โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

32. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิระดับสูง และระดับตติยภูมิระดับสูง : 157

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 60

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย
:มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:เป้าหมายที่ ๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาล หมายถึง ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนโครงการที่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด หารด้วยจำนวนโครงการทั้งหมด คูณด้วย 100

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

ผลการปฏิบัติราชการประจำปี / สำนักการแพทย์

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21040100-กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0257 : จำนวนโรงพยาบาลสังกัด กทม. ระดับทุติยภูมิระดับสูง และระดับตติยภูมิระดับสูง ที่ได้พัฒนาศักยภาพ)

ตาราง : Indicator15_1_scondary_tertiary_develop

หน่วยงาน : สำนักการแพทย์

คำอธิบายตาราง : 1. จำนวนโรงพยาบาลสังกัด กทม. ระดับทุติยภูมิระดับสูง และระดับตติยภูมิระดับสูง ที่ได้พัฒนาศักยภาพ (รายปี)

idyearshospcodeadddateupdatedate
12562115392020-06-092020-06-09
22562150492020-06-092020-06-09ตาราง : tb_hospital

หน่วยงาน : สำนักการแพทย์

คำอธิบายตาราง : ตารางโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

idhospcodehosp_name_thhosp_name_enghosp_name_shortadddateupdatedate
111537โรงพยาบาลกลางBangkok Metropolitan Administration General Hospitalรพก2020-05-192020-05-19
211539โรงพยาบาลตากสินTaksin Hospitalรพต2020-05-192020-05-19
311541โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์Charoenkrung Pracharak Hospitalรพจ2020-05-192020-05-19
411540โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศVenerable Thawisak Jutindharo Hospitalรพท2020-05-192020-05-19
511536โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์Wetchakarunrasm Hospitalรพว2020-05-192020-05-19
611538โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานครBangkok Metropolitan Administration Lat Krabang Hospitalรพล2020-05-192020-05-19
714641โรงพยาบาลราชพิพัฒน์Ratchaphiphat Hospitalรพร2020-05-192020-05-19
815049โรงพยาบาลสิรินธรSirindhorn Hospitalรพส2020-05-192020-05-19
925060โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนBangkhunthian Geratric Hospitalรพข2020-05-192020-05-19
1041522โรงพยาบาลคลองสามวาKhlongsamwa Hospitalรพค2020-05-192020-05-19
1141582โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครBangkok Metropolitan Administration Bangna Hospitalรพบ2020-05-192020-05-19
12BEMSDศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน กรุงเทพมหานครBangkok Emergency Medical Service Department (Erawan Center)ศบฉ2020-06-122020-06-12ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0258 : จำนวนโรงพยาบาลสังกัด กทม. ระดับทุติยภูมิระดับสูง และระดับตติยภูมิระดับสูงทั้งหมด)

ตาราง : Indicator15_2_scondary_tertiary_hospital

หน่วยงาน : สำนักการแพทย์

คำอธิบายตาราง : 2. จำนวนโรงพยาบาลสังกัด กทม. ระดับทุติยภูมิระดับสูง และระดับตติยภูมิระดับสูงทั้งหมด (รายปี)

idyearshospcodeadddateupdatedate
12562115372020-06-092020-06-09
22562115392020-06-092020-06-09
32562115412020-06-092020-06-09
42562150492020-06-092020-06-09ตาราง : tb_hospital

หน่วยงาน : สำนักการแพทย์

คำอธิบายตาราง : ตารางโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

idhospcodehosp_name_thhosp_name_enghosp_name_shortadddateupdatedate
111537โรงพยาบาลกลางBangkok Metropolitan Administration General Hospitalรพก2020-05-192020-05-19
211539โรงพยาบาลตากสินTaksin Hospitalรพต2020-05-192020-05-19
311541โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์Charoenkrung Pracharak Hospitalรพจ2020-05-192020-05-19
411540โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศVenerable Thawisak Jutindharo Hospitalรพท2020-05-192020-05-19
511536โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์Wetchakarunrasm Hospitalรพว2020-05-192020-05-19
611538โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานครBangkok Metropolitan Administration Lat Krabang Hospitalรพล2020-05-192020-05-19
714641โรงพยาบาลราชพิพัฒน์Ratchaphiphat Hospitalรพร2020-05-192020-05-19
815049โรงพยาบาลสิรินธรSirindhorn Hospitalรพส2020-05-192020-05-19
925060โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนBangkhunthian Geratric Hospitalรพข2020-05-192020-05-19
1041522โรงพยาบาลคลองสามวาKhlongsamwa Hospitalรพค2020-05-192020-05-19
1141582โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครBangkok Metropolitan Administration Bangna Hospitalรพบ2020-05-192020-05-19
12BEMSDศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน กรุงเทพมหานครBangkok Emergency Medical Service Department (Erawan Center)ศบฉ2020-06-122020-06-12