โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

53. ร้อยละของสถานบริการด้านกีฬาและนันทนาการของกรุงเทพมหานครอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน : 217

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย
:มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- สถานบริการด้านกีฬาของกรุงเทพมหานคร หมายถึง ศูนย์กีฬาในสังกัดกองการกีฬา สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว - สถานบริการด้านนันทนาการของกรุงเทพมหานคร หมายถึง ศูนย์เยาวชน ในสังกัดสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว - เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง เกณฑ์ที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้ประเมินคุณภาพและมาตรฐานของสถานบริการด้านกีฬาและนันทนาการของกรุงเทพมหานคร แบ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานศูนย์กีฬาของกรุงเทพมหานคร และเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เยาวชนของกรุงเทพมหานคร - เกณฑ์มาตรฐานศูนย์กีฬาของกรุงเทพมหานคร หมายถึง เกณฑ์มาตรฐานศูนย์กีฬากรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๐ แห่ง ตามที่กองการกีฬา สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวกำหนด ได้แก่ มาตรฐานด้านกายภาพ ด้านบุคลากร ด้านอุปกรณ์ ด้านการบริการ ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน สิ่งอำนวย ความสะดวกหรือบริการที่สอดคล้องกับความต้องการพิเศษของคนพิการ - เกณฑ์มาตรฐานศูนย์เยาวชนของกรุงเทพมหานคร หมายถึง เกณฑ์การประเมินคุณภาพและมาตรฐานของศูนย์เยาวชน จำนวน ๓๕ แห่ง ตามเกณฑ์ การประเมินศูนย์เยาวชนที่สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวกำหนดขึ้น ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการ ด้านการพัฒนาระบบบริการและการจัดกิจกรรม ด้านการจัดการทางกายภาพ ด้านการสนับสนุนมาตรฐานของการเป็นผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ มาตรฐานส้วมของศูนย์เยาวชน กิจกรรมตามมาตรฐานขั้นต่ำของศูนย์สร้างสุข ทุกวัย

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

๑. สถานบริการด้านกีฬา (ศูนย์กีฬา) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐ - ศูนย์กีฬาจะต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนข้อตามเกณฑ์มาตรฐาน - จำนวนของศูนย์กีฬาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพและมาตรฐานศูนย์กีฬาตามเกณฑ์มาตรฐาน คูณ ๑๐๐ หารด้วยจำนวนของศูนย์กีฬาทั้งหมด ๒. สถานบริการด้านนันทนาการ (ศูนย์เยาวชน) ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเดิม ร้อยละ ๑๐๐ - ศูนย์เยาวชนจะต้องผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนข้อตามมาตรฐาน แบ่งเป็น ศูนย์เยาวชนมิติใหม่ ๕๖ ข้อ ต้องผ่าน ๕๖ ข้อ ศูนย์เยาวชนระดับ A ๕๔ ข้อ ต้องผ่าน ๕๔ ข้อ ศูนย์เยาวชนระดับ B ๕๔ ข้อ ต้องผ่าน ๕๔ ข้อ - จำนวนของศูนย์เยาวชนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพและมาตรฐานศูนย์เยาวชน ตามเกณฑ์มาตรฐาน คูณ ๑๐๐ หารด้วยจำนวนของศูนย์เยาวชนทั้งหมด ๓. ผลการดำเนินงานของข้อ ๑ + ผลการดำเนินงานของข้อ ๒ หารด้วย ๒ เกณฑ์มาตรฐานศูนย์กีฬา ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การประเมิน ๑. ด้านกายภาพ ๑. มีอาคารสำนักงานสำหรับเจ้าหน้าที่ทำการและจัดกิจกรรม ๒. มีอาคารกีฬาในร่มที่มีสนามกีฬามาตรฐาน มีแสงสว่างเพียงพอต่อการให้บริการ ๓. มีสนามกีฬามาตรฐานสำหรับสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาสากล อย่างน้อย ๔ ชนิดกีฬา ๔. มีสภาพแวดล้อมสะอาดร่มรื่น พื้นที่บริเวณโดยรอบ และภายในศูนย์กีฬา มีการจัดระเบียบ วางแผนผังของสนาม มีป้ายบอกทางและอาคารสถานที่มีระเบียบการใช้สนามกีฬา ตลอดจนการปลูกต้นไม้ ภายในบริเวณลานมีความเป็นระเบียบมีภาชนะรองรับขยะอย่างเพียงพอ รวมทั้งมีสวนสุขภาพสำหรับให้บริการแก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย และคนพิการ รวมทั้งการจัดทางเท้าและทางเข้าออกอาคารสำหรับคนพิการ ๕. มีสระว่ายน้ำมาตรฐาน และถูกสุขลักษณะตามมาตรฐานของสำนักอนามัย ๖. มีที่จอดรถสำหรับผู้มาใช้บริการที่สะดวก ปลอดภัย และมีที่จอดรถสำหรับคนพิการ ๗. มีห้องสุขาที่สะอาด ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐานของสำนักอนามัย และมีห้องสุขาสำหรับคนพิการ ๘. มีสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านกีฬา เช่น ไฟฟ้าส่องสว่าง รั้วตาข่ายป้องกันอุบัติเหตุ ๒. ด้านบุคลากร ๙. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในศูนย์กีฬา ผ่านการอบรมทักษะและความรู้ทางด้านกีฬาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ๓. ด้านอุปกรณ์ ๑๐. มีอุปกรณ์ด้านกีฬาที่มีความทันสมัยปลอดภัยได้มาตรฐานเหมาะสมกับประเภทกีฬาและเพียงพอต่อการให้บริการ มีอุปกรณ์สำนักงานที่ทันสมัย เพียงพอต่อการใช้งาน ๔. ด้านการบริการ ๑๑. ด้านการจัดกิจกรรมการสอนกีฬา การจัดให้มีหลักสูตรการสอนกีฬาขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกที่สนใจอย่างน้อย ๔ ชนิดกีฬา ๑๒. ด้านการจัดกิจกรรมการฝึกซ้อมกีฬา การจัดให้มีการฝึกซ้อมแก่สมาชิกที่มีทักษะและความสามารถทางด้านกีฬาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ๑๓. ด้านการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายโดยการจัดห้องเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายพร้อมทั้งการจัดเจ้าหน้าที่เพื่อให้ความรู้และแนะนำการใช้อุปกรณ์ต่างๆรวมทั้งการจัดให้มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อประเมินก่อนและหลังการใช้บริการ ๑๔. กิจกรรมพิเศษ เป็นการจัดกิจกรรมโดยสมาชิกของชมรมกีฬาต่างๆ เช่น งานประเพณีเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ และการจัดการแข่งขันภายในของชมรม เป็นต้น ๑๕. กิจกรรมการจัดการแข่งขันและการจัดส่งนักกีฬาตัวแทนศูนย์กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆของหน่วยงานและสโมสรกีฬาต่าง ๆ ๕. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ๑๖. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน มีการจัดตั้งชมรมกีฬาต่างๆ และการสร้างเครือข่ายด้านกีฬาภายในศูนย์กีฬา ๖. ด้านมาตรฐานของการเป็นผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ มาตรฐานของการเป็นผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ การบริการที่สามารถยึดเป็นหลักฐานการปฏิบัติได้ตามความหมายของอักษร ๗ ตัว (SERVICE) คือ ๑. S = Smiling & Sympathy ยิ้มแย้ม เอาใจเขามาใส่ใจเรา เห็นอกเห็นใจต่อความลำบากยุ่งยากของผู้มารับการบริการ ๒. E = Early Response ตอบสนองต่อความประสงค์จากผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว ๓. R = Respectful แสดงออกถึงความนับถือให้เกียรติผู้รับบริการ ๔. V = Voluntariness Manner การให้บริการที่ทำอย่างสมัครใจเต็มใจทำไม่ใช่ทำงานอย่างเสียไม่ได้ ๕. I = Image Enhancing การรักษาภาพลักษณ์ของผู้ให้บริการและภาพลักษณ์ขององค์กรด้วย ๖. C = Courtesy ความอ่อนน้อม อ่อนโยน สุภาพ มีมารยาทดี ๗. E = Enthusiasm ความกระฉับกระเฉง กระตือรือร้น ขณะให้บริการและให้บริการมากกว่าผู้รับบริการคาดหวังเอาไว้ เกณฑ์ประเมินมาตรฐานศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ศูนย์เยาวชนมิติใหม่ ศูนย์เยาวชนระดับ A ศูนย์เยาวชนระดับ B ๑. ด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย ๑.๑ มีตารางแผนการปฏิบัติงานประจำปี ๑.๒ มีการจัดการประชุมมอบหมายงานและติดตามงาน ๑.๓ มีบันทึก มอบหมายงานในหน้าที่ของข้าราชการ ลูกจ้าง และอาสาสมัคร ๑.๔ มีการจัดหาเครือข่าย ๑. ด้านบริหารจัดการ ประกอบด้วย ๑.๑ มีตารางแผนการปฏิบัติงานประจำปี ๑.๒ มีการจัดการประชุมมอบหมายงานและติดตามงาน ๑.๓ มีบันทึก มอบหมายงานในหน้าที่ของข้าราชการ ลูกจ้าง และอาสาสมัคร ๑.๔ มีการจัดหาเครือข่าย ๑. ด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย ๑.๑ มีตารางแผนการปฏิบัติงานประจำปี ๑.๒ มีการจัดการประชุมมอบหมายงานและติดตามงาน ๑.๓ มีบันทึก มอบหมายงานในหน้าที่ของข้าราชการ ลูกจ้าง และอาสาสมัคร ๑.๔ มีการจัดหาเครือข่าย ๒. ด้านการพัฒนาระบบบริการและการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย ๒.๑ การรับสมัครสมาชิกและต่ออายุของสมาชิกมีความ ทันสมัยและสามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็ว ๒.๒ มีมุมบริการ/จุดบริการประชาชน/จุดประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร/แผ่นพับ/เจ้าหน้าที่ตอบคำถาม ๒.๓ การแต่งกายของเจ้าหน้าที่เหมาะสม ๒.๔ มีการจัดกิจกรรมขั้นพื้นฐาน ไม่ต่ำกว่า ๑๕ กิจกรรม ๑๕ กิจกรรม ๙ กิจกรรม ๒.๕ มีการจัดกิจกรรมขั้นพัฒนาทักษะ ๒.๖ มีการจัดกิจกรรมพิเศษ ๒.๗ มีการนำสมาชิก/ข้าราชการ/อาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ๒.๘ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมในช่องทางต่างๆ ๓. ด้านการจัดการทางกายภาพ ประกอบด้วย ๓.๑ ความสะอาดของอาคาร สถานที่ ห้องกิจกรรม ห้องน้ำ และสนามต่างๆ ๓.๒ มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อความสวยงาม ดึงดูดให้ ประชาชนมาใช้บริการ ๓.๓ มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการ ๓.๔ มีป้ายห้องกิจกรรม/ห้องสุขา/ระเบียบการใช้ห้อง ๓.๕ มีตารางสอนติดประจำทุกห้องกิจกรรม ๓.๖ วัสดุอุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ๓.๗ ระบุความสูงของสระว่ายน้ำ โดยติดให้ชัดเจน ไม่มี ไม่มี ๓.๘ มีตารางค่ามาตรฐานสระว่ายน้ำ ( CL / PH ) ไม่มี ไม่มี ๓.๙ ติดตั้งถังดับเพลิงพร้อมป้ายแสดงการใช้งาน ๓.๑๐ มีแผนผังและลูกศรชี้เส้นทางหนีไฟ ๔. ด้านการสนับสนุน ประกอบด้วย ๔.๑ มีการลงรายรับ-รายจ่าย เงินบำรุงศูนย์เยาวชนในใบเสร็จ รับเงิน และสมุดเงินสดได้อย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ๔.๒ มีการนำฝากเงินเข้าบัญชีตามระเบียบเงินบำรุงศูนย์ฯ ๔.๓ สรุปรายงานเงินบำรุงศูนย์เยาวชนประจำเดือน ๔.๔ สรุปรายงานเงินบำรุงศูนย์เยาวชนประจำปี ๕. มาตรฐานของการเป็นผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ การบริการที่สามารถยึดเป็นหลักฐานการปฏิบัติได้ตาม ความหมายของอักษร ๗ ตัว (SERVICE) คือ ๕.๑ S = Smiling & Sympathy ยิ้มแย้ม เอาใจเขามาใส่ใจเรา เห็นอกเห็นใจต่อความลำบากยุ่งยากของผู้มารับการบริการ ๕.๒ E = Early Response ตอบสนองต่อความประสงค์จาก ผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว ๕.๓ R = Respectful แสดงออกถึงความนับถือให้เกียรติ ผู้รับบริการ ๕.๔ V = Voluntariness Manner การให้บริการที่ทำอย่าง สมัครใจเต็มใจทำไม่ใช่ทำงานอย่างเสียไม่ได้ ๕.๕ I = Image Enhancing การรักษาภาพลักษณ์ของ ผู้ให้บริการและภาพลักษณ์ขององค์กรด้วย ๕.๖ = Courtesy ความอ่อนน้อม อ่อนโยน สุภาพ มีมารยาทดี ๕.๗ E = Enthusiasm ความกระฉับกระเฉง กระตือรือร้น ขณะให้บริการและให้บริการมากกว่าผู้รับบริการคาดหวัง ๖. มาตรฐานส้วมของศูนย์เยาวชน ๖.๑ พื้น ผนัง เพดาน โถส้วม ที่กดโถส้วม โถปัสสาวะ สะอาด ไม่มีคราบสกปรก อยู่ในสภาพดีใช้งานได้ ๖.๒ น้ำใช้สะอาด เพียงพอ และไม่มีลูกน้ำยุง ภาชนะเก็บกักน้ำ ขันตักน้ำ สะอาด อยู่ในสภาพดีใช้งานได้ ๖.๓ กระดาษชำระเพียงพอต่อการใช้งานตลอดเวลาที่เปิด ให้บริการ (อาจจำหน่ายหรือบริการฟรี) หรือสายฉีดน้ำ ชำระที่สะอาด อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้ ๖.๔ อ่างล้างมือ ก๊อกน้ำ กระจก สะอาด ไม่มีคราบสกปรก อยู่ในสภาพดีและใช้งานได้ ๖.๕ สบู่ล้างมือ พร้อมให้ใช้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ ๖.๖ ถังรองรับมูลฝอย สะอาด มีฝาปิด อยู่ในสภาพดี ไม่รั่วซึม ตั้งอยู่ในบริเวณอ่างล้างมือ หรือบริเวณใกล้เคียง ๖.๗ มีการระบายอากาศดี และไม่มีกลิ่นเหม็น ๖.๘ สภาพท่อระบายสิ่งปฏิกูลและถังเก็บกักไม่รั่วแตกหรือ ชำรุด ๖.๙ จัดให้มีการทำความสะอาด และระบบการควบคุม ตรวจตราเป็นประจำ ความเพียงพอ (Accessibility:A) ๖.๑๐ จัดให้มีส่วนนั่งราบสำหรับผู้พิการ ผู้สูงวัย หญิงตั้งครรภ์และประชาชนทั่วไปอย่างน้อยหนึ่งที่ ๖.๑๑ ส้วมสาธารณะพร้อมใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ ๖.๑๒ มีจำนวนส้วมใช้เพียงพอแก่ความต้องการของผู้ใช้ ความปลอดภัย (Safety:S) ๖.๑๓ บริเวณที่ตั้งส้วมต้องไม่อยู่ที่ลับตา/เปลี่ยว ๖.๑๔ กรณีที่มีห้องส้วมตั้งแต่ ๒ ห้องขึ้นไป ให้แยกเป็นห้องส้วม สำหรับชาย-หญิง โดยมีป้ายหรือสัญลักษณ์ที่ชัดเจน ๖.๑๕ ประตู ที่จับเปิด - ปิด และที่ล็อคด้านใน สะอาด อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้ ๖.๑๖ พื้นห้องส้วมแห้ง ๖.๑๗ แสงสว่างเพียงพอ สามารถมองเห็นได้ทั่วบริเวณ ๗. กิจกรรมตามมาตรฐานขั้นต่ำของศูนย์สร้างสุขทุกวัย ประกอบด้วย ๗.๑ กิจกรรมมุมพักผ่อนหย่อนใจ (มุมลายคราม) ผู้สูงอายุ ๗.๒ กิจกรรมฝึกอาชีพ ๗.๓ กิจกรรมตรวจสุขภาพ ๗.๔ กิจกรรมฝึกสอนภาษาต่างประเทศ ๗.๕ กิจกรรมขับร้องเพลงผู้สูงอายุ ๗.๖ ป้ายหรือบอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรม

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21060200-กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0305 : จำนวนสถานบริการด้านกีฬาและนันทนาการของกรุงเทพมหานครอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0306 : จำนวนสถานบริการด้านกีฬาและนันทนาการของกรุงเทพมหานครทั้งหมด)