โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

๓. มีแหล่งเงินทุนเพื่อช่วยเหลือแรงงานนอกระบบและผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น : 167

ค่าเป้าหมาย แห่ง : 1

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน
:มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
:เป้าหมายที่ ๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุน%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

แหล่งเงินทุน หมายถึง สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครเป็นสถาบันรับจำนำของกรุงเทพมหานคร ด้วยบริการที่ทัยสมัย สะดวก รวดเร็ว และยึดหลักธรรมภิบาล

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนสถานธนานุบาลที่สร้างขึ้นใหม่

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สถานธนานุบาล

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21030100-กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0392 : จำนวนและข้อมูลแหล่งเงินทุนเพื่อช่วยเหลือแรงงานนอกระบบและผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ ปีปัจจุบันและย้อนหลัง 5 ปี)