โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

55. จำนวนครั้งในการจัดการแข่งขันกีฬาหรือส่งนักกีฬาตัวแทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและ/หรืออาชีพต่อปี : 219

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 17

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย
:มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- การจัดการแข่งขันกีฬาหรือส่งนักกีฬาตัวแทนกรุงเทพมหานคร หมายถึง การจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ในระดับกทม. ระดับชาติ และระดับนานาชาติที่จัดขึ้นโดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว / กรุงเทพมหานคร / หน่วยงานต่างๆ - เพื่อความเป็นเลิศและหรืออาชีพ หมายถึง การแข่งขันที่มีรางวัล/เหรียญ/เงินรางวัล/โล่รางวัล/ประกาศนียบัตร/เกียรติบัตรให้แก่นักกีฬา ที่เข้าร่วมการแข่งขัน

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจากจำนวนครั้งในการจัดการแข่งขันกีฬา การเข้าร่วมแข่งขันกีฬา หรือส่งนักกีฬาตัวแทนกทม. เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับ กทม. ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21060200-กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0308 : จำนวนครั้งในการจัดการแข่งขันกีฬา หรือส่งนักกีฬาตัวแทน กทม. เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับ กทม. ระดับชาติและระดับนานาชาติ)

ตาราง : 1_51 sportmatch

หน่วยงาน : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

คำอธิบายตาราง : จำนวนครั้งในการจัดการแข่งขันกีฬาหรือส่งนักกีฬาตัวแทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและ/หรืออาชีพต่อปี

idsmatchsmyearbranchdepartmentadddateupdatedate
1ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล รายการ ฟุตซอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๑2561กกฬสวท2020-05-252020-05-25
2ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๔ ระดับภาค จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ ๙-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐2560กกฬสวท2020-05-252020-05-25
3ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งชาติ ครั้งที่ ๓๙ จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ ๒๒- ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑2561กกฬสวท2020-05-252020-05-25
4ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ Bangkok Swimming ๒๐๑๘ ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑2561กกฬสวท2020-05-252020-05-25
5ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล สพฐ. สปอนเซอร์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ OBEC Sponsor Basketball Thailand Champion Ship ๒๐๑๘ ณ โรงเรียนสตรี อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ระหว่างวันที่ ๒๘ สิงหาคม-๖ กันยายน ๒๕๖๑2561กกฬสวท2020-05-252020-05-25
6ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๔ ระดับชาติ จังหวัดน่านระหว่างวันที่ ๑๙-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑2561กกฬสวท2020-05-252020-05-25
7ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบ รายการ Top of The Gulf Regatta ๒๐๑๘ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๒๗ เมษายน-๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑2561กกฬสวท2020-05-252020-05-25
8ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขัน EGAT ยก น้ำหนักนานาชาติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน -๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑2561กกฬสวท2020-05-252020-05-25
9ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๖ ระดับภาค จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ ๓ -๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑2561กกฬสวท2020-05-252020-05-25
10ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ยูโร่เค้ก บีชวอลเล่ย์บอล ณ อาคารกีฬาเวสน์ ๒ ศูนย์ เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑2561กกฬสวท2020-05-252020-05-25
11ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ ระดับภาค จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ ๗-๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑2561กกฬสวท2020-05-252020-05-25
12ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายุวชนโลก ครั้งที่ ๕๒ ประเทศอิสราเอล ระหว่างวันที่ ๒๗ กรกฎาคม - ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑2561กกฬสวท2020-05-252020-05-25
13ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่ง ประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม-๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑2561กกฬสวท2020-05-252020-05-25
14ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันกีฬา Asia Junior Sports Exchange Game ๒๐๑๘ ประเทศ ญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑2561กกฬสวท2020-05-252020-05-25
15ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทถนน และเมาเท่นไบค์ สะสมคะแนนชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๕ สนาม ระหว่างเดือน มกราคม- มิถุนายน ๒๕๖๑ สนามที่ ๑ จ.พะเยา ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ มกราคม ๒๕๖๑ สนามที่ ๒ จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่๙-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สนามที่ ๓ จ.จันทบุรี ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สนามที่ ๔ จ.ระนอง ระหว่างวันที่ ๑-๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ สนามที่ ๕ จ.ระยอง ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑2561กกฬสวท2020-05-252020-05-25ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0309 : ผลการแข่งขันกีฬาในระดับ กทม. ระดับชาติและระดับนานาชาติ)