โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

6. ความหนาป่าชายเลนตลอดแนว ระยะทาง 4.7 กิโลเมตร : 225

ค่าเป้าหมาย 50 ม. : 50 ม.

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย
:มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
:เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- ป่าชายเลน หมายถึง กลุ่มสังคมพืชซึ่งขึ้นอยู่ในเขตน้ำลงต่ำสุดและน้ำขึ้นสูงสุด บริเวณชายฝั่งทะเล ปากแม่น้ำหรืออ่าว ซึ่งประกอบด้วยพันธุ์ไม้หลายชนิดหลายตระกูล และเป็นพวกที่มีใบเขียวตลอดปี (evergreen species) ซึ่งมีลักษณะทางสรีรวิทยาและความต้องการสิ่งแวดล้อมที่คล้ายกัน - พื้นที่เป้าหมายความยาวตลอดชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีความยาวประมาณ 4.7 กิโลเมตร - ความหนา หมายถึง ระยะทางที่วัดจากขอบป่าชายเลน ระยะทาง 4.7 กิโลเมตร ขึ้นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

- นับความหนาแน่นของป่าชายเลน ระยะ 50 เมตร จากบริเวณชายฝั่งทะเลเข้าไปด้านในผืนแผ่นดิน โดยวัดจากระบบ google earth - วัดโดยใช้เครื่องมือจากโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยมีแผนที่ฐานเป็นแผนที่ google ซึ่งมีการอัพเดททุกปี

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักงานเขตบางขุนเทียน สำนักสิ่งแวดล้อม แผนที่ google

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21050100-กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0150 : ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่ และความอุดมสมบูรณ์ ความหนาป่าชายเลน พรรณไม้ในพื้นที่ป่าชายเลน ความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น สัตว์ แมลง ฯลฯ)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0155 : ข้อมูลความหนาป่าชายเลนตลอดแนว)