โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

๓. มูลค่าของทรัพย์สินที่ถูกปล่อยว่างหรือมิได้ใช้ประโยชน์ (Idle Assets) ต่อมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร : 168

ค่าเป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ 20 : น้อยกว่าร้อยละ 20

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร
:มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากล%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ทรัพย์สินหมายถึงที่ดินของกรุงเทพมหานครและครุภัณฑ์ที่ซื้อหรือได้มาในราคาตั้งแต่ 10,000 บาท ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ถูกปล่อยว่างหรือมิได้ใช้ประโยชน์

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

มูลค่าทรัพย์สิน (ที่ดิน + ครุภัณฑ์ฯ) ที่ถูกปล่อยว่างหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ หาร มูลค่าทรัพย์สิน (ที่ดิน + ครุภั้ณฑ์ฯ) ทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร คูณ 100

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักการคลัง

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21030100-กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0532 : จำนวนและข้อมูลทรัพย์สินทั้งหมด จำแนกรายเขต)

ตาราง : ข้อมูลทรัพย์สิน (ประเภทที่ดิน) ที่ถูกปล่อยว่างไม่ได้ใช้ประโยชน์

หน่วยงาน : สำนักการคลัง

คำอธิบายตาราง :

idหน่วยงานรับผิดชอบเลขโฉนดเลขที่ดินไร่งานตารางวาสถานที่ตั้งผลการดำเนินการadddateupdatedate
1สำนักการโยธา9588178924.8ต.สามวาตะวันออก อ.คลองสามวาปรับพื้นที่ให้สะอาด มีการล้อมรั้ว พร้อมทั้งปิดป้ายห้ามทิ้งขยะ2020-05-192020-05-19
2สำนักงานเขตจอมทอง28534296บริเวณสะพานบางขุนเทียน ถ.เอกชัยปลูกต้นไม้ในพื้นที่ พร้อมทั้งล้อมรั้วในพื้นที่2020-05-192020-05-19
3สำนักงานเขตจอมทอง112907662166เชิงสะพานบางขุนเทียน ถ.เอกชัย เขตจอมทองปลูกต้นไม้ในพื้นที่ พร้อมทั้งล้อมรั้วในพื้นที่2020-05-192020-05-19
4สำนักงานเขตบางขุนเทียน132324157181ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำมีการตัดหญ้า และวัชพืช รวมทั้งตัดแต่งกิ่งไม้2020-05-192020-05-19
5สำนักงานเขตบางแค28838361แขวงบางแค เขตบางแคมีการล้อมรั้ว และปลูกต้นไม้2020-05-192020-05-19
6สำนักงานเขตบางบอน17001811เขตบางบอนมีการตัดแต่งต้นไม้ในพื้นที่2020-05-192020-05-19
7สำนักงานเขตบางบอน17713802272เขตบางบอนมีการตัดแต่งต้นไม้ในพื้นที่2020-05-192020-05-19
8สำนักสิ่งแวดล้อม36008558491แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.ที่ดินเป็นทางเดิน ไม่มีการล้อมรั้ว2020-05-192020-05-19
9สำนักงานเขตลาดกระบัง160466062219แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง2020-05-192020-05-19
10สำนักงานเขตลาดกระบัง171313761แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง2020-05-192020-05-19
11สำนักงานเขตลาดกระบัง22317110แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง2020-05-192020-05-19
12สำนักงานเขตสายไหม11402175ถ.กาญจนาภิเษก แขวงออเงิน เขตสายไหมที่ดินเป็นที่ตาบอด ไม่สามารถเข้าดำเนินการในที่ดินได้2020-05-192020-05-19
13สำนักวัฒนธรรมกีฬา และการท่องเที่ยว6093117659เขตทุ่งครุมีการทำความสะอาด และตัดแต่งต้นไม้ในพื้นที่2020-05-192020-05-19
14สำนักสิ่งแวดล้อม141111648810.6แขวงหนองบอน เขตประเวศมีการล้อมรั้ว 2020-05-192020-05-19
15สำนักสิ่งแวดล้อม14112064971แขวงหนองบอน เขตประเวศมีการล้อมรั้ว 2020-05-192020-05-19
16สำนักสิ่งแวดล้อม14112965061แขวงหนองบอน เขตประเวศมีการล้อมรั้ว 2020-05-192020-05-19
17สำนักสิ่งแวดล้อม14113765141แขวงหนองบอน เขตประเวศมีการล้อมรั้ว 2020-05-192020-05-19
18สำนักสิ่งแวดล้อม14114465211แขวงหนองบอน เขตประเวศมีการปักป้ายห้ามบุกรุก2020-05-192020-05-19
19สำนักสิ่งแวดล้อม141196654811.7แขวงหนองบอน เขตประเวศมีการปักป้ายห้ามบุกรุก2020-05-192020-05-19
20สำนักสิ่งแวดล้อม1411976549113แขวงหนองบอน เขตประเวศมีการปักป้ายห้ามบุกรุก2020-05-192020-05-19
21สำนักสิ่งแวดล้อม141198655019.9แขวงหนองบอน เขตประเวศมีการปักป้ายห้ามบุกรุก2020-05-192020-05-19
22สำนักสิ่งแวดล้อม141199655115.4แขวงหนองบอน เขตประเวศมีการปักป้ายห้ามบุกรุก2020-05-192020-05-19
23สำนักสิ่งแวดล้อม141200655213.7แขวงหนองบอน เขตประเวศมีการปักป้ายห้ามบุกรุก2020-05-192020-05-19
24สำนักสิ่งแวดล้อม141201655318.1แขวงหนองบอน เขตประเวศมีการปักป้ายห้ามบุกรุก2020-05-192020-05-19ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0531 : จำนวนและข้อมูลทรัพย์สินที่ปล่อยว่าง/ไม่ได้ใช้ประโยชน์ และผลการพัฒนา จำแนกรายเขต)

ตาราง : ข้อมูลทรัพย์สิน (ประเภทที่ดิน) ที่ถูกปล่อยว่างไม่ได้ใช้ประโยชน์

หน่วยงาน : สำนักการคลัง

คำอธิบายตาราง :

idหน่วยงานรับผิดชอบเลขโฉนดเลขที่ดินไร่งานตารางวาสถานที่ตั้งผลการดำเนินการadddateupdatedate
1สำนักการโยธา9588178924.8ต.สามวาตะวันออก อ.คลองสามวาปรับพื้นที่ให้สะอาด มีการล้อมรั้ว พร้อมทั้งปิดป้ายห้ามทิ้งขยะ2020-05-192020-05-19
2สำนักงานเขตจอมทอง28534296บริเวณสะพานบางขุนเทียน ถ.เอกชัยปลูกต้นไม้ในพื้นที่ พร้อมทั้งล้อมรั้วในพื้นที่2020-05-192020-05-19
3สำนักงานเขตจอมทอง112907662166เชิงสะพานบางขุนเทียน ถ.เอกชัย เขตจอมทองปลูกต้นไม้ในพื้นที่ พร้อมทั้งล้อมรั้วในพื้นที่2020-05-192020-05-19
4สำนักงานเขตบางขุนเทียน132324157181ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำมีการตัดหญ้า และวัชพืช รวมทั้งตัดแต่งกิ่งไม้2020-05-192020-05-19
5สำนักงานเขตบางแค28838361แขวงบางแค เขตบางแคมีการล้อมรั้ว และปลูกต้นไม้2020-05-192020-05-19
6สำนักงานเขตบางบอน17001811เขตบางบอนมีการตัดแต่งต้นไม้ในพื้นที่2020-05-192020-05-19
7สำนักงานเขตบางบอน17713802272เขตบางบอนมีการตัดแต่งต้นไม้ในพื้นที่2020-05-192020-05-19
8สำนักสิ่งแวดล้อม36008558491แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.ที่ดินเป็นทางเดิน ไม่มีการล้อมรั้ว2020-05-192020-05-19
9สำนักงานเขตลาดกระบัง160466062219แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง2020-05-192020-05-19
10สำนักงานเขตลาดกระบัง171313761แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง2020-05-192020-05-19
11สำนักงานเขตลาดกระบัง22317110แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง2020-05-192020-05-19
12สำนักงานเขตสายไหม11402175ถ.กาญจนาภิเษก แขวงออเงิน เขตสายไหมที่ดินเป็นที่ตาบอด ไม่สามารถเข้าดำเนินการในที่ดินได้2020-05-192020-05-19
13สำนักวัฒนธรรมกีฬา และการท่องเที่ยว6093117659เขตทุ่งครุมีการทำความสะอาด และตัดแต่งต้นไม้ในพื้นที่2020-05-192020-05-19
14สำนักสิ่งแวดล้อม141111648810.6แขวงหนองบอน เขตประเวศมีการล้อมรั้ว 2020-05-192020-05-19
15สำนักสิ่งแวดล้อม14112064971แขวงหนองบอน เขตประเวศมีการล้อมรั้ว 2020-05-192020-05-19
16สำนักสิ่งแวดล้อม14112965061แขวงหนองบอน เขตประเวศมีการล้อมรั้ว 2020-05-192020-05-19
17สำนักสิ่งแวดล้อม14113765141แขวงหนองบอน เขตประเวศมีการล้อมรั้ว 2020-05-192020-05-19
18สำนักสิ่งแวดล้อม14114465211แขวงหนองบอน เขตประเวศมีการปักป้ายห้ามบุกรุก2020-05-192020-05-19
19สำนักสิ่งแวดล้อม141196654811.7แขวงหนองบอน เขตประเวศมีการปักป้ายห้ามบุกรุก2020-05-192020-05-19
20สำนักสิ่งแวดล้อม1411976549113แขวงหนองบอน เขตประเวศมีการปักป้ายห้ามบุกรุก2020-05-192020-05-19
21สำนักสิ่งแวดล้อม141198655019.9แขวงหนองบอน เขตประเวศมีการปักป้ายห้ามบุกรุก2020-05-192020-05-19
22สำนักสิ่งแวดล้อม141199655115.4แขวงหนองบอน เขตประเวศมีการปักป้ายห้ามบุกรุก2020-05-192020-05-19
23สำนักสิ่งแวดล้อม141200655213.7แขวงหนองบอน เขตประเวศมีการปักป้ายห้ามบุกรุก2020-05-192020-05-19
24สำนักสิ่งแวดล้อม141201655318.1แขวงหนองบอน เขตประเวศมีการปักป้ายห้ามบุกรุก2020-05-192020-05-19