โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

๕. ร้อยละของถนน ตรอก ซอย เป้าหมายซึ่งดำเนินการ ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรการทางผังเมืองและมีการสั่งการให้แก้ไข : 222

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 : ร้อยละ 100

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ
:มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
:เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ %

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

-การใช้ประโยชน์ที่ดินและการขยายตัวของเมืองตามริมถนน ตรอก ซอยเป้าหมาย เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวางผังเมืองชี้นำการพัฒนากรุงเทพมหานคร การควบคุมทางผังเมืองเป็นการดำเนินการเพื่อติดตามตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครกำหนด ควบคุมการขยายตัวของเมืองให้เป็นไปตามกฎหมายผังเมือง ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารในบริเวณที่มีกฎหมายควบคุมรวมถึงการติดตามประเมินผลการใช้มาตรการและกฎหมายผังเมือง -กรณีถนน ตรอก ซอย เป้าหมายตรวจสอบแล้วมีการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่เป็นไปตามกฏหมายและมาตรการทางผังเมือง ต้องมีการดำเนินการอย่างน้อยสั่งการให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขอย่างเป็นทางการ

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

A = (Cx100)/B A= ร้อยละของถนน ตรอก ซอย เป้าหมายซึ่งดำเนินการ ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรการทางผังเมืองและมีการสั่งการให้แก้ไข B= ถนน ตรอก ซอย ที่กำหนดเป็นพื้นที่เป้าหมาย C= ถนน ตรอก ซอย เป้าหมายซึ่งผ่านการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรการทางผังเมืองและมีการสั่งการให้แก้ไข

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

- แหล่งข้อมูลมาจากการตรวจสอบบริเวณถนนพื้นที่เป้าหมายโดยสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21050200-กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0447 : ข้อมูลถนน ตรอก ซอย เป้าหมายทั้งหมด)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0446 : ข้อมูลถนน ตรอก ซอย เป้าหมายซึ่งดำเนินการ ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตาม กฎหมายและมาตรการทางผังเมืองและมีการ สั่งการให้แก้ไข)