โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

43. ร้อยละของสัตว์ที่ผ่านการตรวจสุขภาพก่อนเข้าฆ่าและผ่านการตรวจเนื้อหลังฆ่าเพื่ออนุญาตให้นำเนื้อนั้นไปจำหน่ายตามกฎหมาย : 190

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 95

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย
:มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

กรุงเทพมหานครมีโรงฆ่าสัตว์ของเอกชนประเภทสุกร โค-กระบือ แพะ-แกะ และไก่ ที่ได้รับใบอนุญาต ฆจส 2 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ส่งพนักงานตรวจโรคสัตว์เข้าประจำการตรวจเนื้อสัตว์ตามกฎหมาย ณ โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาต ฆจส 2 ดังดล่าว

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนสัตว์ที่ผ่านการตรวจสุขภาพสัตว์ก่อนฆ่าและตรวจเนื้อสัตว์หลังฆ่า คูณด้วย 100 หารด้วยจำนวนสัตว์ทั้งหมดที่แจ้งขอทำการฆ่าตามกฎหมาย

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี / สำนักอนามัย

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21040100-กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0284 : จำนวนสัตว์ที่ผ่านการตรวจสุขภาพก่อนเข้าฆ่าและผ่านการตรวจเนื้อหลังฆ่าเพื่ออนุญาตให้นำเนื้อนั้นไปจำหน่ายตามกฎหมาย)

ตาราง : ร้อยละของสัตว์ที่ผ่านการตรวจสุขภาพก่อนเข้าฆ่าและผ่านการตรวจเนื้อหลังฆ่าเพื่ออนุญาตให้นำเนื้อนั้นไปจำหน่ายตามกฎหมาย

หน่วยงาน : สำนักอนามัย

คำอธิบายตาราง : ตารางแสดงจำนวนสัตว์ที่ผ่านการตรวจสุขภาพสัตว์ก่อนฆ่าและตรวจเนื้อสัตว์หลังฆ่าเพื่ออนุญาตให้นำเนื้อนั้นไปจำหน่ายได้ตามกฎหมาย

idrepmonthrepyearlsinformlsdeathlsnotallowlsbeforelsafteradddateupdatedate
1102019119344001193441193442020-06-102020-06-10
2112019126616001266161266162020-06-102020-06-10
3122019919020091902919022020-06-102020-06-10
4012020142160001421601421602020-06-102020-08-11
5022020106540001065401065402020-06-102020-08-11
6032020130481001304811304812020-06-102020-08-11
7042020160515001605151605152020-06-102020-08-11
8052020175738001757381757382020-06-102020-08-11
18062020133191001331911331912020-07-092020-08-11
19072020166036001660361660362020-08-072020-08-11
20082020152409001524091524092020-09-092020-09-14
21092020137075001370751370752020-10-022020-10-03
22102020171163001711631711632020-11-062020-11-06ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0285 : จำนวนสัตว์ที่ตรวจสุขภาพก่อนเข้าฆ่าและผ่านการตรวจเนื้อหลังฆ่าทั้งหมด เพื่ออนุญาตให้นำเนื้อนั้นไปจำหน่ายตามกฎหมาย)

ตาราง : ร้อยละของสัตว์ที่ผ่านการตรวจสุขภาพก่อนเข้าฆ่าและผ่านการตรวจเนื้อหลังฆ่าเพื่ออนุญาตให้นำเนื้อนั้นไปจำหน่ายตามกฎหมาย

หน่วยงาน : สำนักอนามัย

คำอธิบายตาราง : ตารางแสดงจำนวนสัตว์ที่ผ่านการตรวจสุขภาพสัตว์ก่อนฆ่าและตรวจเนื้อสัตว์หลังฆ่าเพื่ออนุญาตให้นำเนื้อนั้นไปจำหน่ายได้ตามกฎหมาย

idrepmonthrepyearlsinformlsdeathlsnotallowlsbeforelsafteradddateupdatedate
1102019119344001193441193442020-06-102020-06-10
2112019126616001266161266162020-06-102020-06-10
3122019919020091902919022020-06-102020-06-10
4012020142160001421601421602020-06-102020-08-11
5022020106540001065401065402020-06-102020-08-11
6032020130481001304811304812020-06-102020-08-11
7042020160515001605151605152020-06-102020-08-11
8052020175738001757381757382020-06-102020-08-11
18062020133191001331911331912020-07-092020-08-11
19072020166036001660361660362020-08-072020-08-11
20082020152409001524091524092020-09-092020-09-14
21092020137075001370751370752020-10-022020-10-03
22102020171163001711631711632020-11-062020-11-06