โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

4. จำนวนคลองที่มีการจัดการสิ่งปลูกสร้าง รุกล้ำและปักแนวเขตลำคลองสาธารณะ : 175

ค่าเป้าหมาย 2 คลอง : 2 คลอง

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย
:มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
:เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

คลองหลัก หมายถึง คู คลองระบายน้ำ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ จำนวน 218 คลอง ความยาวโดยรวมประมาณ 800 กิโลเมตร รุกล้ำคู คลอง หมายถึง ประชาชนที่ปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างรุกล้ำแนวเขต ลำคลองสาธารณะ จนทำให้คลองมีขนาดเล็กลง หรือไปกีดขวางทางน้ำไหลของน้ำ ทำให้การไหลของน้ำตามธรรมชาติช้าลง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าดูแลรักษาหรือผู้ปกครองท้องที่ ปักแนวเขตลำคลองสาธารณะ หมายถึง การบ่งชี้ถึงแนวหรือการกำหนดแนวของแม่น้ำลำคลอง ลำราง ลำกระโดง สาธารณะเพื่อให้ประชาชนหรือผู้อยู่อาศัยตลอดแนวเขตริมลำคลองที่ได้ทราบถึงแนวเขตที่ชัดเจนเพื่อป้องกันการบุกรุก

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจากจำนวนคลองที่ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงฯ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ในปี พ.ศ. 2563

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักการระบายน้ำ

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21050100-กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0148 : จำนวนคลองที่มีการรุกล้ำและคลองที่มีการจัดการสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเรียบร้อยแล้ว)

ตาราง : ตารางแสดงข้อมูลรายการคลองที่มีการรุกล้ำและคลองที่ได้ดำเนินการจัดการสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำ

หน่วยงาน : สำนักการระบายน้ำ

คำอธิบายตาราง :

idk_ec_idk_ec_khetk_ec_namek_ec_formk_ec_tok_ec_detailk_ec_resultadddateupdatedate
11บางกอกน้อยคลองกระท้อนแถว จากบริเวณเขื่อนเดิม ถึงคลองบางขุนศรีฯ15ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว2020-05-252020-05-25
22บางกะปิคลองวัดบึงทั้งคลอง12ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว2020-05-252020-05-25
33บางกะปิคลองฉัตรโสมทั้งคลอง12ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว2020-05-252020-05-25
44พระโขนงคลองสวนอ้อยถนนอ่อนนุชสุดเขตบริเวณ ซ.สุขุมวิท 934ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว2020-05-252020-05-25
55มีนบุรีคลองแสนแสบถนนกาญจนาภิเษกปตร. มีนบุรี33เหลือ 7 หลัง2020-05-252020-05-25
66บางนา และพระโขนงคลองเคล็ดเขื่อนเดิมบริเวณคลองตาช้างคลองบางนา26สนข.บางนาได้ดำเนินการไล่รื้อแล้วบางส่วน เหลือบางส่วน2020-05-252020-05-25
77หนองจอกคลองแสนแสบปตร.หนองจอก ถึงสุดเขต กทม.คลองนครเนื่องเขต จากคลองแสนแสบถึงคลองหลวงแพ่ง145เหลือบริเวณตลาดหนองจอก 40 ราย2020-05-252020-05-25
88ประเวศคลองตาช้างคลองเคล็ดคลองหนองบอน1เหลือ 1 ราย2020-05-252020-05-25