โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

6. ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมวิชาชีพสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริม : 231

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 75

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน
:มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
:เป้าหมายที่ ๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. ผู้ผ่านการอบรมวิชาชีพ หมายถึง ประชาชนที่เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 10 แห่ง และผ่านการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งได้รับประกาศนียบัตรจากกรุงเทพมหานคร 2. การนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริม ติดตามและประเมินผลโดยใช้วิธีการทอดแบบสอบถาม เก็บข้อมูลจากผู้จบการอบรมหลักสูตรวิชาชีพจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 10 แห่ง ในวันที่มารับประกาศนียบัตร ทั้งนี้ ในการติดตามประเมินผลการนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ จะประเมินใน 2 ส่วน 1) ประเมินเฉพาะกลุ่มผู้มาอบรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ 2) ประเมินผู้ที่มาอบรม ณ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 10 แห่ง ทุกคน ทั้งนี้ การคำนวณผลสำเร็จตามตัวชี้วัดนี้ จะใช้ผลการประเมินเฉพาะกลุ่มผู้มาอบรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพเท่านั้น

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

(จำนวนผู้ผ่านการอบรมวิชาชีพที่สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริม X 100) / จำนวนผู้ผ่านการอบรมวิชาชีพจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 10 แห่ง ในปี 2563 เฉพาะผู้มาอบรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักพัฒนาสังคม

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21060100-กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0403 : จำนวนผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพ ที่นำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริมทั้งหมด)

ตาราง : จำนวนผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพที่นำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริมทั้งหมด

หน่วยงาน : สำนักพัฒนาสังคม

คำอธิบายตาราง :

idinformation_yearcourseteaching_hourss_dindang1s_bangruks_dindang2s_bonkais_artons_luangpors_klongteys_muans_nongchoks_kanchanasinghatotaladddateupdatedate
12561เครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล400000000000002020-06-262020-06-26
22561เครื่องยนต์แก๊สโซลีนหัวฉีดละแก๊สรถยนต์400000000000002020-06-262020-06-26
32561เครื่องล่างและส่งกำลังรถยนต์400000000000002020-06-262020-06-26
42561ไฟฟ้าและปรับอากาศรถยนต์400000000000002020-06-262020-06-26
52561รถจักรยานยนต์40000000170000172020-06-262020-06-26
62561เครื่องยนต์แก๊สโซลีน200800154600000692020-06-262020-06-26
72561เครื่องยนต์ดีเซล200000000000002020-06-262020-06-26
82561เครื่องล่างรถยนต์200000000000002020-06-262020-06-26
92561ส่งกำลังรถยนต์200000000000002020-06-262020-06-26
102561เครื่องยนต์แก๊สโซลีนหัวฉีด200000000000002020-06-262020-06-26
112561แก๊สรถยนต์200000000001012020-06-262020-06-26
122561ไฟฟ้ารถยนต์20000021200000232020-06-262020-06-26
132561ปรับอากาศรถยนต์200000000000002020-06-262020-06-26
142561เครื่องจักรยานยนต์20000031808354001042020-06-262020-06-26
152561ไฟฟ้ารองรับน้ำหนักและห้ามล้อจักรยานยนต์2000000242521140662020-06-262020-06-26
162561ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์20044000000000442020-06-262020-06-26
172561ช่างบริการระบบหัวฉีดรถจักรยานยนต์200000000000002020-06-262020-06-26
182561ช่างบริการเครื่องจักรยานยนต์200000000000002020-06-262020-06-26
192561ไฟฟ้ารถยนต์15000001500010162020-06-262020-06-26
202561งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน200600000000062020-06-262020-06-26
212561งานเครื่องยนต์ดีเซล20027000000080352020-06-262020-06-26
222561งานปรับอากาศรถยนต์200120000000110232020-06-262020-06-26
232561งานไฟฟ้ารถยนต์20050000000050552020-06-262020-06-26
242561งานเครื่องล่างรถยนต์200210000000190402020-06-262020-06-26
252561งานส่งกำลังรถยนต์20012000000000122020-06-262020-06-26
262561งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนหัวฉีด20020000000070272020-06-262020-06-26
272561งานติดตั้งแก๊สรถยนต์20000000000110112020-06-262020-06-26
282561ช่างเครื่องเสียง-วิทยุ40000000180000182020-06-262020-06-26
292561ช่างโทรทัศน์400000100400052020-06-262020-06-26
302561ช่างโทรทัศน์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต400000000000002020-06-262020-06-26
312561ช่างเครื่องเสียง20000070036000432020-06-262020-06-26
322561ช่างวิทยุ200000000000002020-06-262020-06-26
332561ช่างโทรทัศน์ชั้นต้น2000250036024000852020-06-262020-06-26
342561ช่างโทรทัศน์ชั้นสูง200000400000042020-06-262020-06-26
352561ช่างโทรศัพท์เคลื่อนที่20000072100000282020-06-262020-06-26
362561ช่างแท็บเล็ต200000000000002020-06-262020-06-26
372561ช่างเครื่องขยายเสียง200000000000002020-06-262020-06-26
382561ช่างซ่อมโทรทัศน์20019000000000192020-06-262020-06-26
392561ช่างเครื่องขยายเสียง15026000000000262020-06-262020-06-26
402561เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า400000000000002020-06-262020-06-26
412561ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า400000700000072020-06-262020-06-26
422561เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ400000000000002020-06-262020-06-26
432561ช่างเครื่องเรือนไม้100000000000002020-06-262020-06-26
442561เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร200280015046642323182172020-06-262020-06-26
452561เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอกอาคาร200000000000002020-06-262020-06-26
462561ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดให้ความร้อน20000000000013132020-06-262020-06-26
472561ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดมอเตอร์200000166500000812020-06-262020-06-26
482561เครื่องทำความเย็น200000060000062020-06-262020-06-26
492561เครื่องปรับอากาศ20087360193500293402402020-06-262020-06-26
502561การพันมอเตอร์200017001000000272020-06-262020-06-26
512561การควบคุมมอเตอร์20000002800000282020-06-262020-06-26
522561เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารด้วยท่อพีวีซี200000000000002020-06-262020-06-26
532561เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารด้วยท่อโลหะ20000002100000212020-06-262020-06-26
542561เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารด้วยเข็มขัดรัดสาย200000000000002020-06-262020-06-26
552561เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ15000004002300272020-06-262020-06-26
562561เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร15017000000000172020-06-262020-06-26
572561เครื่องเรือนห้องนั่งเล่น10000000094000942020-06-262020-06-26
582561สีเครื่องเรือน100000000000002020-06-262020-06-26
592561ห้องนอน10000000016000162020-06-262020-06-26
602561ช่างประจำบ้าน90000000100012020-06-262020-06-26
612561ช่างไม้3000000024000242020-06-262020-06-26
622561ช่างก่ออิฐและฉาบปูน3000000016000162020-06-262020-06-26
632561ช่างปูกระเบื้อง3000000010000102020-06-262020-06-26
642561พิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น400000000000002020-06-262020-06-26
652561คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ400000000000002020-06-262020-06-26
662561พิมพ์ดีดไทยและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น200000301700430542020-06-262020-06-26
672561พิมพ์ดีดอังกฤษและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น20000000000190192020-06-262020-06-26
682561อินเตอร์เน็ตและการสร้างเว็บไซต์200463455002900001642020-06-262020-06-26
692561การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป20001200000000122020-06-262020-06-26
702561การออกแบบเว็บไซด์75000000000002020-06-262020-06-26
712561การใช้งานโมบายเทคโนโลยี20000008600000862020-06-262020-06-26
722561พิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น20000001600000162020-06-262020-06-26
732561คอมพิวเตอร์เพื่องานสำนักงาน200000000000002020-06-262020-06-26
742561อินเตอร์เน็ตสำหรับงานอีคอมเมิร์ช20000006400831201592020-06-262020-06-26
752561ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและอาชีพ400000000000002020-06-262020-06-26
762561ภาษาจีนในงานอาชีพ400000000000002020-06-262020-06-26
772561ภาษาจีนในงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว400000000000002020-06-262020-06-26
782561ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออาชีพ400000000000002020-06-262020-06-26
792561ภาษาญี่ปุ่นในงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว400000000000002020-06-262020-06-26
802561ภาษาเกาหลีในงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว400000000000002020-06-262020-06-26
812561ภาษาเกาหลีเพื่ออาชีพ400000000000002020-06-262020-06-26
822561ภาษามลายูเพื่ออาชีพ400000000000002020-06-262020-06-26
832561ภาษามลายูในงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว400000000000002020-06-262020-06-26
842561ภาษาพม่าเพื่ออาชีพ400000000000002020-06-262020-06-26
852561ภาษาพม่าในงานธุรกิจบริการ400000000000002020-06-262020-06-26
862561ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน200982806077002618353422020-06-262020-06-26
872561ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจท่องเที่ยว200000000000002020-06-262020-06-26
882561ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจบริการ2002610009001900642020-06-262020-06-26
892561ภาษาอังกฤษในงานสำนักงาน200000000000002020-06-262020-06-26
902561ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร20004000910001101422020-06-262020-06-26
912561ภาษาจีนในงานธุรกิจบริการ20002800000000282020-06-262020-06-26
922561ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร20001900000000192020-06-262020-06-26
932561ภาษาญี่ปุ่นในงานธุรกิจบริการ200000000000002020-06-262020-06-26
942561ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร20064700000000712020-06-262020-06-26
952561ภาษาเกาหลีในงานธุรกิจบริการ200500000000052020-06-262020-06-26
962561ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร200000000000002020-06-262020-06-26
972561ภาษามลายูในงานธุรกิจบริการ200000000000002020-06-262020-06-26
982561ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร200000000000002020-06-262020-06-26
992561ภาษาพม่าในงานธุรกิจบริการ200000000000002020-06-262020-06-26
1002561ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร200000000000002020-06-262020-06-26
1012561ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร200000000000002020-06-262020-06-26
1022561ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม60000000000002020-06-262020-06-26
1032561ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน20047000000000472020-06-262020-06-26
1042561ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ20014000000000142020-06-262020-06-26
1052561ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน2001000000000001002020-06-262020-06-26
1062561ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ20072000000000722020-06-262020-06-26
1072561เสื้อผ้าสตรี 6400000000000002020-06-262020-06-26
1082561เสื้อผ้าสตรี 7 40000000450000452020-06-262020-06-26
1092561เสื้อผ้าสตรี 8400000000009092020-06-262020-06-26
1102561เสื้อผ้าสตรี 9 400000000000002020-06-262020-06-26
1112561เสื้อผ้าสตรี 1400000000000002020-06-262020-06-26
1122561สร้างแบบเสื้อผ้าสตรี 240000000430000432020-06-262020-06-26
1132561ชุดสูทสตรี 2400000000000002020-06-262020-06-26
1142561ออกแบบแฟชั่น 2400000000000002020-06-262020-06-26
1152561ชุดโอกาสพิเศษ 2400000000000002020-06-262020-06-26
1162561เสื้อผ้าบุรุษ 2400000000000002020-06-262020-06-26
1172561เสื้อผ้าสตรี 120000006800000682020-06-262020-06-26
1182561เสื้อผ้าสตรี 2200001018444013016222802020-06-262020-06-26
1192561เสื้อผ้าสตรี 32000553000062872002542020-06-262020-06-26
1202561เสื้อผ้าสตรี 420003000052000461282020-06-262020-06-26
1212561เสื้อผ้าสตรี 520000000006400642020-06-262020-06-26
1222561สร้างแบบเสื้อผ้าสตรี 1200008792780002302802020-06-262020-06-26
1232561ชุดสูทสตรี 120000730000000732020-06-262020-06-26
1242561ออกแบบแฟชั่น 120000240000000242020-06-262020-06-26
1252561ชุดโอกาสพิเศษ 1200003600000140502020-06-262020-06-26
1262561ชุดชั้นในในสตรี20000420000000422020-06-262020-06-26
1272561เสื้อผ้าบุรุษ 12000018080340025852020-06-262020-06-26
1282561ผลิตภัณฑ์งานผ้า 200005200000280802020-06-262020-06-26
1292561เสื้อสตรี200002900000220512020-06-262020-06-26
1302561เสื้อผ้าเพื่อการค้า20000003000000302020-06-262020-06-26
1312561กระโปรงสตรี200002800000150432020-06-262020-06-26
1322561ชุดติดกัน20000000000290292020-06-262020-06-26
1332561สร้างแบบเสื้อผ้า15000150000000152020-06-262020-06-26
1342561ตัดเย็บกระโปรงสตรี20000560000000562020-06-262020-06-26
1352561การตัดเย็บเสื้อผ้าระบบอุตสาหกรรม400000004000042020-06-262020-06-26
1362561การตัดเย็บเสื้อผ้าระบบอุตสาหกรรม200000004000042020-06-262020-06-26
1372561การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีระบบอุตสาหกรรม400000000000002020-06-262020-06-26
1382561อุตสาหกรรมเสื้อผ้าบุรุษ200000006043100592020-06-262020-06-26
1392561อุตสาหกรรมกางเกงบุรุษ200000500041320782020-06-262020-06-26
1402561อุตสาหกรรมเสื้อผ้ายืด200000031220000532020-06-262020-06-26
1412561อุตสาหกรรมเสื้อผ้าเด็ก200000300000032020-06-262020-06-26
1422561เสื้อสำเร็จรูประบบอุตสาหกรรม200000000000002020-06-262020-06-26
1432561ขนมอบ200615682498852461356245272020-06-262020-06-26
1442561อาหารไทย20027569519620191017243292020-06-262020-06-26
1452561อาหารนานาชาติ200590000000020792020-06-262020-06-26
1462561อาหารญี่ปุ่น3000130000000132020-06-262020-06-26
1472561อาหารไทย750035030001200772020-06-262020-06-26
1482561ขนมปังและพาย7500000002700272020-06-262020-06-26
1492561คุ๊กกี้และเค้ก7500000002900292020-06-262020-06-26
1502561ขนมไทย7500000001200122020-06-262020-06-26
1512561ศิลปประดิษฐ์400000000000002020-06-262020-06-26
1522561จัดดอกไม้ ใบตองและแกะสลัก200002000000010302020-06-262020-06-26
1532561งานศิลปประดิษฐ์ตามสมัยนิยม2000364707401500231952020-06-262020-06-26
1542561การประดิษฐ์ดอกไม้75000000000002020-06-262020-06-26
1552561การแกะสลักผักและผลไม้75000000000002020-06-262020-06-26
1562561แกะสลักชั้นสูง20000120000000122020-06-262020-06-26
1572561จัดดอกไม้เพื่ออาชีพ10000060000000602020-06-262020-06-26
1582561แต่งผมสตรี2000252010365904214242302020-06-262020-06-26
1592561ซอยผมสตรี200057119449478924725756312020-06-262020-06-26
1602561แต่งหน้า แต่งเล็บ100001758021160041162020-06-262020-06-26
1612561ช่างซอยผม150000000000002020-06-262020-06-26
1622561ม้วนผม15000003100000312020-06-262020-06-26
1632561แต่งหน้า เกล้าผม แต่งเล็บ2000033005111028211442020-06-262020-06-26
1642561เกล้าผม6000220000000222020-06-262020-06-26
1652561ตัดผมสุภาพบุรุษ2000246546108901996245406792020-06-262020-06-26
1662561ซอยผมสุภาพบุรุษ2000172980470490411912020-06-262020-06-26
1672561ตัดผมสุภาพบุรุษ15000000000340342020-06-262020-06-26
1682561การตัดแต่งขนสุนัข20000000000045452020-06-262020-06-26
1692561การทำตัวเรือนรูปพรรณและเครื่องประดับ40000000300000302020-06-262020-06-26
1702561การประดับตัวเรือนรูปพรรณด้วยอัญมณี400000000000002020-06-262020-06-26
1712561การทำตัวเรือนเครื่องประดับ200000000000002020-06-262020-06-26
1722561การประดับอัญมณีบนตัวเรือนเครื่องประดับ200000000000002020-06-262020-06-26
1732561การตรวจสอบและวิเคราะห์อัญมณี200032000260000582020-06-262020-06-26
1742561การเจียระไนพลอย200011000200000312020-06-262020-06-26
1752561คีย์บอร์ด20000000000034342020-06-262020-06-26
1762561กีต้าร์20000000000030302020-06-262020-06-26
1772561การขับร้อง20000000000040402020-06-262020-06-26
1782561ลีลาศ60000000000002020-06-262020-06-26
1792561บาติก200003505600000912020-06-262020-06-26
1802561มัด - ย้อม200000000000002020-06-262020-06-26
1812561การเขียนลวดลายด้วยสี200000000000002020-06-262020-06-26
1822561การเขียนลวดลายด้วยสีและสลักลวดลายกระจก200000000000002020-06-262020-06-26
1832561การทำผ้าบาติกและมัดย้อม15000140000000142020-06-262020-06-26
1842561วิชาวาดภาพวิจิตรศิลป์ (จิตรกรรม)400000000000002020-06-262020-06-26
1852561วิชาวาดภาพลายเส้น200000000000002020-06-262020-06-26
1862561วิชาวาดภาพวิจิตรศิลป์ (จิตรกรรม)200000000000002020-06-262020-06-26
1872561แม่บ้านการโรงแรม400000000000002020-06-262020-06-26
1882561การบริการอาหารและเครื่องดื่ม400000000000002020-06-262020-06-26
1892561นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ40010103114141322917311712020-06-262020-06-26
1902561สปาและความงาม400000000000002020-06-262020-06-26
1912561นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ15029559303712341034472972020-06-262020-06-26
1922561นวดน้ำมันหอมระเหย1503022000120000642020-06-262020-06-26
1932561นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ608441175372373828601146072020-06-262020-06-26
1942561บริการเพื่อความงาม15000009000011202020-06-262020-06-26
1952561สปาผิวกาย200000000000002020-06-262020-06-26
1962561สปาเพื่อผิวหน้า200000000000002020-06-262020-06-26
1972561นวดตัว90000000000002020-06-262020-06-26
1982561การนวดสวีดิช150190000000021402020-06-262020-06-26
1992561ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย40000000020005252020-06-262020-06-26
2002561คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่น400000000000002020-06-262020-06-26
2012561พิมพ์ภาพด้วยระบบคอมพิวเตอร์400000000000002020-06-262020-06-26
2022561การออกแบบเว็บไซต์สำหรับอีคอมเมิร์ช400000000000002020-06-262020-06-26
2032561คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่ออาชีพ400000000000002020-06-262020-06-26
2042561ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย200291000504615081132020-06-262020-06-26
2052561ซ่อมคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเบื้องต้น200428012200950872020-06-262020-06-26
2062561ระบบเครือข่าย200000000000002020-06-262020-06-26
2072561คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่น20001500000000152020-06-262020-06-26
2082561พิมพ์ภาพด้วยระบบคอมพิวเตอร์200000000000002020-06-262020-06-26
2092561การผลิตสื่อภาพยนต์ด้วยระบบดิจิทัล2000230180000100512020-06-262020-06-26
2102561คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้200210074624300001282020-06-262020-06-26
2112561คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ20000011000000112020-06-262020-06-26
2122561การผลิตเห็ดเพื่อการค้า9000000000520522020-06-262020-06-26ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0401 : จำนวนนักเรียนที่โรงเรียน/ศูนย์ฝึกอาชีพสามารถรับได้)

ตาราง : ข้อมูลโรงเรียนฝึกอาชีพและศูนย์ฝึกอาชีพ

หน่วยงาน : สำนักพัฒนาสังคม

คำอธิบายตาราง :

idinformation_yearcourseteaching_hourss_dindang1s_bangruks_dindang2s_bonkais_artons_luangpors_klongteys_muans_nongchoks_kanchanasinghatotaladddateupdatedate
12561รถจักรยานยนต์40000000300000302020-06-222020-06-22
22561เครื่องยนต์แก๊สโซลีน20000047107000001542020-06-222020-06-22
32561เครื่องยนต์ดีเซล20000000000250252020-06-222020-06-22
42561เครื่องล่างรถยนต์20000000000170172020-06-222020-06-22
52561เครื่องยนต์แก๊สโซลีนหัวฉีด200000000006062020-06-222020-06-22
62561แก๊สรถยนต์200000000009092020-06-222020-06-22
72561ไฟฟ้ารถยนต์20000066110002501022020-06-222020-06-22
82561ปรับอากาศรถยนต์20000000000120122020-06-222020-06-22
92561เครื่องจักรยานยนต์2000003059030679502812020-06-222020-06-22
102561ไฟฟ้ารองรับน้ำหนักและห้ามล้อจักรยานยนต์2000001119459201501192020-06-222020-06-22
112561ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์2001100000000001102020-06-222020-06-22
122561ไฟฟ้ารถยนต์15000003300000332020-06-222020-06-22
132561งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน20039000000000392020-06-222020-06-22
142561งานเครื่องยนต์ดีเซล200640000000240882020-06-222020-06-22
152561งานปรับอากาศรถยนต์200190000000250442020-06-222020-06-22
162561งานไฟฟ้ารถยนต์200750000000240992020-06-222020-06-22
172561งานเครื่องล่างรถยนต์200350000000300652020-06-222020-06-22
182561งานส่งกำลังรถยนต์20019000000000192020-06-222020-06-22
192561งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนหัวฉีด200350000000300652020-06-222020-06-22
202561งานติดตั้งแก๊สรถยนต์200150000000210362020-06-222020-06-22
212561ช่างเครื่องเสียง0วิทยุ40000000310000312020-06-222020-06-22
222561ช่างเครื่องเสียง200000210064000852020-06-222020-06-22
232561ช่างโทรทัศน์ชั้นต้น2000480113030000922020-06-222020-06-22
242561ช่างโทรทัศน์ชั้นสูง20000015000000152020-06-222020-06-22
252561ช่างโทรศัพท์เคลื่อนที่200000154700000622020-06-222020-06-22
262561ช่างเครื่องขยายเสียง20025000000000252020-06-222020-06-22
272561ช่างซ่อมโทรทัศน์200260005500000812020-06-222020-06-22
282561ช่างเครื่องขยายเสียง15017000000000172020-06-222020-06-22
292561เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า40000000027000272020-06-222020-06-22
302561เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ400000000070072020-06-222020-06-22
312561ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า10000013000000132020-06-222020-06-22
322561เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร200610047073493367463762020-06-222020-06-22
332561ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดให้ความร้อน200000059000034932020-06-222020-06-22
342561ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดมอเตอร์200000474900000962020-06-222020-06-22
352561เครื่องปรับอากาศ200134800446900428204512020-06-222020-06-22
362561การพันมอเตอร์200052001800000702020-06-222020-06-22
372561การควบคุมมอเตอร์20000008300000832020-06-222020-06-22
382561เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารด้วยเข็มขัดรัดสาย20000002700000272020-06-222020-06-22
392561เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ150000039002600652020-06-222020-06-22
402561เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร15027000000000272020-06-222020-06-22
412561เครื่องเรือนห้องนั่งเล่น1000000001270001272020-06-222020-06-22
422561ห้องนอน10000000016000162020-06-222020-06-22
432561ช่างประจำบ้าน9000000014000142020-06-222020-06-22
442561ช่างไม้3000000024000242020-06-222020-06-22
452561ช่างก่ออิฐและฉาบปูน3000000016000162020-06-222020-06-22
462561ช่างปูกระเบื้อง3000000010000102020-06-222020-06-22
472561พิมพ์ดีดไทยและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น20000080310057601562020-06-222020-06-22
982561อาหารญี่ปุ่น3000290000000292020-06-222020-06-22
482561พิมพ์ดีดอังกฤษและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น200000000002330532020-06-222020-06-22
492561อินเตอร์เน็ตและการสร้างเว็บไซต์2007351123004800002952020-06-222020-06-22
502561การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป20001500000000152020-06-222020-06-22
512561การใช้งานโมบายเทคโนโลยี2000000115000001152020-06-222020-06-22
522561พิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น20000003900000392020-06-222020-06-22
532561คอมพิวเตอร์เพื่องานสำนักงาน200000300000032020-06-222020-06-22
542561ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน200210620991220047701157252020-06-222020-06-22
552561ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจบริการ200771600320031001562020-06-222020-06-22
562561ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร200088001070003802332020-06-222020-06-22
572561ภาษาจีนในงานธุรกิจบริการ200076002300000992020-06-222020-06-22
582561ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร20004600000000462020-06-222020-06-22
592561ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร2001350000000001352020-06-222020-06-22
602561ภาษาเกาหลีในงานธุรกิจบริการ20020000000000202020-06-222020-06-22
612561ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน2001850000000001852020-06-222020-06-22
622561ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ20030000000000302020-06-222020-06-22
632561ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน2001500000000001502020-06-222020-06-22
642561ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ20090000000000902020-06-222020-06-22
652561เสื้อผ้าสตรี 7 40000000790000792020-06-222020-06-22
662561เสื้อผ้าสตรี 840000000000150152020-06-222020-06-22
672561เสื้อผ้าสตรี 140000002700000272020-06-222020-06-22
682561สร้างแบบเสื้อผ้าสตรี 240000000790000792020-06-222020-06-22
692561เสื้อผ้าสตรี 120000004600000462020-06-222020-06-22
702561เสื้อผ้าสตรี 2200007413591036034454152020-06-222020-06-22
712561เสื้อผ้าสตรี 320001194102101241514004962020-06-222020-06-22
722561เสื้อผ้าสตรี 42000104000800001233072020-06-222020-06-22
732561เสื้อผ้าสตรี 52000000000105001052020-06-222020-06-22
742561สร้างแบบเสื้อผ้าสตรี 12000015514714500012605732020-06-222020-06-22
752561ชุดสูทสตรี 12000015853510002502872020-06-222020-06-22
762561ออกแบบแฟชั่น 120000770000000772020-06-222020-06-22
772561ชุดโอกาสพิเศษ 12000098000003501332020-06-222020-06-22
782561ชุดชั้นในในสตรี20000870000000872020-06-222020-06-22
792561เสื้อผ้าบุรุษ 1200000012013500582052020-06-222020-06-22
802561ผลิตภัณฑ์งานผ้า 12000091000004701382020-06-222020-06-22
812561เสื้อสตรี20000740200005301472020-06-222020-06-22
822561เสื้อผ้าเพื่อการค้า20000005400000542020-06-222020-06-22
832561ตัดเย็บกระโปรงสตรี20000147000001201592020-06-222020-06-22
842561กระโปรงสตรี20000000000210212020-06-222020-06-22
852561ชุดติดกัน20000000000420422020-06-222020-06-22
862561ออกแบบเสื้อผ้า15000160000000162020-06-222020-06-22
872561อุตสาหกรรมเสื้อผ้าบุรุษ200000150240573101272020-06-222020-06-22
882561อุตสาหกรรมกางเกงบุรุษ20000015000578001522020-06-222020-06-22
892561อุตสาหกรรมเสื้อผ้ายืด2000000635100001142020-06-222020-06-22
902561อุตสาหกรรมเสื้อผ้าเด็ก20000017000000172020-06-222020-06-22
912561ขนมอบ200106103135118122105682062639022020-06-222020-06-22
922561อาหารไทย200469314035300321971365022020-06-222020-06-22
932561อาหารนานาชาติ2009200000000381302020-06-222020-06-22
942561อาหารไทย750030039003000992020-06-222020-06-22
952561ขนมปังและพาย7500000003900392020-06-222020-06-22
962561คุ๊กกี้และเค้ก7500000003900392020-06-222020-06-22
972561ขนมไทย7500000002200222020-06-222020-06-22
992561จัดดอกไม้ ใบตองและแกะสลัก200004900000029782020-06-222020-06-22
1002561งานศิลปประดิษฐ์ตามสมัยนิยม2000107102011303800624222020-06-222020-06-22
1012561แกะสลักชั้นสูง20000330000000332020-06-222020-06-22
1022561จัดดอกไม้เพื่ออาชีพ1000002250000002252020-06-222020-06-22
1032561แต่งผมสตรี20004541137911207030864762020-06-222020-06-22
1042561ซอยผมสตรี20009700000000972020-06-222020-06-22
1052561แต่งหน้า แต่งเล็บ100000000000002020-06-222020-06-22
1062561ม้วนผม150000000000002020-06-222020-06-22
1072561แต่งหน้า เกล้าผม แต่งเล็บ200000000000002020-06-222020-06-22
1082561เกล้าผม60000000000002020-06-222020-06-22
1092561ตัดผมสุภาพบุรุษ20004800000000482020-06-222020-06-22
1102561ซอยผมสุภาพบุรุษ20003100000000312020-06-222020-06-22
1112561ตัดผมสุภาพบุรุษ150000000000002020-06-222020-06-22
1122561การตัดแต่งขนสุนัข200000000000002020-06-222020-06-22
1132561การทำตัวเรือนรูปพรรณและเครื่องประดับ400000000000002020-06-222020-06-22
1142561การทำตัวเรือนเครื่องประดับ200000000000002020-06-222020-06-22
1152561การตรวจสอบและวิเคราะห์อัญมณี20008400000000842020-06-222020-06-22
1162561การเจียระไนพลอย20004100000000412020-06-222020-06-22
1172561คีย์บอร์ด200000000000002020-06-222020-06-22
1182561กีต้าร์200000000000002020-06-222020-06-22
1192561การขับร้อง200000000000002020-06-222020-06-22
1202561บาติก200000000000002020-06-222020-06-22
1212561การทำผ้าบาติกและมัดย้อม150000000000002020-06-222020-06-22
1222561นวดไทยเพื่อสุขภาพ150402000000000602020-06-222020-06-22
1232561นวดน้ำมันหอมระเหย150303000000000602020-06-222020-06-22
1242561นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ609040000000001302020-06-222020-06-22
1252561บริการเพื่อความงาม150000000000002020-06-222020-06-22
1262561การนวดสวีดิช15020000000000202020-06-222020-06-22
1272561ซ่อมคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเบื้องต้น200271500000000422020-06-222020-06-22
1282561ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย2007430000000001042020-06-222020-06-22
1292561คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่น20005300000000532020-06-222020-06-22
1302561อินเตอร์เน็ตสำหรับงานอีคอมเมิร์ช200000000000002020-06-222020-06-22
1312561การผลิตสื่อภาพยนต์ด้วยระบบดิจิทัล20004600000000462020-06-222020-06-22
1322561คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ200000000000002020-06-222020-06-22
1332561การผลิตเห็ดเพื่อการค้า90000000000002020-06-222020-06-22ข้อมูลประกอบที่ 3 : (stat_bma0402 : จำนวนผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้งหมดแยกรายโรงเรียน/ศูนย์ฝึกอาชีพ)

ตาราง : จำนวนผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้งหมดแยกรายโรงเรียน/ศูนย์ฝึกอาชีพ

หน่วยงาน : สำนักพัฒนาสังคม

คำอธิบายตาราง :

idinformation_yearcourseteaching_hourss_dindang1s_bangruks_dindang2s_bonkais_artons_luangpors_klongteys_muans_nongchoks_kanchanasinghatotaladddateupdatedate
12561เครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล400000000000002020-06-232020-06-23
22561เครื่องยนต์แก๊สโซลีนหัวฉีดละแก๊สรถยนต์400000000000002020-06-232020-06-23
32561เครื่องล่างและส่งกำลังรถยนต์400000000000002020-06-232020-06-23
42561ไฟฟ้าและปรับอากาศรถยนต์400000000000002020-06-232020-06-23
52561รถจักรยานยนต์40000000250000252020-06-232020-06-23
62561เครื่องยนต์แก๊สโซลีน2008004058000001062020-06-232020-06-23
72561เครื่องยนต์ดีเซล200120000000110232020-06-232020-06-23
82561เครื่องล่างรถยนต์20000000000100102020-06-232020-06-23
92561ส่งกำลังรถยนต์200000000000002020-06-232020-06-23
102561เครื่องยนต์แก๊สโซลีนหัวฉีด200000000005052020-06-232020-06-23
112561แก๊สรถยนต์200000000006062020-06-232020-06-23
122561ไฟฟ้ารถยนต์2000005315000150832020-06-232020-06-23
132561ปรับอากาศรถยนต์2009000000060152020-06-232020-06-23
142561เครื่องจักรยานยนต์2000002112020405701502020-06-232020-06-23
152561ไฟฟ้ารองรับน้ำหนักและห้ามล้อจักรยานยนต์20000083835612601052020-06-232020-06-23
162561ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์20067000000000672020-06-232020-06-23
172561ช่างบริการระบบหัวฉีดรถจักรยานยนต์200000000000002020-06-232020-06-23
182561ช่างบริการเครื่องจักรยานยนต์200000000000002020-06-232020-06-23
192561ไฟฟ้ารถยนต์15000001000000102020-06-232020-06-23
202561งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน20020000000000202020-06-232020-06-23
212561งานเครื่องยนต์ดีเซล200260000000100362020-06-232020-06-23
222561งานปรับอากาศรถยนต์20060000000120182020-06-232020-06-23
232561งานไฟฟ้ารถยนต์20050000000070572020-06-232020-06-23
242561งานเครื่องล่างรถยนต์200240000000250492020-06-232020-06-23
252561งานส่งกำลังรถยนต์20015000000000152020-06-232020-06-23
262561งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนหัวฉีด200200000000170372020-06-232020-06-23
272561งานติดตั้งแก๊สรถยนต์200100000000160262020-06-232020-06-23
282561ช่างเครื่องเสียง-วิทยุ40000000250000252020-06-232020-06-23
292561ช่างโทรทัศน์4000002009000112020-06-232020-06-23
302561ช่างโทรทัศน์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต400000000000002020-06-232020-06-23
312561ช่างเครื่องเสียง200000120036000482020-06-232020-06-23
322561ช่างวิทยุ200000000000002020-06-232020-06-23
332561ช่างโทรทัศน์ชั้นต้น20004001420240001072020-06-232020-06-23
342561ช่างโทรทัศน์ชั้นสูง20000010000000102020-06-232020-06-23
352561ช่างโทรศัพท์เคลื่อนที่200000122800000402020-06-232020-06-23
362561ช่างแท็บเล็ต200000000000002020-06-232020-06-23
372561ช่างเครื่องขยายเสียง20014000000000142020-06-232020-06-23
382561ช่างซ่อมโทรทัศน์20021000000000212020-06-232020-06-23
392561ช่างเครื่องขยายเสียง15017000000000172020-06-232020-06-23
402561เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า400000000000002020-06-232020-06-23
412561ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า40000010000000102020-06-232020-06-23
422561เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ400000000000002020-06-232020-06-23
432561ช่างเครื่องเรือนไม้100000000000002020-06-232020-06-23
442561เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร200590030053641744353022020-06-232020-06-23
452561เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอกอาคาร200000000000002020-06-232020-06-23
462561ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดให้ความร้อน20000000000026262020-06-232020-06-23
472561ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดมอเตอร์2000003669000001052020-06-232020-06-23
482561เครื่องทำความเย็น20000001400000142020-06-232020-06-23
492561เครื่องปรับอากาศ200109710274500325103352020-06-232020-06-23
502561การพันมอเตอร์200032001400000462020-06-232020-06-23
512561การควบคุมมอเตอร์20000003400000342020-06-232020-06-23
522561เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารด้วยท่อพีวีซี200000000000002020-06-232020-06-23
532561เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารด้วยท่อโลหะ20000002600000262020-06-232020-06-23
542561เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารด้วยเข็มขัดรัดสาย200000000000002020-06-232020-06-23
552561เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ15000000002600262020-06-232020-06-23
562561เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร150000000090092020-06-232020-06-23
572561เครื่องเรือนห้องนั่งเล่น1000000001340001342020-06-232020-06-23
582561สีเครื่องเรือน100000000000002020-06-232020-06-23
592561ห้องนอน10000000016000162020-06-232020-06-23
602561ช่างประจำบ้าน9000000014000142020-06-232020-06-23
612561ช่างไม้3000000024000242020-06-232020-06-23
622561ช่างก่ออิฐและฉาบปูน3000000016000162020-06-232020-06-23
632561ช่างปูกระเบื้อง3000000010000102020-06-232020-06-23
642561พิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น400000000000002020-06-232020-06-23
652561คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ400000000000002020-06-232020-06-23
662561พิมพ์ดีดไทยและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น20000070230016611072020-06-232020-06-23
672561พิมพ์ดีดอังกฤษและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น20000000000260262020-06-232020-06-23
682561อินเตอร์เน็ตและการสร้างเว็บไซต์200544073004200002092020-06-232020-06-23
692561การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป20001300000000132020-06-232020-06-23
702561การออกแบบเว็บไซด์75000000000002020-06-232020-06-23
712561การใช้งานโมบายเทคโนโลยี20000009400000942020-06-232020-06-23
722561พิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น20000002200000222020-06-232020-06-23
732561คอมพิวเตอร์เพื่องานสำนักงาน200000100000012020-06-232020-06-23
742561อินเตอร์เน็ตสำหรับงานอีคอมเมิร์ช20000007300932401902020-06-232020-06-23
752561ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและอาชีพ400000000000002020-06-232020-06-23
762561ภาษาจีนในงานอาชีพ400000000000002020-06-232020-06-23
772561ภาษาจีนในงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว400000000000002020-06-232020-06-23
782561ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออาชีพ400000000000002020-06-232020-06-23
792561ภาษาญี่ปุ่นในงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว400000000000002020-06-232020-06-23
802561ภาษาเกาหลีในงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว400000000000002020-06-232020-06-23
812561ภาษาเกาหลีเพื่ออาชีพ400000000000002020-06-232020-06-23
822561ภาษามลายูเพื่ออาชีพ400000000000002020-06-232020-06-23
832561ภาษามลายูในงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว400000000000002020-06-232020-06-23
842561ภาษาพม่าเพื่ออาชีพ400000000000002020-06-232020-06-23
852561ภาษาพม่าในงานธุรกิจบริการ400000000000002020-06-232020-06-23
862561ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน20014338066100003430764872020-06-232020-06-23
872561ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจท่องเที่ยว200000000000002020-06-232020-06-23
882561ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจบริการ2002612009002300702020-06-232020-06-23
892561ภาษาอังกฤษในงานสำนักงาน200000000000002020-06-232020-06-23
902561ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร200060001060002301892020-06-232020-06-23
912561ภาษาจีนในงานธุรกิจบริการ20005100000000512020-06-232020-06-23
922561ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร20003900000000392020-06-232020-06-23
932561ภาษาญี่ปุ่นในงานธุรกิจบริการ200000000000002020-06-232020-06-23
942561ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร20069000000000692020-06-232020-06-23
952561ภาษาเกาหลีในงานธุรกิจบริการ200900000000092020-06-232020-06-23
962561ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร200000000000002020-06-232020-06-23
972561ภาษามลายูในงานธุรกิจบริการ200000000000002020-06-232020-06-23
982561ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร200000000000002020-06-232020-06-23
992561ภาษาพม่าในงานธุรกิจบริการ200000000000002020-06-232020-06-23
1002561ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร200000000000002020-06-232020-06-23
1012561ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร200000000000002020-06-232020-06-23
1022561ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม60000000000002020-06-232020-06-23
1032561ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน20084000000000842020-06-232020-06-23
1042561ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ20018000000000182020-06-232020-06-23
1052561ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน2001060000000001062020-06-232020-06-23
1062561ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ20076000000000762020-06-232020-06-23
1072561เสื้อผ้าสตรี 6400000000000002020-06-232020-06-23
1082561เสื้อผ้าสตรี 7 40000000560000562020-06-232020-06-23
1092561เสื้อผ้าสตรี 8400000000009092020-06-232020-06-23
1102561เสื้อผ้าสตรี 9 400000000000002020-06-232020-06-23
1112561เสื้อผ้าสตรี 1400000000000002020-06-232020-06-23
1122561สร้างแบบเสื้อผ้าสตรี 240000000580000582020-06-232020-06-23
1132561ชุดสูทสตรี 2400000000000002020-06-232020-06-23
1142561ออกแบบแฟชั่น 2400000000000002020-06-232020-06-23
1152561ชุดโอกาสพิเศษ 2400000000000002020-06-232020-06-23
1162561เสื้อผ้าบุรุษ 2400000000000002020-06-232020-06-23
1172561เสื้อผ้าสตรี 120000008700000872020-06-232020-06-23
1182561เสื้อผ้าสตรี 22000011015455013033514162020-06-232020-06-23
1192561เสื้อผ้าสตรี 320009537000969823323812020-06-232020-06-23
1202561เสื้อผ้าสตรี 420006600061000661932020-06-232020-06-23
1212561เสื้อผ้าสตรี 520000000006800682020-06-232020-06-23
1222561สร้างแบบเสื้อผ้าสตรี 120000149109890005904062020-06-232020-06-23
1232561ชุดสูทสตรี 120000900000000902020-06-232020-06-23
1242561ออกแบบแฟชั่น 120000300000000302020-06-232020-06-23
1252561ชุดโอกาสพิเศษ 1200006700000200872020-06-232020-06-23
1262561ชุดชั้นในในสตรี20000560000000562020-06-232020-06-23
1272561เสื้อผ้าบุรุษ 12000000809000411392020-06-232020-06-23
1282561ผลิตภัณฑ์งานผ้า 2000082000003901212020-06-232020-06-23
1292561เสื้อสตรี200006300000270902020-06-232020-06-23
1302561เสื้อผ้าเพื่อการค้า20000003600000362020-06-232020-06-23
1312561กระโปรงสตรี200003200000170492020-06-232020-06-23
1322561ชุดติดกัน20000000000320322020-06-232020-06-23
1332561สร้างแบบเสื้อผ้า15000260000000262020-06-232020-06-23
1342561ตัดเย็บกระโปรงสตรี2000011900000001192020-06-232020-06-23
1352561การตัดเย็บเสื้อผ้าระบบอุตสาหกรรม400000005000052020-06-232020-06-23
1362561การตัดเย็บเสื้อผ้าระบบอุตสาหกรรม200000006000062020-06-232020-06-23
1372561การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีระบบอุตสาหกรรม400000000000002020-06-232020-06-23
1382561อุตสาหกรรมเสื้อผ้าบุรุษ200000407049180782020-06-232020-06-23
1392561อุตสาหกรรมกางเกงบุรุษ20000011000484401032020-06-232020-06-23
1402561อุตสาหกรรมเสื้อผ้ายืด200000039310000702020-06-232020-06-23
1412561อุตสาหกรรมเสื้อผ้าเด็ก200000700000072020-06-232020-06-23
1422561เสื้อสำเร็จรูประบบอุตสาหกรรม200000000000002020-06-232020-06-23
1432561ขนมอบ2007182875710070501476396462020-06-232020-06-23
1442561อาหารไทย2003184962251035120403712020-06-232020-06-23
1452561อาหารนานาชาติ2007200000000311032020-06-232020-06-23
1462561อาหารญี่ปุ่น3000150000000152020-06-232020-06-23
1472561อาหารไทย7500250680014001072020-06-232020-06-23
1482561ขนมปังและพาย7500000003000302020-06-232020-06-23
1492561คุ๊กกี้และเค้ก7500000003100312020-06-232020-06-23
1502561ขนมไทย7500000001400142020-06-232020-06-23
1512561ศิลปประดิษฐ์400000000000002020-06-232020-06-23
1522561จัดดอกไม้ ใบตองและแกะสลัก200002900000019482020-06-232020-06-23
1532561งานศิลปประดิษฐ์ตามสมัยนิยม2000676808901500422812020-06-232020-06-23
1542561การประดิษฐ์ดอกไม้75000000000002020-06-232020-06-23
1552561การแกะสลักผักและผลไม้75000000000002020-06-232020-06-23
1562561แกะสลักชั้นสูง20000300000000302020-06-232020-06-23
1572561จัดดอกไม้เพื่ออาชีพ1000001880000001882020-06-232020-06-23
1582561แต่งผมสตรี2000443010507804420603362020-06-232020-06-23
1592561ซอยผมสตรี20009615347112958947641168192020-06-232020-06-23
1602561แต่งหน้า แต่งเล็บ10000231750311602292762020-06-232020-06-23
1612561ช่างซอยผม150000000000002020-06-232020-06-23
1622561ม้วนผม15000003900000392020-06-232020-06-23
1632561แต่งหน้า เกล้าผม แต่งเล็บ2000041006711029391872020-06-232020-06-23
1642561เกล้าผม6000310000000312020-06-232020-06-23
1652561ตัดผมสุภาพบุรุษ2000381008812911622064991009542020-06-232020-06-23
1662561ซอยผมสุภาพบุรุษ20002545200620500702722020-06-232020-06-23
1672561ตัดผมสุภาพบุรุษ150000000000002020-06-232020-06-23
1682561การตัดแต่งขนสุนัข20000000000074742020-06-232020-06-23
1692561การทำตัวเรือนรูปพรรณและเครื่องประดับ40000000430000432020-06-232020-06-23
1702561การประดับตัวเรือนรูปพรรณด้วยอัญมณี400000000000002020-06-232020-06-23
1712561การทำตัวเรือนเครื่องประดับ200000000000002020-06-232020-06-23
1722561การประดับอัญมณีบนตัวเรือนเครื่องประดับ200000000000002020-06-232020-06-23
1732561การตรวจสอบและวิเคราะห์อัญมณี200046000380000842020-06-232020-06-23
1742561การเจียระไนพลอย200011000250000362020-06-232020-06-23
1752561คีย์บอร์ด20000000000071712020-06-232020-06-23
1762561กีต้าร์20000000000054542020-06-232020-06-23
1772561การขับร้อง20000000000085852020-06-232020-06-23
1782561ลีลาศ60000000000002020-06-232020-06-23
1792561บาติก2000049078000001272020-06-232020-06-23
1802561มัด - ย้อม200000000000002020-06-232020-06-23
1812561การเขียนลวดลายด้วยสี200000000000002020-06-232020-06-23
1822561การเขียนลวดลายด้วยสีและสลักลวดลายกระจก200000000000002020-06-232020-06-23
1832561การทำผ้าบาติกและมัดย้อม15000210000000212020-06-232020-06-23
1842561วิชาวาดภาพวิจิตรศิลป์ (จิตรกรรม)400000000000002020-06-232020-06-23
1852561วิชาวาดภาพลายเส้น200000000000002020-06-232020-06-23
1862561วิชาวาดภาพวิจิตรศิลป์ (จิตรกรรม)200000000000002020-06-232020-06-23
1872561แม่บ้านการโรงแรม400000000000002020-06-232020-06-23
1882561การบริการอาหารและเครื่องดื่ม400000000000002020-06-232020-06-23
1892561นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ40010103117152023917311832020-06-232020-06-23
1902561สปาและความงาม400000000000002020-06-232020-06-23
1912561นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ150291060523725411033603572020-06-232020-06-23
1922561นวดน้ำมันหอมระเหย150303000000800682020-06-232020-06-23
1932561นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ6085701187078494020661287242020-06-232020-06-23
1942561บริการเพื่อความงาม15000009000018272020-06-232020-06-23
1952561สปาผิวกาย200000000000002020-06-232020-06-23
1962561สปาเพื่อผิวหน้า200000000000002020-06-232020-06-23
1972561นวดตัว90000000000002020-06-232020-06-23
1982561การนวดสวีดิช150190000000029482020-06-232020-06-23
1992561ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย40001100130321100672020-06-232020-06-23
2002561คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่น400000000000002020-06-232020-06-23
2012561พิมพ์ภาพด้วยระบบคอมพิวเตอร์400000000000002020-06-232020-06-23
2022561การออกแบบเว็บไซต์สำหรับอีคอมเมิร์ช400000000000002020-06-232020-06-23
2032561คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่ออาชีพ400000000000002020-06-232020-06-23
2042561ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย20031200870722011201892020-06-232020-06-23
2052561ซ่อมคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเบื้องต้น2004500211000711762020-06-232020-06-23
2062561ระบบเครือข่าย200000000000002020-06-232020-06-23
2072561คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่น20003300000000332020-06-232020-06-23
2082561พิมพ์ภาพด้วยระบบคอมพิวเตอร์200000000000002020-06-232020-06-23
2092561การผลิตสื่อภาพยนต์ด้วยระบบดิจิทัล20003904600002101062020-06-232020-06-23
2102561คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้2002300134636470001652020-06-232020-06-23
2112561คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ20000048000000482020-06-232020-06-23
2122561การผลิตเห็ดเพื่อการค้า9000000000780782020-06-232020-06-23