โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

52. ร้อยละของผู้ใช้บริการในสถานที่บริการด้านกีฬาของกรุงเทพมหานครมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน : 216

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย
:มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- สมรรถภาพ หมายถึง ความสามารถของร่างกายให้มีการทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพของหัวใจ หลอดเลือด ปอด และกล้ามเนื้อ ส่งผลให้บุคคลมีสุขภาพดี สามารถปฏิบัติงานและประกอบกิจกรรมกีฬาและนันทนาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ - สมรรถภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง การทดสอบสมรรถภาพ ทางกายโดยการประเมินผลจากเครื่องมือทดสอบสมรรถภาพนำมาประมวลผลเพื่อหาสมรรถภาพของแต่ละบุคคล โดยการทดสอบสมรรถภาพของแต่ละบุคคล และผลการทดสอบสมรรถภาพต้องอยู่ในช่วงคะแนนตั้งแต่ ๔๑ คะแนนขึ้นไป

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนผู้ใช้บริการที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน x ๑๐๐ หารด้วยจำนวนผู้ใช้บริการที่ทดสอบสมรรถภาพทั้งหมด

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21060200-กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0303 : จำนวนผู้ใช้บริการในสถานที่บริการด้านกีฬาของกรุงเทพมหานครมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน)

ตาราง : 1_49 standard

หน่วยงาน : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

คำอธิบายตาราง : ร้อยละของผู้ใช้บริการในสถานที่บริการด้านกีฬาของกรุงเทพมหานครมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน

idscoreaccessmentmalefemaleamountpercentfiscalyearbranchdepartmentadddateupdatedate
7<20ต่ำมาก00002562กกฬสวท2020-06-242020-06-24
821-40ต่ำ 15662562กกฬสวท2020-06-242020-06-24
941-60ปานกลาง61465652562กกฬสวท2020-06-242020-06-24
1061-80ดี101323232562กกฬสวท2020-06-242020-06-24
1180-100ดีมาก33662562กกฬสวท2020-06-242020-06-24
12รวมรวม20351001002562กกฬสวท2020-06-242020-06-24ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0304 : จำนวนผู้ใช้บริการในสถานที่บริการด้านกีฬาของกรุงเทพมหานครที่เข้าทดสอบสมรรถภาพทางกายทั้งหมด)

ตาราง : 1_49 standard

หน่วยงาน : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

คำอธิบายตาราง : ร้อยละของผู้ใช้บริการในสถานที่บริการด้านกีฬาของกรุงเทพมหานครมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน

idscoreaccessmentmalefemaleamountpercentfiscalyearbranchdepartmentadddateupdatedate
7<20ต่ำมาก00002562กกฬสวท2020-06-242020-06-24
821-40ต่ำ 15662562กกฬสวท2020-06-242020-06-24
941-60ปานกลาง61465652562กกฬสวท2020-06-242020-06-24
1061-80ดี101323232562กกฬสวท2020-06-242020-06-24
1180-100ดีมาก33662562กกฬสวท2020-06-242020-06-24
12รวมรวม20351001002562กกฬสวท2020-06-242020-06-24