โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

5. ร้อยละของผู้ใช้จักรยานในการสัญจรเพิ่มขึ้น : 209

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ (เทียบกับปี พ.ศ. 2563) : 2

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย
:มิติที่ ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก
:เป้าหมายที่ ๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ผู้สัญจรด้วยจักรยาน หมายถึง ผู้ใช้บริการจักรยานตามโครงการจักรยานสาธารณะกรุงเทพมหานคร และผู้ใช้จักรยานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเดินทาง แลการท่องเที่ยวในเส้นทางจักรยานต่าง ๆ โดยไม่นับรวมผู้ใช้จักยานเพื่อการออกกำลังกายในสวนสาธารณะหรือพื้นที่ปิดล้อม

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนผู้ผู้สัญจรด้วยจักรยานปี 2563 ลบจำนวนผู้ผู้สัญจรด้วยจักรยานปี 2562 คูณ 100 หารด้วยจำนวนผู้สัญจรด้วยจักรยานปี 2562

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักการจราจรและขนส่ง

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21050200-กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0330 : จำนวนผู้ใช้จักรยานในการสัญจรในปีปัจจุบัน และย้อนหลัง 5 ปี)

ตาราง : จำนวนผู้ใช้บริการจักรยานสาธารณะ

หน่วยงาน : สำนักการจราจรและขนส่ง

คำอธิบายตาราง :

idid_nom_monthp_bikeadddateupdatedate
11Sep-5636422020-06-232020-06-23
22Oct-56103802020-06-232020-06-23
33Nov-56111702020-06-232020-06-23
44Dec-56120952020-06-232020-06-23
55Jan-57134722020-06-232020-06-23
66Feb-57138682020-06-232020-06-23
77Mar-57106442020-06-232020-06-23
88Apr-5772622020-06-232020-06-23
99May-57112122020-06-232020-06-23
1010Jun-57137292020-06-232020-06-23
1111Jul-57161062020-06-232020-06-23
1212Aug-57133442020-06-232020-06-23
1313Sep-57140142020-06-232020-06-23
1414Oct-57146762020-06-232020-06-23
1515Nov-57146602020-06-232020-06-23
1616Dec-57143132020-06-232020-06-23
1717Jan-58154652020-06-232020-06-23
1818Feb-58150592020-06-232020-06-23
1919Mar-58150962020-06-232020-06-23
2020Apr-58117902020-06-232020-06-23
2121May-58104452020-06-232020-06-23
2222Jun-58106332020-06-232020-06-23
2323Jul-5895762020-06-232020-06-23
2424Aug-5886542020-06-232020-06-23
2525Sep-5874972020-06-232020-06-23
2626Oct-5861582020-06-232020-06-23
2727Nov-5870652020-06-232020-06-23
2828Dec-5865112020-06-232020-06-23
2929Jan-5968372020-06-232020-06-23
3030Feb-5969852020-06-232020-06-23
3131Mar-5979332020-06-232020-06-23
3232Apr-5959372020-06-232020-06-23
3333May-5962192020-06-232020-06-23
3434Jun-5964372020-06-232020-06-23
3535Jul-5960092020-06-232020-06-23
3636Aug-5957502020-06-232020-06-23
3737Sep-5958092020-06-232020-06-23
3838Oct-5939612020-06-232020-06-23
3939Nov-5941632020-06-232020-06-23
4040Dec-5960682020-06-232020-06-23
4141Jan-6092712020-06-232020-06-23
4242Feb-6061682020-06-232020-06-23
4343Mar-6055822020-06-232020-06-23
4444Apr-6053022020-06-232020-06-23
4545May-6062382020-06-232020-06-23
4646Jun-6061872020-06-232020-06-23
4747Jul-6047302020-06-232020-06-23
4848Aug-6058602020-06-232020-06-23
4949Sep-6063022020-06-232020-06-23
5050Oct-6053202020-06-232020-06-23
5151Nov-6068522020-06-232020-06-23
5252Dec-6056542020-06-232020-06-23
5353Jan-6146642020-06-232020-06-23
5454Feb-6143222020-06-232020-06-23
5555Mar-6144312020-06-232020-06-23
5656Apr-6117762020-06-232020-06-23
5757May-6134872020-06-232020-06-23
5858Jun-6143792020-06-232020-06-23
5959Jul-6141552020-06-232020-06-23
6060Aug-6145382020-06-232020-06-23
6161Sep-6144252020-06-232020-06-23
6262Oct-6146052020-06-232020-06-23
6363Nov-6145392020-06-232020-06-23
6464Dec-6152832020-06-232020-06-23
6565Jan-6243022020-06-232020-06-23
6666Feb-6231522020-06-232020-06-23
6767Mar-6235322020-06-232020-06-23
6868Apr-6230992020-06-232020-06-23
6969May-6232902020-06-232020-06-23
7070Jun-6231082020-06-232020-06-23
7171Jul-6232712020-06-232020-06-23
7272Aug-6235602020-06-232020-06-23
7373Sep-6231192020-06-232020-06-23
7474Oct-6232252020-06-232020-06-23
7575Nov-6234952020-06-232020-06-23
7676Dec-6231492020-06-232020-06-23
7777Jan-6331112020-06-232020-06-23
7878Feb-6328392020-06-232020-06-23
7979Mar-6323852020-06-232020-06-23
8080Apr-6311722020-06-232020-06-23
8181May-6311582020-06-232020-06-23