โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

4. จำนวนช่องทางการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานครอย่างหลากหลายช่องทาง : 176

ค่าเป้าหมาย 5 ช่องทาง : 5 ช่องทาง

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน
:มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
:เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- ช่องทางการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ หมายถึง ช่องทางที่ใช้สำหรับเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมในท้องถิ่นกรุงเทพมหานครที่ทำให้ประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ข้อมูลที่ต้องการเผยแพร่อย่างหลากหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ สื่อโซเชียล สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ โทรทัศน์ การจัดกิจกรรม การอบรมให้ความรู้ การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การอภิปราย การประชุม การจัดแสดงนิทรรศการ ฯลฯ - ความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานคร หมายถึง ความรู้ด้านวัฒนธรรมที่มีอยู่ในแต่ละพื้นที่/ชุมชน ท้องถิ่น หรือส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร และทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ ซึ่งความรู้ด้านวัฒนธรรมดังกล่าวได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงความรู้นั้นๆ ได้อย่างสะดวก หรือเป็นสื่อให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ และเคารพในความแต่งต่างซึ่งกันและกันของแต่ละวัฒนธรรม - พหุวัฒนธรรม หมายถึง ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคม เกิดจากการสร้างของวัฒนธรรม โดยมีปัจจัยทางศาสนา เชื้อชาติ อายุ เพศ ชนชั้นทางสังคม และการศึกษา - พหุวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานคร หมายถึง วัฒนธรรมที่หลากหลายที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ๕๐ เขต ของกรุงเทพมหานคร

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจากช่องทางการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมในท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21060200-กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0437 : จำนวนช่องทางการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานครอย่างหลากหลายช่องทาง)

ตาราง : 4_3 tourist_media

หน่วยงาน : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

คำอธิบายตาราง : จำนวนช่องทางในการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยว/ข้อมูลต่าง ๆ ด้านการท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ

idmediadatereportfiscalyeardepartmentbranchamontpercentadddateupdatedate
1อินเตอร์เน็ต2019-01-012019สวทสธท23128.82020-05-272020-05-27
2นิตยสาร2019-01-012019สวทสธท364.492020-05-272020-05-27
3แผนที่2019-01-012019สวทสธท18623.192020-05-272020-05-27
4แผ่นพับ2019-01-012019สวทสธท9111.352020-05-272020-05-27
5แอปพลิเคชั่น2019-01-012019สวทสธท334.112020-05-272020-05-27
6งานท่องเที่ยว2019-01-012019สวทสธท141.752020-05-272020-05-27
7บริษัทท่องเที่ยว2019-01-012019สวทสธท232.872020-05-272020-05-27
8บูทการท่องเที่ยว2019-01-012019สวทสธท18723.322020-05-272020-05-27
9หนังสือ2019-01-012019สวทสธท10.122020-05-272020-05-27ตาราง : 4_4 plurality_media

หน่วยงาน : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

คำอธิบายตาราง : จำนวนช่องทางการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานครอย่างหลากหลายช่องทาง

idmediadatereportfiscalyeardepartmentbranchamontpercentadddateupdatedate
1อินเตอร์เน็ต2019-01-012019สวทสธท20049.632020-05-272020-05-27
2นิตยสาร2019-01-012019สวทสธท368.932020-05-272020-05-27
3แผ่นพับ2019-01-012019สวทสธท5012.412020-05-272020-05-27
4งานท่องเที่ยว2019-01-012019สวทสธท51.242020-05-272020-05-27
5บริษัทท่องเที่ยว2019-01-012019สวทสธท102.482020-05-272020-05-27
6บูทการท่องเที่ยว2019-01-012019สวทสธท10024.812020-05-272020-05-27
7หนังสือ2019-01-012019สวทสธท20.52020-05-272020-05-27
8รวม2019-01-012019สวทสธท4031002020-05-272020-05-27