โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

6. ประชาชนมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน : 228

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 85

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย
:มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
:เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. ความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หมายถึง ความรู้สึกเชื่อมั่นในความความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จากการดูแลและแก้ไขสภาพแวดล้อม และการเฝ้าระวังและตรวจตราดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ที่ล่อแหลมต่อการเกิดเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร 2. ประชาชน หมายถึง ผู้ที่อาศัยหรือสัญจรในบริเวณพื้นที่เสี่ยง 3. ผลความเชื่อมั่นในความปลอดภัยฯ เกิดจากการดำเนินการ ดังนี้ 3.1 ทำแบบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยกำหนดระดับความเชื่อมั่นในความปลอดภัยฯ แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ดังนี้ 3.1.1 เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 2,500 ชุด จากประชาชนที่พักอาศัยหรือสัญจรบริเวณในพื้นที่ซึ่งกรุงเทพมหานครกำหนดเป็นจุดเสี่ยงภัย 3.1.2 ทำแบบสอบถามผ่านเว็บไซต์หรือผ่านระบบการสแกน QR Code 3.1.3 ทำแบบสอบถามบริเวณจุดตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3.2 แบ่งเก็บข้อมูลเป็น 2 รอบต่อปี 3.3 จัดทำและเผยแพร่ผลข้อมูลแก่สาธารณะ

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

1. การตอบแบบสอบถามความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนแต่ละฉบับ โดยคิดจากการหาค่าเฉลี่ย ดังนี้ ค่าคะแนนของแบบสอบถาม 1 ฉบับ = "ผลรวมของคะแนนรายข้อ" /"จำนวนข้อคำถามทั้งหมด" S = (S_1+S_2+S_3+⋯+S_n)/n S คือ คะแนนความพึงพอใจของแบบสอบถาม 1 ฉบับ S1 คือ คะแนนข้อที่ 1 S2 คือ คะแนนข้อที่ 2 S3 คือ คะแนนข้อที่ 3 Sn คือ คะแนนข้อที่ n n คือ จำนวนข้อคำถามทั้งหมด ทั้งนี้ ถือว่าประชาชนที่ให้คะแนนรวมในการตอบแบบสอบถามตั้งแต่ 3.51 คะแนนขึ้นไป (ระดับมากขึ้นไป) คือ ประชาชนที่มีความเชื่อมั่นต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2. คำนวณหาร้อยละของประชาชนที่เชื่อมั่นในความปลอดภัยฯ y= ((x×100))/n y = ร้อยละของประชาชนมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน x = จำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถามและมีคะแนนความเชื่อมั่นในความปลอดภัย ตั้งแต่ 3.51 คะแนนขึ้นไป (ระดับมากขึ้นไป) n = จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักเทศกิจ/สำนักงานเขต

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21060200-กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0091 : ผลการสำรวจความเชื่อมั่นในความปลอดภัยจากอาชญากรรมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร)

ตาราง : แบบสำรวจความเชื่อมั่นในความปลอดภัย

หน่วยงาน : สำนักเทศกิจ

คำอธิบายตาราง : แบบสำรวจความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

idsexageoccupationprovinceaveragescoreadddateupdatedate
1หญิง41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
2ชาย41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐจังหวัด/เขตปริมณฑล4.42020-06-052020-06-05
3หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
4ชาย31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร3.22020-06-052020-06-05
5หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.42020-06-052020-06-05
6หญิง31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.62020-06-052020-06-05
7ชาย31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐจังหวัด/เขตปริมณฑล3.82020-06-052020-06-05
8ชาย20 -30 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆจังหวัด/เขตปริมณฑล32020-06-052020-06-05
9หญิง31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐจังหวัด/เขตปริมณฑล3.62020-06-052020-06-05
10หญิง41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐจังหวัด/เขตปริมณฑล4.82020-06-052020-06-05
11ชาย20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.82020-06-052020-06-05
12ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล4.42020-06-052020-06-05
13ชาย41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
14หญิง51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆอื่น ๆ32020-06-052020-06-05
15ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.42020-06-052020-06-05
16หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
17ชาย41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.62020-06-052020-06-05
18ชาย31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร3.22020-06-052020-06-05
19ชาย51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร4.62020-06-052020-06-05
20ชาย51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
21หญิง31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร3.82020-06-052020-06-05
22หญิง31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร2.22020-06-052020-06-05
23ชาย31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร2.62020-06-052020-06-05
24ชาย31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร2.82020-06-052020-06-05
25หญิง41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
26หญิง51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
27หญิง51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร3.82020-06-052020-06-05
28หญิง31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
29ชาย20 -30 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษากรุงเทพมหานคร3.42020-06-052020-06-05
30หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
31หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
32ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
33ชาย51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆจังหวัด/เขตปริมณฑล42020-06-052020-06-05
34ชาย31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร3.22020-06-052020-06-05
35หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
36ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.42020-06-052020-06-05
37ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล52020-06-052020-06-05
38ชาย41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร3.82020-06-052020-06-05
39หญิง31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐจังหวัด/เขตปริมณฑล3.62020-06-052020-06-05
40ชาย31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
41ชาย41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆจังหวัด/เขตปริมณฑล3.82020-06-052020-06-05
42ชาย31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
43ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล42020-06-052020-06-05
44ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1790หญิง51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆอื่น ๆ4.82020-06-052020-06-05
45หญิง41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
46หญิง20 -30 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร3.22020-06-052020-06-05
47หญิง31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐจังหวัด/เขตปริมณฑล4.22020-06-052020-06-05
48ชาย20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
49ชาย31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
50ชาย20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
51หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
52ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
53ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.62020-06-052020-06-05
54ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.22020-06-052020-06-05
55ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
56ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
57หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
58ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
59ชาย20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
60ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
61ชาย20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
62หญิง20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
63ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
64ชาย31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
65หญิง31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร2.82020-06-052020-06-05
66หญิง31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐจังหวัด/เขตปริมณฑล2.82020-06-052020-06-05
67ชาย31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐจังหวัด/เขตปริมณฑล32020-06-052020-06-05
68ชาย51 -60 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร3.62020-06-052020-06-05
69หญิง41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร3.22020-06-052020-06-05
70หญิง51 -60 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร2.62020-06-052020-06-05
71หญิง31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร3.82020-06-052020-06-05
72ชาย31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
73ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล1.82020-06-052020-06-05
74หญิง20 -30 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษาจังหวัด/เขตปริมณฑล2.22020-06-052020-06-05
75ชาย31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆอื่น ๆ52020-06-052020-06-05
76หญิง51 -60 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร2.82020-06-052020-06-05
77หญิง20 -30 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
78หญิง31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
79หญิง51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
80ชาย41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐจังหวัด/เขตปริมณฑล4.42020-06-052020-06-05
81ชาย51 -60 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
82หญิง51 -60 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร1.62020-06-052020-06-05
83หญิง31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
84ชาย51 -60 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐจังหวัด/เขตปริมณฑล3.82020-06-052020-06-05
85ชาย51 -60 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร2.82020-06-052020-06-05
86ชาย51 -60 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร2.82020-06-052020-06-05
87ชาย51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆจังหวัด/เขตปริมณฑล22020-06-052020-06-05
88ชาย51 -60 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร2.42020-06-052020-06-05
89หญิง20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
90หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.22020-06-052020-06-05
91หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร2.22020-06-052020-06-05
92ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร2.22020-06-052020-06-05
93ชาย51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆจังหวัด/เขตปริมณฑล3.22020-06-052020-06-05
94หญิง51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆจังหวัด/เขตปริมณฑล3.42020-06-052020-06-05
95ชาย51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร3.82020-06-052020-06-05
96หญิง51 -60 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร3.22020-06-052020-06-05
97ชาย51 -60 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
98หญิง31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆจังหวัด/เขตปริมณฑล3.62020-06-052020-06-05
99ชาย31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
100หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐจังหวัด/เขตปริมณฑล3.62020-06-052020-06-05
101หญิง51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร3.22020-06-052020-06-05
102หญิง51 -60 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร3.82020-06-052020-06-05
103หญิง51 -60 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐจังหวัด/เขตปริมณฑล3.22020-06-052020-06-05
104หญิง51 -60 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
105ชาย41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.62020-06-052020-06-05
106หญิง31 - 40 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษาจังหวัด/เขตปริมณฑล3.42020-06-052020-06-05
107ชาย41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
108ชาย20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
109หญิง51 -60 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
110หญิง41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร3.82020-06-052020-06-05
111หญิง20 -30 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษาจังหวัด/เขตปริมณฑล3.62020-06-052020-06-05
112หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
113หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร2.42020-06-052020-06-05
114ชาย20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
115ชาย20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
116หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
117หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล3.82020-06-052020-06-05
118หญิง41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐจังหวัด/เขตปริมณฑล3.62020-06-052020-06-05
119ชาย20 -30 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
120หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.62020-06-052020-06-05
121หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
122ชาย41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
123ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร3.62020-06-052020-06-05
124หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
125หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
126หญิง41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
127ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
128หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
129หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.62020-06-052020-06-05
130หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.82020-06-052020-06-05
131ชาย20 -30 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษาจังหวัด/เขตปริมณฑล4.22020-06-052020-06-05
132หญิง51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
133หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
134หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
135หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
136ชาย31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
137หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
138ชาย41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
139ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
140ชาย20 -30 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษากรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
141ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.62020-06-052020-06-05
142หญิง20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
143หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล42020-06-052020-06-05
144ชาย31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
145ชาย20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
146ชาย20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
147ชาย31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
148ชาย31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
149ชาย20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
150ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
151ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
152ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
153ชาย20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.62020-06-052020-06-05
154ชาย31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
155ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
156ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
157หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
158ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
159หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.62020-06-052020-06-05
160หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
161ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
162หญิง51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
163หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร3.82020-06-052020-06-05
164หญิง31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร3.62020-06-052020-06-05
165หญิง31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
166ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
167ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
168ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
169ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
170หญิง31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
171หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
172หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
173ชาย20 -30 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษากรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
174ชาย31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
175ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
176ชาย41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล42020-06-052020-06-05
177หญิง51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆจังหวัด/เขตปริมณฑล3.62020-06-052020-06-05
178หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล42020-06-052020-06-05
179ชาย31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
180หญิง41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
181หญิง20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
182หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล42020-06-052020-06-05
183ชาย31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
184หญิง31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
185ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐจังหวัด/เขตปริมณฑล42020-06-052020-06-05
186ชาย41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
187ชาย31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
188ชาย20 -30 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษากรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
189หญิง20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.82020-06-052020-06-05
190หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
191ชาย20 -30 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษากรุงเทพมหานคร2.42020-06-052020-06-05
192หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
193ชาย41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
194หญิง31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆจังหวัด/เขตปริมณฑล3.42020-06-052020-06-05
195หญิง51 -60 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐจังหวัด/เขตปริมณฑล3.22020-06-052020-06-05
196หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
197หญิง20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล42020-06-052020-06-05
198ชาย41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
199หญิง51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
200หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
201ชาย31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
202ชาย31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
203หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆจังหวัด/เขตปริมณฑล2.82020-06-052020-06-05
204ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
205หญิง20 -30 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษากรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
206หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
207ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
208ชาย41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
209หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
210หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
211หญิง31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
212ชาย41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
213หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
214หญิง41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร3.82020-06-052020-06-05
215ชาย41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล42020-06-052020-06-05
216หญิง31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
217หญิง41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
218หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
219ชาย51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
220หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
221ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล3.62020-06-052020-06-05
222หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.62020-06-052020-06-05
223ชาย31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
224หญิง20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
225ชาย20 -30 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆจังหวัด/เขตปริมณฑล42020-06-052020-06-05
226ชาย41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
227หญิง20 -30 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆจังหวัด/เขตปริมณฑล42020-06-052020-06-05
228หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล42020-06-052020-06-05
229ชาย20 -30 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆจังหวัด/เขตปริมณฑล42020-06-052020-06-05
230หญิง20 -30 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆจังหวัด/เขตปริมณฑล4.42020-06-052020-06-05
231หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆจังหวัด/เขตปริมณฑล42020-06-052020-06-05
232หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
233ชาย41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร3.62020-06-052020-06-05
234หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
235หญิง20 -30 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
236ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
237หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.62020-06-052020-06-05
238ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล42020-06-052020-06-05
239หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
240หญิง41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐจังหวัด/เขตปริมณฑล52020-06-052020-06-05
241หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
242ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
243ชาย31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
244ชาย41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร3.62020-06-052020-06-05
245หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
246ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
247หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล42020-06-052020-06-05
248ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล4.62020-06-052020-06-05
249หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
250หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
251ชาย41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
252ชาย20 -30 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษากรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
253ชาย41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
254ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
255หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
256หญิง41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
257หญิง31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
258ชาย31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
259หญิง20 -30 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆจังหวัด/เขตปริมณฑล42020-06-052020-06-05
260หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
261ชาย20 -30 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
262หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
263ชาย41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
264หญิง20 -30 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
265หญิง20 -30 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
266ชาย41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
267ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.62020-06-052020-06-05
268ชาย41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆจังหวัด/เขตปริมณฑล42020-06-052020-06-05
269หญิง20 -30 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษากรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
270หญิง31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
271ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
272ชาย20 -30 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษากรุงเทพมหานคร3.82020-06-052020-06-05
273หญิง31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
274หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร3.82020-06-052020-06-05
275ชาย20 -30 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษาจังหวัด/เขตปริมณฑล3.22020-06-052020-06-05
276หญิง20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.82020-06-052020-06-05
277ชาย31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
278หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
279ชาย41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
280หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.62020-06-052020-06-05
281ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
282ชาย41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
283ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
284หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
285ชาย31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
286ชาย31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร3.62020-06-052020-06-05
287ชาย20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
288ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
289หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
290ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
291ชาย31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
292หญิง51 -60 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
293หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล4.22020-06-052020-06-05
294หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
295ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล4.22020-06-052020-06-05
296หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
297หญิง41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
298หญิง51 -60 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
299ชาย31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆจังหวัด/เขตปริมณฑล3.82020-06-052020-06-05
300ชาย31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
301หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล4.22020-06-052020-06-05
302หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล42020-06-052020-06-05
303ชาย31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
304ชาย20 -30 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษาจังหวัด/เขตปริมณฑล3.82020-06-052020-06-05
305ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
306หญิง51 -60 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.62020-06-052020-06-05
307หญิง51 -60 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล4.22020-06-052020-06-05
308หญิง31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
309หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล3.62020-06-052020-06-05
310หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
311หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล3.82020-06-052020-06-05
312หญิง31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
313หญิง20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล4.22020-06-052020-06-05
314ชาย51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆอื่น ๆ4.62020-06-052020-06-05
315ชาย51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆอื่น ๆ4.82020-06-052020-06-05
316หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
317หญิง20 -30 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆจังหวัด/เขตปริมณฑล4.42020-06-052020-06-05
318หญิง20 -30 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษากรุงเทพมหานคร3.42020-06-052020-06-05
319หญิง31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร4.62020-06-052020-06-05
320ชาย20 -30 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษากรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
321ชาย31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
322หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล32020-06-052020-06-05
323ชาย41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆจังหวัด/เขตปริมณฑล3.42020-06-052020-06-05
324หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
325ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
326หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
327หญิง31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
328ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.62020-06-052020-06-05
329หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
330ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
331หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
332ชาย41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
333หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
334ชาย51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
335หญิง51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
336ชาย31 - 40 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษากรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
337หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐจังหวัด/เขตปริมณฑล4.22020-06-052020-06-05
338หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
339หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆจังหวัด/เขตปริมณฑล3.42020-06-052020-06-05
340ชาย41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล4.22020-06-052020-06-05
341หญิง20 -30 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆจังหวัด/เขตปริมณฑล4.42020-06-052020-06-05
342หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล42020-06-052020-06-05
343หญิง20 -30 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษาจังหวัด/เขตปริมณฑล4.42020-06-052020-06-05
344หญิง51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆจังหวัด/เขตปริมณฑล4.42020-06-052020-06-05
345ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
346หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
347ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
348หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
349ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
350หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
351หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
352ชาย20 -30 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
353หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
354หญิง20 -30 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
355หญิง41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
356ชาย20 -30 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
357หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
358หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
359หญิง31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
360หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
361หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
362หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
363ชาย41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร3.82020-06-052020-06-05
364หญิง51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
365หญิง31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร3.62020-06-052020-06-05
366หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
367ชาย31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
368หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
369ชาย31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
370หญิง31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
371ชาย31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
372ชาย31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
373หญิง20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
374ชาย41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
375หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.62020-06-052020-06-05
376ชาย20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
377หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
378หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
379หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
380หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
381หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
382ชาย31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
383หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
384ชาย20 -30 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษากรุงเทพมหานคร4.82020-06-052020-06-05
385หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
386หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
387หญิง20 -30 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
388ชาย20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
389ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
390ชาย20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
391หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
392หญิง20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.62020-06-052020-06-05
393ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
394หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
395หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
396ชาย41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
397ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
398ชาย20 -30 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษากรุงเทพมหานคร3.82020-06-052020-06-05
399หญิง41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
400หญิง31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
401หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
402ชาย20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
403ชาย41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
404หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
405หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
406หญิง20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
407หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
408ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
409ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
410ชาย41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
411หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
412ชาย31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
413หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
414หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
415ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
416หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
417หญิง31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
418ชาย20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
419ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
420หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
421ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
422หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
423หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.62020-06-052020-06-05
424ชาย20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
425ชาย41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
426หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
427ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
428หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
429ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
430หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
431ชาย41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
432ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
433หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
434ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
435ชาย41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
436หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
437ชาย51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
438ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
439หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
440ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
441หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
442หญิง51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
443ชาย20 -30 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
444หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
445ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
446หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
447ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.62020-06-052020-06-05
448หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.62020-06-052020-06-05
449ชาย41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
450หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
451ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
452หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
453ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
454หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
455ชาย41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
456ชาย20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
457หญิง20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
458ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
459หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
460ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
461หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
462ชาย41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
463หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
464ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
465หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
466ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
467หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
468ชาย41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
469หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
470หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
471ชาย31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐจังหวัด/เขตปริมณฑล3.82020-06-052020-06-05
472ชาย41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐจังหวัด/เขตปริมณฑล4.22020-06-052020-06-05
473หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล4.22020-06-052020-06-05
474ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
475หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
476ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
477หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
478ชาย41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
479หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
480ชาย41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
481ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
482หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
483หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
484ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
485หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล42020-06-052020-06-05
486ชาย41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
487หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
488ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
489หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
490หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆจังหวัด/เขตปริมณฑล4.22020-06-052020-06-05
491หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
492ชาย31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐจังหวัด/เขตปริมณฑล42020-06-052020-06-05
493ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
494หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล42020-06-052020-06-05
495หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล4.62020-06-052020-06-05
496หญิง31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆจังหวัด/เขตปริมณฑล42020-06-052020-06-05
497หญิง20 -30 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆจังหวัด/เขตปริมณฑล3.82020-06-052020-06-05
498หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
499หญิง51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร4.82020-06-052020-06-05
500ชาย31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆจังหวัด/เขตปริมณฑล4.22020-06-052020-06-05
501หญิง51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆจังหวัด/เขตปริมณฑล4.22020-06-052020-06-05
502หญิง31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆอื่น ๆ3.62020-06-052020-06-05
503หญิง31 - 40 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษากรุงเทพมหานคร4.62020-06-052020-06-05
504หญิง41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
505หญิง20 -30 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษากรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
506หญิง51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
507หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
508หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆจังหวัด/เขตปริมณฑล42020-06-052020-06-05
509ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
510หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
511ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
512หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
513ชาย41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
514ชาย51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
515หญิง51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
516หญิง31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
517ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
518หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
519หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
520ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
521หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
522หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
523ชาย41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร4.62020-06-052020-06-05
524หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร4.62020-06-052020-06-05
525ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
526หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
527หญิง20 -30 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร4.82020-06-052020-06-05
528หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
529หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
530หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
531ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
532หญิง20 -30 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษากรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
533ชาย20 -30 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษากรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
534หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
535หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
536ชาย41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
537ชาย31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร2.62020-06-052020-06-05
538ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล3.22020-06-052020-06-05
539ชาย51 -60 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
540หญิง31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
541ชาย41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร22020-06-052020-06-05
542ชาย31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร3.62020-06-052020-06-05
543หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล42020-06-052020-06-05
544ชาย41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.22020-06-052020-06-05
545ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
546ชาย51 -60 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
547ชาย41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร2.82020-06-052020-06-05
548หญิง31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร3.22020-06-052020-06-05
549ชาย41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆจังหวัด/เขตปริมณฑล3.22020-06-052020-06-05
550ชาย41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร3.62020-06-052020-06-05
551หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร3.42020-06-052020-06-05
552ชาย31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆจังหวัด/เขตปริมณฑล42020-06-052020-06-05
553ชาย31 - 40 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษากรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
554ชาย31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐจังหวัด/เขตปริมณฑล3.42020-06-052020-06-05
555หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
556หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร3.62020-06-052020-06-05
557ชาย51 -60 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.22020-06-052020-06-05
558หญิง41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร3.42020-06-052020-06-05
559ชาย51 -60 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร1.62020-06-052020-06-05
560ชาย41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.82020-06-052020-06-05
561ชาย51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
562หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล2.62020-06-052020-06-05
563หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
564ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
565หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐจังหวัด/เขตปริมณฑล42020-06-052020-06-05
566หญิง31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐจังหวัด/เขตปริมณฑล4.42020-06-052020-06-05
567ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.82020-06-052020-06-05
568หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
569หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
570หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
571ชาย41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
572หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
573หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล42020-06-052020-06-05
574ชาย51 -60 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล42020-06-052020-06-05
575ชาย20 -30 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษาจังหวัด/เขตปริมณฑล4.22020-06-052020-06-05
576หญิง31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
577หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล4.22020-06-052020-06-05
578หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล42020-06-052020-06-05
579ชาย41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร3.22020-06-052020-06-05
580ชาย41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1791ชาย20 -30 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆอื่น ๆ42020-06-052020-06-05
581หญิง51 -60 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.42020-06-052020-06-05
582หญิง51 -60 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.62020-06-052020-06-05
583ชาย31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
584ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
585หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
586ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
587หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
588ชาย41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร4.62020-06-052020-06-05
589หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร4.62020-06-052020-06-05
590ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
591หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
592หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
593ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
594ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
595หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
596ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
597ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
598หญิง20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.62020-06-052020-06-05
599หญิง31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
600หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
601หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
602ชาย41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.22020-06-052020-06-05
603ชาย20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
604ชาย31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
605ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
606หญิง20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
607ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
608ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
609หญิง20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร2.82020-06-052020-06-05
610ชาย31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร3.22020-06-052020-06-05
611หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
612ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.42020-06-052020-06-05
613ชาย20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.22020-06-052020-06-05
614หญิง31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร3.22020-06-052020-06-05
615ชาย31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร3.42020-06-052020-06-05
616หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.22020-06-052020-06-05
617หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
618หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร3.62020-06-052020-06-05
619ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร3.42020-06-052020-06-05
620หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.42020-06-052020-06-05
621หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร2.42020-06-052020-06-05
622ชาย51 -60 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร2.62020-06-052020-06-05
623หญิง51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆอื่น ๆ2.82020-06-052020-06-05
624หญิง20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร2.62020-06-052020-06-05
625ชาย31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร2.62020-06-052020-06-05
626ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร2.62020-06-052020-06-05
627ชาย31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร2.62020-06-052020-06-05
628หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
629หญิง31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆจังหวัด/เขตปริมณฑล2.82020-06-052020-06-05
630ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล2.82020-06-052020-06-05
631หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
632ชาย31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร2.42020-06-052020-06-05
633หญิง31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร2.82020-06-052020-06-05
634ชาย20 -30 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร2.42020-06-052020-06-05
635หญิง20 -30 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษากรุงเทพมหานคร2.82020-06-052020-06-05
636ชาย31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆอื่น ๆ2.62020-06-052020-06-05
637หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร2.62020-06-052020-06-05
638ชาย41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
639ชาย31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร2.82020-06-052020-06-05
640หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
641หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร2.42020-06-052020-06-05
642หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร2.42020-06-052020-06-05
643หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร2.62020-06-052020-06-05
644หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.22020-06-052020-06-05
645ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร2.62020-06-052020-06-05
646หญิง31 - 40 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษาจังหวัด/เขตปริมณฑล32020-06-052020-06-05
647หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร2.62020-06-052020-06-05
648ชาย41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.82020-06-052020-06-05
649ชาย41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร2.62020-06-052020-06-05
650หญิง41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐจังหวัด/เขตปริมณฑล32020-06-052020-06-05
651หญิง20 -30 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษากรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
652ชาย31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
653ชาย31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
654หญิง51 -60 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร2.62020-06-052020-06-05
655หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
656ชาย31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
657หญิง20 -30 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษากรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
658หญิง20 -30 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษาจังหวัด/เขตปริมณฑล3.62020-06-052020-06-05
659หญิง20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.82020-06-052020-06-05
660ชาย51 -60 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐจังหวัด/เขตปริมณฑล32020-06-052020-06-05
661ชาย51 -60 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
662หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร2.62020-06-052020-06-05
663ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร2.62020-06-052020-06-05
664หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
665หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร2.22020-06-052020-06-05
666ชาย41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
667ชาย41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
668หญิง51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
669ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
2286ชาย51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆอื่น ๆ42020-06-052020-06-05
670หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร2.62020-06-052020-06-05
671ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร2.82020-06-052020-06-05
672หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร3.22020-06-052020-06-05
673ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
674หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
675ชาย41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
676หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร3.22020-06-052020-06-05
677ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร3.22020-06-052020-06-05
678หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
679ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.22020-06-052020-06-05
680ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
681หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.22020-06-052020-06-05
682ชาย41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร3.42020-06-052020-06-05
683หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
684ชาย31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร2.62020-06-052020-06-05
685ชาย31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
686หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
687หญิง51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆจังหวัด/เขตปริมณฑล32020-06-052020-06-05
688หญิง51 -60 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐจังหวัด/เขตปริมณฑล2.62020-06-052020-06-05
689ชาย51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร2.82020-06-052020-06-05
690ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร2.82020-06-052020-06-05
691หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
692ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
693หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร2.82020-06-052020-06-05
694ชาย41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร2.62020-06-052020-06-05
695หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
696ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
697หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
698ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร2.82020-06-052020-06-05
699ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
700ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
701หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
702ชาย31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร3.22020-06-052020-06-05
703หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.22020-06-052020-06-05
704ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร3.22020-06-052020-06-05
705หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
706ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
707หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
708ชาย31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
709หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
710ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
711หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร3.22020-06-052020-06-05
712ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
713หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
714ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
715หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
716ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
717หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
718ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร2.82020-06-052020-06-05
719ชาย41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
720หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
721ชาย41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร2.82020-06-052020-06-05
722หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
723หญิง41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร3.22020-06-052020-06-05
724ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
725หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
726ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
727หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
728ชาย41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
729หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
730ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
731หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
732หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
733ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
734ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
735หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
736หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
737ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร3.22020-06-052020-06-05
738ชาย41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
739หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
740หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.42020-06-052020-06-05
741ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.42020-06-052020-06-05
742หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร3.22020-06-052020-06-05
743ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.22020-06-052020-06-05
744ชาย41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร3.42020-06-052020-06-05
745หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร3.42020-06-052020-06-05
746หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.22020-06-052020-06-05
747ชาย20 -30 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษากรุงเทพมหานคร3.82020-06-052020-06-05
748หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร3.42020-06-052020-06-05
749ชาย31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร3.22020-06-052020-06-05
750ชาย31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
751หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.42020-06-052020-06-05
752หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.42020-06-052020-06-05
753หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
754หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.22020-06-052020-06-05
755หญิง41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร3.22020-06-052020-06-05
756หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.62020-06-052020-06-05
757หญิง31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร3.22020-06-052020-06-05
758หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.22020-06-052020-06-05
759ชาย20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.42020-06-052020-06-05
760หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.22020-06-052020-06-05
761ชาย41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร3.62020-06-052020-06-05
762หญิง51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร3.22020-06-052020-06-05
763ชาย20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.22020-06-052020-06-05
764หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.22020-06-052020-06-05
765หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.62020-06-052020-06-05
766ชาย20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.42020-06-052020-06-05
767หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.22020-06-052020-06-05
768หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.22020-06-052020-06-05
769หญิง20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
770ชาย41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร3.42020-06-052020-06-05
771หญิง20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
772หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.42020-06-052020-06-05
773หญิง31 - 40 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษากรุงเทพมหานคร3.22020-06-052020-06-05
774หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.62020-06-052020-06-05
775หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
776ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร2.82020-06-052020-06-05
777หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
778หญิง31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร3.22020-06-052020-06-05
779หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.22020-06-052020-06-05
780หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.22020-06-052020-06-05
781หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร3.22020-06-052020-06-05
782หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.22020-06-052020-06-05
783หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร3.22020-06-052020-06-05
784ชาย41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
785หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
786หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.22020-06-052020-06-05
787หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร3.22020-06-052020-06-05
788หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
789หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
790หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.22020-06-052020-06-05
791หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
792หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
793หญิง20 -30 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร3.22020-06-052020-06-05
794หญิง20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.22020-06-052020-06-05
795หญิง31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
796หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร3.22020-06-052020-06-05
797หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
798หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.22020-06-052020-06-05
799หญิง31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
800ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.22020-06-052020-06-05
801หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.62020-06-052020-06-05
802หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
803หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
804หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
805ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
806หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
807หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
808ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
809หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
810หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
811ชาย51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร3.22020-06-052020-06-05
812หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.22020-06-052020-06-05
813หญิง20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
814ชาย41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.22020-06-052020-06-05
815หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
816หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
817ชาย31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร3.22020-06-052020-06-05
818หญิง41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร3.22020-06-052020-06-05
819หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.22020-06-052020-06-05
820หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร3.22020-06-052020-06-05
821หญิง31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร3.42020-06-052020-06-05
822ชาย41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
823หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.22020-06-052020-06-05
824ชาย41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.42020-06-052020-06-05
825หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร3.42020-06-052020-06-05
826หญิง20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
827ชาย41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.22020-06-052020-06-05
828ชาย41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร3.22020-06-052020-06-05
829หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.22020-06-052020-06-05
830หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
831หญิง41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร3.22020-06-052020-06-05
832หญิง20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.22020-06-052020-06-05
833ชาย20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.22020-06-052020-06-05
834หญิง31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร3.22020-06-052020-06-05
835ชาย41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร3.22020-06-052020-06-05
836หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร3.22020-06-052020-06-05
837หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร3.22020-06-052020-06-05
838ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
839หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
840หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
841ชาย41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
842หญิง20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.22020-06-052020-06-05
843หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล32020-06-052020-06-05
844ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
845ชาย41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
846หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
847หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
848ชาย41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
849หญิง51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆอื่น ๆ2.62020-06-052020-06-05
850หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.62020-06-052020-06-05
851ชาย41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
852หญิง51 -60 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
853หญิง20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
854หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
855หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.22020-06-052020-06-05
856หญิง51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆจังหวัด/เขตปริมณฑล32020-06-052020-06-05
857หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
858หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
859หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
860ชาย20 -30 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษาจังหวัด/เขตปริมณฑล3.42020-06-052020-06-05
861หญิง31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
862ชาย51 -60 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล32020-06-052020-06-05
863หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล32020-06-052020-06-05
864ชาย41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
865หญิง41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
866หญิง20 -30 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษากรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
867ชาย41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล4.62020-06-052020-06-05
868ชาย41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
869ชาย31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.82020-06-052020-06-05
870หญิง51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
871หญิง20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
872ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
873หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
874ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
875หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
876หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
877ชาย41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
878ชาย51 -60 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
879หญิง51 -60 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
880ชาย20 -30 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
881ชาย20 -30 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
882ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
883หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
884ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร2.82020-06-052020-06-05
885หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร2.82020-06-052020-06-05
886ชาย41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร2.62020-06-052020-06-05
887หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร2.62020-06-052020-06-05
888ชาย20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล32020-06-052020-06-05
889หญิง41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร3.62020-06-052020-06-05
890ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร2.62020-06-052020-06-05
891หญิง41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
892ชาย51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
893หญิง31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐจังหวัด/เขตปริมณฑล3.42020-06-052020-06-05
894หญิง41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐจังหวัด/เขตปริมณฑล32020-06-052020-06-05
895ชาย20 -30 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษาจังหวัด/เขตปริมณฑล42020-06-052020-06-05
896ชาย41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
897หญิง51 -60 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
898ชาย41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐจังหวัด/เขตปริมณฑล4.82020-06-052020-06-05
899ชาย51 -60 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
900หญิง20 -30 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษากรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
901หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
902หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
903ชาย51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
904ชาย20 -30 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษากรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
905ชาย51 -60 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
906หญิง51 -60 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
907หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐจังหวัด/เขตปริมณฑล42020-06-052020-06-05
908หญิง31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆจังหวัด/เขตปริมณฑล52020-06-052020-06-05
909หญิง51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆจังหวัด/เขตปริมณฑล42020-06-052020-06-05
910หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
911หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
912หญิง51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
913หญิง41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร2.82020-06-052020-06-05
914หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
915หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
916หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
917หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
918หญิง31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
919หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆจังหวัด/เขตปริมณฑล4.82020-06-052020-06-05
920หญิง31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
921ชาย41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
922หญิง31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆจังหวัด/เขตปริมณฑล52020-06-052020-06-05
923ชาย31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆอื่น ๆ52020-06-052020-06-05
924หญิง31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆจังหวัด/เขตปริมณฑล52020-06-052020-06-05
925ชาย51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
926หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
927ชาย41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล52020-06-052020-06-05
928หญิง20 -30 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
929ชาย31 - 40 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษาจังหวัด/เขตปริมณฑล4.82020-06-052020-06-05
930หญิง20 -30 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษากรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
931หญิง41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
932หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร3.62020-06-052020-06-05
933หญิง41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
934ชาย20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.42020-06-052020-06-05
935หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
936ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
937หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร3.82020-06-052020-06-05
938หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.22020-06-052020-06-05
939หญิง51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
940หญิง20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.62020-06-052020-06-05
941หญิง31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร3.62020-06-052020-06-05
942หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร3.22020-06-052020-06-05
943ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.42020-06-052020-06-05
944ชาย31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
945หญิง20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
946หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.82020-06-052020-06-05
947ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
948ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
949ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
950ชาย41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.62020-06-052020-06-05
951หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร3.62020-06-052020-06-05
952หญิง31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร3.82020-06-052020-06-05
953ชาย20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
954หญิง20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.82020-06-052020-06-05
955ชาย41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร3.82020-06-052020-06-05
956หญิง51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
957ชาย20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.82020-06-052020-06-05
958หญิง31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
959หญิง31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
960หญิง41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
961หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.62020-06-052020-06-05
962ชาย41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
963หญิง31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
964หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร3.82020-06-052020-06-05
965ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
966หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
967หญิง51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
968หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
969ชาย41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
970ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
971หญิง31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.62020-06-052020-06-05
972หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.62020-06-052020-06-05
973หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
974หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.82020-06-052020-06-05
975ชาย51 -60 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐจังหวัด/เขตปริมณฑล4.62020-06-052020-06-05
976ชาย20 -30 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษาจังหวัด/เขตปริมณฑล42020-06-052020-06-05
977หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
978หญิง51 -60 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
979หญิง20 -30 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษากรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
980ชาย41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
981ชาย41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.82020-06-052020-06-05
982ชาย31 - 40 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษากรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
983ชาย31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐจังหวัด/เขตปริมณฑล3.82020-06-052020-06-05
984หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
985ชาย20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.82020-06-052020-06-05
986หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.62020-06-052020-06-05
987หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร3.42020-06-052020-06-05
988ชาย31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร3.82020-06-052020-06-05
989หญิง31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร3.82020-06-052020-06-05
990หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.82020-06-052020-06-05
991หญิง41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
992ชาย41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
993ชาย51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆจังหวัด/เขตปริมณฑล52020-06-052020-06-05
994หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
995ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
996หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
997หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
998ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร3.82020-06-052020-06-05
999หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1000หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร3.62020-06-052020-06-05
1001หญิง20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1002ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.82020-06-052020-06-05
1003หญิง20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.82020-06-052020-06-05
1004หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.82020-06-052020-06-05
1005หญิง31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร3.82020-06-052020-06-05
1006หญิง41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร3.82020-06-052020-06-05
1007หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1008หญิง41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร3.82020-06-052020-06-05
1009หญิง31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร3.82020-06-052020-06-05
1010หญิง31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร3.82020-06-052020-06-05
1011หญิง20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1012หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1013ชาย41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐจังหวัด/เขตปริมณฑล42020-06-052020-06-05
1014หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
1015หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1016ชาย41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.62020-06-052020-06-05
1017หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
1018ชาย41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนอื่น ๆ52020-06-052020-06-05
1019ชาย41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
1020ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1021ชาย51 -60 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1022หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
1023ชาย20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล4.62020-06-052020-06-05
1024ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1025หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1026ชาย20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.82020-06-052020-06-05
1027ชาย41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1028หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.62020-06-052020-06-05
1029ชาย51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
1030หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1031หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1032หญิง20 -30 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษากรุงเทพมหานคร4.62020-06-052020-06-05
1033ชาย41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1034ชาย41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆจังหวัด/เขตปริมณฑล42020-06-052020-06-05
1035ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1036หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1037หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐจังหวัด/เขตปริมณฑล4.62020-06-052020-06-05
1038หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1039หญิง51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆจังหวัด/เขตปริมณฑล3.82020-06-052020-06-05
1040ชาย31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆอื่น ๆ4.22020-06-052020-06-05
1041ชาย31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1042หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1043ชาย20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1044หญิง41 - 50 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษากรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1045ชาย31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.82020-06-052020-06-05
1046หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1047หญิง41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1048ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1049ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐจังหวัด/เขตปริมณฑล4.42020-06-052020-06-05
1050ชาย31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1051หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1052หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1053ชาย31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1054หญิง31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.82020-06-052020-06-05
1055ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.62020-06-052020-06-05
1056ชาย31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐจังหวัด/เขตปริมณฑล4.42020-06-052020-06-05
1057ชาย41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1058ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐอื่น ๆ4.42020-06-052020-06-05
1059ชาย51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1060ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1061หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1062ชาย41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆจังหวัด/เขตปริมณฑล52020-06-052020-06-05
1063หญิง51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1064หญิง51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1065ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1066หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1067ชาย31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1068หญิง20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล4.62020-06-052020-06-05
1069ชาย51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร4.82020-06-052020-06-05
1070ชาย31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1071หญิง51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
1072หญิง20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล52020-06-052020-06-05
1073ชาย41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐจังหวัด/เขตปริมณฑล52020-06-052020-06-05
1074หญิง31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1075หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
1076หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.62020-06-052020-06-05
1077หญิง20 -30 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษากรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1078หญิง41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1079หญิง41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1080หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล4.22020-06-052020-06-05
1081ชาย41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1082ชาย41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล3.82020-06-052020-06-05
1083หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล52020-06-052020-06-05
1084หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1085หญิง51 -60 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
1086หญิง20 -30 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษาอื่น ๆ42020-06-052020-06-05
1087หญิง31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.62020-06-052020-06-05
1088ชาย51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆจังหวัด/เขตปริมณฑล4.42020-06-052020-06-05
1089ชาย20 -30 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษากรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1090หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1091ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1092ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1093หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1094หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1095หญิง31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1096ชาย41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1097ชาย31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1098หญิง20 -30 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษากรุงเทพมหานคร3.82020-06-052020-06-05
1099ชาย41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1100ชาย51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆจังหวัด/เขตปริมณฑล52020-06-052020-06-05
1101ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1102หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1103หญิง51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1104ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.82020-06-052020-06-05
1105หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.82020-06-052020-06-05
1106ชาย41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร3.82020-06-052020-06-05
1107หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1108หญิง20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.82020-06-052020-06-05
1109ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1110ชาย41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1111หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1112หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1113หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร3.82020-06-052020-06-05
1114ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล52020-06-052020-06-05
1115หญิง51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1116ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1117ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1118หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1119ชาย20 -30 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษากรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1120ชาย51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1121หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1122หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1123หญิง41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1124ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1125หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1126ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1127ชาย20 -30 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษากรุงเทพมหานคร4.82020-06-052020-06-05
1128ชาย41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1129ชาย41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1130ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.82020-06-052020-06-05
1131หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1132ชาย41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1133ชาย41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆจังหวัด/เขตปริมณฑล52020-06-052020-06-05
1134หญิง51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1135หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1136หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1137หญิง51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1138หญิง31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1139ชาย31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆจังหวัด/เขตปริมณฑล52020-06-052020-06-05
1140หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1141หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1142ชาย51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1143ชาย20 -30 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษากรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1144ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1145หญิง51 -60 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1146หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1147ชาย51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1148ชาย31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1149ชาย31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆจังหวัด/เขตปริมณฑล52020-06-052020-06-05
1150หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล4.82020-06-052020-06-05
1151ชาย41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1152ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1153ชาย41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1154ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1155ชาย20 -30 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษาจังหวัด/เขตปริมณฑล4.82020-06-052020-06-05
1156ชาย20 -30 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษากรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1157ชาย20 -30 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษากรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1158หญิง20 -30 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษากรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1159ชาย31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1160ชาย31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1161ชาย41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1162ชาย31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1163ชาย31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1164ชาย41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1165ชาย41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1166ชาย51 -60 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1167ชาย51 -60 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1168ชาย41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1169หญิง51 -60 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1170หญิง41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1171หญิง41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1172หญิง41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1173หญิง51 -60 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1174หญิง31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1175หญิง41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1176หญิง31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1177หญิง41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1178หญิง31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1179ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1180ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1181ชาย41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1182ชาย41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล52020-06-052020-06-05
1183ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1184ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1185ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1186ชาย41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1187ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1188ชาย41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1189ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1190ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1191หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1192หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1193หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1194หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1195หญิง20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1196หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1197หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.82020-06-052020-06-05
1198หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1199หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1200หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1201หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1202ชาย41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1203ชาย41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1204ชาย41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆจังหวัด/เขตปริมณฑล4.62020-06-052020-06-05
1205ชาย41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1206ชาย51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1207ชาย51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1208ชาย41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1209ชาย41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1210ชาย41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1211ชาย51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1212หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1213หญิง51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1214หญิง51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1215หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1216หญิง51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1217หญิง20 -30 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1218หญิง51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1219หญิง51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1220หญิง31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1221ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.62020-06-052020-06-05
1222หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
1223ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
1224หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
1225ชาย41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1226หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร4.62020-06-052020-06-05
1227ชาย20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1228หญิง51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1229หญิง20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1230ชาย20 -30 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1231หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.62020-06-052020-06-05
1232หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1233ชาย20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
1234หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
1235ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
1236หญิง20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1237หญิง41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1238หญิง20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1239หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
1240ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1241หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1242ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1243หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1244ชาย41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
1245ชาย31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
1246หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1247หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
1248หญิง41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
1249หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1250ชาย20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล4.42020-06-052020-06-05
1251หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1252ชาย31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
1253หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล4.42020-06-052020-06-05
1254ชาย20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1255ชาย51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1256หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1257หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
1258ชาย41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1259หญิง31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1260หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1261หญิง31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
1262หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1263ชาย31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1264หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1265หญิง51 -60 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐอื่น ๆ4.42020-06-052020-06-05
1266หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1267ชาย20 -30 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษากรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1268หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1269หญิง31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐจังหวัด/เขตปริมณฑล42020-06-052020-06-05
1270หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
1271ชาย31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1272หญิง20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
1273ชาย31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1274หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.62020-06-052020-06-05
1275หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.62020-06-052020-06-05
1276หญิง31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1277ชาย20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
1278ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1279หญิง41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1280ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1281หญิง31 - 40 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษาจังหวัด/เขตปริมณฑล42020-06-052020-06-05
1282หญิง41 - 50 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษากรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1283ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1284หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1285หญิง31 - 40 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษากรุงเทพมหานคร4.82020-06-052020-06-05
1286หญิง51 -60 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร3.82020-06-052020-06-05
1287หญิง41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1288ชาย41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร3.62020-06-052020-06-05
1289หญิง51 -60 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล4.22020-06-052020-06-05
1290ชาย51 -60 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐจังหวัด/เขตปริมณฑล42020-06-052020-06-05
1291ชาย41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐจังหวัด/เขตปริมณฑล4.22020-06-052020-06-05
1292ชาย51 -60 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐอื่น ๆ4.22020-06-052020-06-05
1293ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1294หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1295ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1296ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1297หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1298หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1299หญิง41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1300ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.62020-06-052020-06-05
1301หญิง51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
1302หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1303หญิง20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1304ชาย20 -30 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1305หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1306ชาย41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1307หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1308ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1309ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1310ชาย41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.82020-06-052020-06-05
1311ชาย20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.82020-06-052020-06-05
1312ชาย20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.82020-06-052020-06-05
1313ชาย20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล4.82020-06-052020-06-05
1314ชาย20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล4.62020-06-052020-06-05
1315ชาย20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1316ชาย20 -30 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษากรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1317ชาย20 -30 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษาจังหวัด/เขตปริมณฑล4.82020-06-052020-06-05
1318ชาย20 -30 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษากรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1319ชาย20 -30 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษากรุงเทพมหานคร4.82020-06-052020-06-05
1320ชาย20 -30 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษากรุงเทพมหานคร4.62020-06-052020-06-05
1321หญิง20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล52020-06-052020-06-05
1322หญิง20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล4.82020-06-052020-06-05
1323หญิง20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1324หญิง20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1325หญิง20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.82020-06-052020-06-05
1326หญิง20 -30 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษากรุงเทพมหานคร4.82020-06-052020-06-05
1327หญิง20 -30 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษากรุงเทพมหานคร4.82020-06-052020-06-05
1328หญิง20 -30 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษากรุงเทพมหานคร4.62020-06-052020-06-05
1329หญิง20 -30 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษากรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1330หญิง20 -30 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษากรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
1331ชาย31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐจังหวัด/เขตปริมณฑล4.82020-06-052020-06-05
1332ชาย31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.62020-06-052020-06-05
1333ชาย31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐจังหวัด/เขตปริมณฑล4.62020-06-052020-06-05
1334ชาย31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.62020-06-052020-06-05
1335ชาย31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐจังหวัด/เขตปริมณฑล52020-06-052020-06-05
1336ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.62020-06-052020-06-05
1337ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล4.82020-06-052020-06-05
1338ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล4.62020-06-052020-06-05
1339ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1340ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1341หญิง31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.82020-06-052020-06-05
1342หญิง31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐจังหวัด/เขตปริมณฑล4.62020-06-052020-06-05
1343หญิง31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1344หญิง31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.62020-06-052020-06-05
1345หญิง31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.82020-06-052020-06-05
1346หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล4.62020-06-052020-06-05
1347หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล4.82020-06-052020-06-05
1348หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
1349หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
1350หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.82020-06-052020-06-05
1351ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
1352หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1353ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.82020-06-052020-06-05
1354หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.62020-06-052020-06-05
1355ชาย41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆจังหวัด/เขตปริมณฑล4.62020-06-052020-06-05
1356หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร4.82020-06-052020-06-05
1357ชาย51 -60 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.82020-06-052020-06-05
1358หญิง51 -60 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.62020-06-052020-06-05
1359ชาย20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
1360หญิง20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
1361หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1362หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1363ชาย20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1364หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
1365ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
1366หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
1367หญิง20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
1368หญิง31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร4.62020-06-052020-06-05
1369หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
1370หญิง20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
1371ชาย41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล42020-06-052020-06-05
1372ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
1373หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
1374ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.62020-06-052020-06-05
1375หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
1376ชาย41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1377หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
1378ชาย41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
1379หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.62020-06-052020-06-05
1380หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
1381หญิง31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
1382ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1383หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
1384หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1385หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
1386ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
1387หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
1388ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1389หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1390ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1391หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1392ชาย41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1393ชาย41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1394หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1395หญิง20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1396ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1397หญิง31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1398ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1399หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1400ชาย41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1401หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1402หญิง20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1403หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1404ชาย31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1405หญิง31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1406หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1407ชาย20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1408หญิง51 -60 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1409ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1410หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1411ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1412ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1413หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1414ชาย51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร4.62020-06-052020-06-05
1415ชาย20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1416ชาย20 -30 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษากรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
1417หญิง20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1418หญิง41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1419หญิง20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล52020-06-052020-06-05
1420ชาย20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1421หญิง51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร4.62020-06-052020-06-05
1422ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1423หญิง20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1424หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1425หญิง41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐจังหวัด/เขตปริมณฑล42020-06-052020-06-05
1426ชาย20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1427หญิง51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆจังหวัด/เขตปริมณฑล4.42020-06-052020-06-05
1428ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล42020-06-052020-06-05
1429ชาย41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล3.82020-06-052020-06-05
1430หญิง20 -30 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษาจังหวัด/เขตปริมณฑล3.22020-06-052020-06-05
1431หญิง31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐจังหวัด/เขตปริมณฑล3.62020-06-052020-06-05
1432หญิง51 -60 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนอื่น ๆ4.82020-06-052020-06-05
1433ชาย51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆอื่น ๆ4.22020-06-052020-06-05
1434ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1435ชาย41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1436ชาย51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1437หญิง41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1438หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.62020-06-052020-06-05
1439ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.62020-06-052020-06-05
1440ชาย51 -60 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.82020-06-052020-06-05
1441หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
1442หญิง31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1443ชาย20 -30 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษากรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1444ชาย51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร4.62020-06-052020-06-05
1445ชาย51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร4.62020-06-052020-06-05
1446ชาย31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐจังหวัด/เขตปริมณฑล4.22020-06-052020-06-05
1447หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1448หญิง31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
1449ชาย20 -30 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษากรุงเทพมหานคร4.82020-06-052020-06-05
1450หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1451ชาย51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร4.82020-06-052020-06-05
1452ชาย41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.62020-06-052020-06-05
1453หญิง31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.62020-06-052020-06-05
1454หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.82020-06-052020-06-05
1455ชาย51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร4.82020-06-052020-06-05
1456หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.82020-06-052020-06-05
1457หญิง51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร4.62020-06-052020-06-05
1458หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
1459หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.82020-06-052020-06-05
1460หญิง41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.62020-06-052020-06-05
1461ชาย41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1462หญิง51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร4.82020-06-052020-06-05
1463หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร4.62020-06-052020-06-05
1464หญิง31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร4.62020-06-052020-06-05
1465ชาย41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1466หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1467หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1468ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร3.82020-06-052020-06-05
1469หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1470ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1471หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1472หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1473หญิง51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร3.22020-06-052020-06-05
1474ชาย41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆจังหวัด/เขตปริมณฑล3.62020-06-052020-06-05
1475ชาย41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1476หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล3.62020-06-052020-06-05
1477หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1478ชาย41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1479หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1480หญิง31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1481หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
1482ชาย20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1483ชาย41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร3.62020-06-052020-06-05
1484ชาย51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร3.82020-06-052020-06-05
1485ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1486หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร3.82020-06-052020-06-05
1487ชาย20 -30 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษากรุงเทพมหานคร3.82020-06-052020-06-05
1488หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.62020-06-052020-06-05
1489ชาย31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1490ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
1491ชาย41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.82020-06-052020-06-05
1492หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1493ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1494หญิง51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร3.42020-06-052020-06-05
1495ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1496หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร3.82020-06-052020-06-05
1497ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร3.82020-06-052020-06-05
1498หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1499หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร3.42020-06-052020-06-05
1500หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1501ชาย20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล42020-06-052020-06-05
1502หญิง51 -60 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐอื่น ๆ3.82020-06-052020-06-05
1503ชาย41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล4.22020-06-052020-06-05
1504ชาย20 -30 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษาอื่น ๆ4.22020-06-052020-06-05
1505หญิง41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐจังหวัด/เขตปริมณฑล3.62020-06-052020-06-05
1506หญิง51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร3.62020-06-052020-06-05
1507หญิง51 -60 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.62020-06-052020-06-05
1508ชาย20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.62020-06-052020-06-05
1509หญิง20 -30 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร3.62020-06-052020-06-05
1510หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1511หญิง51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1512ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร2.82020-06-052020-06-05
1513ชาย20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.82020-06-052020-06-05
1514หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.42020-06-052020-06-05
1515หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1516หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร3.82020-06-052020-06-05
1517หญิง41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร3.22020-06-052020-06-05
1518หญิง31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร3.62020-06-052020-06-05
1519หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.42020-06-052020-06-05
1520หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.82020-06-052020-06-05
1521หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1522หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
1523ชาย20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1524หญิง31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1525หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1526หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1527หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1528หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1529หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1530หญิง31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
1531หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
1532หญิง31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1533ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.82020-06-052020-06-05
1534ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
1535หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.62020-06-052020-06-05
1536ชาย41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนอื่น ๆ3.42020-06-052020-06-05
1537หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.62020-06-052020-06-05
1538ชาย31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1539ชาย51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆจังหวัด/เขตปริมณฑล3.82020-06-052020-06-05
1540หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1541หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.82020-06-052020-06-05
1542หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1543ชาย41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆอื่น ๆ4.22020-06-052020-06-05
1544หญิง20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.82020-06-052020-06-05
1545ชาย41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล4.22020-06-052020-06-05
1546หญิง20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1547หญิง41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1548หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1549หญิง51 -60 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐอื่น ๆ3.82020-06-052020-06-05
1550ชาย41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร3.42020-06-052020-06-05
1551หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1552หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.42020-06-052020-06-05
1553ชาย41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล3.42020-06-052020-06-05
1554หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.42020-06-052020-06-05
1555หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.62020-06-052020-06-05
1556หญิง31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร3.82020-06-052020-06-05
1557ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1558หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.62020-06-052020-06-05
1559หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร3.42020-06-052020-06-05
1560หญิง31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร3.82020-06-052020-06-05
1561หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล3.82020-06-052020-06-05
1562หญิง41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1563หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1564ชาย41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1565หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1566หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1567หญิง20 -30 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษากรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1568ชาย20 -30 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษากรุงเทพมหานคร3.82020-06-052020-06-05
1569หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร3.82020-06-052020-06-05
1570หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1571ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล3.62020-06-052020-06-05
1572หญิง41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
1573ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล3.62020-06-052020-06-05
1574หญิง41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร3.22020-06-052020-06-05
1575ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล32020-06-052020-06-05
1576หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล3.42020-06-052020-06-05
1577หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล32020-06-052020-06-05
1578หญิง41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
1579ชาย20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
1580หญิง31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร3.22020-06-052020-06-05
1581ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.22020-06-052020-06-05
1582หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร3.22020-06-052020-06-05
1583หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร3.22020-06-052020-06-05
1584ชาย31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร3.42020-06-052020-06-05
1585หญิง41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
1586ชาย31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
1587ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
1588หญิง20 -30 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษากรุงเทพมหานคร3.22020-06-052020-06-05
1589หญิง41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
1590หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.22020-06-052020-06-05
1591หญิง20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.82020-06-052020-06-05
1592หญิง31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร3.62020-06-052020-06-05
1593ชาย20 -30 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร3.62020-06-052020-06-05
1594หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร3.82020-06-052020-06-05
1595ชาย41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.82020-06-052020-06-05
1596ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร3.82020-06-052020-06-05
1597ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.62020-06-052020-06-05
1598ชาย31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร2.82020-06-052020-06-05
1599หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.62020-06-052020-06-05
1600ชาย20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.82020-06-052020-06-05
1601ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1602หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.62020-06-052020-06-05
1603หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.62020-06-052020-06-05
1604หญิง41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1605ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
1606ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1607ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร32020-06-052020-06-05
1608หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1609ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร3.42020-06-052020-06-05
1610หญิง51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1611ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
1612ชาย41 - 50 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษากรุงเทพมหานคร3.62020-06-052020-06-05
1613หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.62020-06-052020-06-05
1614ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1615หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1616ชาย31 - 40 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษากรุงเทพมหานคร4.62020-06-052020-06-05
1617ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.82020-06-052020-06-05
1618ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1619หญิง20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล52020-06-052020-06-05
1620ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.82020-06-052020-06-05
1621หญิง31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
1622ชาย41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.62020-06-052020-06-05
1623หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร4.62020-06-052020-06-05
1624ชาย41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1625ชาย20 -30 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษากรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
1626หญิง20 -30 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษากรุงเทพมหานคร4.82020-06-052020-06-05
1627ชาย41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1628ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1629หญิง31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆจังหวัด/เขตปริมณฑล42020-06-052020-06-05
1630หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1631ชาย31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.62020-06-052020-06-05
1632หญิง51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร4.82020-06-052020-06-05
1633หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.82020-06-052020-06-05
1634ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.82020-06-052020-06-05
1635ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.82020-06-052020-06-05
1636หญิง51 -60 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1637ชาย41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.82020-06-052020-06-05
1638ชาย20 -30 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษากรุงเทพมหานคร4.82020-06-052020-06-05
1639ชาย41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1640ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1641ชาย51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร4.82020-06-052020-06-05
1642ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1643ชาย51 -60 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.82020-06-052020-06-05
1644ชาย20 -30 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษากรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
1645หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
1646ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1647หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1648หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.62020-06-052020-06-05
1649ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.82020-06-052020-06-05
1650ชาย41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.62020-06-052020-06-05
1651หญิง20 -30 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษากรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
1652หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1653หญิง31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
1654ชาย41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.82020-06-052020-06-05
1655ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1656ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1657หญิง31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
1658ชาย51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร4.82020-06-052020-06-05
1659ชาย41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1660ชาย41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.82020-06-052020-06-05
1661ชาย41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.82020-06-052020-06-05
1662หญิง31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.82020-06-052020-06-05
1663หญิง41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1664หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.62020-06-052020-06-05
1665ชาย20 -30 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษากรุงเทพมหานคร4.62020-06-052020-06-05
1666หญิง20 -30 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษากรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1667ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.62020-06-052020-06-05
1668ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.62020-06-052020-06-05
1669ชาย31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1670ชาย20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.82020-06-052020-06-05
1671ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1672หญิง31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร4.82020-06-052020-06-05
1673ชาย41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
1674หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
1675ชาย51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1676หญิง41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.82020-06-052020-06-05
1677หญิง51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร4.82020-06-052020-06-05
1678ชาย41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร4.82020-06-052020-06-05
1679ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1680ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1681หญิง51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
1682ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.82020-06-052020-06-05
1683ชาย51 -60 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.82020-06-052020-06-05
1684ชาย41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.62020-06-052020-06-05
1685หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1686ชาย51 -60 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.82020-06-052020-06-05
1687หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1688หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร4.82020-06-052020-06-05
1689ชาย41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.82020-06-052020-06-05
1690หญิง51 -60 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1691ชาย51 -60 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1692ชาย31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1693หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.82020-06-052020-06-05
1694หญิง20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1695หญิง51 -60 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1696หญิง41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1697ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร3.62020-06-052020-06-05
1698หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.62020-06-052020-06-05
1699หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.62020-06-052020-06-05
1700ชาย20 -30 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร3.62020-06-052020-06-05
1701หญิง51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1702หญิง20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.62020-06-052020-06-05
1703ชาย41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.62020-06-052020-06-05
1704ชาย20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.62020-06-052020-06-05
1705หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.62020-06-052020-06-05
1706ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.62020-06-052020-06-05
1707ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร3.82020-06-052020-06-05
1708หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร3.62020-06-052020-06-05
1709ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.82020-06-052020-06-05
1710ชาย41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.62020-06-052020-06-05
1711หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.62020-06-052020-06-05
1712ชาย41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร3.82020-06-052020-06-05
1713หญิง20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1714หญิง41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร3.22020-06-052020-06-05
1715ชาย51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร3.82020-06-052020-06-05
1716หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1717ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1718หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1719ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1720หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1721ชาย41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1722หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1723ชาย51 -60 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1724ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1725หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1726ชาย31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1727หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1728หญิง20 -30 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1729หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.62020-06-052020-06-05
1730ชาย31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆจังหวัด/เขตปริมณฑล4.82020-06-052020-06-05
1731หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1732หญิง41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐจังหวัด/เขตปริมณฑล52020-06-052020-06-05
1733หญิง51 -60 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.82020-06-052020-06-05
1734หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.62020-06-052020-06-05
1735หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.62020-06-052020-06-05
1736หญิง51 -60 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล4.62020-06-052020-06-05
1737หญิง51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆจังหวัด/เขตปริมณฑล4.22020-06-052020-06-05
1738หญิง31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆจังหวัด/เขตปริมณฑล52020-06-052020-06-05
1739ชาย51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1740หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนอื่น ๆ4.82020-06-052020-06-05
1741ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.82020-06-052020-06-05
1742หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.62020-06-052020-06-05
1743หญิง20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล4.42020-06-052020-06-05
1744หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.62020-06-052020-06-05
1745หญิง31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1746หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล4.62020-06-052020-06-05
1747หญิง51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆจังหวัด/เขตปริมณฑล4.42020-06-052020-06-05
1748หญิง41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1749ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.62020-06-052020-06-05
1750ชาย51 -60 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.82020-06-052020-06-05
1751หญิง31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1752ชาย20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล52020-06-052020-06-05
1753หญิง51 -60 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1754หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1755ชาย41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1756หญิง51 -60 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1757หญิง20 -30 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษากรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1758หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
1759หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1760หญิง31 - 40 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษากรุงเทพมหานคร4.62020-06-052020-06-05
1761ชาย51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1762หญิง51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1763หญิง51 -60 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1764หญิง51 -60 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1765หญิง51 -60 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1766ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
1767หญิง20 -30 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร4.62020-06-052020-06-05
1768หญิง51 -60 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1769ชาย41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1770หญิง20 -30 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1771หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆจังหวัด/เขตปริมณฑล52020-06-052020-06-05
1772ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1773หญิง31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร4.82020-06-052020-06-05
1774หญิง51 -60 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1775ชาย41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
1776ชาย31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1777ชาย31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
1778หญิง51 -60 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1779หญิง31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1780หญิง31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1781ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1782ชาย31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร4.62020-06-052020-06-05
1783หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1784ชาย41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1785หญิง20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1786หญิง20 -30 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษาอื่น ๆ52020-06-052020-06-05
1787ชาย41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆจังหวัด/เขตปริมณฑล52020-06-052020-06-05
1788หญิง31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1789หญิง31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆอื่น ๆ4.82020-06-052020-06-05
1792ชาย41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล4.22020-06-052020-06-05
1793ชาย20 -30 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1794ชาย20 -30 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆอื่น ๆ52020-06-052020-06-05
1795หญิง31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆจังหวัด/เขตปริมณฑล52020-06-052020-06-05
1796หญิง51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆอื่น ๆ4.22020-06-052020-06-05
1797หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆอื่น ๆ4.22020-06-052020-06-05
1798ชาย41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆจังหวัด/เขตปริมณฑล4.22020-06-052020-06-05
1799หญิง20 -30 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆอื่น ๆ4.42020-06-052020-06-05
1800หญิง41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1801หญิง51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1802หญิง51 -60 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐอื่น ๆ52020-06-052020-06-05
1803หญิง51 -60 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1804ชาย51 -60 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1805หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1806หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆจังหวัด/เขตปริมณฑล52020-06-052020-06-05
1807หญิง51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆอื่น ๆ4.42020-06-052020-06-05
1808หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆจังหวัด/เขตปริมณฑล52020-06-052020-06-05
1809หญิง51 -60 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1810หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล52020-06-052020-06-05
1811หญิง20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล42020-06-052020-06-05
1812ชาย31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆอื่น ๆ52020-06-052020-06-05
1813หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนอื่น ๆ52020-06-052020-06-05
1814หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐจังหวัด/เขตปริมณฑล52020-06-052020-06-05
1815ชาย41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆอื่น ๆ52020-06-052020-06-05
1816หญิง51 -60 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐอื่น ๆ52020-06-052020-06-05
1817หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนอื่น ๆ52020-06-052020-06-05
1818หญิง31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆอื่น ๆ42020-06-052020-06-05
1819ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1820หญิง31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1821หญิง20 -30 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษากรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1822หญิง51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆอื่น ๆ52020-06-052020-06-05
1823หญิง31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1824หญิง31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1825ชาย20 -30 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษากรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1826หญิง31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1827หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
1828หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล4.62020-06-052020-06-05
1829หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1830ชาย41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
1831ชาย31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐจังหวัด/เขตปริมณฑล4.62020-06-052020-06-05
1832ชาย41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.82020-06-052020-06-05
1833ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล4.62020-06-052020-06-05
1834ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
1835ชาย51 -60 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
1836หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1837ชาย31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1838ชาย41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1839ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1840หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1841ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1842หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1843หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร3.82020-06-052020-06-05
1844ชาย51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1845ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.82020-06-052020-06-05
1846ชาย41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1847หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1848ชาย20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1849หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1850ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1851หญิง20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1852ชาย41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐจังหวัด/เขตปริมณฑล4.22020-06-052020-06-05
1853ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1854หญิง20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1855ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1856หญิง31 - 40 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร3.82020-06-052020-06-05
1857ชาย41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1858หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1859หญิง20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1860หญิง41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร3.82020-06-052020-06-05
1861ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.22020-06-052020-06-05
1862ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร3.82020-06-052020-06-05
1863หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1864ชาย41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
1865หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1866หญิง31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1867ชาย41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1868ชาย20 -30 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร3.82020-06-052020-06-05
1869ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.82020-06-052020-06-05
1870หญิง41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร3.82020-06-052020-06-05
1871หญิง41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร3.82020-06-052020-06-05
1872หญิง31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร3.82020-06-052020-06-05
1873หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร3.82020-06-052020-06-05
1874ชาย31 - 40 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
1875ชาย41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล4.62020-06-052020-06-05
1876หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล4.42020-06-052020-06-05
1877ชาย41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล42020-06-052020-06-05
1878หญิง20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร4.62020-06-052020-06-05
1879ชาย41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนอื่น ๆ4.22020-06-052020-06-05
1880หญิง51 -60 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร42020-06-052020-06-05
1881หญิง20 -30 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษากรุงเทพมหานคร4.62020-06-052020-06-05
1882หญิง51 -60 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.42020-06-052020-06-05
1883ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล4.62020-06-052020-06-05
1884หญิง41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล4.42020-06-052020-06-05
1885ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1886หญิง20 -30 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษากรุงเทพมหานคร4.82020-06-052020-06-05
1887หญิง20 -30 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษากรุงเทพมหานคร4.62020-06-052020-06-05
1888ชาย20 -30 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษากรุงเทพมหานคร4.82020-06-052020-06-05
1889ชาย20 -30 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษากรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1890ชาย20 -30 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษากรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1891หญิง41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1892ชาย41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆจังหวัด/เขตปริมณฑล4.82020-06-052020-06-05
1893ชาย41 - 50 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษากรุงเทพมหานคร4.82020-06-052020-06-05
1894ชาย41 - 50 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐจังหวัด/เขตปริมณฑล4.82020-06-052020-06-05
1895ชาย20 -30 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1896ชาย41 - 50 ปีอาชีพอิสระ และอื่น ๆกรุงเทพมหานคร4.62020-06-052020-06-05
1897ชาย31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05
1898ชาย51 -60 ปีข้าราชการ/พนักงานของรัฐกรุงเทพมหานคร4.82020-06-052020-06-05
1899ชาย41 - 50 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล4.82020-06-052020-06-05
1900หญิง31 - 40 ปีพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนจังหวัด/เขตปริมณฑล52020-06-052020-06-05
1901หญิง20 -30 ปีนักเรียน นิสิต นักศึกษากรุงเทพมหานคร52020-06-052020-06-05