โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

51. ร้อยละของความสำเร็จเฉลี่ยในการก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานบริการกีฬาและนันทนาการ : 215

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย
:มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- ความสำเร็จเฉลี่ยในการก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานบริการกีฬาและนันทนาการ หมายถึง ได้แก่ ความสำเร็จเฉลี่ยในการก่อสร้าง/ปรับปรุงศูนย์เยาวชน และศูนย์กีฬา โดยกำหนดร้อยละของความสำเร็จของเนื้องานตามขั้นตอนต่าง ๆ

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

- วัดจากร้อยละความสำเร็จในการก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานบริการกีฬาและนันทนาการ ได้แก่ ศูนย์เยาวชน และศูนย์กีฬา โดยวัดจากร้อยละของความสำเร็จของเนื้องานตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ กรณีที่ ๑ ประกาศเชิญชวนทั่วไป [ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] กรณี e-bidding ครั้งเดียวได้ผู้รับจ้าง ๑. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ร้อยละ ๑๐ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง/ขอความเห็นชอบราคากลาง ร้อยละ ๑๕ ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร้อยละ ๒๐ ๔. เสนอขอความเห็นชอบร่าง TOR /เอกสารเชิญชวนต่อหัวหน้าหน่วยงาน ร้อยละ ๓๐ ๕. เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา ร้อยละ ๓๕ ๖. ขอความเห็นชอบขอซื้อขอจ้าง ร้อยละ ๕๐ ๗. เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา รับเอกสารการประมูล ร้อยละ ๖๐ ๘. แจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้น/ประมูล ร้อยละ ๗๐ ๙. ขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง ร้อยละ ๘๕ ๑๐. ตรวจร่างสัญญา/ขอหลักค้ำประกันสัญญา ร้อยละ ๙๕ ๑๑. ลงนามในสัญญา ร้อยละ ๑๐๐ กรณีที่ ๒ ประกาศเชิญชวนทั่วไป [ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] กรณี e-bidding ครั้งแรกไม่ได้ผู้รับจ้างจึงต้องเปลี่ยนวิธีการมาใช้วิธีการคัดเลือก ๑. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ร้อยละ ๑๐ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง/ขอความเห็นชอบราคากลาง ร้อยละ ๑๕ ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร้อยละ ๒๐ ๔. ขอความเห็นชอบขอซื้อขอจ้าง ร้อยละ ๕๐ ๕. เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา รับเอกสารการประมูล / จัดทำหนังสือเชิญชวนให้ผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอ ร้อยละ ๖๐ ๖. แจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้น/ประมูล ร้อยละ ๗๐ ๗. ขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง ร้อยละ ๘๕ ๘. ตรวจร่างสัญญา/ขอหลักค้ำประกันสัญญา ร้อยละ ๙๕ ๙. ลงนามในสัญญา ร้อยละ ๑๐๐

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21060200-กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0301 : ข้อมูลการก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานบริการกีฬาและนันทนาการในปีปัจจุบัน และย้อนหลัง 5 ปี)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0302 : แผนและขั้นตอนการดำเนินงานและความคืบหน้าในการก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานบริการกีฬาและนันทนาการ)

ตาราง : 1_48 construction

หน่วยงาน : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

คำอธิบายตาราง : ร้อยละของความสำเร็จเฉลี่ยในการก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานบริการกีฬาและนันทนาการ

idfiscalyearprojectnameplanpercentbudgetbranchdepartmentadddateupdatedate
12563ปรับปรุงศูนย์เยาวชนวัดธาตุทองแผน20 ปี2714400000สนสสวท2020-05-252020-05-25
22563ปรับปรุงศูนย์เยาวชนคลองเตยแผน20 ปี175153000สนสสวท2020-05-252020-05-25
32563ปรับปรุงศูนย์เยาวชนบางขุนเทียนแผน20 ปี165677000สนสสวท2020-05-252020-05-25
42563ปรับปรุงศูนย์เยาวชนลาดกระบังแผน20 ปี101740000สนสสวท2020-05-252020-05-25
52563งานก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำแผน20 ปี1729502000สนสสวท2020-05-252020-05-25
62563โครงการก่อสร้างศูนย์เยาวชนวัดดอกไม้แผน20 ปี1313568000สนสสวท2020-05-252020-05-25
72563โครงการปรับปรุงศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน)แผน20 ปี2326192000กกฬสวท2020-05-252020-05-25
82563ปรับปรุงศุนย์กีฬาประชานิเวศน์แผน20 ปี4031200000กกฬสวท2020-05-252020-05-25
92563ปรับปรุงศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาแผน20 ปี4511700000กกฬสวท2020-05-252020-05-25
102562ปรับปรุงศูนย์เยาวชนบางกะปิแผน20 ปี1009190000สนสสวท2020-05-252020-05-25
112562ปรบปรุงศูนย์เยาวชนเทเวศรืแผน20 ปี1003070000สนสสวท2020-05-252020-05-25
122562ปรับปรุงศูนย์เยาวชนวัดเวฬุราชิณแผน20 ปี1004831000สนสสวท2020-05-252020-05-25
132562ปรับปรุงศูนยเยาวชนบ่อนไก่แผน20 ปี100840000สนสสวท2020-05-252020-05-25
142562ปรับปรุงศูนย์เยาวชนบางนาแผน20 ปี1001160000สนสสวท2020-05-252020-05-25
152562ปรับปรุงศูนย์กีฬารามอินทราแผน20 ปี1008072000กกฬสวท2020-05-252020-05-25
162561ปรับปรุงศูนย์เยาวชนสะพานสูงแผน20 ปี10011300000สนสสวท2020-05-252020-05-25
172561ปรับปรุงศูนย์เยาวชนเตชุวณิชแผน20 ปี1002673000สนสสวท2020-05-252020-05-25
182561ปรับปรุงศูนย์เยาวชนจตุจักรแผน20 ปี1006690000สนสสวท2020-05-252020-05-25
192561ปรับปรุงศูนย์เยาวชนทวีวัฒนาแผน20 ปี1002380000สนสสวท2020-05-252020-05-25
202561ปรับปรุงศูนย์เยาวชนดอนเมืองแผน20 ปี1003780000สนสสวท2020-05-252020-05-25
212561ปรับปรุงศูนย์เยาวชนหลักสี่แผน20 ปี1004000000สนสสวท2020-05-252020-05-25
222561ปรับปรุงศูนย์เยาวชนบางแค (เรืองสอน)แผน20 ปี1007130000สนสสวท2020-05-252020-05-25
232561โครงการก่อสร้างอาคารเสริมศูนย์เยาวชนลาดกระบังแผน20 ปี10017632200สนสสวท2020-05-252020-05-25
242561ปรับปรุงศูนย์กีฬารามอินทราแผน20 ปี100850000กกฬสวท2020-05-252020-05-25
252561ปรับปรุงศูนย์กีฬาบางขุนเทียนแผน20 ปี10011200000กกฬสวท2020-05-252020-05-25
262561ปรับปรุงศูนย์กีฬาประชานิเวศน์แผน20 ปี10013100000กกฬสวท2020-05-252020-05-25
272561โครงการปรับปรุงศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติแผน20 ปี10047279000กกฬสวท2020-05-252020-05-25
282560ปรับปรุงศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)แผน20 ปี10043100000ศยชสวท2020-05-252020-05-25
292560ปรับปรุงศูนย์เยาวชนหนองจอกแผน20 ปี1006900000สนสสวท2020-05-252020-05-25
302560ปรับปรุงศูนย์เยาวชนวัดฉัตรแก้วจงกลณีแผน20 ปี100482000สนสสวท2020-05-252020-05-25
312560ก่อสร้างศูนย์เยาวชนบางกอกใหญ่แผน20 ปี10053640000สนสสวท2020-05-252020-05-25
322560ปรับปรุงศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาแผน20 ปี10018000000กกฬสวท2020-05-252020-05-25
332560ปรับปรุงสนามกีฬากลางแจ้งศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศแผน20 ปี10018700000กกฬสวท2020-05-252020-05-25
342560โครงการปรับปรุงศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติแผน20 ปี10016720000กกฬสวท2020-05-252020-05-25
352560ปรับปรุงศูนย์กีฬาประชานิเวศน์แผน20 ปี1004280000กกฬสวท2020-05-252020-05-25
362559ปรับปรุงศูนย์เยาวชนคลองกุ่มแผน20 ปี1004770000สนสสวท2020-05-252020-05-25
372559ปรบปรุงศูนย์เยาวชนบางกะปิแผน20 ปี1001020000สนสสวท2020-05-252020-05-25
382559โครงการก่อสร้างศูนย์เยาวชนมีนบุรีแผน20 ปี10041200000สนสสวท2020-05-252020-05-25
392559โครงการก่อสร้างอาคารเสริมศูนย์เยาวชนลาดกระบังแผน20 ปี10016998000สนสสวท2020-05-252020-05-25
402559ปรับปรุงหลังคาสระว่ายน้ำศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)แผน20 ปี100618000ศยชสวท2020-05-252020-05-25
412559ปรับปรุงพื้นบริเวณภายในศูนย์เยาวชนแผน20 ปี1002158800สนสสวท2020-05-252020-05-25
422558ปรับปรุงศูนย์เยาวชนคลองเตยแผน20 ปี10028670000สนสสวท2020-05-252020-05-25
432558โครงการปรับปรุงศูนย์เยาวชนวัดฉัตรแก้วจงกลณีแผน20 ปี100580000สนสสวท2020-05-252020-05-25
442558โครงการก่อสร้างศูนย์เยาวชนมีนบุรีแผน20 ปี1004320000สนสสวท2020-05-252020-05-25
452558ก่อสร้างศูนย์เยาวชนบางกอกใหญ่แผน20 ปี10010000000สนสสวท2020-05-252020-05-25
462558โครงการก่อสร้างอาคารเสริมศูนย์เยาวชนลาดกระบังแผน20 ปี10010000000สนสสวท2020-05-252020-05-25
472558โครงการก่อสร้างป้อมยามมาตรฐาน Bแผน20 ปี100930000ศยชสวท2020-05-252020-05-25
482558โครงการปรับปรุงสนามกีฬากลางแจ้งศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)แผน20 ปี1001710000ศยชสวท2020-05-252020-05-25
492558ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสนามฝึกซ้อมฟุตบอลแผน20 ปี100800000ศยชสวท2020-05-252020-05-25
502558โครงการปรับปรุงศูนย์กีฬาประชานิเวศน์แผน20 ปี10028700000กกฬสวท2020-05-252020-05-25
512558โครงการปรับปรุงศูนย์กีฬารามอินทราแผน20 ปี10019084200กกฬสวท2020-05-252020-05-25