โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

39. ร้อยละของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินที่ขอรับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน (Basic) สามารถรับบริการภายใน 15 นาที : 164

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 75

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย
:มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:เป้าหมายที่ ๑.๖.๔ ประชาชนได้รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุและเจ็บป่วยขั้นวิกฤต%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินในเขตพื้นที่รับผิดชอบที่ ขอรับบริการศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ที่เป็นบริการพื้นฐาน ได้รับบริการภาย 15 นาที

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับบริการขั้นพื้นฐาน ภายใน 15 นาที หารด้วย จำนวนผู้ป่วยที่ขอรับบริการทั้งหมด คูณ 100

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักการแพทย์

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21040100-กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0270 : จำนวนผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินที่ขอรับบริการทางการแพทย์ ฉุกเฉินระดับ Advanced และระดับ Basic)

ตาราง : Indicator19_1_als_bls

หน่วยงาน : สำนักการแพทย์

คำอธิบายตาราง : ร้อยละของผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินที่ขอรับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินขั้นสูง (Advance) /ขั้นพื้นฐาน (Basic) สามารถรับบริการตามเวลาที่กำหนด (10 นาที และ 15 นาที ตามลำดับ) (รายเดือน)

idyearsmonthsservice_advanceservice_basicservice_allresponse_time_als1response_time_bls1response_time_als2response_time_bls2response_time_als3response_time_bls3response_time_als4response_time_bls4response_time_als5response_time_bls5response_time_all_alsresponse_time_all_blsadddateupdatedate
12562102770428670563386071953322092863603211267873236924192020-06-092020-06-09
22562112768432970973706681773362023123262911236787231123942020-06-092020-06-09
32562122939455074893767732043932383043993211312791252925822020-06-092020-06-09
42563012888416070483796831923452532293942891226781244423272020-06-092020-06-09
52563022678395566333666252252982332423462731150678232021162020-06-092020-06-09
62563032819379966183546981903092242423312401342765244122542020-06-092020-06-09
72563042994331363073145581852932162363542501535813260421502020-06-092020-06-09
92563062919445673752736351633672083193683001577973258925942020-07-212020-07-21
825630531094718782733265918335722233537736716741022278827402020-07-212020-07-21
102563072864459674602556521884132303293622771499803253424742020-08-242020-08-24
112563082917472376402987171804132133073943371497936258227102020-09-112020-09-11
122563092839461574542916941814122483214032961415875253825982020-10-162020-10-16ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0272 : ข้อมูลสถิติระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติการ (Response Time) รถปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง (ALS) และระดับพื้นฐาน (BLS))

ตาราง : Indicator19_2_als_bls

หน่วยงาน : สำนักการแพทย์

คำอธิบายตาราง : รายปี

idyearsgo_out_allgo_out_erawanpercentageoperating_unit_alsoperating_unit_blsoperating_car_alsoperating_car_blsemt_bcar_pointadddateupdatedate
12559625491055616.884791194942652020-06-122020-06-12
22560720111131715.725191437144362020-06-122020-06-12
32561785341296016.55291458147982020-06-122020-06-12
42562802471550819.335291486949072020-06-122020-06-12
5256351048984219.285391557138892020-06-122020-06-12ข้อมูลประกอบที่ 3 : (stat_bma0273 : ข้อมูลสถิติผู้เจ็บป่วยวิกฤติฉุกเฉินที่ได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับ Advanced unit และระดับ Basic unit ตามเวลาที่กำหนด)

ตาราง : Indicator19_1_als_bls

หน่วยงาน : สำนักการแพทย์

คำอธิบายตาราง : ร้อยละของผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินที่ขอรับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินขั้นสูง (Advance) /ขั้นพื้นฐาน (Basic) สามารถรับบริการตามเวลาที่กำหนด (10 นาที และ 15 นาที ตามลำดับ) (รายเดือน)

idyearsmonthsservice_advanceservice_basicservice_allresponse_time_als1response_time_bls1response_time_als2response_time_bls2response_time_als3response_time_bls3response_time_als4response_time_bls4response_time_als5response_time_bls5response_time_all_alsresponse_time_all_blsadddateupdatedate
12562102770428670563386071953322092863603211267873236924192020-06-092020-06-09
22562112768432970973706681773362023123262911236787231123942020-06-092020-06-09
32562122939455074893767732043932383043993211312791252925822020-06-092020-06-09
42563012888416070483796831923452532293942891226781244423272020-06-092020-06-09
52563022678395566333666252252982332423462731150678232021162020-06-092020-06-09
62563032819379966183546981903092242423312401342765244122542020-06-092020-06-09
72563042994331363073145581852932162363542501535813260421502020-06-092020-06-09
92563062919445673752736351633672083193683001577973258925942020-07-212020-07-21
825630531094718782733265918335722233537736716741022278827402020-07-212020-07-21
102563072864459674602556521884132303293622771499803253424742020-08-242020-08-24
112563082917472376402987171804132133073943371497936258227102020-09-112020-09-11
122563092839461574542916941814122483214032961415875253825982020-10-162020-10-16ข้อมูลประกอบที่ 4 : (stat_bma0274 : ข้อมูลสถิติการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ย้อนหลัง 5 ปี))

ตาราง : Indicator19_2_als_bls

หน่วยงาน : สำนักการแพทย์

คำอธิบายตาราง : รายปี

idyearsgo_out_allgo_out_erawanpercentageoperating_unit_alsoperating_unit_blsoperating_car_alsoperating_car_blsemt_bcar_pointadddateupdatedate
12559625491055616.884791194942652020-06-122020-06-12
22560720111131715.725191437144362020-06-122020-06-12
32561785341296016.55291458147982020-06-122020-06-12
42562802471550819.335291486949072020-06-122020-06-12
5256351048984219.285391557138892020-06-122020-06-12ข้อมูลประกอบที่ 5 : (stat_bma0276 : ข้อมูลสถิติการเข้าถึงเพื่อช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ย้อนหลัง 5 ปี))

ตาราง : Indicator19_2_als_bls

หน่วยงาน : สำนักการแพทย์

คำอธิบายตาราง : รายปี

idyearsgo_out_allgo_out_erawanpercentageoperating_unit_alsoperating_unit_blsoperating_car_alsoperating_car_blsemt_bcar_pointadddateupdatedate
12559625491055616.884791194942652020-06-122020-06-12
22560720111131715.725191437144362020-06-122020-06-12
32561785341296016.55291458147982020-06-122020-06-12
42562802471550819.335291486949072020-06-122020-06-12
5256351048984219.285391557138892020-06-122020-06-12