โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

3. ร้อยละของสัญญาณไฟจราจรทางข้ามที่มีการติดตั้งดวงโคมพร้อมอุปกรณ์เสียงประกอบทางข้ามสำหรับคนพิการ : 169

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน
:มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
:เป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

สัญญาณไฟจราจรที่ทางข้ามที่มีการติดตั้งดวงโคมพร้อมอุปกรณ์เสียงประกอบทางข้ามสำหรับคนพิการ หมายถึง สัญญาณไฟจราจรทางข้าม บริเวณจุดตัด ทางแยก ทางม้าลาย ที่ได้รับการสำรวจว่าเหมาะสมสำหรับติดตั้งดวงโคมพร้อมอุปกรณ์เสียงประกอบทางข้ามสำหรับอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการทางสยตา ในการข้ามถนน

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

คำนวณจากสัญญาณไฟจราจรทางข้ามที่มีการติดตั้งดวงโคมพร้อมอุปกรณ์เสียงประกอบทางข้ามสำหรับคนพิการที่ติดตั้ง คูณด้วย 100 หารด้วย จำนวนสัญญาณไฟจราจรทางข้ามที่กำหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักการจราจรและขนส่ง

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21050200-กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0361 : จำนวนสัญญาณไฟจราจรที่มีทางข้ามมีการติดตั้งดวงโคมพร้อมอุปกรณ์เสียงประกอบทางข้ามสำหรับคนพิการ)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0362 : จำนวนสัญญาณไฟจราจรที่มีทางข้ามทั้งหมด)