โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

4. ความถูกต้องของข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล : 174

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : ร้อยละ 100

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร
:มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบสารสนเทศที่กรุงเทพมหานครพัฒนาขึ้นเพื่อเก็บข้อมูลบุคลากรด้านต่าง ๆ เช่น ข้อมูลวันลา เครื่องราชย์ การอบรม เป็นต้น

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วัดจากการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบุคลากร

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21020200-กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0525 : ข้อมูลการสูญเสียข้าราชการกรุงเทพมหานคร)