โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

๔. ร้อยละของแรงงานนอกระบบ/ผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับความรู้เรื่องการบริหารการเงิน มีการวางแผนทางการเงินเพิ่มขึ้น : 199

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 5

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน
:มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
:เป้าหมายที่ ๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุน%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

แรงงานนอกระบบ ผู้มีรายได้น้อย ผู้นำชุมชน กลุ่มสมาชิกของกองทุนต่างๆ จาก 50 เขต ที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมกับสำนักพัฒนาสังคม หรือสำนักงานเขต และผ่านการประเมินความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารการเงินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนผู้ที่ได้รับความรู้เรื่องการบริหารการเงิน และมีการวางแผนทางการเงิน คูณ 100 หารด้วย จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมด้านการส่งเสริมความรู้เรื่องการบริหารการเงินทั้งหมด

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักพัฒนาสังคม

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21060100-กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0394 : จำนวนแรงงานนอกระบบที่ได้รับความรู้เรื่องการบริหารการเงิน มีการวางแผนทางการเงิน ปีปัจจุบัน และย้อนหลัง 5 ปี)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0393 : จำนวนผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับความรู้เรื่องการบริหารการเงิน มีการวางแผนทางการเงิน ปีปัจจุบัน และย้อนหลัง 5 ปี)