โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

๕. มีการดำเนินการตามแผนการบริหารทรัพย์สินและแผนการลงทุนของกรุงเทพมหานคร : 221

ค่าเป้าหมาย ดำเนินการตามแผนและมีแผนปี พ.ศ. 2564 : ดำเนินการตามแผนและมีแผนปี พ.ศ. 2564

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร
:มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากล%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการดำเนินการตามแผนการบริหารทรัพย์สินและแผนการลงทุนของกรุงเทพมหานคร

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

เป้าหมายของแผนการบริหารทรัพย์สินในแต่ละปีประสบความสำเร็จอันเป็นผลมาจากหน่วยงานต่าง ๆ มีการดำเนินการตามแผน

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

กองทะเบียนทรัพย์สิน สำนักการคลัง

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21030100-กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0002 : ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารทรัพย์สินและแผนการลงทุนของกรุงเทพมหานคร)

ตาราง : ข้อมูลผลการดำเนินการตามแผนการบริหารทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน : สำนักการคลัง

คำอธิบายตาราง :

idปีขั้นตอนการดำเนินงานสถานะดำเนินการผลดำเนินการadddateupdatedate
12563ติดตามแผนการลงทุน/แผนการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ กทอ. ในปีงบประมาณ 2562แล้วเสร็จสำนักงานเขตลาดกระบัง มีหนังสือที่ กท 5310/2719 ลว. 13 มี.ค. 63 รายงานผลคืบหน้าแล้ว2020-05-202020-05-20
22563แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบที่ดินพัฒนา/ทำความสะอาด เช่น ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ ล้อมรั้ว ฯลฯ เพื่อมิให้ที่ดินรกร้าง ว่างเปล่าอยู่ระหว่างดำเนินการคงเหลือสำนักงานเขตลาดกระบัง อยู่ระหว่างพัฒนาที่ดิน จำนวน 3 แปลง จากจำนวน 24 แปลง2020-05-202020-05-20
32563สำรวจความต้องการเข้าใช้ประโยชน์ทรัพย์สินที่ดินที่ไม่มีการใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่ และหน่วยงานเสนอโครงการลงทุน/เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวแล้วเสร็จสำนักการคลังมีหนังสือที่ กท 1307/796 ลว. 17 ก.พ. 63 สำรวจข้อมูลที่ดิน2020-05-202020-05-20
42563แจ้งเตือนผู้บุกรุกออกจากที่ดินของกรุงเทพมหานคร โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบที่ดินที่ถูกบุกรุกอยู่ระหว่างดำเนินการสำนักอนามัยอยู่ระหว่างทำหนังสือแจ้งความร้องทุกข์ที่ดินถูกบุกรุกจำนวน 1 แปลง2020-05-202020-05-20
52563แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อสถานีตำรวจที่ที่ดินตั้งอยู่ให้ดำเนินคดีกับผู้บุกรุกที่ไม่ยอมออกจากที่ดินของ กทม.อยู่ระหว่างดำเนินการสำนักสิ่งแวดล้อมอยู่ระหว่างแจ้งเตือนผู้บุกรุก (ที่ดินถูกบุกรุกจำนวน 17 แปลง)2020-05-202020-05-20
62563ติดตามผลดำเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการกับผู้บุกรุกอยู่ระหว่างดำเนินการอยู่ระหว่างติดตามผลดำเนินการ2020-05-202020-05-20
72563สำรวจข้อมูลที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกทม.และจัดทำฐานข้อมูลแปลงที่มีศักยภาพอยู่ระหว่างดำเนินการอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลแปลงที่ดินที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ2020-05-202020-05-20