โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

36. ร้อยละของศูนย์บริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลในเครือข่าย สามารถเข้าถึงบริการและประสานงานผ่านศูนย์ส่งต่อเพื่อการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน : 161

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 85

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย
:มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:เป้าหมายที่ ๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ศูนย์บริการสาธารณสุขและเครือข่ายการส่งต่อสามารถเข้าถึงบริการ หมายถึง จำนวนศูนย์บริการสาธารณสุขและเครือข่ายการส่งต่อ เข้าถึงบริการและประสานงานผ่านศูนย์ส่งต่อเพื่อการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน (BMA Home Ward Referral Center)

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนศูนย์บริการสาธารณสุขและเครือข่ายการส่งต่อดำเนินการส่งต่อผู้ป่วยและผู้สูงอายุเพื่อการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน X 100 หารด้วย จำนวนศูนย์บริการสาธารณสุขและเครือข่ายการส่งต่อผู้ป่วยและผู้สูงอายุทั้งหมด

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

ผลการปฏิบัติราชการประจำปี / สำนักอนามัย

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21040100-กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0267 : จำนวนศูนย์บริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลในเครือข่าย สามารถเข้าถึงบริการและประสานงานผ่านศูนย์ส่งต่อเพื่อการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน)

ตาราง : ร้อยละของศูนย์บริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลในเครือข่าย สามารถเข้าถึงบริการและประสานงานผ่านศูนย์ส่งต่อเพื่อการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน

หน่วยงาน : สำนักอนามัย

คำอธิบายตาราง : ตารางศูนย์บริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลในเครือข่ายที่เข้าถึงบริการและประสานงานผ่านศูนย์ส่งต่อเพื่อการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน

idhospcodehospnamecollabstatuscollabyearadddateupdatedate
111537โรงพยาบาลกลาง120202020-06-152020-06-15
211541โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์120202020-06-152020-06-15
311539โรงพยาบาลตากสิน120202020-06-152020-06-15
411538โรงพยาบาลลาดกระบัง120202020-06-152020-06-15
514641โรงพยาบาลราชพิพัฒน์120202020-06-152020-06-15
611540โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ120202020-06-152020-06-15
711536โรงพยาบาลเวชการุณรัศมิ์120202020-06-152020-06-15
815049โรงพยาบาลสิรินธร120202020-06-152020-06-15
900001โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน120202020-06-152020-06-15
1041522โรงพยาบาลคลองสามวา120202020-06-152020-06-15
1100002โรงพยาบาลบางนา120202020-06-152020-06-15
1211535คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช120202020-06-152020-06-15
1313814โรงพยาบาลศิริราช120202020-06-152020-06-15
1413781โรงพยาบาลรามาธิบดี120202020-06-152020-06-15
1500003ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก120202020-06-152020-06-15
1613757โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน120202020-06-152020-06-15
1700004ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ120202020-06-152020-06-15
1813778โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ120202020-06-152020-06-15
1913756โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย120202020-06-152020-06-15
2011481โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า120202020-06-152020-06-15
2111478โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า120202020-06-152020-06-15
2211482โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช120202020-06-152020-06-15
2311477โรงพยาบาลทหารผ่านศึก120202020-06-152020-06-15
2411472โรงพยาบาลราชวิถี120202020-06-152020-06-15
2500005โรงพยาบาลเลิดสิน120202020-06-152020-06-15
2611470โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี120202020-06-152020-06-15
2700006โรงพยาบาลสงฆ์120202020-06-152020-06-15
2800007สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี120202020-06-152020-06-15
2912439สถาบันประสาทวิทยา120202020-06-152020-06-15
3000008โรงพยาบาลสมุทรสาคร120202020-06-152020-06-15
3100009โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี120202020-06-152020-06-15
3200010โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า120202020-06-152020-06-15
3300011โรงพยาบาลพุทธโสธร120202020-06-152020-06-15
3400012สถาบันบำราศนราดูร120202020-06-152020-06-15
3512244สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา120202020-06-152020-06-15
3611597สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์120202020-06-152020-06-15
3700013สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์120202020-06-152020-06-15
3800014สถาบันราชานุกูล120202020-06-152020-06-15
3900015โรงพยาบาลศรีธัญญา120202020-06-152020-06-15
4000016สถาบันมะเร็งแห่งชาติ120202020-06-152020-06-15
4100017สถาบันโรคทรวงอก120202020-06-152020-06-15
4200018โรงพยาบาลบางพลี 120202020-06-152020-06-15
4300019โรงพยาบาลลพบุรี120202020-06-152020-06-15
4400020โรงพยาบาลฉะเชิงเทรา120202020-06-152020-06-15
4500021โรงพยาบาลปทุมธานี120202020-06-152020-06-15
4600022โรงพยาบาลมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์120202020-06-152020-06-15
4700023โรงพยาบาลบูรฉัตรไชยากร120202020-06-152020-06-15
4800024โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง 120202020-06-152020-06-15
4900025โรงพยาบาลจุฬาภรณ์120202020-06-152020-06-15
5011468ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์120202020-06-152020-06-15
5114173โรงพยาบาลตำรวจ120202020-06-152020-06-15
5200026 โรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่า120202020-06-152020-06-15
5300027โรงพยาบาลธนบุรี 1120202020-06-152020-06-15
5400028โรงพยาบาลธนบุรี 2120202020-06-152020-06-15
5500029โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 120202020-06-152020-06-15
5611703โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา 120202020-06-152020-06-15
5700030โรงพยาบาลวิชัยยุทธ 120202020-06-152020-06-15
5811629โรงพยาบาลเพชรเวช120202020-06-152020-06-15
5900031โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ120202020-06-152020-06-15
6000032โรงพยาบาลวิชัยเวช 120202020-06-152020-06-15
6100033โรงพยาบาลยันฮี120202020-06-152020-06-15
6200034โรงพยาบาลพญาไท 1120202020-06-152020-06-15
6300035โรงพยาบาลพญาไท 2120202020-06-152020-06-15
6400036โรงพยาบาลพญาไท 3120202020-06-152020-06-15
6500037โรงพยาบาลบางมด 1120202020-06-152020-06-15
6600038โรงพยาบาลบางมด 3120202020-06-152020-06-15
6711621โรงพยาบาลบางไผ่120202020-06-152020-06-15
6800039โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ120202020-06-152020-06-15
6900040โรงพยาบาลประชาพัฒน์120202020-06-152020-06-15
7000041โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์120202020-06-152020-06-15
7100042โรงพยาบาลเปาโล เกษตร120202020-06-152020-06-15
7200043โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4120202020-06-152020-06-15
7300044โรงพยาบาลบางปะกอก 8120202020-06-152020-06-15
7400045โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์120202020-06-152020-06-15
7511750โรงพยาบาลหัวเฉียว120202020-06-152020-06-15
7611626โรงพยาบาลคลองตัน120202020-06-152020-06-15
7700046โรงพยาบาลสายไหม120202020-06-152020-06-15
7800047โรงพยาบาลปิยเวท120202020-06-152020-06-15
7911786โรงพยาบาลอนันตพัฒนา 2120202020-06-152020-06-15
8000048โรงพยาบาลมหาชัย 2120202020-06-152020-06-15
8100049โรงพยาบาลลาดพร้าว120202020-06-152020-06-15
8200050โรงพยาบาลบีแคร์เมดิคอล120202020-06-152020-06-15
8300051โรงพยาบาลนนทเวช120202020-06-152020-06-15
84HC010ศ.1 สะพานมอญ120202020-06-152020-06-15
85HC020ศ.2 ราชปรารภ120202020-06-152020-06-15
86HC030ศ.3 บางซื่อ120202020-06-152020-06-15
87HC040ศ.4 ดินแดง120202020-06-152020-06-15
88HC050ศ.5 จุฬาลงกรณ์ 120202020-06-152020-06-15
89HC060ศ.6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง120202020-06-152020-06-15
90HC070ศ.7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์120202020-06-152020-06-15
91HC080ศ.8 บุญรอด รุ่งเรือง120202020-06-152020-06-15
92HC090ศ.9 ประชาธิปไตย120202020-06-152020-06-15
93HC100ศ.10 สุขุมวิท120202020-06-152020-06-15
94HC110ศ.11 ประดิพัทร์120202020-06-152020-06-15
95HC120ศ.12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ120202020-06-152020-06-15
96HC130ศ.13 ไมตรีวานิช120202020-06-152020-06-15
97HC140ศ.14 แก้ว สีบุญเรือง120202020-06-152020-06-15
98HC150ศ.15 ลาดพร้าว120202020-06-152020-06-15
99HC160ศ.16 ลุมพินี120202020-06-152020-06-15
100HC170ศ.17 ประชานิเวศน์120202020-06-152020-06-15
101HC180ศ.18 มงคล-วอน วังตาล120202020-06-152020-06-15
102HC190ศ.19 วงศ์สว่าง120202020-06-152020-06-15
103HC200ศ.20 ธนาคารศรีนคร120202020-06-152020-06-15
104HC210ศ.21 วัดธาตุทอง120202020-06-152020-06-15
105HC220ศ.22 วัดปากบ่อ120202020-06-152020-06-15
106HC230ศ.23 สี่พระยา120202020-06-152020-06-15
107HC240ศ.24 บางเขน120202020-06-152020-06-15
108HC250ศ.25 ห้วยขวาง120202020-06-152020-06-15
109HC260ศ.26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์120202020-06-152020-06-15
110HC270ศ.27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์120202020-06-152020-06-15
111HC280ศ.28 กรุงธนบุรี120202020-06-152020-06-15
112HC290ศ.29 ช่วง นุชเนตร120202020-06-152020-06-15
113HC300ศ.30 วัดเจ้าอาม120202020-06-152020-06-15
114HC310ศ.31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร120202020-06-152020-06-15
115HC320ศ.32 มาริษ ตินตมุสิก120202020-06-152020-06-15
116HC330ศ.33 วัดหงส์รัตนาราม120202020-06-152020-06-15
117HC340ศ.34 โพธิ์ศรี120202020-06-152020-06-15
118HC350ศ.35 หัวหมาก120202020-06-152020-06-15
119HC360ศ.36 บุคคโล120202020-06-152020-06-15
120HC370ศ.37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา120202020-06-152020-06-15
121HC380ศ.38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ120202020-06-152020-06-15
122HC390ศ.39 ราษฏร์บูรณะ120202020-06-152020-06-15
123HC400ศ.40 บางแค120202020-06-152020-06-15
124HC410ศ.41 คลองเตย120202020-06-152020-06-15
125HC420ศ.42 ถนอม ทองสิมา120202020-06-152020-06-15
126HC430ศ.43 มีนบุรี120202020-06-152020-06-15
127HC440ศ.44 ลำผักชี120202020-06-152020-06-15
128HC450ศ.45 ร่มเกล้า120202020-06-152020-06-15
129HC460ศ.46 กันตารัติ์อุทิศ120202020-06-152020-06-15
130HC470ศ.47 คลองขวาง120202020-06-152020-06-15
131HC480ศ.48 นาควัชรอุทิศ120202020-06-152020-06-15
132HC490ศ.49 วัดชัยพฤกษมาลา120202020-06-152020-06-15
133HC500ศ.50 บึงกุ่ม120202020-06-152020-06-15
134HC510ศ.51 วัดไผ่ตัน120202020-06-152020-06-15
135HC520ศ.52 สามเสนนอก120202020-06-152020-06-15
136HC530ศ.53 ทุ่งสองห้อง120202020-06-152020-06-15
137HC540ศ.54 ทัศน์เอี่ยม120202020-06-152020-06-15
138HC550ศ.55 เตชะสัมพันธ์120202020-06-152020-06-15
139HC560ศ.56 ทับเจริญ120202020-06-152020-06-15
140HC570ศ.57 บุญเรือง ล้ำเลิศ120202020-06-152020-06-15
141HC580ศ.58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม120202020-06-152020-06-15
142HC590ศ.59 ทุ่งครุ120202020-06-152020-06-15
143HC600ศ.60 รสสุคนธ์ มโนชญากร120202020-06-152020-06-15
144HC610ศ.61 สังวาล ทัศนารมย์120202020-06-152020-06-15
145HC620ศ.62 ตวงรัชฏ์ ศศะนาวินภักดีฐานปัญญา120202020-06-152020-06-15
146HC630ศ.63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย120202020-06-152020-06-15
147HC640ศ.64 คลองสามวา120202020-06-152020-06-15
148HC650ศ.65 รักษาศุข120202020-06-152020-06-15
149HC660ศ.66 ตำหนักเจ้าแม่กวนอิม120202020-06-152020-06-15
150HC670ศ.67 ทวีวัฒนา120202020-06-152020-06-15
151HC680ศ.68 สะพานสูง120202020-06-152020-06-15
15211537โรงพยาบาลกลาง120202020-06-152020-06-15
15311541โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์120202020-06-152020-06-15
15411539โรงพยาบาลตากสิน120202020-06-152020-06-15
15511538โรงพยาบาลลาดกระบัง120202020-06-152020-06-15
15614641โรงพยาบาลราชพิพัฒน์120202020-06-152020-06-15
15711540โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ120202020-06-152020-06-15
15811536โรงพยาบาลเวชการุณรัศมิ์120202020-06-152020-06-15
15915049โรงพยาบาลสิรินธร120202020-06-152020-06-15
16010000โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน120202020-06-152020-06-15
16141522โรงพยาบาลคลองสามวา120202020-06-152020-06-15
16220000โรงพยาบาลบางนา120202020-06-152020-06-15
16311535คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช120202020-06-152020-06-15
16413814โรงพยาบาลศิริราช120202020-06-152020-06-15
16513781โรงพยาบาลรามาธิบดี120202020-06-152020-06-15
16630000ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก120202020-06-152020-06-15
16713757โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน120202020-06-152020-06-15
16840000ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ120202020-06-152020-06-15
16913778โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ120202020-06-152020-06-15
17013756โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย120202020-06-152020-06-15
17111481โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า120202020-06-152020-06-15
17211478โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า120202020-06-152020-06-15
17311482โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช120202020-06-152020-06-15
17411477โรงพยาบาลทหารผ่านศึก120202020-06-152020-06-15
17511472โรงพยาบาลราชวิถี120202020-06-152020-06-15
17650000โรงพยาบาลเลิดสิน120202020-06-152020-06-15
17711470โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี120202020-06-152020-06-15
17860000โรงพยาบาลสงฆ์120202020-06-152020-06-15
17970000สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี120202020-06-152020-06-15
18012439สถาบันประสาทวิทยา120202020-06-152020-06-15
18180000โรงพยาบาลสมุทรสาคร120202020-06-152020-06-15
18290000โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี120202020-06-152020-06-15
18310000โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า120202020-06-152020-06-15
18411000โรงพยาบาลพุทธโสธร120202020-06-152020-06-15
18512000สถาบันบำราศนราดูร120202020-06-152020-06-15
18612244สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา120202020-06-152020-06-15
18711597สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์120202020-06-152020-06-15
18813000สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์120202020-06-152020-06-15
18914000สถาบันราชานุกูล120202020-06-152020-06-15
19015000โรงพยาบาลศรีธัญญา120202020-06-152020-06-15
19116000สถาบันมะเร็งแห่งชาติ120202020-06-152020-06-15
19217000สถาบันโรคทรวงอก120202020-06-152020-06-15
19318000โรงพยาบาลบางพลี 120202020-06-152020-06-15
19419000โรงพยาบาลลพบุรี120202020-06-152020-06-15
19520000โรงพยาบาลฉะเชิงเทรา120202020-06-152020-06-15
19621000โรงพยาบาลปทุมธานี120202020-06-152020-06-15
19722000โรงพยาบาลมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์120202020-06-152020-06-15
19823000โรงพยาบาลบูรฉัตรไชยากร120202020-06-152020-06-15
19924000โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง 120202020-06-152020-06-15
20025000โรงพยาบาลจุฬาภรณ์120202020-06-152020-06-15
20111468ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์120202020-06-152020-06-15
20214173โรงพยาบาลตำรวจ120202020-06-152020-06-15
20326000 โรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่า120202020-06-152020-06-15
20427000โรงพยาบาลธนบุรี 1120202020-06-152020-06-15
20528000โรงพยาบาลธนบุรี 2120202020-06-152020-06-15
20629000โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 120202020-06-152020-06-15
20711703โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา 120202020-06-152020-06-15
20830000โรงพยาบาลวิชัยยุทธ 120202020-06-152020-06-15
20911629โรงพยาบาลเพชรเวช120202020-06-152020-06-15
21031000โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ120202020-06-152020-06-15
21132000โรงพยาบาลวิชัยเวช 120202020-06-152020-06-15
21233000โรงพยาบาลยันฮี120202020-06-152020-06-15
21334000โรงพยาบาลพญาไท 1120202020-06-152020-06-15
21435000โรงพยาบาลพญาไท 2120202020-06-152020-06-15
21536000โรงพยาบาลพญาไท 3120202020-06-152020-06-15
21637000โรงพยาบาลบางมด 1120202020-06-152020-06-15
21738000โรงพยาบาลบางมด 3120202020-06-152020-06-15
21811621โรงพยาบาลบางไผ่120202020-06-152020-06-15
21939000โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ120202020-06-152020-06-15
22040000โรงพยาบาลประชาพัฒน์120202020-06-152020-06-15
22141000โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์120202020-06-152020-06-15
22242000โรงพยาบาลเปาโล เกษตร120202020-06-152020-06-15
22343000โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4120202020-06-152020-06-15
22444000โรงพยาบาลบางปะกอก 8120202020-06-152020-06-15
22545000โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์120202020-06-152020-06-15
22611750โรงพยาบาลหัวเฉียว120202020-06-152020-06-15
22711626โรงพยาบาลคลองตัน120202020-06-152020-06-15
22846000โรงพยาบาลสายไหม120202020-06-152020-06-15
22947000โรงพยาบาลปิยเวท120202020-06-152020-06-15
23011786โรงพยาบาลอนันตพัฒนา 2120202020-06-152020-06-15
23148000โรงพยาบาลมหาชัย 2120202020-06-152020-06-15
23249000โรงพยาบาลลาดพร้าว120202020-06-152020-06-15
23350000โรงพยาบาลบีแคร์เมดิคอล120202020-06-152020-06-15
23451000โรงพยาบาลนนทเวช120202020-06-152020-06-15
23511537โรงพยาบาลกลาง120202020-10-302020-10-30
23611541โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์120202020-10-302020-10-30
23711539โรงพยาบาลตากสิน120202020-10-302020-10-30
23811538โรงพยาบาลลาดกระบัง120202020-10-302020-10-30
23914641โรงพยาบาลราชพิพัฒน์120202020-10-302020-10-30
24011540โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ120202020-10-302020-10-30
24111536โรงพยาบาลเวชการุณรัศมิ์120202020-10-302020-10-30
24215049โรงพยาบาลสิรินธร120202020-10-302020-10-30
24310000โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน120202020-10-302020-10-30
24441522โรงพยาบาลคลองสามวา120202020-10-302020-10-30
24520000โรงพยาบาลบางนา120202020-10-302020-10-30
24611535คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช120202020-10-302020-10-30
24713814โรงพยาบาลศิริราช120202020-10-302020-10-30
24813781โรงพยาบาลรามาธิบดี120202020-10-302020-10-30
24930000ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก120202020-10-302020-10-30
25013757โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน120202020-10-302020-10-30
25140000ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ120202020-10-302020-10-30
25213778โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ120202020-10-302020-10-30
25313756โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย120202020-10-302020-10-30
25411481โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า120202020-10-302020-10-30
25511478โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า120202020-10-302020-10-30
25611482โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช120202020-10-302020-10-30
25711477โรงพยาบาลทหารผ่านศึก120202020-10-302020-10-30
25811472โรงพยาบาลราชวิถี120202020-10-302020-10-30
25950000โรงพยาบาลเลิดสิน120202020-10-302020-10-30
26011470โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี120202020-10-302020-10-30
26160000โรงพยาบาลสงฆ์120202020-10-302020-10-30
26270000สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี120202020-10-302020-10-30
26312439สถาบันประสาทวิทยา120202020-10-302020-10-30
26480000โรงพยาบาลสมุทรสาคร120202020-10-302020-10-30
26590000โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี120202020-10-302020-10-30
26610000โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า120202020-10-302020-10-30
26711000โรงพยาบาลพุทธโสธร120202020-10-302020-10-30
26812000สถาบันบำราศนราดูร120202020-10-302020-10-30
26912244สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา120202020-10-302020-10-30
27011597สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์120202020-10-302020-10-30
27113000สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์120202020-10-302020-10-30
27214000สถาบันราชานุกูล120202020-10-302020-10-30
27315000โรงพยาบาลศรีธัญญา120202020-10-302020-10-30
27416000สถาบันมะเร็งแห่งชาติ120202020-10-302020-10-30
27517000สถาบันโรคทรวงอก120202020-10-302020-10-30
27618000โรงพยาบาลบางพลี 120202020-10-302020-10-30
27719000โรงพยาบาลลพบุรี120202020-10-302020-10-30
27820000โรงพยาบาลฉะเชิงเทรา120202020-10-302020-10-30
27921000โรงพยาบาลปทุมธานี120202020-10-302020-10-30
28022000โรงพยาบาลมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์120202020-10-302020-10-30
28123000โรงพยาบาลบูรฉัตรไชยากร120202020-10-302020-10-30
28224000โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง 120202020-10-302020-10-30
28325000โรงพยาบาลจุฬาภรณ์120202020-10-302020-10-30
28411468ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์120202020-10-302020-10-30
28514173โรงพยาบาลตำรวจ120202020-10-302020-10-30
28626000 โรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่า120202020-10-302020-10-30
28727000โรงพยาบาลธนบุรี 1120202020-10-302020-10-30
28828000โรงพยาบาลธนบุรี 2120202020-10-302020-10-30
28929000โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 120202020-10-302020-10-30
29011703โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา 120202020-10-302020-10-30
29130000โรงพยาบาลวิชัยยุทธ 120202020-10-302020-10-30
29211629โรงพยาบาลเพชรเวช120202020-10-302020-10-30
29331000โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ120202020-10-302020-10-30
29432000โรงพยาบาลวิชัยเวช 120202020-10-302020-10-30
29533000โรงพยาบาลยันฮี120202020-10-302020-10-30
29634000โรงพยาบาลพญาไท 1120202020-10-302020-10-30
29735000โรงพยาบาลพญาไท 2120202020-10-302020-10-30
29836000โรงพยาบาลพญาไท 3120202020-10-302020-10-30
29937000โรงพยาบาลบางมด 1120202020-10-302020-10-30
30038000โรงพยาบาลบางมด 3120202020-10-302020-10-30
30111621โรงพยาบาลบางไผ่120202020-10-302020-10-30
30239000โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ120202020-10-302020-10-30
30340000โรงพยาบาลประชาพัฒน์120202020-10-302020-10-30
30441000โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์120202020-10-302020-10-30
30542000โรงพยาบาลเปาโล เกษตร120202020-10-302020-10-30
30643000โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4120202020-10-302020-10-30
30744000โรงพยาบาลบางปะกอก 8120202020-10-302020-10-30
30845000โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์120202020-10-302020-10-30
30911750โรงพยาบาลหัวเฉียว120202020-10-302020-10-30
31011626โรงพยาบาลคลองตัน120202020-10-302020-10-30
31146000โรงพยาบาลสายไหม120202020-10-302020-10-30
31247000โรงพยาบาลปิยเวท120202020-10-302020-10-30
31311786โรงพยาบาลอนันตพัฒนา 2120202020-10-302020-10-30
31448000โรงพยาบาลมหาชัย 2120202020-10-302020-10-30
31549000โรงพยาบาลลาดพร้าว120202020-10-302020-10-30
31650000โรงพยาบาลบีแคร์เมดิคอล120202020-10-302020-10-30
31751000โรงพยาบาลนนทเวช120202020-10-302020-10-30ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0268 : จำนวนศูนย์บริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลในเครือข่ายทั้งหมด)

ตาราง : ศูนย์บริการสาธารณสุข

หน่วยงาน : สำนักอนามัย

คำอธิบายตาราง : ข้อมูลศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย

idhccodehospcodehcnamethhcnameengaddressthaddressengtelephonefaxatt_areaadddateupdatedate
1HC010013646ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญHealth Center 1 Saphanmorn3-5 ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กทม. 102003-5 Charoen Krung Road Phra Nakhon District Bangkok 102000 2226 58970 2222 7874เขตพระนคร2020-05-242020-05-24
2HC020013647ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภHealth Center 2 Ratchapralop509 วัดดิสหงสาราม(วัดมักกะสัน) ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400509 Watdishongsaram Phetchaburi Road Ratchathewi District Bangkok 104000 2251 7735-8 0 2251 7735-8 ต่อ 21เขตราชเทวี2020-05-242020-05-24
3HC030013648ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อHealth Center 3 Bang Su596 ถนนเตชะวณิช แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 1080058 Techawanich Road Bang Sue District Bangkok 108000 2587 0881 0 2586 9512 เขตบางซื่อ2020-05-242020-05-24
4HC040013649ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดงHealth Center 4 Din Daeng4395 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 104004395 Prachasongkor Road Din Daeng District Bangkok 104000 2246 1553 0 2246 06400 2246 1554เขตดินแดง2020-05-242020-05-24
5HC050013650ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์Health Center 5 Chulalongkorn248 ซอยจุฬาฯ 9 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330248 Soi Chula 9 Phaya Thai Road Pathum Wan District Bangkok 1033002-216-129702-214-1057เขตปทุมวัน2020-05-242020-05-24
6HC060013651ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิงHealth Center 6 Samosornvanthatnatomyhing426 ถนนพิษณุโลก(ซอยพิษณุโลก1) แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กทม. 10300426 Phithsanulohk Road Dusit District Bangkok 103000 2282 8493 0 2282 8493 ต่อ 16เขตดุสิต2020-05-242020-05-24
7HC070013652ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์Health Center 7 Boonmee Pururatrangsan663 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120663 Sathupradit 55 Road Bang Pong Pang Sub-District Yan Nawa District Bangkok 101200 2284 2331 0 2284 2427-280 2284 2421เขตยานนาวา2020-05-242020-05-24
8HC080013653ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง Health Center 8 Bunrood Rungloung119 หมู่ 12 ซอยอุดมสุข 18 ถนนสุขุมวิท 103 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260119 Moo 12 Soi Udumsuk 18 Sukumvit 103 Road Bang Na District Bangkok 102600 2361 6760-2 0 2361 6760-2 ext.305เขตบางนา2020-05-242020-05-24
9HC090013654ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตยHealth Center 9 Prachatibpatri257/1 ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200257/1 Wisut Kasat Road Bangkunprom Sub-Distric Phra Nakhon Distric Bangkok 102000 2281 7861 0 2282 84940 2281 7861 ต่อ 302เขตพระนคร2020-05-242020-05-24
10HC100013655ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิทHealth Center 10 Sukumvit722 ซอยสุขุมวิท 30 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110722 Soi Sukumvit 30 Sukumvit Road Klongton Sub-District Khlong toei District Bangkok 101100 2258 4892 0 2259 2523 เขตคลองเตย2020-05-242020-05-24
11HC110013656ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์Health Center 11 Pradipat51/13 ซอยประดิพันธ์ 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 1040051/13 Soi Pradipat 7 Samsannai Sub-District Phaya Thai District Bangkok 104000 2271 11220 2278 5535เขตพญาไท2020-05-242020-05-24
12HC120013657ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ Health Center 12 Chantieng Natrvisas860/37 ซอยประดู่ 40 ถนนเจริญกรุง 107 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120860/37 Soi Prodoo 40 Charoenkrung Road Bangklo Sub-District Bang Kho Laem District Bangkok 101200 2291 7637-80 2291 7639เขตบางคอแหลม2020-05-242020-05-24
13HC130013658ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช Health Center 13 Mitrewanit527 ถนนทรงวาด ซอยอาเนียเก็ง แขวงจักรวรรดิ์ เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100527 Ratchawong Road Jakkarwat Sub-District Samphantawong District Bangkok 101000 2222 78750 2224 5436เขตสัมพันธวงศ์2020-05-242020-05-24
14HC140013659ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง Health Center 14 Kaew Sriboonrueng389/1 ซอยจันทร์ 42 ถนนจันทน์ แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กทม. 10120389/1 Soi Chan 42 Chan Road Bang Kho Laem District Bangkok 101200 2211 23530 2211 9154เขตบางคอแหลม2020-05-242020-05-24
15HC150013660ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว Health Center 15 Lat Phrao179/1 ซอยลาดพร้าว 41(ซอยภาวนา) แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10320179/1 Soi Lat Phrao 41 Samseannok Sub-District Huai Khwang District Bangkok 103200 2541 8380 0 2541 8382เขตห้วยขวาง2020-05-242020-05-24
16HC160013661ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี Health Center 16 Lumpinee161/82 ซอยปลูกจิต ถนนพระราม 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330161/82 Soi Plugchit Rama 4 Road Lumpinee Sub-District Pathum Wan District Bangkok 103300 2251 29700 2252 7776 เขตปทุมวัน2020-05-242020-05-24
17HC170013662ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์ Health Center 17 Prachaniwateหมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900Thesabalsongkroa Road Ladyao Sub-District Chatuchak District Bangkok 109000 2591 6306 0 2589 57680 2588 2059เขตจตุจักร2020-05-242020-05-24
18HC180013663ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล Health Center 18 Monkol Von Wangtan863/2 ซอยวัดไผ่เงิน ถนนจันทน์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120863/2 Soi Wat Phai Ngern Chan Road Bang Kho Sub-district Bang Kho Laem District Bangkok 101200 2211 08600 2211 9329 ext. 107เขตบางคอแหลม2020-05-242020-05-24
19HC190013664ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง Health Center 19 Wongsawang675 ถนนบางซื่อ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800675 Wongsawang Road Bang Su District Bangkok 108000 2910 7314-50 2910 7313เขตบางซื่อ2020-05-242020-05-24
20HC200013665ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด Health Center 20 Siamcitybang Public Company Limited29/1 ซอยเฉลิม เขต 2 ถนนยุคล แขวงเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 1010029/1 Soi Chalermkate 2 Ukol Road Thepsirin Sub-District Pom Prap Sattu Phai District Bangkok 0 223 00040 2222 7876เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย2020-05-242020-05-24
21HC210013666ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง Health Center 21 Wat Tad Thong214 ถนนสุขมวิท 63 (ภายในวัดธาตุทอง) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110214 Sukhumvit 63 Road North Phra Khanong Sub-District Vadhana District Bangkok 101100 2392 2488 0 2391 60820 2392 6082 0 2391 1005เขตวัฒนา2020-05-242020-05-24
22HC220013667ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ Health Center 22 Watpakboi235 ซอยอ่อนนุช 35 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250235 Soi On-nuch 35 Sukhumvit 77 Road Suan Luang District Bangkok 102500 2321 8813 0 2321 26830 2321 8813เขตสวนหลวง2020-05-242020-05-24
23HC230013668ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยาHealth Center 23 Siphraya383/4 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กทม. 10500383/4 Siphraua Road Siphraya Sub-District Bang Rak District Bangkok 105000 2236 4055 0 2233 63290 2233 0782เขตบางรัก2020-05-242020-05-24
24HC240013669ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขนHealth Center 24 Bang Khen62 ถนนพหลโยธิน 45 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 1090062 Paholyothin 45 Road Ladyao Sub-District Chatuchak District Bangkok 109000 2579 9607 0 2579 13420 2579 1921เขตจตุจักร2020-05-242020-05-24
25HC250013670ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวางHealth Center 25 Huai Khwang2 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 103102 Prachauthit Road Huai Khwang District Bangkok 103200 2277 26600 2276 5995 เขตห้วยขวาง2020-05-242020-05-24
26HC260013671ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์ Health Center 26 haokhunpraprayurawongถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กทม. 10600Tesaban Sai 1 RoadWatkalaya Sub-District Thon Buri District Bangkok106000 2465 0014 0 2465 0699เขตธนบุรี2020-05-242020-05-24
27HC270013672ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์ Health Center 27 Junt Chimpiboon359 ถนนเทอดไท แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600359 Teadthai Road Bangyeereua Sub-District Thon Buri District Bangkok 106000 2465 1000 0 2466 24600 2465 0028เขตธนบุรี2020-05-242020-05-24
28HC280013673ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี Health Center 28 Krung Thon Buri124/16 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กทม. 10600124/16 Krung Thon Buri Road Bang Lumpoolang Sub-Dictrict Khlong San District Bangkok 106000 2860 8210 0 2437 20090 2437 2057เขตคลองสาน2020-05-242020-05-24
29HC290013674ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร Health Center 29 Chuang Nuchanetre27/21 ซอยวุฒากาศ 49 ถนนวุฒากาศ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กทม. 1015027/21 Soi Wutthakad 49 Wutthakad Road Bangkhaw Sub-District Chom Thong District Bangkok 101500 2476 6629 0 2476 6628 เขตจอมทอง2020-05-242020-05-24
30HC300013675ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม Health Center 30 Watchaoarm164/79 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700164/79 Bangkhunnon Road Bangkhunnon Sub-Distric Bangkok Noi District Bangkok 107000 2423 0234 0 2424 72410 2424 4479เขตบางกอกน้อย2020-05-242020-05-24
31HC310013676ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร Health Center 31 Erb-Chit Tangsubutr252 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กทม. 10700252 Charalsanitwong Road Bang-O Sub-district Bang Phlad District Bangkok 107000 2434 7303-5 0 2434 7375-60 2424 5367เขตบางพลัด2020-05-242020-05-24
32HC320013677ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก Health Center 32 Maris Tintamusik91 ซอยสุขุมวิท 64/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 1026091 Soi Sukhumvit 64/1 Sukhumvit Road Bangchak Sub-District Phra Khanong District Bangkok 102600 2331 91140 2331 1773เขตพระโขนง2020-05-242020-05-24
33HC330013678ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม Health Center 33 Wat Hongrattaram127 ถนนวังเดิม ซอยวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กทม. 1060042 Wongderm Road Wat Aruin Sub-District Bangkok Yai District Bangkok 106000 2472 5895-60 2472 4706เขตบางกอกใหญ่2020-05-242020-05-24
34HC340013679ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี Health Center 34 Porsri151 ถนนสุขุมวิท 56 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260151 Soi Sukhumvit 56 Sukhumvit Road Bangchak Sub-District Phra Khanong District Bangkok 102600 2331 9438 0 2311 07640 2332 9720เขตพระโขนง2020-05-242020-05-24
35HC350013680ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก Health Center 35 Huamark4 ซอยรามคำแหง 40(เสริมมิตร) ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240Soi Ramkamheang 40 Ramkamheang Road Huamark Sub-District Bang Kapi District Bangkok 102400 2374 3594 0 2374 35500 2374 5686เขตบางกะปิ2020-05-242020-05-24
36HC360013681ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโลHealth Center 36 Bukkhalo779/2 เชิงสะพานเจริญนคร 8 ถนนเจริญนคร แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กทม. 10600779/2 Chareon Nakhon Road Daokhanong Sub-District Thon Buri District Bangkok 106000 2468 52970 2476 5801เขตธนบุรี2020-05-242020-05-24
37HC370013682ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา Health Center 37 Prasong-Soodsarkorn Tuchinda2044 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 102502044 Phattanakan Road Suan Luang Sub-District Suan Luang District Bangkok 102500 2362 5238-40 0 2362 5242เขตสวนหลวง2020-05-242020-05-24
38HC380013683ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ Health Center 38 Jeed Tongkum Bumpen72 ถนนทหาร แขวงถนนนครไชศรี เขตดุสิต กทม. 1030072 Thaharn Road Thanonnakornchaisri Sub-District Dusit District Bangkok 10300 0 2241 8378- 820 2241 8378- 82 ext. 115เขตดุสิต2020-05-242020-05-24
39HC390013684ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ Health Center 39 Rat Burana46 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140277/1 M.3 Rat Burana Road Rat Burana District Bangkok 101400 2427 79490 2428 4406เขตราษฎร์บูรณะ2020-05-242020-05-24
40HC400013685ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค Health Center 40 Bang Khae578 ซอยเพชรเกษม 90 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแคเหนือ กทม. 10160503/1 Moo 1 Soi Phet Kasem 90 Phet Kasem Road Bang Khae Neur Sub-District Bang Khae District Bangkok 101600 2454 3870 0 2454 3870เขตบางแค2020-05-242020-05-24
41HC410013686ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย Health Center 41 Khlong Toei139 ถนนอาจณรงค์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110139 At Narong Road Khlong Toei District Bangkok 101100 2249 1385 0 2240 205602 240 2056 ext. 304 เขตคลองเตย2020-05-242020-05-24
42HC420013687ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา Health Center 42 Tanom Tongsima1 หมู่ 6 ถนนพระราม 2 ซอยพระราม2 ซอย54 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150Moo 6 Rama 2 Road Samaedam Sub-District Bang Khun Thian district Bangkok 101500 2415 20520 2416 8318 ext. 19เขตบางขุนเทียน2020-05-242020-05-24
43HC430013688ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี Health Center 43 Min Buri39 หมู่ 1 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 1051039 Moo 1 Srehaburanugit Road Min Buri Sub-District Min Buri District Bangkok 105100 2540 7154 0 2540 5615-60 2540 7334เขตมีนบุรี2020-05-242020-05-24
44HC440021526ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก Health Center 44 Lampakchi96/5 หมู่ 9 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กทม. 1053096/5 Moo 9 Suwintawong Road Lampakchi Sub-District Nong Chok District Bangkok 105300 2988 1633-60 2988 1990เขตหนองจอก2020-05-242020-05-24
45HC450021755ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า Health Center 45 Romklao361 ม. 4 ถนนเคหะชุมชนร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดระบัง กทม. 10520Moo 4 Romklao Road Klongsongtonnoon Sub-District Lat Krabang District Bangkok 105200 2543 0393 0 2543 0458 0 2543 0393 ext.404เขตลาดกระบัง2020-05-242020-05-24
46HC460013689ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ Health Center 46 Kantaratutis523/2 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กทม. 10520523/2 Lat Krabang Road Lat Krabang Sub-District Lat Krabang District Bangkok 105200 2329 0320 0 2329 14120 2329 0320 ext.11เขตลาดกระบัง2020-05-242020-05-24
47HC470013690ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง Health Center 47 Klongkwang9 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์13 แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กทม. 101609 Moo 2 Charansanidwong Road Klongkwang Sub-District Phasi Charoen District Bangkok 101600 2410 18100 2410 1810เขตภาษีเจริญ2020-05-242020-05-24
48HC480013691ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ Health Center 48 Nakvatcharaoutid40 หมู่ 1 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม.ฯ 1016240 Moo 1 North Leabklongpasrichareon Road Nong Khaem Sub-District Nong Khaem District Bangkok 101600 2421 2147-90 2421 7823เขตหนองแขม2020-05-242020-05-24
49HC490013692ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา Health Center 49 Wat Chaiyaprukmala7/2 หมู่ 4 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม. 101707/2 Moo 4 Taling Chan Sub-District Taling Chan District Bangkok 101700 2424 94100 2433 6136เขตตลิ่งชัน2020-05-242020-05-24
50HC500013693ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม Health Center 50 Bung Kum190 หมู่ 1 ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240190 Seri Thai Road Klongkum Sub-district Bung Kum District Bangkok 102400 2375 2897 0 2374 56330 2378 1601เขตบึงกุ่ม2020-05-242020-05-24
51HC510013694ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตันHealth Center 51 Wat Phaiton12/10 ซอยพหลโยธิน 15 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 1040012/10 Soi Pahonyothin 15 Pahonyothin Road Samsennai Sub-Disttict Phaya Thai District Bangkok 104000 2270 1985 0 2279 89720 2278 4247เขตพญาไท2020-05-242020-05-24
52HC520013695ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก Health Center 52 Samseannock 2000/30 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10320 2000/30 Prachasongkhoa Road Din Daeng District Bangkok 104000 2276 5996 0 2275 65790 2277 6112เขตดินแดง2020-05-242020-05-24
53HC530013696ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง Health Center 53 Tungsonghongหมู่ 2 ถนนวิภาวดี-รังสิต หมู่บ้านการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210Moo 2 Vipavadee Rungsit Road Tungsonghong Sub-District Lak Si District Bangkok 102100 2575 2650-20 2574 6348เขตหลักสี่2020-05-242020-05-24
54HC540013697ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยมHealth Center 54 Tudaeim364/79 หมู่ 2 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140364/79 Moo 2 Phutthabucha Road Bang-Mod Sub-district Thung-Khru District Bangkok 101400 2426 35140 2426 3321เขตทุ่งครุ2020-05-242020-05-24
55HC550013698ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์ Health Center 55 Thachasumpan 27/4 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 1012027/4 Rama 3 Road Chongnonsee Sub-District Yan Nawa District Bangkok 101200 2294 94990 2294 3247เขตยานนาวา2020-05-242020-05-24
56HC560013699ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญHealth Center 56 Tubjarern43/1 หมู่ 12 ซอยนววลจันทร์ ถนนรามอินทรา แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 1023043/1 Moo 12 Soi Nuanchan Ramindha Road Klongkum Sub-District Bung Kum District Bangkok 102300 2184 2693-6 0 2519-4785เขตบึงกุ่ม2020-05-242020-05-24
57HC570013700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ Health Center 57 Boonrueng Lumlert5 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทฑฯ 102505 Chalomphrakiat Rama 9 Road Nong Bon Sub-District Prawet District Bangkok 102500 2361 4053 0 2396 1866 0 2398 2407เขตประเวศ2020-05-242020-05-24
58HC580013701ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม Health Center 58 Lom Pimsen Fukudom51 หมู่ 9 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 1014051 Moo 9 Suksawat Road Bangpakok Sub-District Rat Burana District Bangkok 101400 2427 7512 0 2882 52300 2427 7512 02 428 4405เขตราษฎร์บูรณะ2020-05-242020-05-24
59HC590013702ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ Health Center 59 Thung Khru46 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม. 10140309 Moo 5 Prachautid Road Thung Khru Sub-District Thung Khru District Bangkok 101400 2464 3057 0 2463 56210 2464 3057 0 2463 5621เขตทุ่งครุ2020-05-242020-05-24
60HC600013703ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์ Health Center 60 Rossukon Manoshayakorn60 หมู่ 4 ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 1021060 Songprapa Road Sikun Sub-District Don Muang District Bangkok 102100 2565 52570 2565 5258เขตดอนเมือง2020-05-242020-05-24
61HC610013704ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์ Health Center 61 Sangwan Thassanaroum19/5 หมู่ 3 ถนนสายไหม ซอยสายไหม 34 แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม. 1022019/5 Moo 3 Sai Mai Road Sai Mai District Bangkok 102200 2536 09970 2536 0162เขตสายไหม2020-05-242020-05-24
62HC620013705ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา Health Center 62 Tuangrut Sasanavin-Pakdee Tharnpanya68 ถนนสายศาลธนบุรี ซอยศาลธนบุรี 17 แยก 5 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม. 1016068 Soi Thonburi-Court 17 Bangwar Sub-District Pasi Charoen District Bangkok 10160 0 2455 58040 2455 1771เขตภาษีเจริญ2020-05-242020-05-24
63HC630014818ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย Health Center 63 The Tio Chew Association of Thailang1/1 ถนนเย็นจิตร์ ซอยจันทน์ 24 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม. 101201/2 Soi Chan 24 Thoongwatdon Sub-District Sathon District Bangkok 101200 2675 9945-60 2675 9945-6เขตสาทร2020-05-242020-05-24
64HC640022455ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา Health Center 64 Khong Sam Wa1 หมู่ 10 ซอยเลียบคลองสอง 10 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม. 105101Moo 8 Soi leab khongsong 10 bangchan sub-district Khong Sam Wa District Bangkok105100 25480495-80 25480499เขตคลองสามวา2020-05-242020-05-24
65HC650021486ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน Health Center 65 Raksasuk bang bon3 ซอยเอกชัย 121 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. 10150Soi Eakchai 121 Eakchai Road Bang Bon Sub-District Bang Bon District Bangkok 101500 2453 0526 0 2453 0570 0 2453 0636-70 2453 0632เขตบางบอน2020-05-242020-05-24
66HC660021748ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4 Health Center 66 Shrine of Guanyim at Chokchai 44/98 ซอยโชคชัย4 แยก 39 หมู่ 10 ถนนโชคชัย 4 ซอย 39 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพพฯ 10230Chokchi 4 Road Soi 39 Lat Phrao Sub-District Lat Phrao District Bangkok 102300 2539 4828 0 2539 48950 2539 4828เขตลาดพร้าว2020-05-242020-05-24
67HC670023229ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนาHealth Center 67 Taweewattana3 ถนนอุทยาน แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กทม. 101703 Auttayan Road Taweewattana subdistric Taweewattana Bangkok Distric 101700 2441 4680 - 40 2441 4680 - 4 ต่อ 406เขตทวีวัฒนา2020-05-242020-05-24
68HC680023159ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูงHealth Center 68 Saphan Sung104 หมู่ 11 ซอยรามคำแหง 118 หมู่บ้านพฤษชาติ แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240104 Ramkamheang 118 Saphan Sung Sub-District Saphan Sung District Bangkok 102400 2372 2225-70 2372 2228เขตสะพานสูง2020-05-242020-05-24
69HC690041797ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 คันนายาวHealth Center 69 Khanna Yao15 ซอย 01 กาญจนภิเษก 11/5 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 1023015 Soi 01 Kanchanapisek 11/5 Sub-District Khanna Yao District Bangkok 102300 2379 8911 - 130 2379 8913เขตคันนายาว2020-05-242020-09-22ข้อมูลประกอบที่ 3 : (stat_bma0269 : สถิติข้อขัดข้องของระบบบริการและประสานงานผ่านศูนย์ส่งต่อเพื่อการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน)

ตาราง : ร้อยละของศูนย์บริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลในเครือข่าย สามารถเข้าถึงบริการและประสานงานผ่านศูนย์ส่งต่อเพื่อการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน (สถิติข้อขัดข้องของระบบบริการและประสานงานผ่านศูนย์ส่งต่อเพื่อการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน)

หน่วยงาน : สำนักอนามัย

คำอธิบายตาราง : ตารางจำนวนข้อขัดข้องของระบบบริการและประสานงานผ่านศูนย์ส่งต่อเพื่อการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน

idhccodehcnamethrepmonthrepyearobstacle_causeobstacle_numberadddateupdatedate
2HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง042020222020-06-152020-07-13
3HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง052020232020-06-152020-07-13
4HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง062020232020-06-152020-07-13
5HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์ 042020212020-06-152020-07-13
7HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์012020212020-06-152020-07-13
8HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง042020222020-06-152020-07-13
9HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย022020222020-06-152020-07-13
11HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว022020212020-06-152020-07-13
10HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง012020212020-06-152020-07-13
12HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว062020212020-06-152020-07-13
13HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี052020212020-06-152020-07-13
14HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์012020222020-06-152020-07-13
15HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์062020212020-06-152020-07-13
16HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง022020222020-06-152020-07-13
17HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง032020212020-06-152020-07-13
18HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง052020222020-06-152020-07-13
19HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 ธนาคารศรีนคร062020212020-06-152020-07-13
20HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง042020212020-06-152020-07-13
21HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง062020212020-06-152020-07-13
23HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์032020212020-06-152020-07-13
22HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์012020212020-06-152020-07-13
24HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์052020212020-06-152020-07-13
25HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์032020212020-06-152020-07-13
26HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก012020252020-06-152020-07-13
27HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก0220202132020-06-152020-07-13
28HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข32 มาริษ ตินตมุสิก032020272020-06-152020-07-13
29HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข32 มาริษ ตินตมุสิก042020292020-06-152020-07-13
30HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข32 มาริษ ตินตมุสิก052020282020-06-152020-07-13
31HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข32 มาริษ ตินตมุสิก062020212020-06-152020-07-13
32HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข33 วัดหงส์รัตนาราม052020212020-06-152020-07-13
33HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข35 หัวหมาก022020222020-06-152020-07-13
34HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข35 หัวหมาก042020242020-06-152020-07-13
35HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข35 หัวหมาก052020212020-06-152020-07-13
36HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา012020212020-06-152020-07-13
37HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา032020212020-06-152020-07-13
38HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา042020212020-06-152020-07-13
40HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข39 ราษฏร์บูรณะ012020232020-06-152020-07-13
41HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข39 ราษฏร์บูรณะ022020272020-06-152020-07-13
42HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข39 ราษฏร์บูรณะ032020262020-06-152020-07-13
43HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข39 ราษฏร์บูรณะ042020212020-06-152020-07-13
44HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข39 ราษฏร์บูรณะ052020282020-06-152020-07-13
45HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข39 ราษฏร์บูรณะ062020212020-06-152020-07-13
46HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข42 ถนอม ทองสิมา022020212020-06-152020-07-13
47HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข43 มีนบุรี012020212020-06-152020-07-13
48HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข43 มีนบุรี042020232020-06-152020-07-13
49HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข43 มีนบุรี052020212020-06-152020-07-13
1HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง032020232020-06-152020-07-13
6HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง052020222020-06-152020-07-13
39HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา052020212020-06-152020-07-13
50HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข44 ลำผักชี032020212020-06-152020-07-13
51HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข44 ลำผักชี042020212020-06-152020-07-13
52HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข45 ร่มเกล้า032020212020-06-152020-07-13
53HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข47 คลองขวาง012020212020-06-152020-07-13
54HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข49 วัดชัยพฤกษมาลา012020212020-06-152020-07-13
55HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข50 บึงกุ่ม022020212020-06-152020-07-13
56HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข55 เตชะสัมพันธ์012020212020-06-152020-07-13
57HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข55 เตชะสัมพันธ์022020212020-06-152020-07-13
58HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข57 บุญเรือง ล้ำเลิศ032020212020-06-152020-07-13
59HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข57 บุญเรือง ล้ำเลิศ042020232020-06-152020-07-13
60HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข60 รสสุคนธ์ มโนชญากร062020212020-06-152020-07-13
65HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข4 ดินแดง072020232020-07-102020-07-13
61HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข64 คลองสามวา042020212020-06-152020-07-13
62HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข64 คลองสามวา052020212020-06-152020-07-13
63HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข65 รักษาศุข022020212020-06-152020-07-13
64HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข65 รักษาศุข052020212020-06-152020-07-13
66HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง072020212020-07-102020-07-13
67HC1300ศูนย์บริการสาธารณสุข13 ไมตรีวานิช072020212020-07-102020-07-13
68HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข14 แก้ว สีบุญเรือง072020212020-07-102020-07-13
69HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร072020232020-07-102020-07-13
70HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข32 มาริษ ตินตมุสิก072020242020-07-102020-07-13
71HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข39 ราษฏร์บูรณะ072020222020-07-102020-07-13
72HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข44 ลำผักชี072020212020-07-102020-07-13
73HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข47 คลองขวาง072020212020-07-102020-07-13
74HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข48 นาควัชรอุทิศ072020222020-07-102020-07-13
75HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข59 ทุ่งครุ072020212020-07-102020-07-13
76HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข64 คลองสามวา072020212020-07-102020-07-13
98HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข11 ประดิพัทร์082020212020-08-112020-09-14
99HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข15 ลาดพร้าว082020212020-08-112020-09-14
100HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข17 ประชานิเวศน์082020212020-08-112020-09-14
101HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข19 วงศ์สว่าง082020252020-08-112020-09-14
105HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข39 ราษฏร์บูรณะ0820202112020-08-112020-09-14
102HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข25 ห้วยขวาง082020212020-08-112020-09-14
103HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข28 กรุงธนบุรี082020212020-08-112020-09-14
104HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข32 มาริษ ตินตมุสิก082020252020-08-112020-09-14
106HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข44 ลำผักชี082020212020-08-112020-09-14
107HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข50 บึงกุ่ม082020212020-08-112020-09-14
108HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม082020212020-08-112020-09-14
120HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข3 บางซื่อ092020222020-09-112020-09-14
121HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข18 มงคล-วอน วังตาล092020222020-09-112020-09-14
122HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข19 วงศ์สว่าง092020222020-09-112020-09-14
123HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข20 ธนาคารศรีนคร092020232020-09-112020-09-14
124HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข28 กรุงธนบุรี092020222020-09-112020-09-14
125HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข32 มาริษ ตินตมุสิก092020232020-09-112020-09-14
126HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข35 หัวหมาก092020232020-09-112020-09-14
127HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา092020212020-09-112020-09-14
128HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข39 ราษฏร์บูรณะ092020252020-09-112020-09-14
129HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข57 บุญเรือง ล้ำเลิศ092020212020-09-112020-09-14
130HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข59 ทุ่งครุ092020212020-09-112020-09-14
131HC0300ศ.3 บางซื่อ102020212020-11-022020-11-02
132HC0400ศ.4 ดินแดง102020222020-11-022020-11-02
133HC0700ศ.7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์102020212020-11-022020-11-02
134HC0800ศ.8 บุญรอด รุ่งเรือง102020212020-11-022020-11-02
135HC0900ศ.9 ประชาธิปไตย102020212020-11-022020-11-02
136HC1500ศ.15 ลาดพร้าว102020212020-11-022020-11-02
137HC1700ศ.17 ประชานิเวศน์102020212020-11-022020-11-02
138HC1900ศ.19 วงศ์สว่าง1020202142020-11-022020-11-02
139HC3200ศ.32 มาริษ ตินตมุสิก1020202102020-11-022020-11-02
140HC3400ศ.34 โพธิ์ศรี102020222020-11-022020-11-02
141HC3500ศ.35 หัวหมาก102020212020-11-022020-11-02
142HC3700ศ.37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา102020212020-11-022020-11-02
143HC3900ศ.39 ราษฏร์บูรณะ102020292020-11-022020-11-02
144HC4100ศ.41 คลองเตย102020212020-11-022020-11-02
145HC4700ศ.47 คลองขวาง102020222020-11-022020-11-02
146HC4900ศ.49 วัดชัยพฤกษมาลา102020212020-11-022020-11-02
147HC5000ศ.50 บึงกุ่ม102020242020-11-022020-11-02
148HC5100ศ.51 วัดไผ่ตัน102020212020-11-022020-11-02