โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

4. ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตามแผนที่กำหนด/ปี : 183

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย
:มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
:เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หมายถึง การดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่ที่สำนักการโยธาและสำนักงานเขตทำการสำรวจและกำหนดให้เป็นพื้นที่เสี่ยง ซึ่งพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตราย หมายถึง ถนน ตรอก ซอย หรือพื้นที่/อาคารร้าง ว่างเปล่าที่เสี่ยงหรือล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมกระทำผิดกฎหมาย หรือเหตุการณ์/การกระทำใด ๆ ที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (ทั้งนี้อาจร่วมกับ สนท.ในการร่วมกำหนดให้เป็นพื้นที่เสี่ยงของกรุงเทพมหานคร) - ตามแผนที่กำหนด หมายถึง สำนักการโยธา ร่วมกับสำนักงานเขตทำการสำรวจพื้นที่ เสี่ยงภัยฯ ในพื้นที่รับผิดชอบ ระบุสภาพปัญหา จัดทำแผน และดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

1.ความสำเร็จในการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้า จำนวนดวงไฟฟ้าที่มีการติดตั้ง/ซ่อมแซม x 100 จำนวนดวงไฟฟ้าทั้งหมดตามแผน ทั้งนี้ต้องมีจัดทำสรุปข้อมูลการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในภาพรวม

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักการโยธา

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21050100-กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0088 : ข้อมูลจำนวนไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในพื้นที่และจุดติดตั้ง)

ตาราง : 1.3 ข้อมูลการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในพื้นที่ ประจำปี พ.ศ. 2563 (ณ เดือนพฤษภาคม 2563)

หน่วยงาน : สำนักการโยธา

คำอธิบายตาราง :

idi_dd_distirctn_numberd_dater_reportinstall_planinstall_edp_percentrepair_planrepair_edp_percenten_noticeadddateupdatedate
11คลองเตย ( กท ๗๒๐๓ /61318 พ.ย.62ส่งแผนฯ ปี ๒๕6310--40--ยังไม่ได้รายงานผล2020-06-112020-06-11
22คลองสาน ( กท ๕๖๐๓ /216827 มี.ค. 63ส่งแผนฯ ปี ๒๕63512018113627.7777778 -2020-06-112020-06-11
33คลองสามวา ( กท ๘๓๐๓ /821126 พ.ย. 62ส่งแผนฯ ปี ๒๕632000010000ยังไม่ได้รายงานผล2020-06-112020-06-11
44คันนายาว (กท ๘๐๐๓/33457 พ.ค. 63ส่งแผนฯ ปี ๒๕๖๔340030000ยังไม่ได้รายงานผล2020-06-112020-06-11
55จตุจักร ( กท ๖๕๐๓ /-- - - -----ไม่ได้ส่งแผนฯ2020-06-112020-06-11
66จอมทอง (กท ๗๕๐๓ /117424 ก.พ. 63ส่งแผนฯ ปี ๒๕6330310303121040-2020-06-112020-06-11
77ดอนเมือง ( กท ๖๔๐๓/758230 ต.ค.62ส่งแผนฯ ปี ๒๕631831760030450.66666667 -2020-06-112020-06-11
88ดินแดง ( กท ๗๖๐๓ /7151-ส่งแผนฯ ปี ๒๕63100050014028 -2020-06-112020-06-11
99ดุสิต(กท ๔๖๐๓ /-- - - -----ไม่ได้ส่งแผนฯ2020-06-112020-06-11
1010ตลิ่งชัน (กท ๕๙๐๓ /2191-ส่งแผนฯ ปี ๒๕632400634876.19047619 - 2020-06-112020-06-11
1111ทวีวัฒนา ( กท ๘๖๐๓ /1987-ส่งแผนฯ ปี ๒๕635300800324 - 2020-06-112020-06-11
1212ทุ่งครุ ( กท ๘๘๐๓ /2497-ส่งแผนฯ ปี ๒๕63800025000-2020-06-112020-06-11
1313ธนบุรี (๕๕๐๓/56086 พ.ย. 62ส่งแผนฯ ปี ๒๕63350036026272.77777778 - 2020-06-112020-06-11
1414บางกอกน้อย ( กท ๕๘๐๓/-- - - -----ไม่ได้ส่งแผนฯ2020-06-112020-06-11
1515บางกอกใหญ่ ( กท ๕๗๐๓ /1495ส่งแผนฯ ปี ๒๕63000180239132.7777778 - 2020-06-112020-06-11
1616บางกะปิ ( กท ๕๐๐๓/-- - - -----ไม่ได้ส่งแผนฯ2020-06-112020-06-11
1717บางขุนเทียน ( กท ๖๒๐๓ /710818 พ.ย. 62ส่งแผนฯ ปี ๒๕6330001002323 - 2020-06-112020-06-11
1818บางเขน ( กท ๕๑๐๓ /2986-ส่งแผนฯ ปี ๒๕63301653200863431.5 - 2020-06-112020-06-11
1919บางคอแหลม (กท ๖๙๐๓/653912 พ.ย. 62ส่งแผนฯ ปี ๒๕631000140117.857142857 - 2020-06-112020-06-11
2020บางแค ( กท ๘๗๐๓ /2135-ส่งแผนฯ ปี ๒๕6330119397150531354 - 2020-06-112020-06-11
2121บางซื่อ (กท ๗๐๐๓ /2852-ส่งแผนฯ ปี ๒๕63101381380140333237.8571429 -2020-06-112020-06-11
2222บางนา ( กท ๘๔๐๓ /1547-ส่งแผนฯ ปี ๒๕63000120200166.6666667ไม่มีการติดตั้ง2020-06-112020-06-11
2323บางบอน ( กท ๘๙๐๓/92437 พ.ย. 62ส่งแผนฯ ปี ๒๕635000100195195 - 2020-06-112020-06-11
2424บางพลัด ( กท ๗๔๐๓/1791-ส่งแผนฯ ปี ๒๕6380026224894.65648855 - 2020-06-112020-06-11
2525บางรัก ( กท ๔๓๐๓ /1529-ส่งแผนฯ ปี ๒๕632018908095118.75 -2020-06-112020-06-11
2626บึงกุ่ม ( กท ๖๗๐๓/ 1745-ส่งแผนฯ ปี ๒๕6300044170386.3636364 - 2020-06-112020-06-11
2727ปทุมวัน (กท ๔๔๐๓ /5288-ส่งแผนฯ ปี ๒๕๖๔0000142#DIV/0!2020-06-112020-06-11
2828ประเวศ (กท ๗๓๐๓ /10350-ส่งแผนฯ ปี ๒๕63100717120013065 - 2020-06-112020-06-11
2929ป้อมปราบฯ (กท ๔๑๐๓/1828-ส่งแผนฯ ปี ๒๕63500503774 -2020-06-112020-06-11
3030พญาไท ( กท ๔๗๐๓/59777 พ.ย. 62ส่งแผนฯ ปี ๒56360006096160 - 2020-06-112020-06-11
3131พระโขนง ( กท ๔๙๐๓/573217 ต.ค. 62ส่งแผนฯ ปี ๒๕63203115580376470 - 2020-06-112020-06-11
3232พระนคร ( กท ๔๐๐๓/267825 พ.ค. 63ส่งแผนฯ ปี ๒๕๖๔00015000-2020-06-112020-06-11
3333ภาษีเจริญ ( กท ๖๐๐๓ /406621 พ.ค. 63ส่งแผนฯ ปี ๒๕๖๕140013600ยังไม่ได้รายงานผล2020-06-112020-06-11
3434มีนบุรี ( กท ๕๒๐๓ /698625 ต.ค. 62ส่งแผนฯ ปี ๒๕6315000300872290.6666667 -2020-06-112020-06-11
3535ยานนาวา (กท ๔๕๐๓ /40418 พ.ค. 63ส่งแผนฯ ปี ๒๕๖307--108#VALUE!ไม่มีแผนการติดตั้ง2020-06-112020-06-11
3636ราชเทวี ( กท ๗๑๐๓ / 17088 เม.ย.63ส่งแผนฯ ปี ๒๕635001208570.83333333 - 2020-06-112020-06-11
3737ราษฎร์บูรณะ ( กท ๖๓๐๓/169327 มี.ค. 63ส่งแผนฯ ปี ๒๕6310001401301929.2857143 - 2020-06-112020-06-11
3838ลาดกระบัง ( กท ๕๓๐๓ /432223 เม.ย. 63 ส่งแผนฯ ปี ๒๕63000300681227ติดตั้งหรือซ่อมแซมรวมกัน 300 ดวง2020-06-112020-06-11
3939ลาดพร้าว ( กท ๖๖๐๓/--ส่งแผนฯ ปี ๒๕630000530#DIV/0!ไม่ได้ส่งแผนฯ แต่รายงานผล2020-06-112020-06-11
4040วังทองหลาง ( กท ๘๒๐๓ /215514 เม.ย. 63ส่งแผนฯ ปี ๒๕634800102105102.9411765 - 2020-06-112020-06-11
4141วัฒนา (กท ๘๕๐๓ /23534 มี.ค. 63ส่งแผนฯ ปี ๒๕63353497150157104.6666667 - 2020-06-112020-06-11
4242สวนหลวง (กท ๗๗๐๓/--ส่งแผนฯ ปี ๒๕๖3-0--59-ไม่ได้ส่งแผนฯ แต่รายงานผล2020-06-112020-06-11
4343สะพานสูง ( กท ๘๑๐๓ /17973 เม.ย. 63ส่งแผนฯ ปี ๒๕๖๕0--0--ไม่ได้รายงานผล2020-06-112020-06-11
4444สัมพันธวงศ์ ( กท ๔๒๐๓ /--ส่งแผนฯ ปี ๒๕๖๖-0--20-ไม่ได้ส่งแผนฯ2020-06-112020-06-11
4545สาทร ( กท ๖๘๐๓ /551025 ต.ค. 62ส่งแผนฯ ปี ๒๕6315533100362362 - 2020-06-112020-06-11
4646สายไหม (กท ๗๙๐๓ /8435-ส่งแผนฯ ปี ๒๕63220040022055 - 2020-06-112020-06-11
4747หนองแขม (กท ๖๑๐๓ /75456 พ.ย. 62ส่งแผนฯ ปี ๒๕634000110335304.5454545 - 2020-06-112020-06-11
4848หนองจอก ( กท ๕๔๐๓ /3198-ส่งแผนฯ ปี ๒๕63720013500ยังไม่ได้รายงานผล2020-06-112020-06-11
4949หลักสี่ (กท ๗๘๐๓ /573214 ต.ค 62ส่งแผนฯ ปี ๒๕63110040002155.375 - 2020-06-112020-06-11
5050ห้วยขวาง (กท ๔๘๐๓ /2036-ส่งแผนฯ ปี ๒๕63420040000ยังไม่ได้รายงานผล2020-06-112020-06-11
5151สกบ. สนย. (กท ๐๙๐๔ /--ส่งแผนฯ ปี ๒๕63100636315007531502.0666667-2020-06-112020-06-11
5251รวมทั้งหมด - - -1422509361301017481134.3658724 -2020-06-112020-06-11ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0089 : ข้อมูลการสำรวจพื้นที่และจุดติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตามแผนการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง)

ตาราง : 1.1 ข้อมูลจำนวนไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในพื้นที่

หน่วยงาน : สำนักการโยธา

คำอธิบายตาราง :

idi_dd_districtn_nubberadddateupdatedate
11คลองสาน34342020-06-082020-06-08
22คลองสามวา97532020-06-082020-06-08
33คันนายาว97732020-06-082020-06-08
44จตุจักร88432020-06-082020-06-08
55จอมทอง62742020-06-082020-06-08
66ดอนเมือง47092020-06-082020-06-08
77ดินแดง31322020-06-082020-06-08
88ดุสิต20252020-06-082020-06-08
99ตลิ่งชัน76452020-06-082020-06-08
1010ทวีวัฒนา48762020-06-082020-06-08
1111ทุ่งครุ43992020-06-082020-06-08
1212ธนบุรี38512020-06-082020-06-08
1313บางเขน79892020-06-082020-06-08
1414บางแค69372020-06-082020-06-08
1515บางกอกใหญ่34882020-06-082020-06-08
1616บางกอกน้อย76282020-06-082020-06-08
1717บางกะปิ92132020-06-082020-06-08
1818บางขุนเทียน117012020-06-082020-06-08
1919บางคอแหลม23082020-06-082020-06-08
2020บางซื่อ42012020-06-082020-06-08
2121บางนา35232020-06-082020-06-08
2222บางบอน45262020-06-082020-06-08
2323บางพลัด39382020-06-082020-06-08
2424บางรัก14822020-06-082020-06-08
2525บึงกุ่ม77182020-06-082020-06-08
2626ปทุมวัน11202020-06-082020-06-08
2727ประเวศ88422020-06-082020-06-08
2828ป้อมปราบฯ14602020-06-082020-06-08
2929พญาไท27932020-06-082020-06-08
3030พระโขนง41682020-06-082020-06-08
3131พระนคร37562020-06-082020-06-08
3232ภาษีเจริญ66372020-06-082020-06-08
3333มีนบุรี97862020-06-082020-06-08
3434ยานนาวา18172020-06-082020-06-08
3535ราชเทวี12502020-06-082020-06-08
3636ราษฎร์บูรณะ34612020-06-082020-06-08
3737ลาดกระบัง102262020-06-082020-06-08
3838ลาดพร้าว69292020-06-082020-06-08
3939วังทองหลาง66632020-06-082020-06-08
4040วัฒนา52742020-06-082020-06-08
4141สวนหลวง32752020-06-082020-06-08
4242สะพานสูง62092020-06-082020-06-08
4343สัมพันธวงศ์6562020-06-082020-06-08
4444สาทร20192020-06-082020-06-08
4545สายไหม98042020-06-082020-06-08
4646คลองเตย20082020-06-082020-06-08
4747หนองแขม74062020-06-082020-06-08
4848หนองจอก148672020-06-082020-06-08
4949หลักสี่42802020-06-082020-06-08
5050ห้วยขวาง50502020-06-082020-06-08
5151สนย.525692020-06-082020-06-08
5251รวม3256912020-06-082020-06-08