โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

5. ร้อยละของหลักสูตรวิชาชีพ ที่เปิดสอนตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน : 211

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน
:มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
:เป้าหมายที่ ๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร และศูนย์ฝึกอาชีพ สังกัดสำนักพัฒนาสังคม เปิดสอนในช่วงปี 2563 โดยเป็นหลักสูตรที่ผ่านกระบวนการสำรวจ ศึกษาตลาดงาน วิเคราะห์ผลความต้องการตลาดงานจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ เช่น ข้อมูลตำแหน่งและจำนวนแรงงานที่ขาดแคลน ข้อมูลการคาดประมาณแนวโน้มความต้องการแรงงาน ซึ่งจัดทำโดยสำนักเศรษฐกิจการแรงงาน กระทรวงแรงงาน ฐานข้อมูลแผนพัฒนากำลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน (ประกอบด้วย จำนวนแรงงานที่ขาดแคลน จำแนกตามวุฒิการศึกษา 10 อันดับอาชีพที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด จำแนกตามวุฒิการศึกษา) และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการที่กรุงเทพมหานครจัดตั้งขึ้น

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร และศูนย์ฝึกอาชีพ สังกัดสำนักพัฒนาสังคม เปิดสอนทั้งหมดในปี 2563 คูณ 100 หารด้วย จำนวนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่คณะกรรมการฯ รับรองว่ามีความทันสมัย ตรงตามความต้องการของผู้เรียน และตลาดงาน

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักพัฒนาสังคม

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21060100-กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0400 : ข้อมูลความต้องการแรงงาน และการฝึกอาชีพของตลาดแรงงาน)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0397 : ข้อมูลโรงเรียนฝึกอาชีพและ ศูนย์ฝึกอาชีพ)

ข้อมูลประกอบที่ 3 : (stat_bma0398 : จำนวนหลักสูตรอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการ)

ข้อมูลประกอบที่ 4 : (stat_bma0399 : จำนวนหลักสูตรอาชีพที่ กทม. เปิดสอนทั้งหมด)