โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

4. กรุงเทพมหานครมีรายงานผลการจัดทำงบประมาณตามแผนพัฒนาชุมชนระดับเขตและระดับกรุงเทพมหานคร : 173

ค่าเป้าหมาย ฉบับ : 1

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ๕.๒.๑.๒

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย
:มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
:เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การจัดทำงบประมาณเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่เขตและตามแผนพัฒนาของกรุงเทพมหานคร

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

รายงานผลการจัดทำงบประมาณและรายงานผลการประเมินจำนวน 1 ฉบับ

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักงานระบบงบประมาณ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21030100-กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0463 : รายงานผลการดำเนินการการจัดทำงบประมาณตามแผนพัฒนาชุมชนระดับเขตและระดับกรุงเทพมหานคร)

ตาราง : ภารกิจการจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม

หน่วยงาน : สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

คำอธิบายตาราง : จัดเก็บข้อมูลตามชื่อตัวชี้วัด แสดงผลการดำเนินงาน เหตุผล และเอกสารประกอบ

idindicatorsstatusreasonreferenceadddateupdatedate
1กรุงเทพมหานครมีรายงานและการจัดทำงบประมาณตามแผนพัฒนาชุมชนระดับเขตและระดับกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างดำเนินการด้วยผลกระทบจากปัญหาโควิดทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดโครงการในขณะนี้ได้ เนื่องจากเป็นโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน โดยมีลักษณะกิจกรรมเป็นการบรรยายและอภิปรายแนวทางการจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม จึงจำเป็นต้องชะลอการดำเนินการโครงการดังกล่าวโครงการศึกษาแนวทางการจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วมของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.25632020-06-102020-06-10
2กรุงเทพมหานครมีรายงานและการจัดทำงบประมาณตามแผนพัฒนาชุมชนระดับเขตและระดับกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างดำเนินการด้วยผลกระทบจากปัญหาโควิดทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดโครงการในขณะนี้ได้ เนื่องจากเป็นโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน โดยมีลักษณะกิจกรรมเป็นการบรรยายและอภิปรายแนวทางการจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม จึงจำเป็นต้องชะลอการดำเนินการโครงการดังกล่าวโครงการศึกษาแนวทางการจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วมของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.25632020-07-092020-07-09
3กรุงเทพมหานครมีรายงานและการจัดทำงบประมาณตามแผนพัฒนาชุมชนระดับเขตและระดับกรุงเทพมหานครได้รับอนุมัติให้ยกเลิกโครงการด้วยผลกระทบจากปัญหาโควิดทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดโครงการในขณะนี้ได้ เนื่องจากเป็นโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน โดยมีลักษณะกิจกรรมเป็นการบรรยายและอภิปรายแนวทางการจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม จึงจำเป็นต้องชะลอการดำเนินการโครงการดังกล่าวบันทึกหนังสือ ที่ กท 1906/00907 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เรื่อง สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครขออนุมัติยกเลิกการดำเนินการและขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เข้างบกลาง2020-08-112020-08-11
4กรุงเทพมหานครมีรายงานและการจัดทำงบประมาณตามแผนพัฒนาชุมชนระดับเขตและระดับกรุงเทพมหานครได้รับอนุมัติให้ยกเลิกโครงการด้วยผลกระทบจากปัญหาโควิดทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดโครงการในขณะนี้ได้ เนื่องจากเป็นโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน โดยมีลักษณะกิจกรรมเป็นการบรรยายและอภิปรายแนวทางการจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม จึงจำเป็นต้องชะลอการดำเนินการโครงการดังกล่าวบันทึกหนังสือ ที่ กท 1906/00907 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เรื่อง สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครขออนุมัติยกเลิกการดำเนินการและขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เข้างบกลาง2020-09-082020-09-08