โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

๓. ร้อยละของสำนักงานเขตที่นำโครงการแผนพัฒนาชุมชนที่จัดทำโดยชุมชนได้รับการบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานเขต : 170

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย
:มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
:เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

โครงการตามแผนพัฒนาชุมชนหมายถึง โครงการสำคัญของชุมชน ที่คนในชุมชนได้ร่วมกันคิด จัดทำขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาในแต่ละชุมชน การบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานเขต หมายถึง สำนักงานเขตนำความต้องการหรือโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาชุมชนมาพิจารณาและบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงาน เขต

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนสำนักงานเขตที่นำโครงการตามแผนพัฒนาชุมชนบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานเขต X 100 /สำนักงานเขตทั้งหมด

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักพัฒนาสังคม

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21020100-กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0461 : จำนวนโครงการแผนพัฒนาชุมชนที่ถูกบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สนข.)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (bma_stat0107 : จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร)

ข้อมูลประกอบที่ 3 : (stat_bma0462 : จำนวนและข้อมูลสำนักงานเขตที่นำโครงการแผนพัฒนาชุมชนที่จัดทำโดยชุมชนได้รับการบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานเขต)