โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

5. ร้อยละของหลักสูตรวิชาชีพ ที่เปิดสอนตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน : 211

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน
:มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
:เป้าหมายที่ ๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร และศูนย์ฝึกอาชีพ สังกัดสำนักพัฒนาสังคม เปิดสอนในช่วงปี 2563 โดยเป็นหลักสูตรที่ผ่านกระบวนการสำรวจ ศึกษาตลาดงาน วิเคราะห์ผลความต้องการตลาดงานจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ เช่น ข้อมูลตำแหน่งและจำนวนแรงงานที่ขาดแคลน ข้อมูลการคาดประมาณแนวโน้มความต้องการแรงงาน ซึ่งจัดทำโดยสำนักเศรษฐกิจการแรงงาน กระทรวงแรงงาน ฐานข้อมูลแผนพัฒนากำลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน (ประกอบด้วย จำนวนแรงงานที่ขาดแคลน จำแนกตามวุฒิการศึกษา 10 อันดับอาชีพที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด จำแนกตามวุฒิการศึกษา) และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการที่กรุงเทพมหานครจัดตั้งขึ้น

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร และศูนย์ฝึกอาชีพ สังกัดสำนักพัฒนาสังคม เปิดสอนทั้งหมดในปี 2563 คูณ 100 หารด้วย จำนวนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่คณะกรรมการฯ รับรองว่ามีความทันสมัย ตรงตามความต้องการของผู้เรียน และตลาดงาน

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักพัฒนาสังคม

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21060100-กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0400 : ข้อมูลความต้องการแรงงาน และการฝึกอาชีพของตลาดแรงงาน)

ตาราง : จำนวนหลักสูตรอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการ

หน่วยงาน : สำนักพัฒนาสังคม

คำอธิบายตาราง :

idinformation_yearcourseteaching_hourss_dindang1s_bangruks_dindang2s_bonkais_artons_luangpors_klongteys_muans_nongchoks_kanchanasinghatotaladddateupdatedate
12561รถจักรยานยนต์40000000300000302020-06-222020-06-22
22561เครื่องยนต์แก๊สโซลีน20000047107000001542020-06-222020-06-22
32561เครื่องยนต์ดีเซล20000000000250252020-06-222020-06-22
42561เครื่องล่างรถยนต์20000000000170172020-06-222020-06-22
52561เครื่องยนต์แก๊สโซลีนหัวฉีด200000000006062020-06-222020-06-22
62561แก๊สรถยนต์200000000009092020-06-222020-06-22
72561ไฟฟ้ารถยนต์20000066110002501022020-06-222020-06-22
82561ปรับอากาศรถยนต์20000000000120122020-06-222020-06-22
92561เครื่องจักรยานยนต์2000003059030679502812020-06-222020-06-22
102561ไฟฟ้ารองรับน้ำหนักและห้ามล้อจักรยานยนต์2000001119459201501192020-06-222020-06-22
112561ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์2001100000000001102020-06-222020-06-22
122561ไฟฟ้ารถยนต์15000003300000332020-06-222020-06-22
132561งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน20039000000000392020-06-222020-06-22
142561งานเครื่องยนต์ดีเซล200640000000240882020-06-222020-06-22
152561งานปรับอากาศรถยนต์200190000000250442020-06-222020-06-22
162561งานไฟฟ้ารถยนต์200750000000240992020-06-222020-06-22
172561งานเครื่องล่างรถยนต์200350000000300652020-06-222020-06-22
182561งานส่งกำลังรถยนต์20019000000000192020-06-222020-06-22
192561งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนหัวฉีด200350000000300652020-06-222020-06-22
202561งานติดตั้งแก๊สรถยนต์200150000000210362020-06-222020-06-22
212561ช่างเครื่องเสียง0วิทยุ40000000310000312020-06-222020-06-22
222561ช่างเครื่องเสียง200000210064000852020-06-222020-06-22
232561ช่างโทรทัศน์ชั้นต้น2000480113030000922020-06-222020-06-22
242561ช่างโทรทัศน์ชั้นสูง20000015000000152020-06-222020-06-22
252561ช่างโทรศัพท์เคลื่อนที่200000154700000622020-06-222020-06-22
262561ช่างเครื่องขยายเสียง20025000000000252020-06-222020-06-22
272561ช่างซ่อมโทรทัศน์200260005500000812020-06-222020-06-22
282561ช่างเครื่องขยายเสียง15017000000000172020-06-222020-06-22
292561เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า40000000027000272020-06-222020-06-22
302561เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ400000000070072020-06-222020-06-22
312561ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า10000013000000132020-06-222020-06-22
322561เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร200610047073493367463762020-06-222020-06-22
332561ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดให้ความร้อน200000059000034932020-06-222020-06-22
342561ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดมอเตอร์200000474900000962020-06-222020-06-22
352561เครื่องปรับอากาศ200134800446900428204512020-06-222020-06-22
362561การพันมอเตอร์200052001800000702020-06-222020-06-22
372561การควบคุมมอเตอร์20000008300000832020-06-222020-06-22
382561เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารด้วยเข็มขัดรัดสาย20000002700000272020-06-222020-06-22
392561เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ150000039002600652020-06-222020-06-22
402561เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร15027000000000272020-06-222020-06-22
412561เครื่องเรือนห้องนั่งเล่น1000000001270001272020-06-222020-06-22
422561ห้องนอน10000000016000162020-06-222020-06-22
432561ช่างประจำบ้าน9000000014000142020-06-222020-06-22
442561ช่างไม้3000000024000242020-06-222020-06-22
452561ช่างก่ออิฐและฉาบปูน3000000016000162020-06-222020-06-22
462561ช่างปูกระเบื้อง3000000010000102020-06-222020-06-22
472561พิมพ์ดีดไทยและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น20000080310057601562020-06-222020-06-22
982561อาหารญี่ปุ่น3000290000000292020-06-222020-06-22
482561พิมพ์ดีดอังกฤษและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น200000000002330532020-06-222020-06-22
492561อินเตอร์เน็ตและการสร้างเว็บไซต์2007351123004800002952020-06-222020-06-22
502561การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป20001500000000152020-06-222020-06-22
512561การใช้งานโมบายเทคโนโลยี2000000115000001152020-06-222020-06-22
522561พิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น20000003900000392020-06-222020-06-22
532561คอมพิวเตอร์เพื่องานสำนักงาน200000300000032020-06-222020-06-22
542561ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน200210620991220047701157252020-06-222020-06-22
552561ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจบริการ200771600320031001562020-06-222020-06-22
562561ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร200088001070003802332020-06-222020-06-22
572561ภาษาจีนในงานธุรกิจบริการ200076002300000992020-06-222020-06-22
582561ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร20004600000000462020-06-222020-06-22
592561ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร2001350000000001352020-06-222020-06-22
602561ภาษาเกาหลีในงานธุรกิจบริการ20020000000000202020-06-222020-06-22
612561ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน2001850000000001852020-06-222020-06-22
622561ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ20030000000000302020-06-222020-06-22
632561ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน2001500000000001502020-06-222020-06-22
642561ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ20090000000000902020-06-222020-06-22
652561เสื้อผ้าสตรี 7 40000000790000792020-06-222020-06-22
662561เสื้อผ้าสตรี 840000000000150152020-06-222020-06-22
672561เสื้อผ้าสตรี 140000002700000272020-06-222020-06-22
682561สร้างแบบเสื้อผ้าสตรี 240000000790000792020-06-222020-06-22
692561เสื้อผ้าสตรี 120000004600000462020-06-222020-06-22
702561เสื้อผ้าสตรี 2200007413591036034454152020-06-222020-06-22
712561เสื้อผ้าสตรี 320001194102101241514004962020-06-222020-06-22
722561เสื้อผ้าสตรี 42000104000800001233072020-06-222020-06-22
732561เสื้อผ้าสตรี 52000000000105001052020-06-222020-06-22
742561สร้างแบบเสื้อผ้าสตรี 12000015514714500012605732020-06-222020-06-22
752561ชุดสูทสตรี 12000015853510002502872020-06-222020-06-22
762561ออกแบบแฟชั่น 120000770000000772020-06-222020-06-22
772561ชุดโอกาสพิเศษ 12000098000003501332020-06-222020-06-22
782561ชุดชั้นในในสตรี20000870000000872020-06-222020-06-22
792561เสื้อผ้าบุรุษ 1200000012013500582052020-06-222020-06-22
802561ผลิตภัณฑ์งานผ้า 12000091000004701382020-06-222020-06-22
812561เสื้อสตรี20000740200005301472020-06-222020-06-22
822561เสื้อผ้าเพื่อการค้า20000005400000542020-06-222020-06-22
832561ตัดเย็บกระโปรงสตรี20000147000001201592020-06-222020-06-22
842561กระโปรงสตรี20000000000210212020-06-222020-06-22
852561ชุดติดกัน20000000000420422020-06-222020-06-22
862561ออกแบบเสื้อผ้า15000160000000162020-06-222020-06-22
872561อุตสาหกรรมเสื้อผ้าบุรุษ200000150240573101272020-06-222020-06-22
882561อุตสาหกรรมกางเกงบุรุษ20000015000578001522020-06-222020-06-22
892561อุตสาหกรรมเสื้อผ้ายืด2000000635100001142020-06-222020-06-22
902561อุตสาหกรรมเสื้อผ้าเด็ก20000017000000172020-06-222020-06-22
912561ขนมอบ200106103135118122105682062639022020-06-222020-06-22
922561อาหารไทย200469314035300321971365022020-06-222020-06-22
932561อาหารนานาชาติ2009200000000381302020-06-222020-06-22
942561อาหารไทย750030039003000992020-06-222020-06-22
952561ขนมปังและพาย7500000003900392020-06-222020-06-22
962561คุ๊กกี้และเค้ก7500000003900392020-06-222020-06-22
972561ขนมไทย7500000002200222020-06-222020-06-22
992561จัดดอกไม้ ใบตองและแกะสลัก200004900000029782020-06-222020-06-22
1002561งานศิลปประดิษฐ์ตามสมัยนิยม2000107102011303800624222020-06-222020-06-22
1012561แกะสลักชั้นสูง20000330000000332020-06-222020-06-22
1022561จัดดอกไม้เพื่ออาชีพ1000002250000002252020-06-222020-06-22
1032561แต่งผมสตรี20004541137911207030864762020-06-222020-06-22
1042561ซอยผมสตรี20009700000000972020-06-222020-06-22
1052561แต่งหน้า แต่งเล็บ100000000000002020-06-222020-06-22
1062561ม้วนผม150000000000002020-06-222020-06-22
1072561แต่งหน้า เกล้าผม แต่งเล็บ200000000000002020-06-222020-06-22
1082561เกล้าผม60000000000002020-06-222020-06-22
1092561ตัดผมสุภาพบุรุษ20004800000000482020-06-222020-06-22
1102561ซอยผมสุภาพบุรุษ20003100000000312020-06-222020-06-22
1112561ตัดผมสุภาพบุรุษ150000000000002020-06-222020-06-22
1122561การตัดแต่งขนสุนัข200000000000002020-06-222020-06-22
1132561การทำตัวเรือนรูปพรรณและเครื่องประดับ400000000000002020-06-222020-06-22
1142561การทำตัวเรือนเครื่องประดับ200000000000002020-06-222020-06-22
1152561การตรวจสอบและวิเคราะห์อัญมณี20008400000000842020-06-222020-06-22
1162561การเจียระไนพลอย20004100000000412020-06-222020-06-22
1172561คีย์บอร์ด200000000000002020-06-222020-06-22
1182561กีต้าร์200000000000002020-06-222020-06-22
1192561การขับร้อง200000000000002020-06-222020-06-22
1202561บาติก200000000000002020-06-222020-06-22
1212561การทำผ้าบาติกและมัดย้อม150000000000002020-06-222020-06-22
1222561นวดไทยเพื่อสุขภาพ150402000000000602020-06-222020-06-22
1232561นวดน้ำมันหอมระเหย150303000000000602020-06-222020-06-22
1242561นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ609040000000001302020-06-222020-06-22
1252561บริการเพื่อความงาม150000000000002020-06-222020-06-22
1262561การนวดสวีดิช15020000000000202020-06-222020-06-22
1272561ซ่อมคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเบื้องต้น200271500000000422020-06-222020-06-22
1282561ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย2007430000000001042020-06-222020-06-22
1292561คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่น20005300000000532020-06-222020-06-22
1302561อินเตอร์เน็ตสำหรับงานอีคอมเมิร์ช200000000000002020-06-222020-06-22
1312561การผลิตสื่อภาพยนต์ด้วยระบบดิจิทัล20004600000000462020-06-222020-06-22
1322561คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ200000000000002020-06-222020-06-22
1332561การผลิตเห็ดเพื่อการค้า90000000000002020-06-222020-06-22ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0397 : ข้อมูลโรงเรียนฝึกอาชีพและ ศูนย์ฝึกอาชีพ)

ตาราง : ข้อมูลโรงเรียนฝึกอาชีพและศูนย์ฝึกอาชีพ

หน่วยงาน : สำนักพัฒนาสังคม

คำอธิบายตาราง :

idinformation_yearcourseteaching_hourss_dindang1s_bangruks_dindang2s_bonkais_artons_luangpors_klongteys_muans_nongchoks_kanchanasinghatotaladddateupdatedate
12561รถจักรยานยนต์40000000300000302020-06-222020-06-22
22561เครื่องยนต์แก๊สโซลีน20000047107000001542020-06-222020-06-22
32561เครื่องยนต์ดีเซล20000000000250252020-06-222020-06-22
42561เครื่องล่างรถยนต์20000000000170172020-06-222020-06-22
52561เครื่องยนต์แก๊สโซลีนหัวฉีด200000000006062020-06-222020-06-22
62561แก๊สรถยนต์200000000009092020-06-222020-06-22
72561ไฟฟ้ารถยนต์20000066110002501022020-06-222020-06-22
82561ปรับอากาศรถยนต์20000000000120122020-06-222020-06-22
92561เครื่องจักรยานยนต์2000003059030679502812020-06-222020-06-22
102561ไฟฟ้ารองรับน้ำหนักและห้ามล้อจักรยานยนต์2000001119459201501192020-06-222020-06-22
112561ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์2001100000000001102020-06-222020-06-22
122561ไฟฟ้ารถยนต์15000003300000332020-06-222020-06-22
132561งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน20039000000000392020-06-222020-06-22
142561งานเครื่องยนต์ดีเซล200640000000240882020-06-222020-06-22
152561งานปรับอากาศรถยนต์200190000000250442020-06-222020-06-22
162561งานไฟฟ้ารถยนต์200750000000240992020-06-222020-06-22
172561งานเครื่องล่างรถยนต์200350000000300652020-06-222020-06-22
182561งานส่งกำลังรถยนต์20019000000000192020-06-222020-06-22
192561งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนหัวฉีด200350000000300652020-06-222020-06-22
202561งานติดตั้งแก๊สรถยนต์200150000000210362020-06-222020-06-22
212561ช่างเครื่องเสียง0วิทยุ40000000310000312020-06-222020-06-22
222561ช่างเครื่องเสียง200000210064000852020-06-222020-06-22
232561ช่างโทรทัศน์ชั้นต้น2000480113030000922020-06-222020-06-22
242561ช่างโทรทัศน์ชั้นสูง20000015000000152020-06-222020-06-22
252561ช่างโทรศัพท์เคลื่อนที่200000154700000622020-06-222020-06-22
262561ช่างเครื่องขยายเสียง20025000000000252020-06-222020-06-22
272561ช่างซ่อมโทรทัศน์200260005500000812020-06-222020-06-22
282561ช่างเครื่องขยายเสียง15017000000000172020-06-222020-06-22
292561เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า40000000027000272020-06-222020-06-22
302561เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ400000000070072020-06-222020-06-22
312561ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า10000013000000132020-06-222020-06-22
322561เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร200610047073493367463762020-06-222020-06-22
332561ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดให้ความร้อน200000059000034932020-06-222020-06-22
342561ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดมอเตอร์200000474900000962020-06-222020-06-22
352561เครื่องปรับอากาศ200134800446900428204512020-06-222020-06-22
362561การพันมอเตอร์200052001800000702020-06-222020-06-22
372561การควบคุมมอเตอร์20000008300000832020-06-222020-06-22
382561เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารด้วยเข็มขัดรัดสาย20000002700000272020-06-222020-06-22
392561เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ150000039002600652020-06-222020-06-22
402561เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร15027000000000272020-06-222020-06-22
412561เครื่องเรือนห้องนั่งเล่น1000000001270001272020-06-222020-06-22
422561ห้องนอน10000000016000162020-06-222020-06-22
432561ช่างประจำบ้าน9000000014000142020-06-222020-06-22
442561ช่างไม้3000000024000242020-06-222020-06-22
452561ช่างก่ออิฐและฉาบปูน3000000016000162020-06-222020-06-22
462561ช่างปูกระเบื้อง3000000010000102020-06-222020-06-22
472561พิมพ์ดีดไทยและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น20000080310057601562020-06-222020-06-22
982561อาหารญี่ปุ่น3000290000000292020-06-222020-06-22
482561พิมพ์ดีดอังกฤษและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น200000000002330532020-06-222020-06-22
492561อินเตอร์เน็ตและการสร้างเว็บไซต์2007351123004800002952020-06-222020-06-22
502561การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป20001500000000152020-06-222020-06-22
512561การใช้งานโมบายเทคโนโลยี2000000115000001152020-06-222020-06-22
522561พิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น20000003900000392020-06-222020-06-22
532561คอมพิวเตอร์เพื่องานสำนักงาน200000300000032020-06-222020-06-22
542561ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน200210620991220047701157252020-06-222020-06-22
552561ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจบริการ200771600320031001562020-06-222020-06-22
562561ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร200088001070003802332020-06-222020-06-22
572561ภาษาจีนในงานธุรกิจบริการ200076002300000992020-06-222020-06-22
582561ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร20004600000000462020-06-222020-06-22
592561ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร2001350000000001352020-06-222020-06-22
602561ภาษาเกาหลีในงานธุรกิจบริการ20020000000000202020-06-222020-06-22
612561ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน2001850000000001852020-06-222020-06-22
622561ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ20030000000000302020-06-222020-06-22
632561ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน2001500000000001502020-06-222020-06-22
642561ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ20090000000000902020-06-222020-06-22
652561เสื้อผ้าสตรี 7 40000000790000792020-06-222020-06-22
662561เสื้อผ้าสตรี 840000000000150152020-06-222020-06-22
672561เสื้อผ้าสตรี 140000002700000272020-06-222020-06-22
682561สร้างแบบเสื้อผ้าสตรี 240000000790000792020-06-222020-06-22
692561เสื้อผ้าสตรี 120000004600000462020-06-222020-06-22
702561เสื้อผ้าสตรี 2200007413591036034454152020-06-222020-06-22
712561เสื้อผ้าสตรี 320001194102101241514004962020-06-222020-06-22
722561เสื้อผ้าสตรี 42000104000800001233072020-06-222020-06-22
732561เสื้อผ้าสตรี 52000000000105001052020-06-222020-06-22
742561สร้างแบบเสื้อผ้าสตรี 12000015514714500012605732020-06-222020-06-22
752561ชุดสูทสตรี 12000015853510002502872020-06-222020-06-22
762561ออกแบบแฟชั่น 120000770000000772020-06-222020-06-22
772561ชุดโอกาสพิเศษ 12000098000003501332020-06-222020-06-22
782561ชุดชั้นในในสตรี20000870000000872020-06-222020-06-22
792561เสื้อผ้าบุรุษ 1200000012013500582052020-06-222020-06-22
802561ผลิตภัณฑ์งานผ้า 12000091000004701382020-06-222020-06-22
812561เสื้อสตรี20000740200005301472020-06-222020-06-22
822561เสื้อผ้าเพื่อการค้า20000005400000542020-06-222020-06-22
832561ตัดเย็บกระโปรงสตรี20000147000001201592020-06-222020-06-22
842561กระโปรงสตรี20000000000210212020-06-222020-06-22
852561ชุดติดกัน20000000000420422020-06-222020-06-22
862561ออกแบบเสื้อผ้า15000160000000162020-06-222020-06-22
872561อุตสาหกรรมเสื้อผ้าบุรุษ200000150240573101272020-06-222020-06-22
882561อุตสาหกรรมกางเกงบุรุษ20000015000578001522020-06-222020-06-22
892561อุตสาหกรรมเสื้อผ้ายืด2000000635100001142020-06-222020-06-22
902561อุตสาหกรรมเสื้อผ้าเด็ก20000017000000172020-06-222020-06-22
912561ขนมอบ200106103135118122105682062639022020-06-222020-06-22
922561อาหารไทย200469314035300321971365022020-06-222020-06-22
932561อาหารนานาชาติ2009200000000381302020-06-222020-06-22
942561อาหารไทย750030039003000992020-06-222020-06-22
952561ขนมปังและพาย7500000003900392020-06-222020-06-22
962561คุ๊กกี้และเค้ก7500000003900392020-06-222020-06-22
972561ขนมไทย7500000002200222020-06-222020-06-22
992561จัดดอกไม้ ใบตองและแกะสลัก200004900000029782020-06-222020-06-22
1002561งานศิลปประดิษฐ์ตามสมัยนิยม2000107102011303800624222020-06-222020-06-22
1012561แกะสลักชั้นสูง20000330000000332020-06-222020-06-22
1022561จัดดอกไม้เพื่ออาชีพ1000002250000002252020-06-222020-06-22
1032561แต่งผมสตรี20004541137911207030864762020-06-222020-06-22
1042561ซอยผมสตรี20009700000000972020-06-222020-06-22
1052561แต่งหน้า แต่งเล็บ100000000000002020-06-222020-06-22
1062561ม้วนผม150000000000002020-06-222020-06-22
1072561แต่งหน้า เกล้าผม แต่งเล็บ200000000000002020-06-222020-06-22
1082561เกล้าผม60000000000002020-06-222020-06-22
1092561ตัดผมสุภาพบุรุษ20004800000000482020-06-222020-06-22
1102561ซอยผมสุภาพบุรุษ20003100000000312020-06-222020-06-22
1112561ตัดผมสุภาพบุรุษ150000000000002020-06-222020-06-22
1122561การตัดแต่งขนสุนัข200000000000002020-06-222020-06-22
1132561การทำตัวเรือนรูปพรรณและเครื่องประดับ400000000000002020-06-222020-06-22
1142561การทำตัวเรือนเครื่องประดับ200000000000002020-06-222020-06-22
1152561การตรวจสอบและวิเคราะห์อัญมณี20008400000000842020-06-222020-06-22
1162561การเจียระไนพลอย20004100000000412020-06-222020-06-22
1172561คีย์บอร์ด200000000000002020-06-222020-06-22
1182561กีต้าร์200000000000002020-06-222020-06-22
1192561การขับร้อง200000000000002020-06-222020-06-22
1202561บาติก200000000000002020-06-222020-06-22
1212561การทำผ้าบาติกและมัดย้อม150000000000002020-06-222020-06-22
1222561นวดไทยเพื่อสุขภาพ150402000000000602020-06-222020-06-22
1232561นวดน้ำมันหอมระเหย150303000000000602020-06-222020-06-22
1242561นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ609040000000001302020-06-222020-06-22
1252561บริการเพื่อความงาม150000000000002020-06-222020-06-22
1262561การนวดสวีดิช15020000000000202020-06-222020-06-22
1272561ซ่อมคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเบื้องต้น200271500000000422020-06-222020-06-22
1282561ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย2007430000000001042020-06-222020-06-22
1292561คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่น20005300000000532020-06-222020-06-22
1302561อินเตอร์เน็ตสำหรับงานอีคอมเมิร์ช200000000000002020-06-222020-06-22
1312561การผลิตสื่อภาพยนต์ด้วยระบบดิจิทัล20004600000000462020-06-222020-06-22
1322561คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ200000000000002020-06-222020-06-22
1332561การผลิตเห็ดเพื่อการค้า90000000000002020-06-222020-06-22ข้อมูลประกอบที่ 3 : (stat_bma0398 : จำนวนหลักสูตรอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการ)

ตาราง : จำนวนหลักสูตรอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการ

หน่วยงาน : สำนักพัฒนาสังคม

คำอธิบายตาราง :

idinformation_yearcourseteaching_hourss_dindang1s_bangruks_dindang2s_bonkais_artons_luangpors_klongteys_muans_nongchoks_kanchanasinghatotaladddateupdatedate
12561รถจักรยานยนต์40000000300000302020-06-222020-06-22
22561เครื่องยนต์แก๊สโซลีน20000047107000001542020-06-222020-06-22
32561เครื่องยนต์ดีเซล20000000000250252020-06-222020-06-22
42561เครื่องล่างรถยนต์20000000000170172020-06-222020-06-22
52561เครื่องยนต์แก๊สโซลีนหัวฉีด200000000006062020-06-222020-06-22
62561แก๊สรถยนต์200000000009092020-06-222020-06-22
72561ไฟฟ้ารถยนต์20000066110002501022020-06-222020-06-22
82561ปรับอากาศรถยนต์20000000000120122020-06-222020-06-22
92561เครื่องจักรยานยนต์2000003059030679502812020-06-222020-06-22
102561ไฟฟ้ารองรับน้ำหนักและห้ามล้อจักรยานยนต์2000001119459201501192020-06-222020-06-22
112561ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์2001100000000001102020-06-222020-06-22
122561ไฟฟ้ารถยนต์15000003300000332020-06-222020-06-22
132561งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน20039000000000392020-06-222020-06-22
142561งานเครื่องยนต์ดีเซล200640000000240882020-06-222020-06-22
152561งานปรับอากาศรถยนต์200190000000250442020-06-222020-06-22
162561งานไฟฟ้ารถยนต์200750000000240992020-06-222020-06-22
172561งานเครื่องล่างรถยนต์200350000000300652020-06-222020-06-22
182561งานส่งกำลังรถยนต์20019000000000192020-06-222020-06-22
192561งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนหัวฉีด200350000000300652020-06-222020-06-22
202561งานติดตั้งแก๊สรถยนต์200150000000210362020-06-222020-06-22
212561ช่างเครื่องเสียง0วิทยุ40000000310000312020-06-222020-06-22
222561ช่างเครื่องเสียง200000210064000852020-06-222020-06-22
232561ช่างโทรทัศน์ชั้นต้น2000480113030000922020-06-222020-06-22
242561ช่างโทรทัศน์ชั้นสูง20000015000000152020-06-222020-06-22
252561ช่างโทรศัพท์เคลื่อนที่200000154700000622020-06-222020-06-22
262561ช่างเครื่องขยายเสียง20025000000000252020-06-222020-06-22
272561ช่างซ่อมโทรทัศน์200260005500000812020-06-222020-06-22
282561ช่างเครื่องขยายเสียง15017000000000172020-06-222020-06-22
292561เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า40000000027000272020-06-222020-06-22
302561เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ400000000070072020-06-222020-06-22
312561ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า10000013000000132020-06-222020-06-22
322561เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร200610047073493367463762020-06-222020-06-22
332561ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดให้ความร้อน200000059000034932020-06-222020-06-22
342561ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดมอเตอร์200000474900000962020-06-222020-06-22
352561เครื่องปรับอากาศ200134800446900428204512020-06-222020-06-22
362561การพันมอเตอร์200052001800000702020-06-222020-06-22
372561การควบคุมมอเตอร์20000008300000832020-06-222020-06-22
382561เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารด้วยเข็มขัดรัดสาย20000002700000272020-06-222020-06-22
392561เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ150000039002600652020-06-222020-06-22
402561เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร15027000000000272020-06-222020-06-22
412561เครื่องเรือนห้องนั่งเล่น1000000001270001272020-06-222020-06-22
422561ห้องนอน10000000016000162020-06-222020-06-22
432561ช่างประจำบ้าน9000000014000142020-06-222020-06-22
442561ช่างไม้3000000024000242020-06-222020-06-22
452561ช่างก่ออิฐและฉาบปูน3000000016000162020-06-222020-06-22
462561ช่างปูกระเบื้อง3000000010000102020-06-222020-06-22
472561พิมพ์ดีดไทยและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น20000080310057601562020-06-222020-06-22
982561อาหารญี่ปุ่น3000290000000292020-06-222020-06-22
482561พิมพ์ดีดอังกฤษและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น200000000002330532020-06-222020-06-22
492561อินเตอร์เน็ตและการสร้างเว็บไซต์2007351123004800002952020-06-222020-06-22
502561การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป20001500000000152020-06-222020-06-22
512561การใช้งานโมบายเทคโนโลยี2000000115000001152020-06-222020-06-22
522561พิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น20000003900000392020-06-222020-06-22
532561คอมพิวเตอร์เพื่องานสำนักงาน200000300000032020-06-222020-06-22
542561ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน200210620991220047701157252020-06-222020-06-22
552561ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจบริการ200771600320031001562020-06-222020-06-22
562561ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร200088001070003802332020-06-222020-06-22
572561ภาษาจีนในงานธุรกิจบริการ200076002300000992020-06-222020-06-22
582561ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร20004600000000462020-06-222020-06-22
592561ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร2001350000000001352020-06-222020-06-22
602561ภาษาเกาหลีในงานธุรกิจบริการ20020000000000202020-06-222020-06-22
612561ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน2001850000000001852020-06-222020-06-22
622561ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ20030000000000302020-06-222020-06-22
632561ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน2001500000000001502020-06-222020-06-22
642561ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ20090000000000902020-06-222020-06-22
652561เสื้อผ้าสตรี 7 40000000790000792020-06-222020-06-22
662561เสื้อผ้าสตรี 840000000000150152020-06-222020-06-22
672561เสื้อผ้าสตรี 140000002700000272020-06-222020-06-22
682561สร้างแบบเสื้อผ้าสตรี 240000000790000792020-06-222020-06-22
692561เสื้อผ้าสตรี 120000004600000462020-06-222020-06-22
702561เสื้อผ้าสตรี 2200007413591036034454152020-06-222020-06-22
712561เสื้อผ้าสตรี 320001194102101241514004962020-06-222020-06-22
722561เสื้อผ้าสตรี 42000104000800001233072020-06-222020-06-22
732561เสื้อผ้าสตรี 52000000000105001052020-06-222020-06-22
742561สร้างแบบเสื้อผ้าสตรี 12000015514714500012605732020-06-222020-06-22
752561ชุดสูทสตรี 12000015853510002502872020-06-222020-06-22
762561ออกแบบแฟชั่น 120000770000000772020-06-222020-06-22
772561ชุดโอกาสพิเศษ 12000098000003501332020-06-222020-06-22
782561ชุดชั้นในในสตรี20000870000000872020-06-222020-06-22
792561เสื้อผ้าบุรุษ 1200000012013500582052020-06-222020-06-22
802561ผลิตภัณฑ์งานผ้า 12000091000004701382020-06-222020-06-22
812561เสื้อสตรี20000740200005301472020-06-222020-06-22
822561เสื้อผ้าเพื่อการค้า20000005400000542020-06-222020-06-22
832561ตัดเย็บกระโปรงสตรี20000147000001201592020-06-222020-06-22
842561กระโปรงสตรี20000000000210212020-06-222020-06-22
852561ชุดติดกัน20000000000420422020-06-222020-06-22
862561ออกแบบเสื้อผ้า15000160000000162020-06-222020-06-22
872561อุตสาหกรรมเสื้อผ้าบุรุษ200000150240573101272020-06-222020-06-22
882561อุตสาหกรรมกางเกงบุรุษ20000015000578001522020-06-222020-06-22
892561อุตสาหกรรมเสื้อผ้ายืด2000000635100001142020-06-222020-06-22
902561อุตสาหกรรมเสื้อผ้าเด็ก20000017000000172020-06-222020-06-22
912561ขนมอบ200106103135118122105682062639022020-06-222020-06-22
922561อาหารไทย200469314035300321971365022020-06-222020-06-22
932561อาหารนานาชาติ2009200000000381302020-06-222020-06-22
942561อาหารไทย750030039003000992020-06-222020-06-22
952561ขนมปังและพาย7500000003900392020-06-222020-06-22
962561คุ๊กกี้และเค้ก7500000003900392020-06-222020-06-22
972561ขนมไทย7500000002200222020-06-222020-06-22
992561จัดดอกไม้ ใบตองและแกะสลัก200004900000029782020-06-222020-06-22
1002561งานศิลปประดิษฐ์ตามสมัยนิยม2000107102011303800624222020-06-222020-06-22
1012561แกะสลักชั้นสูง20000330000000332020-06-222020-06-22
1022561จัดดอกไม้เพื่ออาชีพ1000002250000002252020-06-222020-06-22
1032561แต่งผมสตรี20004541137911207030864762020-06-222020-06-22
1042561ซอยผมสตรี20009700000000972020-06-222020-06-22
1052561แต่งหน้า แต่งเล็บ100000000000002020-06-222020-06-22
1062561ม้วนผม150000000000002020-06-222020-06-22
1072561แต่งหน้า เกล้าผม แต่งเล็บ200000000000002020-06-222020-06-22
1082561เกล้าผม60000000000002020-06-222020-06-22
1092561ตัดผมสุภาพบุรุษ20004800000000482020-06-222020-06-22
1102561ซอยผมสุภาพบุรุษ20003100000000312020-06-222020-06-22
1112561ตัดผมสุภาพบุรุษ150000000000002020-06-222020-06-22
1122561การตัดแต่งขนสุนัข200000000000002020-06-222020-06-22
1132561การทำตัวเรือนรูปพรรณและเครื่องประดับ400000000000002020-06-222020-06-22
1142561การทำตัวเรือนเครื่องประดับ200000000000002020-06-222020-06-22
1152561การตรวจสอบและวิเคราะห์อัญมณี20008400000000842020-06-222020-06-22
1162561การเจียระไนพลอย20004100000000412020-06-222020-06-22
1172561คีย์บอร์ด200000000000002020-06-222020-06-22
1182561กีต้าร์200000000000002020-06-222020-06-22
1192561การขับร้อง200000000000002020-06-222020-06-22
1202561บาติก200000000000002020-06-222020-06-22
1212561การทำผ้าบาติกและมัดย้อม150000000000002020-06-222020-06-22
1222561นวดไทยเพื่อสุขภาพ150402000000000602020-06-222020-06-22
1232561นวดน้ำมันหอมระเหย150303000000000602020-06-222020-06-22
1242561นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ609040000000001302020-06-222020-06-22
1252561บริการเพื่อความงาม150000000000002020-06-222020-06-22
1262561การนวดสวีดิช15020000000000202020-06-222020-06-22
1272561ซ่อมคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเบื้องต้น200271500000000422020-06-222020-06-22
1282561ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย2007430000000001042020-06-222020-06-22
1292561คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่น20005300000000532020-06-222020-06-22
1302561อินเตอร์เน็ตสำหรับงานอีคอมเมิร์ช200000000000002020-06-222020-06-22
1312561การผลิตสื่อภาพยนต์ด้วยระบบดิจิทัล20004600000000462020-06-222020-06-22
1322561คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ200000000000002020-06-222020-06-22
1332561การผลิตเห็ดเพื่อการค้า90000000000002020-06-222020-06-22ข้อมูลประกอบที่ 4 : (stat_bma0399 : จำนวนหลักสูตรอาชีพที่ กทม. เปิดสอนทั้งหมด)

ตาราง : จำนวนหลักสูตรอาชีพที่ กทม. เปิดสอนทั้งหมด

หน่วยงาน : สำนักพัฒนาสังคม

คำอธิบายตาราง :

idinformation_yearcourseteaching_hoursadddateupdatedate
12561รถจักรยานยนต์4002020-06-222020-06-22
22561เครื่องยนต์แก๊สโซลีน2002020-06-222020-06-22
32561เครื่องยนต์ดีเซล2002020-06-222020-06-22
42561เครื่องล่างรถยนต์2002020-06-222020-06-22
52561เครื่องยนต์แก๊สโซลีนหัวฉีด2002020-06-222020-06-22
62561แก๊สรถยนต์2002020-06-222020-06-22
72561ไฟฟ้ารถยนต์2002020-06-222020-06-22
82561ปรับอากาศรถยนต์2002020-06-222020-06-22
92561เครื่องจักรยานยนต์2002020-06-222020-06-22
102561ไฟฟ้ารองรับน้ำหนักและห้ามล้อจักรยานยนต์2002020-06-222020-06-22
112561ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์2002020-06-222020-06-22
122561ไฟฟ้ารถยนต์1502020-06-222020-06-22
132561งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน2002020-06-222020-06-22
142561งานเครื่องยนต์ดีเซล2002020-06-222020-06-22
152561งานปรับอากาศรถยนต์2002020-06-222020-06-22
162561งานไฟฟ้ารถยนต์2002020-06-222020-06-22
172561งานเครื่องล่างรถยนต์2002020-06-222020-06-22
182561งานส่งกำลังรถยนต์2002020-06-222020-06-22
192561งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนหัวฉีด2002020-06-222020-06-22
202561งานติดตั้งแก๊สรถยนต์2002020-06-222020-06-22
212561ช่างเครื่องเสียง0วิทยุ4002020-06-222020-06-22
222561ช่างเครื่องเสียง2002020-06-222020-06-22
232561ช่างโทรทัศน์ชั้นต้น2002020-06-222020-06-22
242561ช่างโทรทัศน์ชั้นสูง2002020-06-222020-06-22
252561ช่างโทรศัพท์เคลื่อนที่2002020-06-222020-06-22
262561ช่างเครื่องขยายเสียง2002020-06-222020-06-22
272561ช่างซ่อมโทรทัศน์2002020-06-222020-06-22
282561ช่างเครื่องขยายเสียง1502020-06-222020-06-22
292561เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า4002020-06-222020-06-22
302561เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ4002020-06-222020-06-22
312561ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า1002020-06-222020-06-22
322561เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร2002020-06-222020-06-22
332561ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดให้ความร้อน2002020-06-222020-06-22
342561ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดมอเตอร์2002020-06-222020-06-22
352561เครื่องปรับอากาศ2002020-06-222020-06-22
362561การพันมอเตอร์2002020-06-222020-06-22
372561การควบคุมมอเตอร์2002020-06-222020-06-22
382561เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารด้วยเข็มขัดรัดสาย2002020-06-222020-06-22
392561เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ1502020-06-222020-06-22
402561เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร1502020-06-222020-06-22
412561เครื่องเรือนห้องนั่งเล่น1002020-06-222020-06-22
422561ห้องนอน1002020-06-222020-06-22
432561ช่างประจำบ้าน902020-06-222020-06-22
442561ช่างไม้302020-06-222020-06-22
452561ช่างก่ออิฐและฉาบปูน302020-06-222020-06-22
462561ช่างปูกระเบื้อง302020-06-222020-06-22
472561พิมพ์ดีดไทยและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น2002020-06-222020-06-22
482561พิมพ์ดีดอังกฤษและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น2002020-06-222020-06-22
492561อินเตอร์เน็ตและการสร้างเว็บไซต์2002020-06-222020-06-22
502561การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป2002020-06-222020-06-22
512561การใช้งานโมบายเทคโนโลยี2002020-06-222020-06-22
522561พิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น2002020-06-222020-06-22
532561คอมพิวเตอร์เพื่องานสำนักงาน2002020-06-222020-06-22
542561ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน2002020-06-222020-06-22
552561ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจบริการ2002020-06-222020-06-22
562561ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร2002020-06-222020-06-22
572561ภาษาจีนในงานธุรกิจบริการ2002020-06-222020-06-22
582561ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร2002020-06-222020-06-22
592561ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร2002020-06-222020-06-22
602561ภาษาเกาหลีในงานธุรกิจบริการ2002020-06-222020-06-22
612561ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน2002020-06-222020-06-22
622561ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ2002020-06-222020-06-22
632561ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน2002020-06-222020-06-22
642561ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ2002020-06-222020-06-22
652561เสื้อผ้าสตรี 7 4002020-06-222020-06-22
662561เสื้อผ้าสตรี 84002020-06-222020-06-22
672561เสื้อผ้าสตรี 14002020-06-222020-06-22
682561สร้างแบบเสื้อผ้าสตรี 24002020-06-222020-06-22
692561เสื้อผ้าสตรี 12002020-06-222020-06-22
702561เสื้อผ้าสตรี 22002020-06-222020-06-22
712561เสื้อผ้าสตรี 32002020-06-222020-06-22
722561เสื้อผ้าสตรี 42002020-06-222020-06-22
732561เสื้อผ้าสตรี 52002020-06-222020-06-22
742561สร้างแบบเสื้อผ้าสตรี 12002020-06-222020-06-22
752561ชุดสูทสตรี 12002020-06-222020-06-22
762561ออกแบบแฟชั่น 12002020-06-222020-06-22
772561ชุดโอกาสพิเศษ 12002020-06-222020-06-22
782561ชุดชั้นในในสตรี2002020-06-222020-06-22
792561เสื้อผ้าบุรุษ 12002020-06-222020-06-22
802561ผลิตภัณฑ์งานผ้า 12002020-06-222020-06-22
812561เสื้อสตรี2002020-06-222020-06-22
822561เสื้อผ้าเพื่อการค้า2002020-06-222020-06-22
832561ตัดเย็บกระโปรงสตรี2002020-06-222020-06-22
842561กระโปรงสตรี2002020-06-222020-06-22
852561ชุดติดกัน2002020-06-222020-06-22
862561ออกแบบเสื้อผ้า1502020-06-222020-06-22
872561อุตสาหกรรมเสื้อผ้าบุรุษ2002020-06-222020-06-22
882561อุตสาหกรรมกางเกงบุรุษ2002020-06-222020-06-22
892561อุตสาหกรรมเสื้อผ้ายืด2002020-06-222020-06-22
902561อุตสาหกรรมเสื้อผ้าเด็ก2002020-06-222020-06-22
912561ขนมอบ2002020-06-222020-06-22
922561อาหารไทย2002020-06-222020-06-22
932561อาหารนานาชาติ2002020-06-222020-06-22
942561อาหารไทย752020-06-222020-06-22
952561ขนมปังและพาย752020-06-222020-06-22
962561คุ๊กกี้และเค้ก752020-06-222020-06-22
972561ขนมไทย752020-06-222020-06-22
982561อาหารญี่ปุ่น302020-06-222020-06-22
992561จัดดอกไม้ ใบตองและแกะสลัก2002020-06-222020-06-22
1002561งานศิลปประดิษฐ์ตามสมัยนิยม2002020-06-222020-06-22
1012561แกะสลักชั้นสูง2002020-06-222020-06-22
1022561จัดดอกไม้เพื่ออาชีพ1002020-06-222020-06-22
1032561แต่งผมสตรี2002020-06-222020-06-22
1042561ซอยผมสตรี2002020-06-222020-06-22
1052561แต่งหน้า แต่งเล็บ1002020-06-222020-06-22
1062561ม้วนผม1502020-06-222020-06-22
1072561แต่งหน้า เกล้าผม แต่งเล็บ2002020-06-222020-06-22
1082561เกล้าผม602020-06-222020-06-22
1092561ตัดผมสุภาพบุรุษ2002020-06-222020-06-22
1102561ซอยผมสุภาพบุรุษ2002020-06-222020-06-22
1112561ตัดผมสุภาพบุรุษ1502020-06-222020-06-22
1122561การตัดแต่งขนสุนัข2002020-06-222020-06-22
1132561การทำตัวเรือนรูปพรรณและเครื่องประดับ4002020-06-222020-06-22
1142561การทำตัวเรือนเครื่องประดับ2002020-06-222020-06-22
1152561การตรวจสอบและวิเคราะห์อัญมณี2002020-06-222020-06-22
1162561การเจียระไนพลอย2002020-06-222020-06-22
1172561คีย์บอร์ด2002020-06-222020-06-22
1182561กีต้าร์2002020-06-222020-06-22
1192561การขับร้อง2002020-06-222020-06-22
1202561บาติก2002020-06-222020-06-22
1212561การทำผ้าบาติกและมัดย้อม1502020-06-222020-06-22
1222561นวดไทยเพื่อสุขภาพ1502020-06-222020-06-22
1232561นวดน้ำมันหอมระเหย1502020-06-222020-06-22
1242561นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ602020-06-222020-06-22
1252561บริการเพื่อความงาม1502020-06-222020-06-22
1262561การนวดสวีดิช1502020-06-222020-06-22
1272561ซ่อมคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเบื้องต้น2002020-06-222020-06-22
1282561ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย2002020-06-222020-06-22
1292561คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่น2002020-06-222020-06-22
1302561อินเตอร์เน็ตสำหรับงานอีคอมเมิร์ช2002020-06-222020-06-22
1312561การผลิตสื่อภาพยนต์ด้วยระบบดิจิทัล2002020-06-222020-06-22
1322561คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้2002020-06-222020-06-22
1332561คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ2002020-06-222020-06-22
1342561การผลิตเห็ดเพื่อการค้า902020-06-222020-06-22