โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

5. จำนวนครั้งของการออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่ออาชญากรรม : 202

ค่าเป้าหมาย 1 ครั้ง/เดือน/จุด : 1 ครั้ง/เดือน/จุด

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย
:มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
:เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. การออกตรวจพื้นที่เสี่ยง หมายถึง การออกตรวจพื้นที่เสี่ยงในพื้นที่ 50 สำนักงานเขต ตามที่กำหนด โดยเจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักเทศกิจ 2. พื้นที่เสี่ยง หมายถึง พื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดเหตุอันตราย เหตุอาชญากรรม หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ในการดำเนินชีวิตของประชาชนตามบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร 3. ประชาชน หมายถึง ผู้ที่อาศัยหรือสัญจรในบริเวณพื้นที่เสี่ยง

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจำนวนครั้งการออกตรวจพื้นที่เสี่ยงของเจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักเทศกิจ ตามบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักเทศกิจ/สำนักงานเขต

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21060200-กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0090 : จำนวนครั้งของการออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่ออาชญากรรมต่อเดือนต่อจุด จำแนกตามพื้นที่เขต)

ตาราง : แบบรายงานการตรวจและแก้ไขพื้นที่เสี่ยง สนข. ปี 2562

หน่วยงาน : สำนักเทศกิจ

คำอธิบายตาราง : แบบรายงานการตรวจและแก้ไขพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ตามโครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ พ.ศ. 2562 การดำเนินการตามเงื่อนไขการแก้ไขพื้นที่เสี่ยงภัย ได้แก่ 1.ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง 2.ติดตั้ง/ซ่อมแซมกล้องวงจรปิด cctv 3.ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม 4.ตัดต้นไม้ 5.ทำความสะอาด 6.ดำเนินการอื่นนอกเหนือ

idm_ycheck_ndone_treedoing_treedone_lightdoing_lightdone_signdoing_signdone_cleandoing_cleandone_otherdoing_otherduty_npoint_cctvcheck_n_cctvpre_intallnew_cctvuninstallall_cctvnormal_cctvfix_cctvcheck_crimecheck_accidentdata_crimedata_accidentadddateupdatedate
1 ตุลาคม 2561549942086352610850590240113727155772623670023672364300732020-06-112020-06-11
2 พฤศจิกายน 25615283094125011120493110401156247155442824113224122410200742020-06-112020-06-11
3 ธันวาคม 25615353710245110195418110401128247174976424124024162416100119612020-06-112020-06-11
4 มกราคม 256253258102451102983151104011495271851217241830242224220002111002020-06-112020-06-11
5 กุมภาพันธ์ 256247515106051103023111140011344071846848242220242424195001381912020-06-112020-06-11
6 มีนาคม 25625258610605563862271140108782722450442424100243423162002542662020-06-112020-06-11
7 เมษายน 2562483301060556469114114010120872639914243470244122563002481542020-06-112020-06-11
8 พฤษภาคม 25625024410606104771361140108346728423532441230246422611003391512020-06-112020-06-11
9 มิถุนายน 2562500701060610477136114010126967294067224646124692340700137882020-06-112020-06-11
10 กรกฎาคม 2562538471060610491122114010131187314331524697024762354600265802020-06-112020-06-11
11 สิงหาคม 25625412610606105991411401013912751436222476460252224060003023582020-06-112020-06-11
12 กันายน 2562524341060610599141140101483675243697252310252325230001241332020-06-112020-06-11