โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

๔. จำนวนพื้นที่ที่มีความเป็นไปได้ในการจัดรูปที่ดิน : 198

ค่าเป้าหมาย 1 แห่ง : 1 แห่ง

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ
:มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
:เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ %

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- การจัดรูปที่ดินหมายถึง การพัฒนาที่ดินด้วยความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาคประชาชนหรือภาครัฐ ด้วยการจัดแปลงที่ดินให้เป็นระเบียบสวยงาม พร้อมทั้งมีระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะต่างๆ ที่ได้มาตรฐานครบถ้วนและเพียงพอโดยไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการเวนคืนที่ดิน แต่ใช้วิธีรวบรวมที่ดินหลายๆ แปลงมารวมกันแล้ววางผังจัดรูปที่ดินใหม่ ดำนินการตามหลักเสมอภาค และคงไว้ซึ่งกรรมสิทธิ์ที่ดินทุกแปลงภายใต้พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ.2547 -พื้นที่ที่สามารถจัดรูปที่ดินได้ ประกอบด้วยชุมชนที่ประสบปัญหาสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี/พื้นที่ตาบอด/พื้นที่ว่าง/พื้นที่จะพัฒนาเป็นเมือง/โครงการพัฒนาเมืองขนาดใหญ่ -การจัดรูปที่ดินดำเนินการใน 2 ลักษณะ 1.พื้นที่เป้าหมายตามแผนแม่บทและพื้นที่เป้าหมายการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาของกรุงเทพมหานคร 2.พื้นที่ซึ่งได้รับการประสานจากภาคประชาชนให้กรุงเทพมหานครดำเนินการ

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจากจำนวนพื้นที่ซึ่งกำหนดให้มีการจัดรูปที่ดิน

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

1.แผนแม่บทและพื้นที่เป้าหมายการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาของกรุงเทพมหานคร 2.การประสานจากภาคประชาชนให้กรุงเทพมหานครดำเนินการจัดรูปที่ดิน

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21050200-กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0445 : จำนวนและข้อมูลพื้นที่ที่มีความเป็นไปได้ในการจัดรูปที่ดิน)

ตาราง : 5จำนวนและข้อมูลพื้นที่ที่มีความเป็นไปได้ในการจัดรูปที่ดิน

หน่วยงาน : สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

คำอธิบายตาราง :

idstepidproject_area_nameroad_nameareasizenumberoflandnumberofownershiplup_zonelup_subzonelatlongsubdistrict_idsubdistrict_namedistrict_iddistrict_nameremarkadddateupdatedate
11บริเวณสวนหลวง ร. 9ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.954.7955632ย.3ย.3-5713.68358100.66552103201หนองบอน1032ประเวศเสร็จสิ้นโครงการ2020-05-212020-05-21
22บริเวณข้างสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่เขต 3 ถนนสุขุมวิท ซอยสำนักงานขนส่ง4097ย.7ย.7-2113.6967100.60898100905บางจาก1009พระโขนงศึกษาความเป็นไปได้2020-05-212020-05-21
33บริเวณหลังซอยบรมราชชนนี 77-81ถนนบริมราชชนนี ซอย 7911318689ก.2ก.2-413.777683100.435754101903ฉิมพลี1019ตลิ่งชันศึกษาความเป็นไปได้2020-05-212020-05-21
44บริเวณตรงข้ามฟู๊ดวิลล่า ถนนราชพฤกษ์17.52314ก.2ก.2-513.76505100.443736101905บางระมาด1019ตลิ่งชันศึกษาความเป็นไปได้2020-05-212020-05-21
55บริเวณซอยบางแวก 38-40 ถนนบางแวก ซอย 38-40308468ย.6ย.6-2713.741167100.456917102207บางแวก1022ภาษีเจริญศึกษาความเป็นไปได้2020-05-212020-05-21ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0446 : ข้อมูลถนน ตรอก ซอย เป้าหมายซึ่งดำเนินการ ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตาม กฎหมายและมาตรการทางผังเมืองและมีการ สั่งการให้แก้ไข)