โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

47. ร้อยละของชาว กทม. มีดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน : 194

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 55

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย
:มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- ดัชนีมวลกาย (BMI) หมายถึง ค่าที่คำนวณจากน้ำหนักและส่วนสูงเพื่อใช้เปรียบเทียบความสมดุลระหว่างน้ำหนักตัวต่อความสูง (การคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI) = น้ำหนัก (ก.ก.) หารด้วยส่วนสูง (ม. ยกกำลัง 2)) - ค่า BMI ตามเกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (เอเชีย) ดังนี้ ค่า BMI แปลผลน้ำหนัก ภาวะเสี่ยงโรค < ๑๘.๕ น้ำหนักน้อย/ผอม มากกว่าคนปกติ ๑๘.๕ – ๒๒.๙ น้ำหนักปกติ/สุขภาพดี เท่าคนปกติ ๒๓ – ๒๔.๙ ท้วม/ภาวะอ้วนระดับ ๑ อันตรายระดับ ๑ ๒๕ – ๒๙.๙ อ้วน/ภาวะอ้วนระดับ ๒ อันตรายระดับ ๒ > ๓๐ อ้วนมาก/ภาวะอ้วนระดับ ๓ อันตรายระดับ ๓ ที่มา: กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข - ประชาชน หมายถึง ผู้ใช้บริการศูนย์กีฬา/ศูนย์เยาวชนสังกัดสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จัดเก็บดัชนีมวลกายผู้ที่อายุตั้งแต่ ๒๐ ปีขึ้นไปที่มาสมัครสมาชิกที่ศูนย์กีฬา/ ศูนย์เยาวชน

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการศึกษา สำนักงานเขต

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21060200, กลุ่มงานยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต-

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0292 : ข้อมูลค่า BMI ของผู้มาใช้บริการในสถานบริการด้านกีฬาและนันทนาการของ สวท.)

ตาราง : 1_45 bmi

หน่วยงาน : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

คำอธิบายตาราง : ร้อยละของชาว กทม. มีดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

idbmivalueaccessmentdatereportamountpersonfiscalyearbranchdepartmentadddateupdatedate
1น้อยกว่า 18.50น้ำหนักน้อย2019-10-012002561สนส กกฬสวท2020-05-252020-05-25
218.5 - 22.99น้ำหนักปกติ2019-10-0112102561สนส กกฬสวท2020-05-252020-05-25
323.0 - 24.99ภาวะอ้วนระดับ 12019-10-016052561สนส กกฬสวท2020-05-252020-05-25
425.0 - 29.99ภาวะอ้วนระดับ 22019-10-017162561สนส กกฬสวท2020-05-252020-05-25
530.0 - 39.99ภาวะอ้วนระดับ 32019-10-012432561สนส กกฬสวท2020-05-252020-05-25
6น้อยกว่า 18.50น้ำหนักน้อย2019-11-012892561สนส กกฬสวท2020-05-252020-05-25
718.5 - 22.99น้ำหนักปกติ2019-11-0115872561สนส กกฬสวท2020-05-252020-05-25
823.0 - 24.99ภาวะอ้วนระดับ 12019-11-018402561สนส กกฬสวท2020-05-252020-05-25
925.0 - 29.99ภาวะอ้วนระดับ 22019-11-019922561สนส กกฬสวท2020-05-252020-05-25
1030.0 - 39.99ภาวะอ้วนระดับ 32019-11-013912561สนส กกฬสวท2020-05-252020-05-25
11น้อยกว่า 18.50น้ำหนักน้อย2019-12-011332561สนส กกฬสวท2020-05-252020-05-25
1218.5 - 22.99น้ำหนักปกติ2019-12-019812561สนส กกฬสวท2020-05-252020-05-25
1323.0 - 24.99ภาวะอ้วนระดับ 12019-12-015562561สนส กกฬสวท2020-05-252020-05-25
1425.0 - 29.99ภาวะอ้วนระดับ 22019-12-016322561สนส กกฬสวท2020-05-252020-05-25
1530.0 - 39.99ภาวะอ้วนระดับ 32019-12-012042561สนส กกฬสวท2020-05-252020-05-25
16น้อยกว่า 18.50น้ำหนักน้อย2020-01-014612561สนส กกฬสวท2020-05-252020-05-25
1718.5 - 22.99น้ำหนักปกติ2020-01-0128532561สนส กกฬสวท2020-05-252020-05-25
1823.0 - 24.99ภาวะอ้วนระดับ 12020-01-0114272561สนส กกฬสวท2020-05-252020-05-25
1925.0 - 29.99ภาวะอ้วนระดับ 22020-01-0116082561สนส กกฬสวท2020-05-252020-05-25
2030.0 - 39.99ภาวะอ้วนระดับ 32020-01-015442561สนส กกฬสวท2020-05-252020-05-25
21น้อยกว่า 18.50น้ำหนักน้อย2020-02-012802561สนส กกฬสวท2020-05-252020-05-25
2218.5 - 22.99น้ำหนักปกติ2020-02-0116452561สนส กกฬสวท2020-05-252020-05-25
2323.0 - 24.99ภาวะอ้วนระดับ 12020-02-018062561สนส กกฬสวท2020-05-252020-05-25
2425.0 - 29.99ภาวะอ้วนระดับ 22020-02-0110182561สนส กกฬสวท2020-05-252020-05-25
2530.0 - 39.99ภาวะอ้วนระดับ 32020-02-013522561สนส กกฬสวท2020-05-252020-05-25
26น้อยกว่า 18.50น้ำหนักน้อย2020-03-012252561สนส กกฬสวท2020-05-252020-05-25
2718.5 - 22.99น้ำหนักปกติ2020-03-0114852561สนส กกฬสวท2020-05-252020-05-25
2823.0 - 24.99ภาวะอ้วนระดับ 12020-03-017002561สนส กกฬสวท2020-05-252020-05-25
2925.0 - 29.99ภาวะอ้วนระดับ 22020-03-018602561สนส กกฬสวท2020-05-252020-05-25
3030.0 - 39.99ภาวะอ้วนระดับ 32020-03-013232561สนส กกฬสวท2020-05-252020-05-25
31น้อยกว่า 18.50น้ำหนักน้อย2020-04-011822561สนส กกฬสวท2020-05-252020-05-25
3218.5 - 22.99น้ำหนักปกติ2020-04-0112092561สนส กกฬสวท2020-05-252020-05-25
3323.0 - 24.99ภาวะอ้วนระดับ 12020-04-016062561สนส กกฬสวท2020-05-252020-05-25
3425.0 - 29.99ภาวะอ้วนระดับ 22020-04-016872561สนส กกฬสวท2020-05-252020-05-25
3530.0 - 39.99ภาวะอ้วนระดับ 32020-04-013132561สนส กกฬสวท2020-05-252020-05-25
36น้อยกว่า 18.50น้ำหนักน้อย2020-05-014142561สนส กกฬสวท2020-05-252020-05-25
3823.0 - 24.99ภาวะอ้วนระดับ 12020-05-0115212561สนส กกฬสวท2020-05-252020-05-25
3925.0 - 29.99ภาวะอ้วนระดับ 22020-05-0116922561สนส กกฬสวท2020-05-252020-05-25
4030.0 - 39.99ภาวะอ้วนระดับ 32020-05-016052561สนส กกฬสวท2020-05-252020-05-25
41น้อยกว่า 18.50น้ำหนักน้อย2020-06-01812561สนส กกฬสวท2020-05-252020-05-25
4218.5 - 22.99น้ำหนักปกติ2020-06-015152561สนส กกฬสวท2020-05-252020-05-25
4323.0 - 24.99ภาวะอ้วนระดับ 12020-06-012612561สนส กกฬสวท2020-05-252020-05-25
4425.0 - 29.99ภาวะอ้วนระดับ 22020-06-013102561สนส กกฬสวท2020-05-252020-05-25
4530.0 - 39.99ภาวะอ้วนระดับ 32020-06-011412561สนส กกฬสวท2020-05-252020-05-25
46น้อยกว่า 18.50น้ำหนักน้อย2020-07-011882561สนส กกฬสวท2020-05-252020-05-25
4718.5 - 22.99น้ำหนักปกติ2020-07-0111162561สนส กกฬสวท2020-05-252020-05-25
4823.0 - 24.99ภาวะอ้วนระดับ 12020-07-015692561สนส กกฬสวท2020-05-252020-05-25
4925.0 - 29.99ภาวะอ้วนระดับ 22020-07-016402561สนส กกฬสวท2020-05-252020-05-25
5030.0 - 39.99ภาวะอ้วนระดับ 32020-07-012482561สนส กกฬสวท2020-05-252020-05-25
51น้อยกว่า 18.50น้ำหนักน้อย2020-08-012932561สนส กกฬสวท2020-05-252020-05-25
5218.5 - 22.99น้ำหนักปกติ2020-08-0114712561สนส กกฬสวท2020-05-252020-05-25
5323.0 - 24.99ภาวะอ้วนระดับ 12020-08-017392561สนส กกฬสวท2020-05-252020-05-25
5425.0 - 29.99ภาวะอ้วนระดับ 22020-08-018652561สนส กกฬสวท2020-05-252020-05-25
5530.0 - 39.99ภาวะอ้วนระดับ 32020-08-013112561สนส กกฬสวท2020-05-252020-05-25
56น้อยกว่า 18.50น้ำหนักน้อย2020-09-011442561สนส กกฬสวท2020-05-252020-05-25
5718.5 - 22.99น้ำหนักปกติ2020-09-019312561สนส กกฬสวท2020-05-252020-05-25
5823.0 - 24.99ภาวะอ้วนระดับ 12020-09-014482561สนส กกฬสวท2020-05-252020-05-25
5925.0 - 29.99ภาวะอ้วนระดับ 22020-09-015482561สนส กกฬสวท2020-05-252020-05-25
6030.0 - 39.99ภาวะอ้วนระดับ 32020-09-011952561สนส กกฬสวท2020-05-252020-05-25
62น้อยกว่า 18.50น้ำหนักน้อย2020-06-014142561สนส กกฬสวท2020-06-242020-06-24
6318.5 - 22.99น้ำหนักปกติ2020-06-0128792561สนส กกฬสวท2020-06-242020-06-24
6423.0 - 24.99ภาวะอ้วนระดับ 12020-06-0115212561สนส กกฬสวท2020-06-242020-06-24
6525.0 - 29.99ภาวะอ้วนระดับ 22020-06-0116922561สนส กกฬสวท2020-06-242020-06-24
6630.0 - 39.99ภาวะอ้วนระดับ 32020-06-016052561สนส กกฬสวท2020-06-242020-06-24
3718.5 - 22.99น้ำหนักปกติ2020-05-011032561สนส กกฬสวท2020-05-252020-06-29
67น้อยกว่า 18.50น้ำหนักน้อย2020-07-011002561สนส กกฬสวท2020-07-092020-07-09
6818.5 - 22.99น้ำหนักปกติ2020-07-0135412561สนส กกฬสวท2020-07-092020-07-09
6923.0 - 24.99ภาวะอ้วนระดับ 12020-07-0115002561สนส กกฬสวท2020-07-092020-07-09
7025.0 - 29.99ภาวะอ้วนระดับ 22020-07-011682561สนส กกฬสวท2020-07-092020-07-09
7130.0 - 39.99ภาวะอ้วนระดับ 32020-07-016052561สนส กกฬสวท2020-07-092020-07-09
72น้อยกว่า 18.50น้ำหนักน้อย2020-08-251642561สนส กกฬสวท2020-08-252020-08-25
7318.5 - 22.99น้ำหนักปกติ2020-08-258232561สนส กกฬสวท2020-08-252020-08-25
7423.0 - 24.99ภาวะอ้วนระดับ 12020-08-253922561สนส กกฬสวท2020-08-252020-08-25
7525.0 - 29.99ภาวะอ้วนระดับ 22020-08-254592561สนส กกฬสวท2020-08-252020-08-25
7630.0 - 39.99ภาวะอ้วนระดับ 32020-08-251322561สนส กกฬสวท2020-08-252020-08-25
77น้อยกว่า 18.50น้ำหนักน้อย2020-09-091502561สนส กกฬสวท2020-09-102020-09-10
7818.5 - 22.99น้ำหนักปกติ2020-09-099122561สนส กกฬสวท2020-09-102020-09-10
7923.0 - 24.99ภาวะอ้วนระดับ 12020-09-095422561สนส กกฬสวท2020-09-102020-09-10
8025.0 - 29.99ภาวะอ้วนระดับ 22020-09-095222561สนส กกฬสวท2020-09-102020-09-10
8130.0 - 39.99ภาวะอ้วนระดับ 32020-09-091652561สนส กกฬสวท2020-09-102020-09-10