โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

4. กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุง พัฒนา และคงไว้ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานของตลาด : 171

ค่าเป้าหมาย แห่ง : 12

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้
:มิติที่ ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน
:เป้าหมายที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตลาดในความรับผิดชอบของสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร มีทั้งหมด 13 แห่ง ได้แก่ 1.ตลาดประชานิเวศน์ 1 2.ตลาดบางกะปิ 3.ตลาดหนองจอก 4.ตลาดราษฎร์บูรณะ 5.ตลาดรัชดาภิเษก 6.ตลาดอรุณอมรินทร์ 7.ตลาดสิงหา 8.ตลาดพระเครื่องเวียนเล็ก 9.ตลาดธนบุรี (สนามหลวง 2) 10.ตลาดเทวราช 11.ตลาดบางแคภิรมย์ 12.ตลาดนัดจตุจักร (มีนบุรี) 13.ตลาดนัดจตุจักร (กลับมาอยู่ในความดูแลของ กทม. เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 61) ซึ่งทุกตลาดจะต้องมีการปรับปรุง พัฒนา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานของตลาด เช่น ด้านกายภาพ ด้านการสุขาภิบาล การบริหารจัดการ ควบคุมดูแลคุณภาพและราคาสินค้าที่จำหน่ายในตลาด เป็นต้น

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนตลาดที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21030100-กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0485 : จำนวนและข้อมูลตลาดที่มีคุณภาพและมาตรฐาน)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0486 : จำนวนและข้อมูลตลาดทั้งหมด)

ข้อมูลประกอบที่ 3 : (stat_bma0487 : จำนวนและข้อมูลตลาดที่ได้รับการปรับปรุง)