตรหลานมารับวัคซีนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคในคลินิกสุขภาพเด็กดี ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม2020-06-112020-09-21
19620Perfect Net (บอกตำแหน่งฉีดอินซูลิน)นายเทวฤทธิ์ อินต๊ะนาศูนย์บริการสาธารณสุข 62InnU2020Sผู้ป่วยของศูนย์ฯ 62 ตวงรัชฏ์ฯ ที่มีความจำเป็นต้องรับการรักษาโดยการฉีดอินซูลิน 2020-06-112020-06-11
19720Perfect Net (บอกตำแหน่งฉีดอินซูลิน)นางสาวสิตมน บริบูรณ์ศูนย์บริการสาธารณสุข 62InnU2020Sผู้ป่วยของศูนย์ฯ 62 ตวงรัชฏ์ฯ ที่มีความจำเป็นต้องรับการรักษาโดยการฉีดอินซูลิน 2020-06-112020-06-11
19820Perfect Net (บอกตำแหน่งฉีดอินซูลิน)นางสาวกรรวี แก้วมณีศูนย์บริการสาธารณสุข 62InnU2020Sผู้ป่วยของศูนย์ฯ 62 ตวงรัชฏ์ฯ ที่มีความจำเป็นต้องรับการรักษาโดยการฉีดอินซูลิน 2020-06-112020-06-11
20122ปอดของฉันนางสาวปัฐมาภรณ์ ธรรมสรศักดิ์ศูนย์บริการสาธารณสุข 67InnU2020Sนักเรียนชั้นป. 4 สังกัดกทม. ในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ฯ 67 ทวีวัฒนา จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ 1) โรงเรียนคลองต้นไทร 2) โรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์ 3) โรงเรียนคลองทวีวัฒนา 4) โรงเรียนคลองบางพรหม 5) โรงเรียนวัดปุรณาวาส 6) โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม2020-06-112020-06-11
20222ปอดของฉันนายทรงพล กริชพัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุข 67InnU2020Sนักเรียนชั้นป. 4 สังกัดกทม. ในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ฯ 67 ทวีวัฒนา จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ 1) โรงเรียนคลองต้นไทร 2) โรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์ 3) โรงเรียนคลองทวีวัฒนา 4) โรงเรียนคลองบางพรหม 5) โรงเรียนวัดปุรณาวาส 6) โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม2020-06-112020-06-11
20322ปอดของฉันนางสาวสุภาวดี สุขเกษมศูนย์บริการสาธารณสุข 67InnU2020Sนักเรียนชั้นป. 4 สังกัดกทม. ในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ฯ 67 ทวีวัฒนา จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ 1) โรงเรียนคลองต้นไทร 2) โรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์ 3) โรงเรียนคลองทวีวัฒนา 4) โรงเรียนคลองบางพรหม 5) โรงเรียนวัดปุรณาวาส 6) โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม2020-06-112020-06-11
19018สื่อสุขภาพนางสาววัชราภรณ์ สีสมัยศูนย์บริการสาธารณสุข 56InnU2020Sผู้สูงอายุ ที่มารับบริการ ของศูนย์ฯ 56 ทับเจริญ2020-06-112020-09-21
19118สื่อสุขภาพนางสาวสุรีรัตน์ เสมศรีศูนย์บริการสาธารณสุข 56InnU2020Sผู้สูงอายุ ที่มารับบริการ ของศูนย์ฯ 56 ทับเจริญ2020-06-112020-09-21
19218สื่อสุขภาพนางสาวภาวิดา อัศวปรีชาศูนย์บริการสาธารณสุข 56InnU2020Sผู้สูงอายุ ที่มารับบริการ ของศูนย์ฯ 56 ทับเจริญ2020-06-112020-09-21
19318สื่อสุขภาพนางสาวกรรรัญญา สิงห์ธวัชศูนย์บริการสาธารณสุข 56InnU2020Sผู้สูงอายุ ที่มารับบริการ ของศูนย์ฯ 56 ทับเจริญ2020-06-112020-09-21
19419ตรวจก่อน รู้ก่อนนางสาวน้ำทิพย์ มาตรโคกสูงศูนย์บริการสาธารณสุข 57 InnU2020Sประชาชนผู้หญิงที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป2020-06-112020-09-21
19519ตรวจก่อน รู้ก่อนนางสาววารุณี เขื่อนเพชรศูนย์บริการสาธารณสุข 57 InnU2020Sประชาชนผู้หญิงที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป2020-06-112020-09-21
19921Nasopharyngeal & Throat Swab Training Modelแพทย์หญิงสุธี สฤษฏิ์ศิริศูนย์บริการสาธารณสุข 67InnU2020Sบุคลากรทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ศูนย์ฯ 67 ทวีวัฒนา ทุกคน2020-06-112020-09-21
20021Nasopharyngeal & Throat Swab Training Modelนางสาวธิติพร คมแท้ ศูนย์บริการสาธารณสุข 67InnU2020Sบุคลากรทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ศูนย์ฯ 67 ทวีวัฒนา ทุกคน2020-06-112020-09-21
20423ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไล่ยุง (Mosquito Herb )นางจุฑารัตน์ เกษสำลีศูนย์บริการสาธารณสุข 68 InnU2020Sประชาชน ชุมชนลาดบัวขาว ของศูนย์ฯ 68 สะพานสูง 2020-06-112020-09-21
21326กะละมังเติมสุขนางพิมลนรี สูตรสุวรรณศูนย์บริการสาธารณสุข 4 InnU2020Sผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยระยะสุดท้ายในเขตพื้นที่ของศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง2020-06-112020-06-11
21427TB4 Appointment Connect นางณัฐริกา ประภาสัยศูนย์บริการสาธารณสุข 4 InnU2020Sผู้ป่วยในคลินิกวัณโรค ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง2020-06-112020-06-11
21527TB4 Appointment Connect นางสาวแสงวรรณ ตั้งแสงสกุล ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 InnU2020Sผู้ป่วยในคลินิกวัณโรค ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง2020-06-112020-06-11
21628Health Me 08นางสาวรตนภัค พึ่งอุดมศูนย์บริการสาธารณสุข 8 InnU2020Sชุมชนในพื้นที่ 1 ศูนย์ฯ 8 บุญรอด รุ่งเรือง 2020-06-112020-06-11
21728Health Me 08นางสาวณภาภัช ปราการสถิตย์ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 InnU2020Sชุมชนในพื้นที่ 1 ศูนย์ฯ 8 บุญรอด รุ่งเรือง 2020-06-112020-06-11
21829แบบสำรวจข้อมูลสุขภาพดูดี ด้วยระบบ Google Formศูนย์บริการสาธารณสุข 11ศูนย์บริการสาธารณสุข 11InnU2020Sประชาชนคนไทยทุกคนที่มี ที่พักอาศัยอยู่จริงในพื้นที่ เขตพญาไท2020-06-112020-06-11
21930เยี่ยมถึงบ้าน บำบัดถึงชุมชนศูนย์บริการสาธารณสุข 16ศูนย์บริการสาธารณสุข 16InnU2020Sประชาชนในชุมชนพระเจนที่สนใจ ลด ละ เลิก บุหรี่2020-06-112020-06-11
22031Happy Mapping นางศิริลักษณ์ จิวะชาติศูนย์บริการสาธารณสุข 19InnU2020Sพยาบาลอนามัยชุมชน /เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการในชุมชนศูนย์ฯ 19 วงศ์สว่าง2020-06-112020-06-11
22131Happy Mapping นางสาววรัญธนัน ถาวรกิจศูนย์บริการสาธารณสุข 19InnU2020Sพยาบาลอนามัยชุมชน /เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการในชุมชนศูนย์ฯ 19 วงศ์สว่าง2020-06-112020-06-11
20623ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไล่ยุง (Mosquito Herb )นางสาวบุษบา หวังโซ๊ะศูนย์บริการสาธารณสุข 68 InnU2020Sประชาชน ชุมชนลาดบัวขาว ของศูนย์ฯ 68 สะพานสูง 2020-06-112020-09-21
20724BKKHive.comกลุ่มงานป้องกันทางพฤติกรรมกองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์InnU2020Sเยาวชนที่มีความหลากหลายทางเพศและประชาชนทั่วไปในพื้นที่กรุงเทพมหานคร2020-06-112020-09-21
20825ลดขยะ สร้างสามัคคี ดีต่อสุขภาพนางสาวปฐมา ดอนจันทร์ทองกองเภสัชกรรม InnU2020Sเจ้าหน้าที่กองเภสัชกรรม ผู้สูงอายุ อาสาสมัครสาธารณสุข คณะกรรมการชุมชนและประชาชนในชุมชนเคหะชุมชนท่าทราย เขตหลักสี่ 2020-06-112020-09-21
21225ลดขยะ สร้างสามัคคี ดีต่อสุขภาพนายทศพล นนทรักษ์ กองเภสัชกรรม InnU2020Sเจ้าหน้าที่กองเภสัชกรรม ผู้สูงอายุ อาสาสมัครสาธารณสุข คณะกรรมการชุมชนและประชาชนในชุมชนเคหะชุมชนท่าทราย เขตหลักสี่ 2020-06-112020-09-21
21125ลดขยะ สร้างสามัคคี ดีต่อสุขภาพนายสุชาครีย์ สุขสวาสดิ์กองเภสัชกรรม InnU2020Sเจ้าหน้าที่กองเภสัชกรรม ผู้สูงอายุ อาสาสมัครสาธารณสุข คณะกรรมการชุมชนและประชาชนในชุมชนเคหะชุมชนท่าทราย เขตหลักสี่ 2020-06-112020-09-21
21025ลดขยะ สร้างสามัคคี ดีต่อสุขภาพนางสาวสิริมา สรงกระสินธุ์กองเภสัชกรรม InnU2020Sเจ้าหน้าที่กองเภสัชกรรม ผู้สูงอายุ อาสาสมัครสาธารณสุข คณะกรรมการชุมชนและประชาชนในชุมชนเคหะชุมชนท่าทราย เขตหลักสี่ 2020-06-112020-09-21
20925ลดขยะ สร้างสามัคคี ดีต่อสุขภาพนายประคอง สังข์วงค์ษากองเภสัชกรรม InnU2020Sเจ้าหน้าที่กองเภสัชกรรม ผู้สูงอายุ อาสาสมัครสาธารณสุข คณะกรรมการชุมชนและประชาชนในชุมชนเคหะชุมชนท่าทราย เขตหลักสี่ 2020-06-112020-09-21
22231Happy Mapping นางสาวเบญจพร สอนฉัตรศูนย์บริการสาธารณสุข 19InnU2020Sพยาบาลอนามัยชุมชน /เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการในชุมชนศูนย์ฯ 19 วงศ์สว่าง2020-06-112020-06-11
22332ของขวัญชิ้นแรกจากพ่อแม่ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 InnU2020Sหญิงตั้งครรภ์ที่สูบบุหรี่และเข้ารับบริการ ANC และสามีที่สูบบุหรี่ของหญิงตั้งครรภ์และเข้ารับบริการ ANC ของศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย2020-06-112020-06-11
22433Harm Reduction Among MSM : HRMSMสิบเอก เชาวน์พิชาญ เตโช ศูนย์บริการสาธารณสุข 41InnU2020Sประชากรกลุ่มชายรักชายที่ใช้ยาเสพติด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร2020-06-112020-06-11
22635ADL แจ๋วจริงนางสาวชลลดา โพธิกะศูนย์บริการสาธารณสุข 60InnU2020Sอาสาสมัครสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากร สาขาสีกัน จำนวน 32 คน2020-06-112020-06-11
22735ADL แจ๋วจริงนางสาวทองใบ ศรีโซ้งศูนย์บริการสาธารณสุข 60InnU2020Sอาสาสมัครสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากร สาขาสีกัน จำนวน 32 คน2020-06-112020-06-11
22835ADL แจ๋วจริงนางสาววรีรัตน์ เลิศประกอบสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข 60InnU2020Sอาสาสมัครสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากร สาขาสีกัน จำนวน 32 คน2020-06-112020-06-11
1561วงล้อ Season Changeนางสาวชนาภา เมฆส่านสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติดInnU2020Sผู้เข้ารับการบำบัดการติดยาเสพติด ณ คลินิคบำบัดการติดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว และครอบครัว2020-06-112020-09-21
17913เสื้อสุขใจในผู้ป่วยติดเตียงนางเกตุแก้ว เทียนชอศูนย์บริการสาธารณสุข 38InnU2020Sผู้ป่วยติดเตียง และผู้ดูแลผู้ป่วย ของศูนย์ฯ 382020-06-112020-09-21
18717แผ่นเสริมความรู้วัคซีนที่บุตรหลานได้รับนางสาววาสนา สัญจรศูนย์บริการสาธารณสุข 54InnU2020Sผู้ปกครองที่พาบุตรหลานมารับวัคซีนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคในคลินิกสุขภาพเด็กดี ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม2020-06-112020-09-21
18918สื่อสุขภาพนางนันทวดี พุทธสอนศูนย์บริการสาธารณสุข 56InnU2020Sผู้สูงอายุ ที่มารับบริการ ของศูนย์ฯ 56 ทับเจริญ2020-06-112020-09-21
20523ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไล่ยุง (Mosquito Herb )นางพรทิพย์ ปทุมพรวรกุลศูนย์บริการสาธารณสุข 68 InnU2020Sประชาชน ชุมชนลาดบัวขาว ของศูนย์ฯ 68 สะพานสูง 2020-06-112020-09-21
22534คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดมทีมคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดมศูนย์บริการสาธารณสุข 58InnU2020Sผู้สูงอายุที่เข้าร่วมคลินิกผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 2020-06-112020-09-21
22936Anemia Lean Modelนางณฤดี ยืนนานศูนย์บริการสาธารณสุข 67InnU2020Sเด็กนักเรียนนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในพื้นที่เขตทวีวัฒนา2020-06-112020-09-21
23036Anemia Lean Modelนางสาวจิราภา อำแพงใต้ ศูนย์บริการสาธารณสุข 67InnU2020Sเด็กนักเรียนนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในพื้นที่เขตทวีวัฒนา2020-06-112020-09-21
23137Strong Health Aging Togetherศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนาInnU2020Sผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปที่มารับบริการในคลินิกผู้สูงอายุของศูนย์ฯ 67 ทวีวัฒนา2020-06-112020-09-21ตาราง : Research_type

หน่วยงาน : สำนักการแพทย์

คำอธิบายตาราง : ตาราง Research Type

idresearch_nameresearch_short_nameadddateupdatedate
1นวัตกรรมInno2020-06-122020-06-12
2วิจัย Res2020-06-122020-06-12
3การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยR2R2020-06-122020-06-12ข้อมูลประกอบที่ 3 : (stat_bma0254 : ข้อมูลจำนวน R2R ของหน่วยงาน)

ตาราง : ร้อยละผลงานวิจัย/Innovation/R2R ที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน

หน่วยงาน : สำนักอนามัย

คำอธิบายตาราง : รายการผลงานวิจัย/Innovation/R2R ของสำนักอนามัย

idr_nor_nameauthordivisioncategorystatusr_yearsatisfactiontarget_groupapprove_dateadddateupdatedate
1572Smart Filtration Maskแพทย์หญิงเฉลิมพร โรจน์รัตน์ศิริกุลศูนย์บริการสาธารณสุข 2InnU2020Sผู้ที่ทำงานกลางแจ้ง หรือต้องขับขึ่/โดยสาร รถสาธารณะ2020-06-112020-06-11
1582Smart Filtration Maskนายณัฐเสฏฐ์ เพชรรักษ์ศูนย์บริการสาธารณสุข 2InnU2020Sผู้ที่ทำงานกลางแจ้ง หรือต้องขับขึ่/โดยสาร รถสาธารณะ2020-06-112020-06-11
1636อ่างล้างโรค รักษ์โลกนายสุทิน พุ่มอิ่มศูนย์บริการสาธารณสุข 8 InnU2020Sผู้รับบริการ และบุคลากร ณ ศูนย์ฯ 8 บุญรอด รุ่งเรือง2020-06-112020-06-11
1646อ่างล้างโรค รักษ์โลกนายประเสริฐ ชมพู่ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 InnU2020Sผู้รับบริการ และบุคลากร ณ ศูนย์ฯ 8 บุญรอด รุ่งเรือง2020-06-112020-06-11
1657Umbrella Wheelนายสุทิน พุ่มอิ่มศูนย์บริการสาธารณสุข 8 InnU2020Sผู้รับบริการ และบุคลากร/แม่บ้าน ณ ศูนย์ฯ 8 บุญรอด รุ่งเรือง2020-06-112020-06-11
1699Dm Power Boxนางสาวอภิรดา วิลัยเลิศศูนย์บริการสาธารณสุข 12InnU2020Sกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานในชุมชน ของศูนย์ฯ 122020-06-112020-06-11
1709Dm Power Boxนางสาวรัตนาวรรณ ตันกุระ ศูนย์บริการสาธารณสุข 12InnU2020Sกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานในชุมชน ของศูนย์ฯ 122020-06-112020-06-11
1719Dm Power Boxนางสาวมูลีย่า หะยีมา ศูนย์บริการสาธารณสุข 12InnU2020Sกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานในชุมชน ของศูนย์ฯ 122020-06-112020-06-11
17210Training No Fallsนางสาวรัตนาวรรณ ตันกุระ ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 InnU2020Sผู้สูงอายุอายุ 60ปีขึ้นไป และผู้สูงอายุที่ดูแลตนเองได้บ้าง ช่วยเหลือตนเองได้บ้าง (กลุ่มติดบ้าน) 2020-06-112020-06-11
1541วงล้อ Season Changeนางสาวณฑิชา ความหมั่นสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติดInnU2020Sผู้เข้ารับการบำบัดการติดยาเสพติด ณ คลินิคบำบัดการติดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว และครอบครัว2020-06-112020-09-21
1551วงล้อ Season Changeนางสาวตุลยดา คูทองสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติดInnU2020Sผู้เข้ารับการบำบัดการติดยาเสพติด ณ คลินิคบำบัดการติดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว และครอบครัว2020-06-112020-09-21
1593The Communicator Maskนางสาวแสงวรรณ ตั้งแสงสกุลศูนย์บริการสาธารณสุข 4 InnU2020Sประชาชนผู้รับบริการ และเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง2020-06-112020-09-21
1604Body Movement in Childhoodนางสนทยา มูฮำหมัดศูนย์บริการสาธารณสุข 6InnU2020Sเด็กอายุ 2 - 6 ปี (เด็กปฐมวัย) ที่มารับบริการ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 2020-06-112020-09-21
1614Body Movement in Childhoodนางสาวชุติกาญจน์ มากมูลศูนย์บริการสาธารณสุข 6InnU2020Sเด็กอายุ 2 - 6 ปี (เด็กปฐมวัย) ที่มารับบริการ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 2020-06-112020-09-21
1625Power Ballนางสาวพิมพ์ขวัญ พันธุมาศศูนย์บริการสาธารณสุข 7 InnU2020Sผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติดในคลินิกบำบัดยาเสพติด ศูนย์ฯ 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์2020-06-112020-09-21
1668หน้ากากผ้าอนามัย สู้ภัย COVID 19นางสกาวดี ดอกเทียนศูนย์บริการสาธารณสุข 10InnU2020Sข้าราชการ บุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ฯ 10 สุขุมวิท2020-06-112020-09-21
1678หน้ากากผ้าอนามัย สู้ภัย COVID 19นางสาวฐิรญา ทองตระกูลศูนย์บริการสาธารณสุข 10InnU2020Sข้าราชการ บุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ฯ 10 สุขุมวิท2020-06-112020-09-21
1688หน้ากากผ้าอนามัย สู้ภัย COVID 19นางสาวพิมพ์ชญา อิ้มทับศูนย์บริการสาธารณสุข 10InnU2020Sข้าราชการ บุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ฯ 10 สุขุมวิท2020-06-112020-09-21
17310Training No Fallsนางสาวมูลีย่า หะยีมา ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 InnU2020Sผู้สูงอายุอายุ 60ปีขึ้นไป และผู้สูงอายุที่ดูแลตนเองได้บ้าง ช่วยเหลือตนเองได้บ้าง (กลุ่มติดบ้าน) 2020-06-112020-06-11
17411Walker Long Legsนางอรวรรณ พิทักษ์พล ศูนย์บริการสาธารณสุข 25InnU2020Sสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ของ ศูนย์ฯ 25 ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ที่มีประวัติการล้มภายใน 6 เดือน และสนใจเข้าร่วม2020-06-112020-06-11
17511Walker Long Legsนางสาวแอน ทองคําศูนย์บริการสาธารณสุข 25InnU2020Sสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ของ ศูนย์ฯ 25 ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ที่มีประวัติการล้มภายใน 6 เดือน และสนใจเข้าร่วม2020-06-112020-06-11
17611Walker Long Legsนางสาวธมลวรรณ โม่วงศ์ศูนย์บริการสาธารณสุข 25InnU2020Sสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ของ ศูนย์ฯ 25 ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ที่มีประวัติการล้มภายใน 6 เดือน และสนใจเข้าร่วม2020-06-112020-06-11
17711Walker Long Legsนางสาววราภา เอี่ยมศรีศูนย์บริการสาธารณสุข 25InnU2020Sสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ของ ศูนย์ฯ 25 ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ที่มีประวัติการล้มภายใน 6 เดือน และสนใจเข้าร่วม2020-06-112020-06-11
17812รองเท้านวดเท้านางฐิติพร เดชศิริศูนย์บริการสาธารณสุข 38InnU2020Sผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจเท้าในคลินิกเบาหวานของศูนย์ฯ38 จำนวน 200 คน ในช่วงตั้งแต่ 1ต.ค. 2562 – 29 ก.พ. 2563 2020-06-112020-06-11
18114กระบังหน้าสู้ภัย COVID 19นายนพดล ประยูรศูนย์บริการสาธารณสุข 38InnU2020Sเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 ที่ปฏิบัติงานในแผนก OPD ของศูนย์ฯ 38 จำนวน 25 คน ในช่วงตั้งแต่ 1 ก.พ. – 31 มี.ค. 25632020-06-112020-06-11
18214กระบังหน้าสู้ภัย COVID 19นางฐิติพร เดชศิริ ศูนย์บริการสาธารณสุข 38InnU2020Sเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 ที่ปฏิบัติงานในแผนก OPD ของศูนย์ฯ 38 จำนวน 25 คน ในช่วงตั้งแต่ 1 ก.พ. – 31 มี.ค. 25632020-06-112020-06-11
18315AEC Easy Communicationสิบเอกหญิงจงกลณี ขันอาสาศูนย์บริการสาธารณสุข 45InnU2020Sผู้รับบริการชาวต่างชาติ และเจ้าหน้าที่ ศูนย์ฯ 452020-06-112020-06-11
18416Follow Me เลิกบุหรี่ดีต่อใจนางสายฝน เลิศวาสนาศูนย์บริการสาธารณสุข 48InnU2020Sผู้รับบริการวัยทำงานเพศชาย อายุ 19-60 ปี ที่มารับบริการที่คลินิกยาเสพติด ของศูนย์ฯ 482020-06-112020-06-11
18516Follow Me เลิกบุหรี่ดีต่อใจนางสาลี่ ตัณโสภาลักษณ์ศูนย์บริการสาธารณสุข 48InnU2020Sผู้รับบริการวัยทำงานเพศชาย อายุ 19-60 ปี ที่มารับบริการที่คลินิกยาเสพติด ของศูนย์ฯ 482020-06-112020-06-11
18616Follow Me เลิกบุหรี่ดีต่อใจนางสาวนภาพร จันทร์รุ่งแสงศูนย์บริการสาธารณสุข 48InnU2020Sผู้รับบริการวัยทำงานเพศชาย อายุ 19-60 ปี ที่มารับบริการที่คลินิกยาเสพติด ของศูนย์ฯ 482020-06-112020-06-11
18013เสื้อสุขใจในผู้ป่วยติดเตียงนางสาวธัญจิรา โศจิรัตน์ศูนย์บริการสาธารณสุข 38InnU2020Sผู้ป่วยติดเตียง และผู้ดูแลผู้ป่วย ของศูนย์ฯ 382020-06-112020-09-21
18817แผ่นเสริมความรู้วัคซีนที่บุตรหลานได้รับนางจีรพร ธาระหาญศูนย์บริการสาธารณสุข 54InnU2020Sผู้ปกครองที่พาบุตรหลานมารับวัคซีนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคในคลินิกสุขภาพเด็กดี ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม2020-06-112020-09-21
19620Perfect Net (บอกตำแหน่งฉีดอินซูลิน)นายเทวฤทธิ์ อินต๊ะนาศูนย์บริการสาธารณสุข 62InnU2020Sผู้ป่วยของศูนย์ฯ 62 ตวงรัชฏ์ฯ ที่มีความจำเป็นต้องรับการรักษาโดยการฉีดอินซูลิน 2020-06-112020-06-11
19720Perfect Net (บอกตำแหน่งฉีดอินซูลิน)นางสาวสิตมน บริบูรณ์ศูนย์บริการสาธารณสุข 62InnU2020Sผู้ป่วยของศูนย์ฯ 62 ตวงรัชฏ์ฯ ที่มีความจำเป็นต้องรับการรักษาโดยการฉีดอินซูลิน 2020-06-112020-06-11
19820Perfect Net (บอกตำแหน่งฉีดอินซูลิน)นางสาวกรรวี แก้วมณีศูนย์บริการสาธารณสุข 62InnU2020Sผู้ป่วยของศูนย์ฯ 62 ตวงรัชฏ์ฯ ที่มีความจำเป็นต้องรับการรักษาโดยการฉีดอินซูลิน 2020-06-112020-06-11
20122ปอดของฉันนางสาวปัฐมาภรณ์ ธรรมสรศักดิ์ศูนย์บริการสาธารณสุข 67InnU2020Sนักเรียนชั้นป. 4 สังกัดกทม. ในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ฯ 67 ทวีวัฒนา จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ 1) โรงเรียนคลองต้นไทร 2) โรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์ 3) โรงเรียนคลองทวีวัฒนา 4) โรงเรียนคลองบางพรหม 5) โรงเรียนวัดปุรณาวาส 6) โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม2020-06-112020-06-11
20222ปอดของฉันนายทรงพล กริชพัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุข 67InnU2020Sนักเรียนชั้นป. 4 สังกัดกทม. ในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ฯ 67 ทวีวัฒนา จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ 1) โรงเรียนคลองต้นไทร 2) โรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์ 3) โรงเรียนคลองทวีวัฒนา 4) โรงเรียนคลองบางพรหม 5) โรงเรียนวัดปุรณาวาส 6) โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม2020-06-112020-06-11
20322ปอดของฉันนางสาวสุภาวดี สุขเกษมศูนย์บริการสาธารณสุข 67InnU2020Sนักเรียนชั้นป. 4 สังกัดกทม. ในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ฯ 67 ทวีวัฒนา จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ 1) โรงเรียนคลองต้นไทร 2) โรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์ 3) โรงเรียนคลองทวีวัฒนา 4) โรงเรียนคลองบางพรหม 5) โรงเรียนวัดปุรณาวาส 6) โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม2020-06-112020-06-11
19018สื่อสุขภาพนางสาววัชราภรณ์ สีสมัยศูนย์บริการสาธารณสุข 56InnU2020Sผู้สูงอายุ ที่มารับบริการ ของศูนย์ฯ 56 ทับเจริญ2020-06-112020-09-21
19118สื่อสุขภาพนางสาวสุรีรัตน์ เสมศรีศูนย์บริการสาธารณสุข 56InnU2020Sผู้สูงอายุ ที่มารับบริการ ของศูนย์ฯ 56 ทับเจริญ2020-06-112020-09-21
19218สื่อสุขภาพนางสาวภาวิดา อัศวปรีชาศูนย์บริการสาธารณสุข 56InnU2020Sผู้สูงอายุ ที่มารับบริการ ของศูนย์ฯ 56 ทับเจริญ2020-06-112020-09-21
19318สื่อสุขภาพนางสาวกรรรัญญา สิงห์ธวัชศูนย์บริการสาธารณสุข 56InnU2020Sผู้สูงอายุ ที่มารับบริการ ของศูนย์ฯ 56 ทับเจริญ2020-06-112020-09-21
19419ตรวจก่อน รู้ก่อนนางสาวน้ำทิพย์ มาตรโคกสูงศูนย์บริการสาธารณสุข 57 InnU2020Sประชาชนผู้หญิงที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป2020-06-112020-09-21
19519ตรวจก่อน รู้ก่อนนางสาววารุณี เขื่อนเพชรศูนย์บริการสาธารณสุข 57 InnU2020Sประชาชนผู้หญิงที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป2020-06-112020-09-21
19921Nasopharyngeal & Throat Swab Training Modelแพทย์หญิงสุธี สฤษฏิ์ศิริศูนย์บริการสาธารณสุข 67InnU2020Sบุคลากรทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ศูนย์ฯ 67 ทวีวัฒนา ทุกคน2020-06-112020-09-21
20021Nasopharyngeal & Throat Swab Training Modelนางสาวธิติพร คมแท้ ศูนย์บริการสาธารณสุข 67InnU2020Sบุคลากรทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ศูนย์ฯ 67 ทวีวัฒนา ทุกคน2020-06-112020-09-21
20423ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไล่ยุง (Mosquito Herb )นางจุฑารัตน์ เกษสำลีศูนย์บริการสาธารณสุข 68 InnU2020Sประชาชน ชุมชนลาดบัวขาว ของศูนย์ฯ 68 สะพานสูง 2020-06-112020-09-21
21326กะละมังเติมสุขนางพิมลนรี สูตรสุวรรณศูนย์บริการสาธารณสุข 4 InnU2020Sผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยระยะสุดท้ายในเขตพื้นที่ของศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง2020-06-112020-06-11
21427TB4 Appointment Connect นางณัฐริกา ประภาสัยศูนย์บริการสาธารณสุข 4 InnU2020Sผู้ป่วยในคลินิกวัณโรค ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง2020-06-112020-06-11
21527TB4 Appointment Connect นางสาวแสงวรรณ ตั้งแสงสกุล ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 InnU2020Sผู้ป่วยในคลินิกวัณโรค ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง2020-06-112020-06-11
21628Health Me 08นางสาวรตนภัค พึ่งอุดมศูนย์บริการสาธารณสุข 8 InnU2020Sชุมชนในพื้นที่ 1 ศูนย์ฯ 8 บุญรอด รุ่งเรือง 2020-06-112020-06-11
21728Health Me 08นางสาวณภาภัช ปราการสถิตย์ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 InnU2020Sชุมชนในพื้นที่ 1 ศูนย์ฯ 8 บุญรอด รุ่งเรือง 2020-06-112020-06-11
21829แบบสำรวจข้อมูลสุขภาพดูดี ด้วยระบบ Google Formศูนย์บริการสาธารณสุข 11ศูนย์บริการสาธารณสุข 11InnU2020Sประชาชนคนไทยทุกคนที่มี ที่พักอาศัยอยู่จริงในพื้นที่ เขตพญาไท2020-06-112020-06-11
21930เยี่ยมถึงบ้าน บำบัดถึงชุมชนศูนย์บริการสาธารณสุข 16ศูนย์บริการสาธารณสุข 16InnU2020Sประชาชนในชุมชนพระเจนที่สนใจ ลด ละ เลิก บุหรี่2020-06-112020-06-11
22031Happy Mapping นางศิริลักษณ์ จิวะชาติศูนย์บริการสาธารณสุข 19InnU2020Sพยาบาลอนามัยชุมชน /เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการในชุมชนศูนย์ฯ 19 วงศ์สว่าง2020-06-112020-06-11
22131Happy Mapping นางสาววรัญธนัน ถาวรกิจศูนย์บริการสาธารณสุข 19InnU2020Sพยาบาลอนามัยชุมชน /เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการในชุมชนศูนย์ฯ 19 วงศ์สว่าง2020-06-112020-06-11
20623ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไล่ยุง (Mosquito Herb )นางสาวบุษบา หวังโซ๊ะศูนย์บริการสาธารณสุข 68 InnU2020Sประชาชน ชุมชนลาดบัวขาว ของศูนย์ฯ 68 สะพานสูง 2020-06-112020-09-21
20724BKKHive.comกลุ่มงานป้องกันทางพฤติกรรมกองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์InnU2020Sเยาวชนที่มีความหลากหลายทางเพศและประชาชนทั่วไปในพื้นที่กรุงเทพมหานคร2020-06-112020-09-21
20825ลดขยะ สร้างสามัคคี ดีต่อสุขภาพนางสาวปฐมา ดอนจันทร์ทองกองเภสัชกรรม InnU2020Sเจ้าหน้าที่กองเภสัชกรรม ผู้สูงอายุ อาสาสมัครสาธารณสุข คณะกรรมการชุมชนและประชาชนในชุมชนเคหะชุมชนท่าทราย เขตหลักสี่ 2020-06-112020-09-21
21225ลดขยะ สร้างสามัคคี ดีต่อสุขภาพนายทศพล นนทรักษ์ กองเภสัชกรรม InnU2020Sเจ้าหน้าที่กองเภสัชกรรม ผู้สูงอายุ อาสาสมัครสาธารณสุข คณะกรรมการชุมชนและประชาชนในชุมชนเคหะชุมชนท่าทราย เขตหลักสี่ 2020-06-112020-09-21
21125ลดขยะ สร้างสามัคคี ดีต่อสุขภาพนายสุชาครีย์ สุขสวาสดิ์กองเภสัชกรรม InnU2020Sเจ้าหน้าที่กองเภสัชกรรม ผู้สูงอายุ อาสาสมัครสาธารณสุข คณะกรรมการชุมชนและประชาชนในชุมชนเคหะชุมชนท่าทราย เขตหลักสี่ 2020-06-112020-09-21
21025ลดขยะ สร้างสามัคคี ดีต่อสุขภาพนางสาวสิริมา สรงกระสินธุ์กองเภสัชกรรม InnU2020Sเจ้าหน้าที่กองเภสัชกรรม ผู้สูงอายุ อาสาสมัครสาธารณสุข คณะกรรมการชุมชนและประชาชนในชุมชนเคหะชุมชนท่าทราย เขตหลักสี่ 2020-06-112020-09-21
20925ลดขยะ สร้างสามัคคี ดีต่อสุขภาพนายประคอง สังข์วงค์ษากองเภสัชกรรม InnU2020Sเจ้าหน้าที่กองเภสัชกรรม ผู้สูงอายุ อาสาสมัครสาธารณสุข คณะกรรมการชุมชนและประชาชนในชุมชนเคหะชุมชนท่าทราย เขตหลักสี่ 2020-06-112020-09-21
22231Happy Mapping นางสาวเบญจพร สอนฉัตรศูนย์บริการสาธารณสุข 19InnU2020Sพยาบาลอนามัยชุมชน /เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการในชุมชนศูนย์ฯ 19 วงศ์สว่าง2020-06-112020-06-11
22332ของขวัญชิ้นแรกจากพ่อแม่ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 InnU2020Sหญิงตั้งครรภ์ที่สูบบุหรี่และเข้ารับบริการ ANC และสามีที่สูบบุหรี่ของหญิงตั้งครรภ์และเข้ารับบริการ ANC ของศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย2020-06-112020-06-11
22433Harm Reduction Among MSM : HRMSMสิบเอก เชาวน์พิชาญ เตโช ศูนย์บริการสาธารณสุข 41InnU2020Sประชากรกลุ่มชายรักชายที่ใช้ยาเสพติด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร2020-06-112020-06-11
22635ADL แจ๋วจริงนางสาวชลลดา โพธิกะศูนย์บริการสาธารณสุข 60InnU2020Sอาสาสมัครสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากร สาขาสีกัน จำนวน 32 คน2020-06-112020-06-11
22735ADL แจ๋วจริงนางสาวทองใบ ศรีโซ้งศูนย์บริการสาธารณสุข 60InnU2020Sอาสาสมัครสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากร สาขาสีกัน จำนวน 32 คน2020-06-112020-06-11
22835ADL แจ๋วจริงนางสาววรีรัตน์ เลิศประกอบสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข 60InnU2020Sอาสาสมัครสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากร สาขาสีกัน จำนวน 32 คน2020-06-112020-06-11
1561วงล้อ Season Changeนางสาวชนาภา เมฆส่านสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติดInnU2020Sผู้เข้ารับการบำบัดการติดยาเสพติด ณ คลินิคบำบัดการติดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว และครอบครัว2020-06-112020-09-21
17913เสื้อสุขใจในผู้ป่วยติดเตียงนางเกตุแก้ว เทียนชอศูนย์บริการสาธารณสุข 38InnU2020Sผู้ป่วยติดเตียง และผู้ดูแลผู้ป่วย ของศูนย์ฯ 382020-06-112020-09-21
18717แผ่นเสริมความรู้วัคซีนที่บุตรหลานได้รับนางสาววาสนา สัญจรศูนย์บริการสาธารณสุข 54InnU2020Sผู้ปกครองที่พาบุตรหลานมารับวัคซีนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคในคลินิกสุขภาพเด็กดี ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม2020-06-112020-09-21
18918สื่อสุขภาพนางนันทวดี พุทธสอนศูนย์บริการสาธารณสุข 56InnU2020Sผู้สูงอายุ ที่มารับบริการ ของศูนย์ฯ 56 ทับเจริญ2020-06-112020-09-21
20523ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไล่ยุง (Mosquito Herb )นางพรทิพย์ ปทุมพรวรกุลศูนย์บริการสาธารณสุข 68 InnU2020Sประชาชน ชุมชนลาดบัวขาว ของศูนย์ฯ 68 สะพานสูง 2020-06-112020-09-21
22534คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดมทีมคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดมศูนย์บริการสาธารณสุข 58InnU2020Sผู้สูงอายุที่เข้าร่วมคลินิกผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 2020-06-112020-09-21
22936Anemia Lean Modelนางณฤดี ยืนนานศูนย์บริการสาธารณสุข 67InnU2020Sเด็กนักเรียนนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในพื้นที่เขตทวีวัฒนา2020-06-112020-09-21
23036Anemia Lean Modelนางสาวจิราภา อำแพงใต้ ศูนย์บริการสาธารณสุข 67InnU2020Sเด็กนักเรียนนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในพื้นที่เขตทวีวัฒนา2020-06-112020-09-21
23137Strong Health Aging Togetherศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนาInnU2020Sผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปที่มารับบริการในคลินิกผู้สูงอายุของศูนย์ฯ 67 ทวีวัฒนา2020-06-112020-09-21ตาราง : Research_type

หน่วยงาน : สำนักการแพทย์

คำอธิบายตาราง : ตาราง Research Type

idresearch_nameresearch_short_nameadddateupdatedate
1นวัตกรรมInno2020-06-122020-06-12
2วิจัย Res2020-06-122020-06-12
3การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยR2R2020-06-122020-06-12ข้อมูลประกอบที่ 4 : (stat_bma0255 : ข้อมูลผลงานวิจัย/ผลงานนวัติกรรม/R2R ที่ส่วนราชการภายในหน่วยงานนำไปใช้ ในการปฏิบัติงาน)

ตาราง : ร้อยละผลงานวิจัย/Innovation/R2R ที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน

หน่วยงาน : สำนักอนามัย

คำอธิบายตาราง : รายการผลงานวิจัย/Innovation/R2R ของสำนักอนามัย

idr_nor_nameauthordivisioncategorystatusr_yearsatisfactiontarget_groupapprove_dateadddateupdatedate
1572Smart Filtration Maskแพทย์หญิงเฉลิมพร โรจน์รัตน์ศิริกุลศูนย์บริการสาธารณสุข 2InnU2020Sผู้ที่ทำงานกลางแจ้ง หรือต้องขับขึ่/โดยสาร รถสาธารณะ2020-06-112020-06-11
1582Smart Filtration Maskนายณัฐเสฏฐ์ เพชรรักษ์ศูนย์บริการสาธารณสุข 2InnU2020Sผู้ที่ทำงานกลางแจ้ง หรือต้องขับขึ่/โดยสาร รถสาธารณะ2020-06-112020-06-11
1636อ่างล้างโรค รักษ์โลกนายสุทิน พุ่มอิ่มศูนย์บริการสาธารณสุข 8 InnU2020Sผู้รับบริการ และบุคลากร ณ ศูนย์ฯ 8 บุญรอด รุ่งเรือง2020-06-112020-06-11
1646อ่างล้างโรค รักษ์โลกนายประเสริฐ ชมพู่ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 InnU2020Sผู้รับบริการ และบุคลากร ณ ศูนย์ฯ 8 บุญรอด รุ่งเรือง2020-06-112020-06-11
1657Umbrella Wheelนายสุทิน พุ่มอิ่มศูนย์บริการสาธารณสุข 8 InnU2020Sผู้รับบริการ และบุคลากร/แม่บ้าน ณ ศูนย์ฯ 8 บุญรอด รุ่งเรือง2020-06-112020-06-11
1699Dm Power Boxนางสาวอภิรดา วิลัยเลิศศูนย์บริการสาธารณสุข 12InnU2020Sกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานในชุมชน ของศูนย์ฯ 122020-06-112020-06-11
1709Dm Power Boxนางสาวรัตนาวรรณ ตันกุระ ศูนย์บริการสาธารณสุข 12InnU2020Sกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานในชุมชน ของศูนย์ฯ 122020-06-112020-06-11
1719Dm Power Boxนางสาวมูลีย่า หะยีมา ศูนย์บริการสาธารณสุข 12InnU2020Sกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานในชุมชน ของศูนย์ฯ 122020-06-112020-06-11
17210Training No Fallsนางสาวรัตนาวรรณ ตันกุระ ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 InnU2020Sผู้สูงอายุอายุ 60ปีขึ้นไป และผู้สูงอายุที่ดูแลตนเองได้บ้าง ช่วยเหลือตนเองได้บ้าง (กลุ่มติดบ้าน) 2020-06-112020-06-11
1541วงล้อ Season Changeนางสาวณฑิชา ความหมั่นสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติดInnU2020Sผู้เข้ารับการบำบัดการติดยาเสพติด ณ คลินิคบำบัดการติดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว และครอบครัว2020-06-112020-09-21
1551วงล้อ Season Changeนางสาวตุลยดา คูทองสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติดInnU2020Sผู้เข้ารับการบำบัดการติดยาเสพติด ณ คลินิคบำบัดการติดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว และครอบครัว2020-06-112020-09-21
1593The Communicator Maskนางสาวแสงวรรณ ตั้งแสงสกุลศูนย์บริการสาธารณสุข 4 InnU2020Sประชาชนผู้รับบริการ และเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง2020-06-112020-09-21
1604Body Movement in Childhoodนางสนทยา มูฮำหมัดศูนย์บริการสาธารณสุข 6InnU2020Sเด็กอายุ 2 - 6 ปี (เด็กปฐมวัย) ที่มารับบริการ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 2020-06-112020-09-21
1614Body Movement in Childhoodนางสาวชุติกาญจน์ มากมูลศูนย์บริการสาธารณสุข 6InnU2020Sเด็กอายุ 2 - 6 ปี (เด็กปฐมวัย) ที่มารับบริการ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 2020-06-112020-09-21
1625Power Ballนางสาวพิมพ์ขวัญ พันธุมาศศูนย์บริการสาธารณสุข 7 InnU2020Sผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติดในคลินิกบำบัดยาเสพติด ศูนย์ฯ 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์2020-06-112020-09-21
1668หน้ากากผ้าอนามัย สู้ภัย COVID 19นางสกาวดี ดอกเทียนศูนย์บริการสาธารณสุข 10InnU2020Sข้าราชการ บุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ฯ 10 สุขุมวิท2020-06-112020-09-21
1678หน้ากากผ้าอนามัย สู้ภัย COVID 19นางสาวฐิรญา ทองตระกูลศูนย์บริการสาธารณสุข 10InnU2020Sข้าราชการ บุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ฯ 10 สุขุมวิท2020-06-112020-09-21
1688หน้ากากผ้าอนามัย สู้ภัย COVID 19นางสาวพิมพ์ชญา อิ้มทับศูนย์บริการสาธารณสุข 10InnU2020Sข้าราชการ บุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ฯ 10 สุขุมวิท2020-06-112020-09-21
17310Training No Fallsนางสาวมูลีย่า หะยีมา ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 InnU2020Sผู้สูงอายุอายุ 60ปีขึ้นไป และผู้สูงอายุที่ดูแลตนเองได้บ้าง ช่วยเหลือตนเองได้บ้าง (กลุ่มติดบ้าน) 2020-06-112020-06-11
17411Walker Long Legsนางอรวรรณ พิทักษ์พล ศูนย์บริการสาธารณสุข 25InnU2020Sสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ของ ศูนย์ฯ 25 ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ที่มีประวัติการล้มภายใน 6 เดือน และสนใจเข้าร่วม2020-06-112020-06-11
17511Walker Long Legsนางสาวแอน ทองคําศูนย์บริการสาธารณสุข 25InnU2020Sสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ของ ศูนย์ฯ 25 ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ที่มีประวัติการล้มภายใน 6 เดือน และสนใจเข้าร่วม2020-06-112020-06-11
17611Walker Long Legsนางสาวธมลวรรณ โม่วงศ์ศูนย์บริการสาธารณสุข 25InnU2020Sสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ของ ศูนย์ฯ 25 ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ที่มีประวัติการล้มภายใน 6 เดือน และสนใจเข้าร่วม2020-06-112020-06-11
17711Walker Long Legsนางสาววราภา เอี่ยมศรีศูนย์บริการสาธารณสุข 25InnU2020Sสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ของ ศูนย์ฯ 25 ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ที่มีประวัติการล้มภายใน 6 เดือน และสนใจเข้าร่วม2020-06-112020-06-11
17812รองเท้านวดเท้านางฐิติพร เดชศิริศูนย์บริการสาธารณสุข 38InnU2020Sผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจเท้าในคลินิกเบาหวานของศูนย์ฯ38 จำนวน 200 คน ในช่วงตั้งแต่ 1ต.ค. 2562 – 29 ก.พ. 2563 2020-06-112020-06-11
18114กระบังหน้าสู้ภัย COVID 19นายนพดล ประยูรศูนย์บริการสาธารณสุข 38InnU2020Sเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 ที่ปฏิบัติงานในแผนก OPD ของศูนย์ฯ 38 จำนวน 25 คน ในช่วงตั้งแต่ 1 ก.พ. – 31 มี.ค. 25632020-06-112020-06-11
18214กระบังหน้าสู้ภัย COVID 19นางฐิติพร เดชศิริ ศูนย์บริการสาธารณสุข 38InnU2020Sเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 ที่ปฏิบัติงานในแผนก OPD ของศูนย์ฯ 38 จำนวน 25 คน ในช่วงตั้งแต่ 1 ก.พ. – 31 มี.ค. 25632020-06-112020-06-11
18315AEC Easy Communicationสิบเอกหญิงจงกลณี ขันอาสาศูนย์บริการสาธารณสุข 45InnU2020Sผู้รับบริการชาวต่างชาติ และเจ้าหน้าที่ ศูนย์ฯ 452020-06-112020-06-11
18416Follow Me เลิกบุหรี่ดีต่อใจนางสายฝน เลิศวาสนาศูนย์บริการสาธารณสุข 48InnU2020Sผู้รับบริการวัยทำงานเพศชาย อายุ 19-60 ปี ที่มารับบริการที่คลินิกยาเสพติด ของศูนย์ฯ 482020-06-112020-06-11
18516Follow Me เลิกบุหรี่ดีต่อใจนางสาลี่ ตัณโสภาลักษณ์ศูนย์บริการสาธารณสุข 48InnU2020Sผู้รับบริการวัยทำงานเพศชาย อายุ 19-60 ปี ที่มารับบริการที่คลินิกยาเสพติด ของศูนย์ฯ 482020-06-112020-06-11
18616Follow Me เลิกบุหรี่ดีต่อใจนางสาวนภาพร จันทร์รุ่งแสงศูนย์บริการสาธารณสุข 48InnU2020Sผู้รับบริการวัยทำงานเพศชาย อายุ 19-60 ปี ที่มารับบริการที่คลินิกยาเสพติด ของศูนย์ฯ 482020-06-112020-06-11
18013เสื้อสุขใจในผู้ป่วยติดเตียงนางสาวธัญจิรา โศจิรัตน์ศูนย์บริการสาธารณสุข 38InnU2020Sผู้ป่วยติดเตียง และผู้ดูแลผู้ป่วย ของศูนย์ฯ 382020-06-112020-09-21
18817แผ่นเสริมความรู้วัคซีนที่บุตรหลานได้รับนางจีรพร ธาระหาญศูนย์บริการสาธารณสุข 54InnU2020Sผู้ปกครองที่พาบุตรหลานมารับวัคซีนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคในคลินิกสุขภาพเด็กดี ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม2020-06-112020-09-21
19620Perfect Net (บอกตำแหน่งฉีดอินซูลิน)นายเทวฤทธิ์ อินต๊ะนาศูนย์บริการสาธารณสุข 62InnU2020Sผู้ป่วยของศูนย์ฯ 62 ตวงรัชฏ์ฯ ที่มีความจำเป็นต้องรับการรักษาโดยการฉีดอินซูลิน 2020-06-112020-06-11
19720Perfect Net (บอกตำแหน่งฉีดอินซูลิน)นางสาวสิตมน บริบูรณ์ศูนย์บริการสาธารณสุข 62InnU2020Sผู้ป่วยของศูนย์ฯ 62 ตวงรัชฏ์ฯ ที่มีความจำเป็นต้องรับการรักษาโดยการฉีดอินซูลิน 2020-06-112020-06-11
19820Perfect Net (บอกตำแหน่งฉีดอินซูลิน)นางสาวกรรวี แก้วมณีศูนย์บริการสาธารณสุข 62InnU2020Sผู้ป่วยของศูนย์ฯ 62 ตวงรัชฏ์ฯ ที่มีความจำเป็นต้องรับการรักษาโดยการฉีดอินซูลิน 2020-06-112020-06-11
20122ปอดของฉันนางสาวปัฐมาภรณ์ ธรรมสรศักดิ์ศูนย์บริการสาธารณสุข 67InnU2020Sนักเรียนชั้นป. 4 สังกัดกทม. ในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ฯ 67 ทวีวัฒนา จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ 1) โรงเรียนคลองต้นไทร 2) โรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์ 3) โรงเรียนคลองทวีวัฒนา 4) โรงเรียนคลองบางพรหม 5) โรงเรียนวัดปุรณาวาส 6) โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม2020-06-112020-06-11
20222ปอดของฉันนายทรงพล กริชพัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุข 67InnU2020Sนักเรียนชั้นป. 4 สังกัดกทม. ในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ฯ 67 ทวีวัฒนา จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ 1) โรงเรียนคลองต้นไทร 2) โรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์ 3) โรงเรียนคลองทวีวัฒนา 4) โรงเรียนคลองบางพรหม 5) โรงเรียนวัดปุรณาวาส 6) โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม2020-06-112020-06-11
20322ปอดของฉันนางสาวสุภาวดี สุขเกษมศูนย์บริการสาธารณสุข 67InnU2020Sนักเรียนชั้นป. 4 สังกัดกทม. ในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ฯ 67 ทวีวัฒนา จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ 1) โรงเรียนคลองต้นไทร 2) โรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์ 3) โรงเรียนคลองทวีวัฒนา 4) โรงเรียนคลองบางพรหม 5) โรงเรียนวัดปุรณาวาส 6) โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม2020-06-112020-06-11
19018สื่อสุขภาพนางสาววัชราภรณ์ สีสมัยศูนย์บริการสาธารณสุข 56InnU2020Sผู้สูงอายุ ที่มารับบริการ ของศูนย์ฯ 56 ทับเจริญ2020-06-112020-09-21
19118สื่อสุขภาพนางสาวสุรีรัตน์ เสมศรีศูนย์บริการสาธารณสุข 56InnU2020Sผู้สูงอายุ ที่มารับบริการ ของศูนย์ฯ 56 ทับเจริญ2020-06-112020-09-21
19218สื่อสุขภาพนางสาวภาวิดา อัศวปรีชาศูนย์บริการสาธารณสุข 56InnU2020Sผู้สูงอายุ ที่มารับบริการ ของศูนย์ฯ 56 ทับเจริญ2020-06-112020-09-21
19318สื่อสุขภาพนางสาวกรรรัญญา สิงห์ธวัชศูนย์บริการสาธารณสุข 56InnU2020Sผู้สูงอายุ ที่มารับบริการ ของศูนย์ฯ 56 ทับเจริญ2020-06-112020-09-21
19419ตรวจก่อน รู้ก่อนนางสาวน้ำทิพย์ มาตรโคกสูงศูนย์บริการสาธารณสุข 57 InnU2020Sประชาชนผู้หญิงที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป2020-06-112020-09-21
19519ตรวจก่อน รู้ก่อนนางสาววารุณี เขื่อนเพชรศูนย์บริการสาธารณสุข 57 InnU2020Sประชาชนผู้หญิงที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป2020-06-112020-09-21
19921Nasopharyngeal & Throat Swab Training Modelแพทย์หญิงสุธี สฤษฏิ์ศิริศูนย์บริการสาธารณสุข 67InnU2020Sบุคลากรทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ศูนย์ฯ 67 ทวีวัฒนา ทุกคน2020-06-112020-09-21
20021Nasopharyngeal & Throat Swab Training Modelนางสาวธิติพร คมแท้ ศูนย์บริการสาธารณสุข 67InnU2020Sบุคลากรทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ศูนย์ฯ 67 ทวีวัฒนา ทุกคน2020-06-112020-09-21
20423ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไล่ยุง (Mosquito Herb )นางจุฑารัตน์ เกษสำลีศูนย์บริการสาธารณสุข 68 InnU2020Sประชาชน ชุมชนลาดบัวขาว ของศูนย์ฯ 68 สะพานสูง 2020-06-112020-09-21
21326กะละมังเติมสุขนางพิมลนรี สูตรสุวรรณศูนย์บริการสาธารณสุข 4 InnU2020Sผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยระยะสุดท้ายในเขตพื้นที่ของศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง2020-06-112020-06-11
21427TB4 Appointment Connect นางณัฐริกา ประภาสัยศูนย์บริการสาธารณสุข 4 InnU2020Sผู้ป่วยในคลินิกวัณโรค ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง2020-06-112020-06-11
21527TB4 Appointment Connect นางสาวแสงวรรณ ตั้งแสงสกุล ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 InnU2020Sผู้ป่วยในคลินิกวัณโรค ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง2020-06-112020-06-11
21628Health Me 08นางสาวรตนภัค พึ่งอุดมศูนย์บริการสาธารณสุข 8 InnU2020Sชุมชนในพื้นที่ 1 ศูนย์ฯ 8 บุญรอด รุ่งเรือง 2020-06-112020-06-11
21728Health Me 08นางสาวณภาภัช ปราการสถิตย์ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 InnU2020Sชุมชนในพื้นที่ 1 ศูนย์ฯ 8 บุญรอด รุ่งเรือง 2020-06-112020-06-11
21829แบบสำรวจข้อมูลสุขภาพดูดี ด้วยระบบ Google Formศูนย์บริการสาธารณสุข 11ศูนย์บริการสาธารณสุข 11InnU2020Sประชาชนคนไทยทุกคนที่มี ที่พักอาศัยอยู่จริงในพื้นที่ เขตพญาไท2020-06-112020-06-11
21930เยี่ยมถึงบ้าน บำบัดถึงชุมชนศูนย์บริการสาธารณสุข 16ศูนย์บริการสาธารณสุข 16InnU2020Sประชาชนในชุมชนพระเจนที่สนใจ ลด ละ เลิก บุหรี่2020-06-112020-06-11
22031Happy Mapping นางศิริลักษณ์ จิวะชาติศูนย์บริการสาธารณสุข 19InnU2020Sพยาบาลอนามัยชุมชน /เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการในชุมชนศูนย์ฯ 19 วงศ์สว่าง2020-06-112020-06-11
22131Happy Mapping นางสาววรัญธนัน ถาวรกิจศูนย์บริการสาธารณสุข 19InnU2020Sพยาบาลอนามัยชุมชน /เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการในชุมชนศูนย์ฯ 19 วงศ์สว่าง2020-06-112020-06-11
20623ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไล่ยุง (Mosquito Herb )นางสาวบุษบา หวังโซ๊ะศูนย์บริการสาธารณสุข 68 InnU2020Sประชาชน ชุมชนลาดบัวขาว ของศูนย์ฯ 68 สะพานสูง 2020-06-112020-09-21
20724BKKHive.comกลุ่มงานป้องกันทางพฤติกรรมกองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์InnU2020Sเยาวชนที่มีความหลากหลายทางเพศและประชาชนทั่วไปในพื้นที่กรุงเทพมหานคร2020-06-112020-09-21
20825ลดขยะ สร้างสามัคคี ดีต่อสุขภาพนางสาวปฐมา ดอนจันทร์ทองกองเภสัชกรรม InnU2020Sเจ้าหน้าที่กองเภสัชกรรม ผู้สูงอายุ อาสาสมัครสาธารณสุข คณะกรรมการชุมชนและประชาชนในชุมชนเคหะชุมชนท่าทราย เขตหลักสี่ 2020-06-112020-09-21
21225ลดขยะ สร้างสามัคคี ดีต่อสุขภาพนายทศพล นนทรักษ์ กองเภสัชกรรม InnU2020Sเจ้าหน้าที่กองเภสัชกรรม ผู้สูงอายุ อาสาสมัครสาธารณสุข คณะกรรมการชุมชนและประชาชนในชุมชนเคหะชุมชนท่าทราย เขตหลักสี่ 2020-06-112020-09-21
21125ลดขยะ สร้างสามัคคี ดีต่อสุขภาพนายสุชาครีย์ สุขสวาสดิ์กองเภสัชกรรม InnU2020Sเจ้าหน้าที่กองเภสัชกรรม ผู้สูงอายุ อาสาสมัครสาธารณสุข คณะกรรมการชุมชนและประชาชนในชุมชนเคหะชุมชนท่าทราย เขตหลักสี่ 2020-06-112020-09-21
21025ลดขยะ สร้างสามัคคี ดีต่อสุขภาพนางสาวสิริมา สรงกระสินธุ์กองเภสัชกรรม InnU2020Sเจ้าหน้าที่กองเภสัชกรรม ผู้สูงอายุ อาสาสมัครสาธารณสุข คณะกรรมการชุมชนและประชาชนในชุมชนเคหะชุมชนท่าทราย เขตหลักสี่ 2020-06-112020-09-21
20925ลดขยะ สร้างสามัคคี ดีต่อสุขภาพนายประคอง สังข์วงค์ษากองเภสัชกรรม InnU2020Sเจ้าหน้าที่กองเภสัชกรรม ผู้สูงอายุ อาสาสมัครสาธารณสุข คณะกรรมการชุมชนและประชาชนในชุมชนเคหะชุมชนท่าทราย เขตหลักสี่ 2020-06-112020-09-21
22231Happy Mapping นางสาวเบญจพร สอนฉัตรศูนย์บริการสาธารณสุข 19InnU2020Sพยาบาลอนามัยชุมชน /เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการในชุมชนศูนย์ฯ 19 วงศ์สว่าง2020-06-112020-06-11
22332ของขวัญชิ้นแรกจากพ่อแม่ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 InnU2020Sหญิงตั้งครรภ์ที่สูบบุหรี่และเข้ารับบริการ ANC และสามีที่สูบบุหรี่ของหญิงตั้งครรภ์และเข้ารับบริการ ANC ของศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย2020-06-112020-06-11
22433Harm Reduction Among MSM : HRMSMสิบเอก เชาวน์พิชาญ เตโช ศูนย์บริการสาธารณสุข 41InnU2020Sประชากรกลุ่มชายรักชายที่ใช้ยาเสพติด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร2020-06-112020-06-11
22635ADL แจ๋วจริงนางสาวชลลดา โพธิกะศูนย์บริการสาธารณสุข 60InnU2020Sอาสาสมัครสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากร สาขาสีกัน จำนวน 32 คน2020-06-112020-06-11
22735ADL แจ๋วจริงนางสาวทองใบ ศรีโซ้งศูนย์บริการสาธารณสุข 60InnU2020Sอาสาสมัครสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากร สาขาสีกัน จำนวน 32 คน2020-06-112020-06-11
22835ADL แจ๋วจริงนางสาววรีรัตน์ เลิศประกอบสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข 60InnU2020Sอาสาสมัครสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากร สาขาสีกัน จำนวน 32 คน2020-06-112020-06-11
1561วงล้อ Season Changeนางสาวชนาภา เมฆส่านสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติดInnU2020Sผู้เข้ารับการบำบัดการติดยาเสพติด ณ คลินิคบำบัดการติดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว และครอบครัว2020-06-112020-09-21
17913เสื้อสุขใจในผู้ป่วยติดเตียงนางเกตุแก้ว เทียนชอศูนย์บริการสาธารณสุข 38InnU2020Sผู้ป่วยติดเตียง และผู้ดูแลผู้ป่วย ของศูนย์ฯ 382020-06-112020-09-21
18717แผ่นเสริมความรู้วัคซีนที่บุตรหลานได้รับนางสาววาสนา สัญจรศูนย์บริการสาธารณสุข 54InnU2020Sผู้ปกครองที่พาบุตรหลานมารับวัคซีนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคในคลินิกสุขภาพเด็กดี ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม2020-06-112020-09-21
18918สื่อสุขภาพนางนันทวดี พุทธสอนศูนย์บริการสาธารณสุข 56InnU2020Sผู้สูงอายุ ที่มารับบริการ ของศูนย์ฯ 56 ทับเจริญ2020-06-112020-09-21
20523ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไล่ยุง (Mosquito Herb )นางพรทิพย์ ปทุมพรวรกุลศูนย์บริการสาธารณสุข 68 InnU2020Sประชาชน ชุมชนลาดบัวขาว ของศูนย์ฯ 68 สะพานสูง 2020-06-112020-09-21
22534คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดมทีมคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดมศูนย์บริการสาธารณสุข 58InnU2020Sผู้สูงอายุที่เข้าร่วมคลินิกผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 2020-06-112020-09-21
22936Anemia Lean Modelนางณฤดี ยืนนานศูนย์บริการสาธารณสุข 67InnU2020Sเด็กนักเรียนนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในพื้นที่เขตทวีวัฒนา2020-06-112020-09-21
23036Anemia Lean Modelนางสาวจิราภา อำแพงใต้ ศูนย์บริการสาธารณสุข 67InnU2020Sเด็กนักเรียนนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในพื้นที่เขตทวีวัฒนา2020-06-112020-09-21
23137Strong Health Aging Togetherศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนาInnU2020Sผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปที่มารับบริการในคลินิกผู้สูงอายุของศูนย์ฯ 67 ทวีวัฒนา2020-06-112020-09-21ตาราง : Research_status

หน่วยงาน : สำนักการแพทย์

คำอธิบายตาราง : ตารางสถานะงานวิจัย

idstatus_namestatus_short_nameadddateupdatedate
1มีการนำไปใช้ปฏิบัติงานแล้วU2020-06-122020-06-12
2ยังไม่ได้นำไปใช้N2020-06-122020-06-12ตาราง : Indicator20_research

หน่วยงาน : สำนักการแพทย์

คำอธิบายตาราง : หมายเหตุ กรณียังไม่ทราบ วันที่ คกก. รับรอง ผู้กรอกข้อมูล ขอใส่ date_guarantee เป็น 2000-01-01 เพราะระบบไม่รองรับค่าว่าง

idresearch_nameresearcherhospcoderesearch_typeresearch_statustarget_groupdate_guaranteeadddateupdatedate
1Incidence of Intraoperative Flap Complications with 200 KHZ Femtosecond Laser-Assisted Lasikนางสาวมาริสา เตชะจงจินตนา1153722ยังไม่ระบุ2000-01-012020-06-152020-06-15
2Interaction between warfarin and the herbal product (Lozenge with glycyrrhiza): a case report of supratherapeutic INRนางนริศรา วิบูลชัยชีพ1153722ยังไม่ระบุ2000-01-012020-06-152020-06-15
3การพัฒนาแนวทางการพยาบาลผู้ป่วยได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำประเทศไทยนางสาววิระญา กิจรัตน์1153722ยังไม่ระบุ2000-01-012020-06-152020-06-15
4การพัฒนาระบบการจ่ายยาวาร์ฟารินในผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลกลางนางนริศรา วิบูลชัยชีพ1153722ยังไม่ระบุ2000-01-012020-06-152020-06-15
5การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ติดเชื้อเอชไอวี โรงพยาบาลกลางนางสาวทศพร แสงทองอโณทัย1153722ยังไม่ระบุ2000-01-012020-06-152020-06-15
6Group work to people work (กลุ่ม​รักษ์​ปทุม)​นางภู​ษณิ​ศา​ เคี่ยม​สมุทร​1153722ยังไม่ระบุ2000-01-012020-06-152020-06-15
7Assessment of Quality Assurance Using Sigma Metrics in Clinical Chemistry Laboratory of Taksin Hospitalนางสาวมณฑิรา ฐานไพศาลกิจ1153922ยังไม่ระบุ2000-01-012020-06-152020-06-15
8ผลของการจัดท่าศีรษะสูงร่วมกับการประคบร้อนต่อความเจ็บปวดและระยะเวลาของระยะปากมดลูก เปิดเร็วในผู้คลอดครรภ์แรกนางสาวสุนิดา ชัยติกุล1153922ยังไม่ระบุ2018-03-272020-06-152020-06-15
9ผลลัพธ์การดมยาสลบในผู้ป่วยอ้วนนางสาวสุกาญจน์ ชัยณรงค์1153922ยังไม่ระบุ2000-01-012020-06-152020-06-15
10DATA CONNECTING การเชื่อมโยงข้อมูลสำคัญเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยานางสาวนันทรัตน์ วัฒนผาสุกานนท์1153922ยังไม่ระบุ2000-01-012020-06-152020-06-15
11นับยาเดิม เติมเพิ่มใหม่ ใส่ใจสุขภาพนางสาวปริศณา เหรียญทอง1153922ยังไม่ระบุ2000-01-012020-06-152020-06-15
12Comparison of primary prophylactic sutureless and conventional repair of total anomalous pulmonary venous connectionนายภูวดล ฐิติวราภรณ์1154122ยังไม่ระบุ2000-01-012020-06-152020-06-15
13Efficacy of Ethyl Chloride Spray versus Subcutaneous 1% Lidocaine Injection for Reducing The Pain of One Rod Contraceptive Implant Removal: A Single-blinded นางสาวนารถลดา มาไพศาลกิจ1154122ยังไม่ระบุ2018-12-132020-06-152020-06-15
14Relationship between antenatal maternal neutrophil to lymphocyte ratio and early onset neonatal sepsis in preterm neonatesนางสาวฐิติพรรณ ชยวงศ์รุ่งเรือง1154122ยังไม่ระบุ2019-01-082020-06-152020-06-15
15The Effect of Prewarming on Body Temperature and Shivering in Total Knee Arthroplasty Patients after Surgeryนางสาวรัชนี สุคันธชลาธร1154122ยังไม่ระบุ2000-01-012020-06-152020-06-15
16Congenital Syphilis: Incidence, Manifestations and Gap to Elimination in Chareonkrung Pracharak Hospitalนางสาวศิรดา จงถาวรวาสนา1154122ยังไม่ระบุ2000-01-012020-06-152020-06-15
17thrombocytopenia in moderate-to high-risk suturelees aortic valve replacementนายภูวดล ฐิติวราภรณ์1154122ยังไม่ระบุ2000-01-012020-06-152020-06-15
18ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนร่วมกับการฟื้นฟูสมรรถภาพข้อเข่าต่อคุณภาพชีวิต ผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมนางสาวโชติกา สาระปัญญา1154122ยังไม่ระบุ2018-04-172020-06-152020-06-15
19ความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล นายพงษ์ศิริ งามอัมพรนารา1154122ยังไม่ระบุ2017-09-182020-06-152020-06-15
20Drug alerting system for Safety in G6PD deficiency group.นายพัชรพล เฟื่องประยูร1154122ยังไม่ระบุ2000-01-012020-06-152020-06-15
21การพัฒนางานให้คำปรึกษาด้านยาโดยเภสัชกรเพื่อเพิ่มความรู้และความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วย โรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย ณ คลินิกล้างไตทางช่องท้อง โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์นางสาวพรเพ็ญ ลือวิทวัส1154122ยังไม่ระบุ2000-01-012020-06-152020-06-15
22ผลของโปรแกรมส่งเสริมการจัดการของครอบครัวต่อทักษะการดูแลของนางสาววิสุณี จันท์ศรี1153622ยังไม่ระบุ2000-01-012020-06-152020-06-15
23Population pharmacokinetics analysis of vancomycin in critically ill patientsนายภูมิปรัชญ์ แก้วมหานิล1153822ยังไม่ระบุ2000-01-012020-06-152020-06-15
24ปัจจัยที่มีผลต่อความไม่ร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วย โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานครนายภูมิปรัชญ์ แก้วมหานิล1153822ยังไม่ระบุ2000-01-012020-06-152020-06-15
25ประสิทธิผลของโปรแกรมการพอกยาร่วมกับการกดเข่าสามจุดในกลุ่มผู้ที่มีอาการปวดเข่านางสาววรรณกานต์ กิ่งบัณฑิต1464122ยังไม่ระบุ2000-01-012020-06-152020-06-15
26ผลของการไม่ใส่ท่อหลอดลมคอเพื่อดูดขี้เทาจากหลอดลมคอต่อการเกิดภาวะสำลักขี้เทานางสาวน้ำหวาน กิตติกูล1504922ยังไม่ระบุ2017-08-072020-06-152020-06-15
27ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการนิเทศทางการพยาบาลของผู้นิเทศทางการพยาบาลนางสาวอุสา สังข์สอาด1504922ยังไม่ระบุ2018-06-222020-06-152020-06-15
28ภาวะซึมเศร้า ความเหนื่อยล้า และความสามารถ ทางกายของผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม : การศึกษาความสัมพันธ์นางสาวอุษา คงสมบุญ1504922ยังไม่ระบุ2017-07-262020-06-152020-06-15
29ฉลากยาใช้ง่าย ใส่ใจผู้สูงวัยนางสาวศิริวรรณ ทับศรีนวล1504922ยังไม่ระบุ2000-01-012020-06-152020-06-15
30The effect of proper breathing techniques for decrease blood pressure and heart rate to increase access Thai Traditional and Alternative (Chinese) Medicine Clinic นางสาวพัชนิดา ม่วงสกุล2506022ยังไม่ระบุ2000-01-012020-06-152020-06-15
31ระยะเวลาของการให้บริการและความพร้อมของ ชุดปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้เจ็บป่วยสูงอายุ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ)นายพรเทพ แซ่เฮ้งBEMSD22ยังไม่ระบุ2018-09-262020-06-152020-06-15
32RPP WATER JET น.ส.ศรีเพชร กรีฬา1464111หอผูปวยวิกฤตและ หอผูปวยสามัญ2000-01-012020-06-152020-06-15
33spiral splint mallet finger นายมนตรี ลาน้ำคํา1153611กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์2000-01-012020-06-152020-06-15
34เสื้อปลอดภัย (Safety shirt) นางสาวปพิชญาจันทรุสอน1154111หออภิบาลผูปวยหนักโรคหัวใจ2000-01-012020-06-152020-06-15
35พระเจาตากสิน คุมครองอุนใจนางชูขวัญ รูขายสิรนนท์1153911คลินิกผูสูงอายุ2000-01-012020-06-152020-06-15
36Echo-bed เตียงโอบกอดพญ.นิศารัตน เจริญศรี1154111ศูนยโรคหัวใจ2000-01-012020-06-152020-06-15
37ที่นอนลมปมไฟฟา “นอนสบายคลายโลก รอน” (Comfort Green Mattress)นางปานจิตต์ กลันทกพันธ1153711หอผูปวยศัลยกรรมกระดูกพิเศษ 20/102000-01-012020-06-152020-06-15
38Wound care supportกลุ่มงานศัลยกรรม1154111หอผูปวยศัลยกรรมชาย2000-01-012020-06-152020-06-15
39NST Bellyband นางสาวศิริธร เข็มทอง1504911หอผูปวยคลอด2000-01-012020-06-152020-06-15
40ปายไฟสะกิดใจใหยา (Trigger of memory) บุคลากรหอผูปวยทารกแรกเกิดปวย1154111หอผูปวยทารก แรกเกิด2000-01-012020-06-152020-06-15
41 บาดใจแตไมบาดมือ (Take your heart, Save your hand) กลุ่มงานศัลยกรรม1154111หอผูปวยศัลยกรรมชาย2000-01-012020-06-152020-06-15
42Magic box (arm and hand training)ทีมกายภาพบําบัด1153811กลุมงานเวชกรรมฟนฟู2000-01-012020-06-152020-06-15
43คว่ำหนาได้ จอตาติด มองเห็นดีนางเพียงใจ บุญมาดี1153711หอผูปวยศัลยกรรมพิเศษ 20/112000-01-012020-06-152020-06-15
44เทานําทาง (Foot Plate)น.ส.จรรยาพร เหลาจําเริญ1153911ศูนยเบาหวาน2000-01-012020-06-152020-06-15
45แบงปน “ปน” โลกสวยนายเดนดวง คงมีสุข1153911ฝ่ายซ่อมบำรุง2000-01-012020-06-152020-06-15
46POWER ICEนายไตรรงค ทองอินทร 1153611กลุ่มงานผู้ป่วยนอก2000-01-012020-06-152020-06-15
47ปืนฉีดน้ำ Pressure Cleanerนายสิทธิพร เนาวโรจน์1464111ฝ่ายซ่อมบำรุง2000-01-012020-06-152020-06-15
48เครื่องกวนเอนกประสงค (Save & Health)น.ส. สุชาดา โควนฤมิตร1153711หน่วงานซักล้าง2000-01-012020-06-152020-06-15
49 LED Solar cellนายพิพัฒน์ เชื่อมสุข1154011ฝ่ายซ่อมบำรุง2000-01-012020-06-152020-06-15
50เครื่องพนละอองไอน้ำเพื่อลดฝุนละอองในอากาศ นายชูเกียรติ กลิ่นเทียน1153911ฝ่ายซ่อมบำรุง2000-01-012020-06-152020-06-15ข้อมูลประกอบที่ 5 : (stat_bma0256 : ข้อมูลผลสำรวจความพึงพอใจต่อการนำผลงานวิจัย/Innovation/R2R ที่ส่วนราชการภายในหน่วยงานนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี))

ตาราง : Indicator20_research

หน่วยงาน : สำนักการแพทย์

คำอธิบายตาราง : หมายเหตุ กรณียังไม่ทราบ วันที่ คกก. รับรอง ผู้กรอกข้อมูล ขอใส่ date_guarantee เป็น 2000-01-01 เพราะระบบไม่รองรับค่าว่าง

idresearch_nameresearcherhospcoderesearch_typeresearch_statustarget_groupdate_guaranteeadddateupdatedate
1Incidence of Intraoperative Flap Complications with 200 KHZ Femtosecond Laser-Assisted Lasikนางสาวมาริสา เตชะจงจินตนา1153722ยังไม่ระบุ2000-01-012020-06-152020-06-15
2Interaction between warfarin and the herbal product (Lozenge with glycyrrhiza): a case report of supratherapeutic INRนางนริศรา วิบูลชัยชีพ1153722ยังไม่ระบุ2000-01-012020-06-152020-06-15
3การพัฒนาแนวทางการพยาบาลผู้ป่วยได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำประเทศไทยนางสาววิระญา กิจรัตน์1153722ยังไม่ระบุ2000-01-012020-06-152020-06-15
4การพัฒนาระบบการจ่ายยาวาร์ฟารินในผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลกลางนางนริศรา วิบูลชัยชีพ1153722ยังไม่ระบุ2000-01-012020-06-152020-06-15
5การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ติดเชื้อเอชไอวี โรงพยาบาลกลางนางสาวทศพร แสงทองอโณทัย1153722ยังไม่ระบุ2000-01-012020-06-152020-06-15
6Group work to people work (กลุ่ม​รักษ์​ปทุม)​นางภู​ษณิ​ศา​ เคี่ยม​สมุทร​1153722ยังไม่ระบุ2000-01-012020-06-152020-06-15
7Assessment of Quality Assurance Using Sigma Metrics in Clinical Chemistry Laboratory of Taksin Hospitalนางสาวมณฑิรา ฐานไพศาลกิจ1153922ยังไม่ระบุ2000-01-012020-06-152020-06-15
8ผลของการจัดท่าศีรษะสูงร่วมกับการประคบร้อนต่อความเจ็บปวดและระยะเวลาของระยะปากมดลูก เปิดเร็วในผู้คลอดครรภ์แรกนางสาวสุนิดา ชัยติกุล1153922ยังไม่ระบุ2018-03-272020-06-152020-06-15
9ผลลัพธ์การดมยาสลบในผู้ป่วยอ้วนนางสาวสุกาญจน์ ชัยณรงค์1153922ยังไม่ระบุ2000-01-012020-06-152020-06-15
10DATA CONNECTING การเชื่อมโยงข้อมูลสำคัญเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยานางสาวนันทรัตน์ วัฒนผาสุกานนท์1153922ยังไม่ระบุ2000-01-012020-06-152020-06-15
11นับยาเดิม เติมเพิ่มใหม่ ใส่ใจสุขภาพนางสาวปริศณา เหรียญทอง1153922ยังไม่ระบุ2000-01-012020-06-152020-06-15
12Comparison of primary prophylactic sutureless and conventional repair of total anomalous pulmonary venous connectionนายภูวดล ฐิติวราภรณ์1154122ยังไม่ระบุ2000-01-012020-06-152020-06-15
13Efficacy of Ethyl Chloride Spray versus Subcutaneous 1% Lidocaine Injection for Reducing The Pain of One Rod Contraceptive Implant Removal: A Single-blinded นางสาวนารถลดา มาไพศาลกิจ1154122ยังไม่ระบุ2018-12-132020-06-152020-06-15
14Relationship between antenatal maternal neutrophil to lymphocyte ratio and early onset neonatal sepsis in preterm neonatesนางสาวฐิติพรรณ ชยวงศ์รุ่งเรือง1154122ยังไม่ระบุ2019-01-082020-06-152020-06-15
15The Effect of Prewarming on Body Temperature and Shivering in Total Knee Arthroplasty Patients after Surgeryนางสาวรัชนี สุคันธชลาธร1154122ยังไม่ระบุ2000-01-012020-06-152020-06-15
16Congenital Syphilis: Incidence, Manifestations and Gap to Elimination in Chareonkrung Pracharak Hospitalนางสาวศิรดา จงถาวรวาสนา1154122ยังไม่ระบุ2000-01-012020-06-152020-06-15
17thrombocytopenia in moderate-to high-risk suturelees aortic valve replacementนายภูวดล ฐิติวราภรณ์1154122ยังไม่ระบุ2000-01-012020-06-152020-06-15
18ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนร่วมกับการฟื้นฟูสมรรถภาพข้อเข่าต่อคุณภาพชีวิต ผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมนางสาวโชติกา สาระปัญญา1154122ยังไม่ระบุ2018-04-172020-06-152020-06-15
19ความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล นายพงษ์ศิริ งามอัมพรนารา1154122ยังไม่ระบุ2017-09-182020-06-152020-06-15
20Drug alerting system for Safety in G6PD deficiency group.นายพัชรพล เฟื่องประยูร1154122ยังไม่ระบุ2000-01-012020-06-152020-06-15
21การพัฒนางานให้คำปรึกษาด้านยาโดยเภสัชกรเพื่อเพิ่มความรู้และความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วย โรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย ณ คลินิกล้างไตทางช่องท้อง โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์นางสาวพรเพ็ญ ลือวิทวัส1154122ยังไม่ระบุ2000-01-012020-06-152020-06-15
22ผลของโปรแกรมส่งเสริมการจัดการของครอบครัวต่อทักษะการดูแลของนางสาววิสุณี จันท์ศรี1153622ยังไม่ระบุ2000-01-012020-06-152020-06-15
23Population pharmacokinetics analysis of vancomycin in critically ill patientsนายภูมิปรัชญ์ แก้วมหานิล1153822ยังไม่ระบุ2000-01-012020-06-152020-06-15
24ปัจจัยที่มีผลต่อความไม่ร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วย โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานครนายภูมิปรัชญ์ แก้วมหานิล1153822ยังไม่ระบุ2000-01-012020-06-152020-06-15
25ประสิทธิผลของโปรแกรมการพอกยาร่วมกับการกดเข่าสามจุดในกลุ่มผู้ที่มีอาการปวดเข่านางสาววรรณกานต์ กิ่งบัณฑิต1464122ยังไม่ระบุ2000-01-012020-06-152020-06-15
26ผลของการไม่ใส่ท่อหลอดลมคอเพื่อดูดขี้เทาจากหลอดลมคอต่อการเกิดภาวะสำลักขี้เทานางสาวน้ำหวาน กิตติกูล1504922ยังไม่ระบุ2017-08-072020-06-152020-06-15
27ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการนิเทศทางการพยาบาลของผู้นิเทศทางการพยาบาลนางสาวอุสา สังข์สอาด1504922ยังไม่ระบุ2018-06-222020-06-152020-06-15
28ภาวะซึมเศร้า ความเหนื่อยล้า และความสามารถ ทางกายของผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม : การศึกษาความสัมพันธ์นางสาวอุษา คงสมบุญ1504922ยังไม่ระบุ2017-07-262020-06-152020-06-15
29ฉลากยาใช้ง่าย ใส่ใจผู้สูงวัยนางสาวศิริวรรณ ทับศรีนวล1504922ยังไม่ระบุ2000-01-012020-06-152020-06-15
30The effect of proper breathing techniques for decrease blood pressure and heart rate to increase access Thai Traditional and Alternative (Chinese) Medicine Clinic นางสาวพัชนิดา ม่วงสกุล2506022ยังไม่ระบุ2000-01-012020-06-152020-06-15
31ระยะเวลาของการให้บริการและความพร้อมของ ชุดปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้เจ็บป่วยสูงอายุ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ)นายพรเทพ แซ่เฮ้งBEMSD22ยังไม่ระบุ2018-09-262020-06-152020-06-15
32RPP WATER JET น.ส.ศรีเพชร กรีฬา1464111หอผูปวยวิกฤตและ หอผูปวยสามัญ2000-01-012020-06-152020-06-15
33spiral splint mallet finger นายมนตรี ลาน้ำคํา1153611กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์2000-01-012020-06-152020-06-15
34เสื้อปลอดภัย (Safety shirt) นางสาวปพิชญาจันทรุสอน1154111หออภิบาลผูปวยหนักโรคหัวใจ2000-01-012020-06-152020-06-15
35พระเจาตากสิน คุมครองอุนใจนางชูขวัญ รูขายสิรนนท์1153911คลินิกผูสูงอายุ2000-01-012020-06-152020-06-15
36Echo-bed เตียงโอบกอดพญ.นิศารัตน เจริญศรี1154111ศูนยโรคหัวใจ2000-01-012020-06-152020-06-15
37ที่นอนลมปมไฟฟา “นอนสบายคลายโลก รอน” (Comfort Green Mattress)นางปานจิตต์ กลันทกพันธ1153711หอผูปวยศัลยกรรมกระดูกพิเศษ 20/102000-01-012020-06-152020-06-15
38Wound care supportกลุ่มงานศัลยกรรม1154111หอผูปวยศัลยกรรมชาย2000-01-012020-06-152020-06-15
39NST Bellyband นางสาวศิริธร เข็มทอง1504911หอผูปวยคลอด2000-01-012020-06-152020-06-15
40ปายไฟสะกิดใจใหยา (Trigger of memory) บุคลากรหอผูปวยทารกแรกเกิดปวย1154111หอผูปวยทารก แรกเกิด2000-01-012020-06-152020-06-15
41 บาดใจแตไมบาดมือ (Take your heart, Save your hand) กลุ่มงานศัลยกรรม1154111หอผูปวยศัลยกรรมชาย2000-01-012020-06-152020-06-15
42Magic box (arm and hand training)ทีมกายภาพบําบัด1153811กลุมงานเวชกรรมฟนฟู2000-01-012020-06-152020-06-15
43คว่ำหนาได้ จอตาติด มองเห็นดีนางเพียงใจ บุญมาดี1153711หอผูปวยศัลยกรรมพิเศษ 20/112000-01-012020-06-152020-06-15
44เทานําทาง (Foot Plate)น.ส.จรรยาพร เหลาจําเริญ1153911ศูนยเบาหวาน2000-01-012020-06-152020-06-15
45แบงปน “ปน” โลกสวยนายเดนดวง คงมีสุข1153911ฝ่ายซ่อมบำรุง2000-01-012020-06-152020-06-15
46POWER ICEนายไตรรงค ทองอินทร 1153611กลุ่มงานผู้ป่วยนอก2000-01-012020-06-152020-06-15
47ปืนฉีดน้ำ Pressure Cleanerนายสิทธิพร เนาวโรจน์1464111ฝ่ายซ่อมบำรุง2000-01-012020-06-152020-06-15
48เครื่องกวนเอนกประสงค (Save & Health)น.ส. สุชาดา โควนฤมิตร1153711หน่วงานซักล้าง2000-01-012020-06-152020-06-15
49 LED Solar cellนายพิพัฒน์ เชื่อมสุข1154011ฝ่ายซ่อมบำรุง2000-01-012020-06-152020-06-15
50เครื่องพนละอองไอน้ำเพื่อลดฝุนละอองในอากาศ นายชูเกียรติ กลิ่นเทียน1153911ฝ่ายซ่อมบำรุง2000-01-012020-06-152020-06-15