โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

4. กรุงเทพมหานครมีรายงานผลการจัดทำงบประมาณตามแผนพัฒนาชุมชนระดับเขตและระดับกรุงเทพมหานคร : 173

ค่าเป้าหมาย ฉบับ : 1

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ๕.๒.๑.๒

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย
:มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
:เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การจัดทำงบประมาณเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่เขตและตามแผนพัฒนาของกรุงเทพมหานคร

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

รายงานผลการจัดทำงบประมาณและรายงานผลการประเมินจำนวน 1 ฉบับ

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักงานระบบงบประมาณ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21030100-กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0463 : รายงานผลการดำเนินการการจัดทำงบประมาณตามแผนพัฒนาชุมชนระดับเขตและระดับกรุงเทพมหานคร)