โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

5. จำนวนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานคร : 205

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย
:มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
:เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการน้ำ หมายถึง ระบบที่ช่วยในการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และประมวลผลข้อมูล เพื่อช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานคร

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการดำเนินงาน : 1.จัดทำระบบรวบรวมข้อมูลระบบระบายน้ำในพื้นที่ และข้อมูลจากการตรวจวัดของศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม ได้แก่ ข้อมูลปริมาณฝนที่ตรวจวัดบนพื้นดิน ข้อมูลระดับน้ำในคลองสายหลัก ข้อมูลท่อระบายน้ำ ข้อมูลทางกายภาพของคลอง ข้อมูลสถานีสูบน้ำ ข้อมูลบ่อสูบน้ำ และค่าระดับของพื้นดิน ให้มีความสัมพันธ์ในเชิงการบริหารจัดการน้ำ 2.จัดทำระบบวิเคราะห์และคาดการณ์น้ำล่วงหน้าแบบทันทีทันใด (Real Time) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ วิธีการคำนวณ : ร้อยละความสำเร็จของแต่ละขั้นตอน ในการจัดทำระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานคร โดยคำนวณจากความก้าวหน้าของโครงการในการจัดทำระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานครที่ได้รับงบประมาณประจำปี 2563 ดำเนินการโดยแบ่งสัดส่วน ดังนี้ 1.ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 20 2.ขออนุมัติดำเนินการ ร้อยละ 10 3.จัดทำ TOR ร้อยละ 10 4.จัดหาผู้รับจ้าง ร้อยละ 5 5.ขออนุมัติจ้าง ร้อยละ 5 6.ดำเนินการจัดทำระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ร้อยละ 50

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักการระบายน้ำ

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21050100-กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0149 : ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานคร)