โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

54. จำนวนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่มีความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการเพิ่มขึ้นต่อปี : 218

ค่าเป้าหมาย กิจกรรม : 1

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย
:มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- การจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการเพิ่มขึ้น หมายถึง การจัดกิจกรรมใหม่ๆ ที่ไม่เคยจัดมาก่อนและเกิดจากการสำรวจความต้องการกิจกรรมกีฬาและนันทนาการในศูนย์เยาวชน และศูนย์กีฬา ภายใต้ศักยภาพของศูนย์แต่ละแห่งที่สามารถดำเนินการได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ ๑. จัดทำแบบสำรวจและดำเนินการสำรวจความต้องการกิจกรรมกีฬาและนันทนาการในศูนย์เยาวชน และศูนย์กีฬา และวิเคราะห์ผลเพื่อสรุปรายงาน ๒. แจ้งผลการสำรวจความต้องการไปยังศูนย์เยาวชนและศูนย์กีฬาเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ ๓. ศูนย์เยาวชนและศูนย์กีฬาดำเนินการจัดกิจกรรมตามความต้องการของประชาชน/สมาชิก

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจากจำนวนกิจกรรมที่สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวจัดขึ้นตามความต้องการของประชาชนที่ได้จากการสำรวจ

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21060200-กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0307 : จำนวนกิจกรรมใหม่ที่จัดขึ้นซึ่งมีความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการ)

ตาราง : 1_50 amountsport

หน่วยงาน : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

คำอธิบายตาราง : จำนวนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่มีความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการเพิ่มขึ้นต่อปี

idsportnamefiscalyearbranchdepartmentadddateupdatedate
1เทเบิลเทนนิส2562สนส กกฬ ศยชสวท2020-05-252020-05-25
2วอลเลย์บอล2562สนส กกฬ ศยชสวท2020-05-252020-05-25
3บาลเกตบอล2562สนส กกฬ ศยชสวท2020-05-252020-05-25
4ฟุตบอล2562สนส กกฬ ศยชสวท2020-05-252020-05-25
5แบดมินตัน2562สนส กกฬ ศยชสวท2020-05-252020-05-25
6ตะกร้อ2562สนส กกฬ ศยชสวท2020-05-252020-05-25
7weight training2562สนส กกฬ ศยชสวท2020-05-252020-05-25
8เปตอง2562สนส กกฬ ศยชสวท2020-05-252020-05-25
9ไทยยุธท์2562สนส กกฬ ศยชสวท2020-05-252020-05-25
10เทนนิส2562สนส กกฬ ศยชสวท2020-05-252020-05-25
11ไทเก๊ก2562สนส กกฬ ศยชสวท2020-05-252020-05-25
12ว่ายน้ำ2562สนส กกฬ ศยชสวท2020-05-252020-05-25
13เทควันโด2562สนส กกฬ ศยชสวท2020-05-252020-05-25
14มวย2562สนส กกฬ ศยชสวท2020-05-252020-05-25
15แชร์บอล2562สนส กกฬ ศยชสวท2020-05-252020-05-25
16ลีลาศ2562สนส กกฬ ศยชสวท2020-05-252020-05-25
17แอโรบิค2562สนส กกฬ ศยชสวท2020-05-252020-05-25
18โยคะ2562สนส กกฬ ศยชสวท2020-05-252020-05-25
19เต๋าเต่อซิ่นซี2562สนส กกฬ ศยชสวท2020-05-252020-05-25
20ประจันริปู2562สนส กกฬ ศยชสวท2020-05-252020-05-25
21พิลาทิส2562สนส กกฬ ศยชสวท2020-05-252020-05-25
22ไม้พลอง2562สนส กกฬ ศยชสวท2020-05-252020-05-25
23เคนโด้2562สนส กกฬ ศยชสวท2020-05-252020-05-25
24โขน2562สนส กกฬ ศยชสวท2020-05-252020-05-25
25ฮูลาฮูป2562สนส กกฬ ศยชสวท2020-05-252020-05-25
26สนามเด็กเล่น2562สนส กกฬ ศยชสวท2020-05-252020-05-25
27ห้องสมุด2562สนส กกฬ ศยชสวท2020-05-252020-05-25
28ดนตรีไทย2562สนส กกฬ ศยชสวท2020-05-252020-05-25
29ดนตรีสากล2562สนส กกฬ ศยชสวท2020-05-252020-05-25
30ร้องเพลง2562สนส กกฬ ศยชสวท2020-05-252020-05-25
31นาฏศิลป์2562สนส กกฬ ศยชสวท2020-05-252020-05-25
32แจ๊สแดนซ์2562สนส กกฬ ศยชสวท2020-05-252020-05-25
33ศิลปะ2562สนส กกฬ ศยชสวท2020-05-252020-05-25
34คหกรรม2562สนส กกฬ ศยชสวท2020-05-252020-05-25
35ภาษาอังกฤษ2562สนส กกฬ ศยชสวท2020-05-252020-05-25
36ภาษาจีน2562สนส กกฬ ศยชสวท2020-05-252020-05-25
37ภาษามาลายู2562สนส กกฬ ศยชสวท2020-05-252020-05-25
38สังคมสงเคราะห์2562สนส กกฬ ศยชสวท2020-05-252020-05-25
39ยูยิตสู(กิจกรรมใหม่) 2563สนส กกฬ ศยชสวท2020-05-252020-05-25