โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

4. ร้อยละอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครที่ได้รับการพัฒนาในการปฏิบัติงาน : 185

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 85

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย
:มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วย%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

(1) อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร คือ อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพปฏิบัติงาน (2) การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน คือ การได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ - การอบรมฟื้นฟูความรู้ เป็นการอบรมวิชาการแก่อาสาสมัครสาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน - การอบรมเฉพาะเรื่อง เป็นการอบรมตามปัญหาสาธารณสุขที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ การอบรมตามนโยบายต่างๆ ในการพัฒนาสาธารณสุขทั้งในระดับของกรุงเทพมหานครและระดับพื้นที่ - การประชุมติดตามผลการดำเนินงาน เป็นการประชุมประจำเดือนของอาสาสมัครสาธารณสุขที่ศูนย์บริการสาธารณสุขจัดขึ้น เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งเทคนิควิชาการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน คูณด้วย 100 หารด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงาน

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

ผลการปฏิบัติราชการประจำปี / สำนักอนามัย

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21040100-กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0205 : จำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครที่ได้รับการพัฒนาในการปฏิบัติงาน)

ตาราง : ร้อยละของอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน

หน่วยงาน : สำนักอนามัย

คำอธิบายตาราง : ตารางแสดงจำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน จำแนกตามศูนย์บริการสาธารณสุข และรอบการประเมิน

idhccodehcnamethreproundrepyearbhv_totalbhv_potentialbhv_potresultadddateupdatedate
2HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน1202012812194.782020-05-252020-05-25
3HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ1202012311089.432020-05-252020-05-25
4HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง1202015114596.052020-05-252020-05-25
5HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์12020524485.482020-05-252020-05-25
6HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง12020645586.672020-05-252020-05-25
7HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์12020474085.712020-05-252020-05-25
8HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง1202011210795.692020-05-252020-05-25
9HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย12020554581.252020-05-252020-05-25
11HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์12020887888.892020-05-252020-05-25
14HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง12020605285.942020-05-252020-05-25
15HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว120201119585.482020-05-252020-05-25
16HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี12020877890.112020-05-252020-05-25
18HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล-วอน วังตาล12020423480.362020-05-252020-05-25
20HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย12020827287.952020-05-252020-05-25
21HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง1202015514794.552020-05-252020-05-25
23HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา12020706694.442020-05-252020-05-25
24HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน1202031728188.762020-05-252020-05-25
25HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง12020837286.362020-05-252020-05-25
26HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยุรวงศ์12020988586.732020-05-252020-05-25
27HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์12020675886.362020-05-252020-05-25
28HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี12020988990.482020-05-252020-05-25
29HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร1202017516594.532020-05-252020-05-25
31HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร1202023321793.122020-05-252020-05-25
33HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม1202013010480.142020-05-252020-05-25
35HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก1202024021689.922020-05-252020-05-25
37HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา1202014013294.592020-05-252020-05-25
38HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ12020988586.732020-05-252020-05-25
39HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ12020949095.742020-05-252020-05-25
40HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค1202028626090.912020-05-252020-05-25
41HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย1202020216481.132020-05-252020-05-25
42HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา1202013711482.882020-05-252020-05-25
43HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี1202037833388.222020-05-252020-05-25
45HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า ลาดกระบัง1202042437989.432020-05-252020-05-25
46HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ1202023823096.532020-05-252020-05-25
10HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท120205044882020-05-252020-05-25
13HC1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรีวานิช120203627752020-05-252020-05-25
17HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์12020135111822020-05-252020-05-25
19HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง12020174143822020-05-252020-05-25
22HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ1202011897822020-05-252020-05-25
30HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม12020214175822020-05-252020-05-25
32HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก120209981822020-05-252020-05-25
34HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี12020108107992020-05-252020-05-25
36HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล120209081902020-05-252020-05-25
44HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก12020345283822020-05-252020-05-25
47HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง12020157129822020-05-252020-05-25
48HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ1202036331987.812020-05-252020-05-25
49HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา1202023320487.722020-05-252020-05-25
50HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม1202031728088.332020-05-252020-05-25
51HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน1202014312184.712020-05-252020-05-25
54HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม120201269272.672020-05-252020-05-25
56HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ1202027524589.232020-05-252020-05-25
57HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ120201229577.872020-05-252020-05-25
58HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม120201019089.112020-05-252020-05-25
60HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากร1202037335093.832020-05-252020-05-25
61HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาลย์ ทัสนารมย์1202044642094.172020-05-252020-05-25
62HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน ภักดี ฐานปัญญา1202010610296.152020-05-252020-05-25
64HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา1202039238497.962020-05-252020-05-25
65HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน12020867283.722020-05-252020-05-25
66HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 41202020219094.062020-05-252020-05-25
67HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา1202015013388.672020-05-252020-05-25
68HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง1202016115093.172020-05-252020-05-25
12HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ1202014113092.22020-05-252020-05-25
52HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก120208480952020-05-252020-05-25
53HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง1202026322485.12020-05-252020-05-25
55HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์12020716997.42020-05-252020-05-25
59HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ12020898595.72020-05-252020-05-25
63HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย120206957822020-05-252020-05-25
1HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ120203326802020-05-252020-05-25
70HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ220203326802020-09-102020-09-10
71HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน2202012812194.782020-09-102020-09-10
72HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ2202012311391.872020-09-102020-09-10
73HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง2202015114596.052020-09-102020-09-10
74HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์22020524791.252020-09-102020-09-10
75HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง22020645586.672020-09-102020-09-10
76HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์22020474392.092020-09-102020-09-10
77HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง2202011211098.372020-09-102020-09-10
78HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย22020554886.72020-09-102020-09-10
79HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท220205047942020-09-102020-09-10
80HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์22020887888.892020-09-102020-09-10
81HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ2202014113394.332020-09-102020-09-10
82HC1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรีวานิช22020363083.332020-09-102020-09-10
83HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง22020605590.942020-09-102020-09-10
84HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว220201119888.182020-09-102020-09-10
85HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี22020877890.112020-09-102020-09-10
86HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์2202013511383.482020-09-102020-09-10
87HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล-วอน วังตาล22020423787.52020-09-102020-09-10
88HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง2202017414683.722020-09-102020-09-10
89HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย22020827287.952020-09-102020-09-10
90HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง2202015514995.842020-09-102020-09-10
91HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ2202011810084.542020-09-102020-09-10
92HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา22020706897.32020-09-102020-09-10
93HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน2202031728289.082020-09-102020-09-10
94HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง22020837589.972020-09-102020-09-10
95HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยุรวงศ์22020988586.732020-09-102020-09-10
96HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์22020676190.842020-09-102020-09-10
97HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี22020989293.542020-09-102020-09-10
98HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร2202017516594.532020-09-102020-09-10
99HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม22020214175822020-09-102020-09-10
100HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร2202023321793.122020-09-102020-09-10
101HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก22020998485.032020-09-102020-09-10
102HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม2202013010782.452020-09-102020-09-10
103HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี22020108107992020-09-102020-09-10
104HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก2202024021890.752020-09-102020-09-10
105HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล220209081902020-09-102020-09-10
106HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา2202014013294.592020-09-102020-09-10
107HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ22020988586.732020-09-102020-09-10
108HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ22020949095.742020-09-102020-09-10
109HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค2202028626391.962020-09-102020-09-10
110HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย2202020216782.622020-09-102020-09-10
111HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา2202013711785.072020-09-102020-09-10
112HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี2202037833689.012020-09-102020-09-10
113HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก2202034528682.872020-09-102020-09-10
114HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า ลาดกระบัง2202042438290.142020-09-102020-09-10
115HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ2202023823096.532020-09-102020-09-10
116HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง2202015713283.912020-09-102020-09-10
117HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ2202036331987.812020-09-102020-09-10
118HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา2202023320487.722020-09-102020-09-10
119HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม2202031728389.272020-09-102020-09-10
120HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน2202014312486.812020-09-102020-09-10
121HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก220208480952020-09-102020-09-10
122HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง2202026322786.242020-09-102020-09-10
123HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม220201269575.052020-09-102020-09-10
124HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์22020716997.42020-09-102020-09-10
125HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ2202027524589.232020-09-102020-09-10
126HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ220201229880.332020-09-102020-09-10
127HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม220201019089.112020-09-102020-09-10
128HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ22020898595.72020-09-102020-09-10
129HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากร2202037335093.832020-09-102020-09-10
130HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาลย์ ทัสนารมย์2202044642094.172020-09-102020-09-10
131HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน ภักดี ฐานปัญญา2202010610498.042020-09-102020-09-10
132HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย22020696086.352020-09-102020-09-10
133HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา2202039238497.962020-09-102020-09-10
134HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน22020867283.722020-09-102020-09-10
135HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 42202020219094.062020-09-102020-09-10
136HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา2202015013690.672020-09-102020-09-10
137HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง2202016115395.032020-09-102020-09-10ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0206 : จำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครทั้งหมด)

ตาราง : ร้อยละของอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน

หน่วยงาน : สำนักอนามัย

คำอธิบายตาราง : ตารางแสดงจำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน จำแนกตามศูนย์บริการสาธารณสุข และรอบการประเมิน

idhccodehcnamethreproundrepyearbhv_totalbhv_potentialbhv_potresultadddateupdatedate
2HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน1202012812194.782020-05-252020-05-25
3HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ1202012311089.432020-05-252020-05-25
4HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง1202015114596.052020-05-252020-05-25
5HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์12020524485.482020-05-252020-05-25
6HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง12020645586.672020-05-252020-05-25
7HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์12020474085.712020-05-252020-05-25
8HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง1202011210795.692020-05-252020-05-25
9HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย12020554581.252020-05-252020-05-25
11HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์12020887888.892020-05-252020-05-25
14HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง12020605285.942020-05-252020-05-25
15HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว120201119585.482020-05-252020-05-25
16HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี12020877890.112020-05-252020-05-25
18HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล-วอน วังตาล12020423480.362020-05-252020-05-25
20HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย12020827287.952020-05-252020-05-25
21HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง1202015514794.552020-05-252020-05-25
23HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา12020706694.442020-05-252020-05-25
24HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน1202031728188.762020-05-252020-05-25
25HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง12020837286.362020-05-252020-05-25
26HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยุรวงศ์12020988586.732020-05-252020-05-25
27HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์12020675886.362020-05-252020-05-25
28HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี12020988990.482020-05-252020-05-25
29HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร1202017516594.532020-05-252020-05-25
31HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร1202023321793.122020-05-252020-05-25
33HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม1202013010480.142020-05-252020-05-25
35HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก1202024021689.922020-05-252020-05-25
37HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา1202014013294.592020-05-252020-05-25
38HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ12020988586.732020-05-252020-05-25
39HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ12020949095.742020-05-252020-05-25
40HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค1202028626090.912020-05-252020-05-25
41HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย1202020216481.132020-05-252020-05-25
42HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา1202013711482.882020-05-252020-05-25
43HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี1202037833388.222020-05-252020-05-25
45HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า ลาดกระบัง1202042437989.432020-05-252020-05-25
46HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ1202023823096.532020-05-252020-05-25
10HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท120205044882020-05-252020-05-25
13HC1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรีวานิช120203627752020-05-252020-05-25
17HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์12020135111822020-05-252020-05-25
19HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง12020174143822020-05-252020-05-25
22HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ1202011897822020-05-252020-05-25
30HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม12020214175822020-05-252020-05-25
32HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก120209981822020-05-252020-05-25
34HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี12020108107992020-05-252020-05-25
36HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล120209081902020-05-252020-05-25
44HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก12020345283822020-05-252020-05-25
47HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง12020157129822020-05-252020-05-25
48HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ1202036331987.812020-05-252020-05-25
49HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา1202023320487.722020-05-252020-05-25
50HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม1202031728088.332020-05-252020-05-25
51HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน1202014312184.712020-05-252020-05-25
54HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม120201269272.672020-05-252020-05-25
56HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ1202027524589.232020-05-252020-05-25
57HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ120201229577.872020-05-252020-05-25
58HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม120201019089.112020-05-252020-05-25
60HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากร1202037335093.832020-05-252020-05-25
61HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาลย์ ทัสนารมย์1202044642094.172020-05-252020-05-25
62HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน ภักดี ฐานปัญญา1202010610296.152020-05-252020-05-25
64HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา1202039238497.962020-05-252020-05-25
65HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน12020867283.722020-05-252020-05-25
66HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 41202020219094.062020-05-252020-05-25
67HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา1202015013388.672020-05-252020-05-25
68HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง1202016115093.172020-05-252020-05-25
12HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ1202014113092.22020-05-252020-05-25
52HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก120208480952020-05-252020-05-25
53HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง1202026322485.12020-05-252020-05-25
55HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์12020716997.42020-05-252020-05-25
59HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ12020898595.72020-05-252020-05-25
63HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย120206957822020-05-252020-05-25
1HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ120203326802020-05-252020-05-25
70HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ220203326802020-09-102020-09-10
71HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน2202012812194.782020-09-102020-09-10
72HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ2202012311391.872020-09-102020-09-10
73HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง2202015114596.052020-09-102020-09-10
74HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์22020524791.252020-09-102020-09-10
75HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง22020645586.672020-09-102020-09-10
76HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์22020474392.092020-09-102020-09-10
77HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง2202011211098.372020-09-102020-09-10
78HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย22020554886.72020-09-102020-09-10
79HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท220205047942020-09-102020-09-10
80HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์22020887888.892020-09-102020-09-10
81HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ2202014113394.332020-09-102020-09-10
82HC1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรีวานิช22020363083.332020-09-102020-09-10
83HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง22020605590.942020-09-102020-09-10
84HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว220201119888.182020-09-102020-09-10
85HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี22020877890.112020-09-102020-09-10
86HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์2202013511383.482020-09-102020-09-10
87HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล-วอน วังตาล22020423787.52020-09-102020-09-10
88HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง2202017414683.722020-09-102020-09-10
89HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย22020827287.952020-09-102020-09-10
90HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง2202015514995.842020-09-102020-09-10
91HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ2202011810084.542020-09-102020-09-10
92HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา22020706897.32020-09-102020-09-10
93HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน2202031728289.082020-09-102020-09-10
94HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง22020837589.972020-09-102020-09-10
95HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยุรวงศ์22020988586.732020-09-102020-09-10
96HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์22020676190.842020-09-102020-09-10
97HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี22020989293.542020-09-102020-09-10
98HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร2202017516594.532020-09-102020-09-10
99HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม22020214175822020-09-102020-09-10
100HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร2202023321793.122020-09-102020-09-10
101HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก22020998485.032020-09-102020-09-10
102HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม2202013010782.452020-09-102020-09-10
103HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี22020108107992020-09-102020-09-10
104HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก2202024021890.752020-09-102020-09-10
105HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล220209081902020-09-102020-09-10
106HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา2202014013294.592020-09-102020-09-10
107HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ22020988586.732020-09-102020-09-10
108HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ22020949095.742020-09-102020-09-10
109HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค2202028626391.962020-09-102020-09-10
110HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย2202020216782.622020-09-102020-09-10
111HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา2202013711785.072020-09-102020-09-10
112HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี2202037833689.012020-09-102020-09-10
113HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก2202034528682.872020-09-102020-09-10
114HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า ลาดกระบัง2202042438290.142020-09-102020-09-10
115HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ2202023823096.532020-09-102020-09-10
116HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง2202015713283.912020-09-102020-09-10
117HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ2202036331987.812020-09-102020-09-10
118HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา2202023320487.722020-09-102020-09-10
119HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม2202031728389.272020-09-102020-09-10
120HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน2202014312486.812020-09-102020-09-10
121HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก220208480952020-09-102020-09-10
122HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง2202026322786.242020-09-102020-09-10
123HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม220201269575.052020-09-102020-09-10
124HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์22020716997.42020-09-102020-09-10
125HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ2202027524589.232020-09-102020-09-10
126HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ220201229880.332020-09-102020-09-10
127HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม220201019089.112020-09-102020-09-10
128HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ22020898595.72020-09-102020-09-10
129HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากร2202037335093.832020-09-102020-09-10
130HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาลย์ ทัสนารมย์2202044642094.172020-09-102020-09-10
131HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน ภักดี ฐานปัญญา2202010610498.042020-09-102020-09-10
132HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย22020696086.352020-09-102020-09-10
133HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา2202039238497.962020-09-102020-09-10
134HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน22020867283.722020-09-102020-09-10
135HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 42202020219094.062020-09-102020-09-10
136HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา2202015013690.672020-09-102020-09-10
137HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง2202016115395.032020-09-102020-09-10