โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

34. ความสำเร็จในการส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลกับศูนย์บริการสาธารณสุข : 159

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 95

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย
:มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:เป้าหมายที่ ๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ความสำเร็จในการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลกับศูนย์บริการสาธารณสุข หมายถึง ศูนย์บริการสาธารณสุขสามารถ ส่งตัวผู้ป่วยมารับบริการรักษาต่อที่โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ ได้แล้วเสร็จ

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อสำเร็จจากศูนย์บริการสาธารณสุขมารับบริการรักษาใน รพ.สังกัดสำนักการแพทย์ หารด้วย จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อทั้งหมดจากศูนย์บริการสาธารณสุขทั้งหมด คูณด้วย 100

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

ผลการปฏิบัติราชการประจำปี / สำนักการแพทย์

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21040100-กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0259 : ข้อมูลสถิติการรายงานผู้ป่วยระบบส่งต่อของสำนักการแพทย์)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0260 : ข้อมูลสถิติการรับผู้ป่วยจากศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย)

ตาราง : Indicator18_hcc_refer

หน่วยงาน : สำนักการแพทย์

คำอธิบายตาราง : 2. ข้อมูลสถิติการรับผู้ป่วยจากศูนย์บริการสาธารณสุขสำนักอนามัย (รายปี)

idyearshc_referhc_refer_alladddateupdatedate
125623384873384872020-06-092020-06-09ตาราง : ร้อยละของศูนย์บริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลในเครือข่าย สามารถเข้าถึงบริการและประสานงานผ่านศูนย์ส่งต่อเพื่อการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน

หน่วยงาน : สำนักอนามัย

คำอธิบายตาราง : ตารางศูนย์บริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลในเครือข่ายที่เข้าถึงบริการและประสานงานผ่านศูนย์ส่งต่อเพื่อการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน

idhospcodehospnamecollabstatuscollabyearadddateupdatedate
111537โรงพยาบาลกลาง120202020-06-152020-06-15
211541โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์120202020-06-152020-06-15
311539โรงพยาบาลตากสิน120202020-06-152020-06-15
411538โรงพยาบาลลาดกระบัง120202020-06-152020-06-15
514641โรงพยาบาลราชพิพัฒน์120202020-06-152020-06-15
611540โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ120202020-06-152020-06-15
711536โรงพยาบาลเวชการุณรัศมิ์120202020-06-152020-06-15
815049โรงพยาบาลสิรินธร120202020-06-152020-06-15
900001โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน120202020-06-152020-06-15
1041522โรงพยาบาลคลองสามวา120202020-06-152020-06-15
1100002โรงพยาบาลบางนา120202020-06-152020-06-15
1211535คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช120202020-06-152020-06-15
1313814โรงพยาบาลศิริราช120202020-06-152020-06-15
1413781โรงพยาบาลรามาธิบดี120202020-06-152020-06-15
1500003ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก120202020-06-152020-06-15
1613757โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน120202020-06-152020-06-15
1700004ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ120202020-06-152020-06-15
1813778โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ120202020-06-152020-06-15
1913756โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย120202020-06-152020-06-15
2011481โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า120202020-06-152020-06-15
2111478โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า120202020-06-152020-06-15
2211482โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช120202020-06-152020-06-15
2311477โรงพยาบาลทหารผ่านศึก120202020-06-152020-06-15
2411472โรงพยาบาลราชวิถี120202020-06-152020-06-15
2500005โรงพยาบาลเลิดสิน120202020-06-152020-06-15
2611470โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี120202020-06-152020-06-15
2700006โรงพยาบาลสงฆ์120202020-06-152020-06-15
2800007สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี120202020-06-152020-06-15
2912439สถาบันประสาทวิทยา120202020-06-152020-06-15
3000008โรงพยาบาลสมุทรสาคร120202020-06-152020-06-15
3100009โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี120202020-06-152020-06-15
3200010โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า120202020-06-152020-06-15
3300011โรงพยาบาลพุทธโสธร120202020-06-152020-06-15
3400012สถาบันบำราศนราดูร120202020-06-152020-06-15
3512244สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา120202020-06-152020-06-15
3611597สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์120202020-06-152020-06-15
3700013สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์120202020-06-152020-06-15
3800014สถาบันราชานุกูล120202020-06-152020-06-15
3900015โรงพยาบาลศรีธัญญา120202020-06-152020-06-15
4000016สถาบันมะเร็งแห่งชาติ120202020-06-152020-06-15
4100017สถาบันโรคทรวงอก120202020-06-152020-06-15
4200018โรงพยาบาลบางพลี 120202020-06-152020-06-15
4300019โรงพยาบาลลพบุรี120202020-06-152020-06-15
4400020โรงพยาบาลฉะเชิงเทรา120202020-06-152020-06-15
4500021โรงพยาบาลปทุมธานี120202020-06-152020-06-15
4600022โรงพยาบาลมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์120202020-06-152020-06-15
4700023โรงพยาบาลบูรฉัตรไชยากร120202020-06-152020-06-15
4800024โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง 120202020-06-152020-06-15
4900025โรงพยาบาลจุฬาภรณ์120202020-06-152020-06-15
5011468ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์120202020-06-152020-06-15
5114173โรงพยาบาลตำรวจ120202020-06-152020-06-15
5200026 โรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่า120202020-06-152020-06-15
5300027โรงพยาบาลธนบุรี 1120202020-06-152020-06-15
5400028โรงพยาบาลธนบุรี 2120202020-06-152020-06-15
5500029โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 120202020-06-152020-06-15
5611703โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา 120202020-06-152020-06-15
5700030โรงพยาบาลวิชัยยุทธ 120202020-06-152020-06-15
5811629โรงพยาบาลเพชรเวช120202020-06-152020-06-15
5900031โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ120202020-06-152020-06-15
6000032โรงพยาบาลวิชัยเวช 120202020-06-152020-06-15
6100033โรงพยาบาลยันฮี120202020-06-152020-06-15
6200034โรงพยาบาลพญาไท 1120202020-06-152020-06-15
6300035โรงพยาบาลพญาไท 2120202020-06-152020-06-15
6400036โรงพยาบาลพญาไท 3120202020-06-152020-06-15
6500037โรงพยาบาลบางมด 1120202020-06-152020-06-15
6600038โรงพยาบาลบางมด 3120202020-06-152020-06-15
6711621โรงพยาบาลบางไผ่120202020-06-152020-06-15
6800039โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ120202020-06-152020-06-15
6900040โรงพยาบาลประชาพัฒน์120202020-06-152020-06-15
7000041โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์120202020-06-152020-06-15
7100042โรงพยาบาลเปาโล เกษตร120202020-06-152020-06-15
7200043โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4120202020-06-152020-06-15
7300044โรงพยาบาลบางปะกอก 8120202020-06-152020-06-15
7400045โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์120202020-06-152020-06-15
7511750โรงพยาบาลหัวเฉียว120202020-06-152020-06-15
7611626โรงพยาบาลคลองตัน120202020-06-152020-06-15
7700046โรงพยาบาลสายไหม120202020-06-152020-06-15
7800047โรงพยาบาลปิยเวท120202020-06-152020-06-15
7911786โรงพยาบาลอนันตพัฒนา 2120202020-06-152020-06-15
8000048โรงพยาบาลมหาชัย 2120202020-06-152020-06-15
8100049โรงพยาบาลลาดพร้าว120202020-06-152020-06-15
8200050โรงพยาบาลบีแคร์เมดิคอล120202020-06-152020-06-15
8300051โรงพยาบาลนนทเวช120202020-06-152020-06-15
84HC010ศ.1 สะพานมอญ120202020-06-152020-06-15
85HC020ศ.2 ราชปรารภ120202020-06-152020-06-15
86HC030ศ.3 บางซื่อ120202020-06-152020-06-15
87HC040ศ.4 ดินแดง120202020-06-152020-06-15
88HC050ศ.5 จุฬาลงกรณ์ 120202020-06-152020-06-15
89HC060ศ.6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง120202020-06-152020-06-15
90HC070ศ.7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์120202020-06-152020-06-15
91HC080ศ.8 บุญรอด รุ่งเรือง120202020-06-152020-06-15
92HC090ศ.9 ประชาธิปไตย120202020-06-152020-06-15
93HC100ศ.10 สุขุมวิท120202020-06-152020-06-15
94HC110ศ.11 ประดิพัทร์120202020-06-152020-06-15
95HC120ศ.12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ120202020-06-152020-06-15
96HC130ศ.13 ไมตรีวานิช120202020-06-152020-06-15
97HC140ศ.14 แก้ว สีบุญเรือง120202020-06-152020-06-15
98HC150ศ.15 ลาดพร้าว120202020-06-152020-06-15
99HC160ศ.16 ลุมพินี120202020-06-152020-06-15
100HC170ศ.17 ประชานิเวศน์120202020-06-152020-06-15
101HC180ศ.18 มงคล-วอน วังตาล120202020-06-152020-06-15
102HC190ศ.19 วงศ์สว่าง120202020-06-152020-06-15
103HC200ศ.20 ธนาคารศรีนคร120202020-06-152020-06-15
104HC210ศ.21 วัดธาตุทอง120202020-06-152020-06-15
105HC220ศ.22 วัดปากบ่อ120202020-06-152020-06-15
106HC230ศ.23 สี่พระยา120202020-06-152020-06-15
107HC240ศ.24 บางเขน120202020-06-152020-06-15
108HC250ศ.25 ห้วยขวาง120202020-06-152020-06-15
109HC260ศ.26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์120202020-06-152020-06-15
110HC270ศ.27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์120202020-06-152020-06-15
111HC280ศ.28 กรุงธนบุรี120202020-06-152020-06-15
112HC290ศ.29 ช่วง นุชเนตร120202020-06-152020-06-15
113HC300ศ.30 วัดเจ้าอาม120202020-06-152020-06-15
114HC310ศ.31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร120202020-06-152020-06-15
115HC320ศ.32 มาริษ ตินตมุสิก120202020-06-152020-06-15
116HC330ศ.33 วัดหงส์รัตนาราม120202020-06-152020-06-15
117HC340ศ.34 โพธิ์ศรี120202020-06-152020-06-15
118HC350ศ.35 หัวหมาก120202020-06-152020-06-15
119HC360ศ.36 บุคคโล120202020-06-152020-06-15
120HC370ศ.37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา120202020-06-152020-06-15
121HC380ศ.38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ120202020-06-152020-06-15
122HC390ศ.39 ราษฏร์บูรณะ120202020-06-152020-06-15
123HC400ศ.40 บางแค120202020-06-152020-06-15
124HC410ศ.41 คลองเตย120202020-06-152020-06-15
125HC420ศ.42 ถนอม ทองสิมา120202020-06-152020-06-15
126HC430ศ.43 มีนบุรี120202020-06-152020-06-15
127HC440ศ.44 ลำผักชี120202020-06-152020-06-15
128HC450ศ.45 ร่มเกล้า120202020-06-152020-06-15
129HC460ศ.46 กันตารัติ์อุทิศ120202020-06-152020-06-15
130HC470ศ.47 คลองขวาง120202020-06-152020-06-15
131HC480ศ.48 นาควัชรอุทิศ120202020-06-152020-06-15
132HC490ศ.49 วัดชัยพฤกษมาลา120202020-06-152020-06-15
133HC500ศ.50 บึงกุ่ม120202020-06-152020-06-15
134HC510ศ.51 วัดไผ่ตัน120202020-06-152020-06-15
135HC520ศ.52 สามเสนนอก120202020-06-152020-06-15
136HC530ศ.53 ทุ่งสองห้อง120202020-06-152020-06-15
137HC540ศ.54 ทัศน์เอี่ยม120202020-06-152020-06-15
138HC550ศ.55 เตชะสัมพันธ์120202020-06-152020-06-15
139HC560ศ.56 ทับเจริญ120202020-06-152020-06-15
140HC570ศ.57 บุญเรือง ล้ำเลิศ120202020-06-152020-06-15
141HC580ศ.58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม120202020-06-152020-06-15
142HC590ศ.59 ทุ่งครุ120202020-06-152020-06-15
143HC600ศ.60 รสสุคนธ์ มโนชญากร120202020-06-152020-06-15
144HC610ศ.61 สังวาล ทัศนารมย์120202020-06-152020-06-15
145HC620ศ.62 ตวงรัชฏ์ ศศะนาวินภักดีฐานปัญญา120202020-06-152020-06-15
146HC630ศ.63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย120202020-06-152020-06-15
147HC640ศ.64 คลองสามวา120202020-06-152020-06-15
148HC650ศ.65 รักษาศุข120202020-06-152020-06-15
149HC660ศ.66 ตำหนักเจ้าแม่กวนอิม120202020-06-152020-06-15
150HC670ศ.67 ทวีวัฒนา120202020-06-152020-06-15
151HC680ศ.68 สะพานสูง120202020-06-152020-06-15
15211537โรงพยาบาลกลาง120202020-06-152020-06-15
15311541โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์120202020-06-152020-06-15
15411539โรงพยาบาลตากสิน120202020-06-152020-06-15
15511538โรงพยาบาลลาดกระบัง120202020-06-152020-06-15
15614641โรงพยาบาลราชพิพัฒน์120202020-06-152020-06-15
15711540โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ120202020-06-152020-06-15
15811536โรงพยาบาลเวชการุณรัศมิ์120202020-06-152020-06-15
15915049โรงพยาบาลสิรินธร120202020-06-152020-06-15
16010000โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน120202020-06-152020-06-15
16141522โรงพยาบาลคลองสามวา120202020-06-152020-06-15
16220000โรงพยาบาลบางนา120202020-06-152020-06-15
16311535คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช120202020-06-152020-06-15
16413814โรงพยาบาลศิริราช120202020-06-152020-06-15
16513781โรงพยาบาลรามาธิบดี120202020-06-152020-06-15
16630000ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก120202020-06-152020-06-15
16713757โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน120202020-06-152020-06-15
16840000ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ120202020-06-152020-06-15
16913778โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ120202020-06-152020-06-15
17013756โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย120202020-06-152020-06-15
17111481โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า120202020-06-152020-06-15
17211478โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า120202020-06-152020-06-15
17311482โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช120202020-06-152020-06-15
17411477โรงพยาบาลทหารผ่านศึก120202020-06-152020-06-15
17511472โรงพยาบาลราชวิถี120202020-06-152020-06-15
17650000โรงพยาบาลเลิดสิน120202020-06-152020-06-15
17711470โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี120202020-06-152020-06-15
17860000โรงพยาบาลสงฆ์120202020-06-152020-06-15
17970000สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี120202020-06-152020-06-15
18012439สถาบันประสาทวิทยา120202020-06-152020-06-15
18180000โรงพยาบาลสมุทรสาคร120202020-06-152020-06-15
18290000โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี120202020-06-152020-06-15
18310000โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า120202020-06-152020-06-15
18411000โรงพยาบาลพุทธโสธร120202020-06-152020-06-15
18512000สถาบันบำราศนราดูร120202020-06-152020-06-15
18612244สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา120202020-06-152020-06-15
18711597สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์120202020-06-152020-06-15
18813000สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์120202020-06-152020-06-15
18914000สถาบันราชานุกูล120202020-06-152020-06-15
19015000โรงพยาบาลศรีธัญญา120202020-06-152020-06-15
19116000สถาบันมะเร็งแห่งชาติ120202020-06-152020-06-15
19217000สถาบันโรคทรวงอก120202020-06-152020-06-15
19318000โรงพยาบาลบางพลี 120202020-06-152020-06-15
19419000โรงพยาบาลลพบุรี120202020-06-152020-06-15
19520000โรงพยาบาลฉะเชิงเทรา120202020-06-152020-06-15
19621000โรงพยาบาลปทุมธานี120202020-06-152020-06-15
19722000โรงพยาบาลมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์120202020-06-152020-06-15
19823000โรงพยาบาลบูรฉัตรไชยากร120202020-06-152020-06-15
19924000โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง 120202020-06-152020-06-15
20025000โรงพยาบาลจุฬาภรณ์120202020-06-152020-06-15
20111468ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์120202020-06-152020-06-15
20214173โรงพยาบาลตำรวจ120202020-06-152020-06-15
20326000 โรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่า120202020-06-152020-06-15
20427000โรงพยาบาลธนบุรี 1120202020-06-152020-06-15
20528000โรงพยาบาลธนบุรี 2120202020-06-152020-06-15
20629000โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 120202020-06-152020-06-15
20711703โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา 120202020-06-152020-06-15
20830000โรงพยาบาลวิชัยยุทธ 120202020-06-152020-06-15
20911629โรงพยาบาลเพชรเวช120202020-06-152020-06-15
21031000โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ120202020-06-152020-06-15
21132000โรงพยาบาลวิชัยเวช 120202020-06-152020-06-15
21233000โรงพยาบาลยันฮี120202020-06-152020-06-15
21334000โรงพยาบาลพญาไท 1120202020-06-152020-06-15
21435000โรงพยาบาลพญาไท 2120202020-06-152020-06-15
21536000โรงพยาบาลพญาไท 3120202020-06-152020-06-15
21637000โรงพยาบาลบางมด 1120202020-06-152020-06-15
21738000โรงพยาบาลบางมด 3120202020-06-152020-06-15
21811621โรงพยาบาลบางไผ่120202020-06-152020-06-15
21939000โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ120202020-06-152020-06-15
22040000โรงพยาบาลประชาพัฒน์120202020-06-152020-06-15
22141000โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์120202020-06-152020-06-15
22242000โรงพยาบาลเปาโล เกษตร120202020-06-152020-06-15
22343000โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4120202020-06-152020-06-15
22444000โรงพยาบาลบางปะกอก 8120202020-06-152020-06-15
22545000โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์120202020-06-152020-06-15
22611750โรงพยาบาลหัวเฉียว120202020-06-152020-06-15
22711626โรงพยาบาลคลองตัน120202020-06-152020-06-15
22846000โรงพยาบาลสายไหม120202020-06-152020-06-15
22947000โรงพยาบาลปิยเวท120202020-06-152020-06-15
23011786โรงพยาบาลอนันตพัฒนา 2120202020-06-152020-06-15
23148000โรงพยาบาลมหาชัย 2120202020-06-152020-06-15
23249000โรงพยาบาลลาดพร้าว120202020-06-152020-06-15
23350000โรงพยาบาลบีแคร์เมดิคอล120202020-06-152020-06-15
23451000โรงพยาบาลนนทเวช120202020-06-152020-06-15
23511537โรงพยาบาลกลาง120202020-10-302020-10-30
23611541โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์120202020-10-302020-10-30
23711539โรงพยาบาลตากสิน120202020-10-302020-10-30
23811538โรงพยาบาลลาดกระบัง120202020-10-302020-10-30
23914641โรงพยาบาลราชพิพัฒน์120202020-10-302020-10-30
24011540โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ120202020-10-302020-10-30
24111536โรงพยาบาลเวชการุณรัศมิ์120202020-10-302020-10-30
24215049โรงพยาบาลสิรินธร120202020-10-302020-10-30
24310000โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน120202020-10-302020-10-30
24441522โรงพยาบาลคลองสามวา120202020-10-302020-10-30
24520000โรงพยาบาลบางนา120202020-10-302020-10-30
24611535คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช120202020-10-302020-10-30
24713814โรงพยาบาลศิริราช120202020-10-302020-10-30
24813781โรงพยาบาลรามาธิบดี120202020-10-302020-10-30
24930000ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก120202020-10-302020-10-30
25013757โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน120202020-10-302020-10-30
25140000ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ120202020-10-302020-10-30
25213778โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ120202020-10-302020-10-30
25313756โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย120202020-10-302020-10-30
25411481โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า120202020-10-302020-10-30
25511478โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า120202020-10-302020-10-30
25611482โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช120202020-10-302020-10-30
25711477โรงพยาบาลทหารผ่านศึก120202020-10-302020-10-30
25811472โรงพยาบาลราชวิถี120202020-10-302020-10-30
25950000โรงพยาบาลเลิดสิน120202020-10-302020-10-30
26011470โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี120202020-10-302020-10-30
26160000โรงพยาบาลสงฆ์120202020-10-302020-10-30
26270000สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี120202020-10-302020-10-30
26312439สถาบันประสาทวิทยา120202020-10-302020-10-30
26480000โรงพยาบาลสมุทรสาคร120202020-10-302020-10-30
26590000โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี120202020-10-302020-10-30
26610000โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า120202020-10-302020-10-30
26711000โรงพยาบาลพุทธโสธร120202020-10-302020-10-30
26812000สถาบันบำราศนราดูร120202020-10-302020-10-30
26912244สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา120202020-10-302020-10-30
27011597สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์120202020-10-302020-10-30
27113000สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์120202020-10-302020-10-30
27214000สถาบันราชานุกูล120202020-10-302020-10-30
27315000โรงพยาบาลศรีธัญญา120202020-10-302020-10-30
27416000สถาบันมะเร็งแห่งชาติ120202020-10-302020-10-30
27517000สถาบันโรคทรวงอก120202020-10-302020-10-30
27618000โรงพยาบาลบางพลี 120202020-10-302020-10-30
27719000โรงพยาบาลลพบุรี120202020-10-302020-10-30
27820000โรงพยาบาลฉะเชิงเทรา120202020-10-302020-10-30
27921000โรงพยาบาลปทุมธานี120202020-10-302020-10-30
28022000โรงพยาบาลมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์120202020-10-302020-10-30
28123000โรงพยาบาลบูรฉัตรไชยากร120202020-10-302020-10-30
28224000โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง 120202020-10-302020-10-30
28325000โรงพยาบาลจุฬาภรณ์120202020-10-302020-10-30
28411468ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์120202020-10-302020-10-30
28514173โรงพยาบาลตำรวจ120202020-10-302020-10-30
28626000 โรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่า120202020-10-302020-10-30
28727000โรงพยาบาลธนบุรี 1120202020-10-302020-10-30
28828000โรงพยาบาลธนบุรี 2120202020-10-302020-10-30
28929000โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 120202020-10-302020-10-30
29011703โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา 120202020-10-302020-10-30
29130000โรงพยาบาลวิชัยยุทธ 120202020-10-302020-10-30
29211629โรงพยาบาลเพชรเวช120202020-10-302020-10-30
29331000โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ120202020-10-302020-10-30
29432000โรงพยาบาลวิชัยเวช 120202020-10-302020-10-30
29533000โรงพยาบาลยันฮี120202020-10-302020-10-30
29634000โรงพยาบาลพญาไท 1120202020-10-302020-10-30
29735000โรงพยาบาลพญาไท 2120202020-10-302020-10-30
29836000โรงพยาบาลพญาไท 3120202020-10-302020-10-30
29937000โรงพยาบาลบางมด 1120202020-10-302020-10-30
30038000โรงพยาบาลบางมด 3120202020-10-302020-10-30
30111621โรงพยาบาลบางไผ่120202020-10-302020-10-30
30239000โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ120202020-10-302020-10-30
30340000โรงพยาบาลประชาพัฒน์120202020-10-302020-10-30
30441000โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์120202020-10-302020-10-30
30542000โรงพยาบาลเปาโล เกษตร120202020-10-302020-10-30
30643000โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4120202020-10-302020-10-30
30744000โรงพยาบาลบางปะกอก 8120202020-10-302020-10-30
30845000โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์120202020-10-302020-10-30
30911750โรงพยาบาลหัวเฉียว120202020-10-302020-10-30
31011626โรงพยาบาลคลองตัน120202020-10-302020-10-30
31146000โรงพยาบาลสายไหม120202020-10-302020-10-30
31247000โรงพยาบาลปิยเวท120202020-10-302020-10-30
31311786โรงพยาบาลอนันตพัฒนา 2120202020-10-302020-10-30
31448000โรงพยาบาลมหาชัย 2120202020-10-302020-10-30
31549000โรงพยาบาลลาดพร้าว120202020-10-302020-10-30
31650000โรงพยาบาลบีแคร์เมดิคอล120202020-10-302020-10-30
31751000โรงพยาบาลนนทเวช120202020-10-302020-10-30ข้อมูลประกอบที่ 3 : (stat_bma0261 : ข้อมูลจำนวนเครือข่ายสถานพยาบาล/โรงพยาบาลทั้งภายในและนอกสังกัดกรุงเทพมหานครที่ร่วมให้บริการรับส่งต่อ)