โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

๓. จำนวนและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร - จำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นจากปี 2562 - ระดับความพึงพอใจ : 165

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 ของปี พ.ศ. 2562 , ร้อยละ 90

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้
:มิติที่ ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน
:เป้าหมายที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

จำนวนผู้ใช้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลฯ รวมกันมีจำนวนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา , ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจกับเนื้อหาสาระที่ศูนย์ข้อมูลฯ ให้บริการ

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

((จำนวนผู้ใช้บริการปี 63 - จำนวนผู้ใช้บริการปี 62)*100)/จำนวนผู้ใช้บริการปี 62 , ผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักการคลัง

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21030100-กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0483 : จำนวนของผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร ในปีปัจจุบัน และย้อนหลัง 5 ปี)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0484 : ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร)

ตาราง : สถิติความพึงพอใจผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน : สำนักการคลัง

คำอธิบายตาราง :

idปีมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนพฤษภาคมมิถุยายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคมเฉลี่ยadddateupdatedate
1255884.883.687.883.881.285.482.887.48687.681.282.884.532020-05-192020-05-19
2255985.685.48683.887.685.485.48583.28785.886.285.532020-05-192020-05-19
3256087.887.688.886.688.285.68686.888.287.28789.287.422020-05-192020-05-19
4256188.689.29192.291.687.490.890.689.689.889.886.689.772020-05-192020-05-19
5256284.28786.886.887.487.688.289.287.890.893.293.288.522020-05-192020-05-19