โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

6. ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมวิชาชีพสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริม : 231

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 75

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน
:มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
:เป้าหมายที่ ๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. ผู้ผ่านการอบรมวิชาชีพ หมายถึง ประชาชนที่เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 10 แห่ง และผ่านการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งได้รับประกาศนียบัตรจากกรุงเทพมหานคร 2. การนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริม ติดตามและประเมินผลโดยใช้วิธีการทอดแบบสอบถาม เก็บข้อมูลจากผู้จบการอบรมหลักสูตรวิชาชีพจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 10 แห่ง ในวันที่มารับประกาศนียบัตร ทั้งนี้ ในการติดตามประเมินผลการนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ จะประเมินใน 2 ส่วน 1) ประเมินเฉพาะกลุ่มผู้มาอบรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ 2) ประเมินผู้ที่มาอบรม ณ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 10 แห่ง ทุกคน ทั้งนี้ การคำนวณผลสำเร็จตามตัวชี้วัดนี้ จะใช้ผลการประเมินเฉพาะกลุ่มผู้มาอบรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพเท่านั้น

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

(จำนวนผู้ผ่านการอบรมวิชาชีพที่สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริม X 100) / จำนวนผู้ผ่านการอบรมวิชาชีพจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 10 แห่ง ในปี 2563 เฉพาะผู้มาอบรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักพัฒนาสังคม

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21060100-กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0403 : จำนวนผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพ ที่นำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริมทั้งหมด)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0401 : จำนวนนักเรียนที่โรงเรียน/ศูนย์ฝึกอาชีพสามารถรับได้)

ข้อมูลประกอบที่ 3 : (stat_bma0402 : จำนวนผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้งหมดแยกรายโรงเรียน/ศูนย์ฝึกอาชีพ)